BSOD: Strašiak aj pomocník

Strana 1/3
Titulka.jpg Mod­rá ob­ra­zov­ka smr­ti je zrej­me zná­ma kaž­dé­mu pou­ží­va­te­ľo­vi po­čí­ta­ča so sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows. Či už sa na po­čí­ta­či ob­ja­ví raz za pár ro­kov, ale­bo pri prob­lé­moch aj kaž­dý deň, to­to chy­bo­vé hlá­se­nie zá­važ­né­ho har­dvé­ro­vé­ho ale­bo sof­tvé­ro­vé­ho prob­lé­mu sa vpi­lo do bež­né­ho IT po­ve­do­mia a sta­lo sa sú­čas­ťou aké­ho­si po­čí­ta­čo­vé­ho folkló­ru. Za­tiaľ čo skú­se­nej­ší pou­ží­va­te­lia vy­uží­va­jú in­for­má­cie z BSOD na rých­lu iden­ti­fi­ká­ciu prob­lé­mu, pre me­nej skú­se­ných ide čas­to iba o spleť ne­jas­ných opi­sov a zna­kov, kto­ré na­há­ňa­jú strach. V tom­to člán­ku pre­to pood­ha­lí­me rúš­ko ta­jom­stva nad ob­sa­hom tých­to chy­bo­vých hlá­se­ní a po­mô­že­me vám s ich správ­nou inter­pre­tá­ciou a po­cho­pe­ním. Ak ste si te­da do­te­raz pred BSOD v stra­chu za­krý­va­li oči ale­bo vám vô­bec ne­bo­lo jas­né, ako mô­že byť tá­to ob­ra­zov­ka vô­bec uži­toč­ná, ten­to člá­nok je ur­če­ný prá­ve pre vás.

BSOD (Blue Screen Of Death), mod­rá ob­ra­zov­ka smr­ti, je zná­me pou­ží­va­teľ­ské ozna­če­nie chy­bo­vé­ho hlá­se­nia ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows. V sku­toč­nos­ti ide o tzv. Stop Error ale­bo aj bug check, kto­ré­ho pre­zýv­ka vziš­la z je­ho gra­fic­kej rep­re­zen­tá­cie v po­do­be bie­le­ho textu na mod­rom po­za­dí. BSOD sa zob­ra­zí v prí­pa­de zá­važ­nej sof­tvé­ro­vej ale­bo har­dvé­ro­vej chy­by, kto­rá do­nú­ti ope­rač­ný sys­tém k pá­du. Pou­ží­va­te­lia zvy­čaj­ne ob­vi­nia z ta­kej­to chy­by ope­rač­ný sys­tém, ale v dr­vi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov je prí­či­nou ne­funkč­ný har­dvér ale­bo sof­tvé­ro­vý ov­lá­dač tre­tích strán. Chy­by toh­to rá­zu sa ob­ja­vu­jú na kaž­dom ope­rač­nom sys­té­me. Ek­vi­va­len­tom hlá­se­nia BSOD je na li­nuxových ope­rač­ných sys­té­moch a Mac OS X chy­bo­vá ob­ra­zov­ka Ker­nel Pa­nic. Správ­na inter­pre­tá­cia úda­jov z toh­to chy­bo­vé­ho hlá­se­nia je esen­ciál­na na ús­peš­né rie­še­nie prí­či­ny prob­lé­mu. Pri stret­nu­tí sa s mod­rou ob­ra­zov­kou smr­ti si tre­ba uve­do­miť, že doš­lo k váž­nej chy­be v be­hu ope­rač­né­ho sys­té­mu a BSOD ozna­mu­je dô­vo­dy. Niek­to­rí za­čia­toč­ní­ci si ob­ra­zov­ku s BSOD nes­práv­ne vy­svet­ľu­jú ako chy­bu a chcú sa jej rých­lo zba­viť, res­pek­tí­ve jej za­brá­niť v tom, aby sa zob­ra­zo­va­la. BSOD, sa­moz­rej­me, nie je chy­ba, ale hlá­se­nie o nej. Na ilus­trá­ciu – ak vás niek­to kop­ne do ko­le­na a vy za­kri­čí­te „au“, BSOD je prá­ve ta­ký­to vý­krik. Z prík­la­du je jas­né, že to, čo­mu chce­me za­brá­niť, je ko­pa­nec, za­pchanie úst, aby ne­bo­lo po­čuť vý­krik, je sna­ha na nes­práv­nom mies­te. Pri prob­lé­moch te­da tre­ba hlá­se­nie BSOD dôs­led­ne pre­čí­tať a po­cho­piť, čo nám vlas­tne ho­vo­rí. Na zá­kla­de tých­to in­for­má­cií to­tiž bu­de­me hľa­dať rie­še­nie.

Ako čí­tať BSOD

Na to, aby sme BSOD moh­li vô­bec pre­čí­tať, mu­sí­me ho naj­prv vi­dieť. Tým ne­mys­lí­me to, že chce­me ta­kú­to ob­ra­zov­ku úmy­sel­ne vy­vo­lať, ale prí­pa­dy, keď sa sku­toč­ne zob­ra­zí. Zvy­čaj­ne to­tiž tú­to mod­rú ob­ra­zov­ku vi­dieť len na zlo­mok se­kun­dy a po­čí­tač sa reš­tar­tu­je. Ak ide o oje­di­ne­lú chy­bu, kto­rá sa už viac neo­pa­ku­je, je auto­ma­tic­ký reš­tart sys­té­mu vhod­ný, pre­to­že po­čí­tač je rých­lo opäť prip­ra­ve­ný na prá­cu. Prob­lém je, ak sa BSOD a auto­ma­tic­ky vy­vo­la­né reš­tar­ty ob­ja­vu­jú čas­to, čím za­bra­ňu­jú pou­ží­va­te­ľo­vi v bež­nej prá­ci. Ak k to­mu do­chá­dza, tre­ba sa po­zrieť BSOD na zú­bok a zis­tiť, čo sa vlas­tne s po­čí­ta­čom tes­ne pred reš­tar­tom sta­lo. Na vy­pnu­tie auto­ma­tic­ké­ho reš­tar­to­va­nia po­čí­ta­ča ot­vor­te ov­lá­da­cí pa­nel a v sek­cii Sys­tém a za­bez­pe­če­nie klik­ni­te na Sys­tém a nás­led­ne Roz­ší­re­né sys­té­mo­vé nas­ta­ve­nia (v prí­pa­de Win­dows XP ide o ka­te­gó­riu Vý­kon a údr­žba a po­lož­ku Sys­tém). V ot­vo­re­nom ok­ne s nas­ta­ve­nia­mi klik­ni­te na kar­tu Spres­ne­nie a v čas­ti Spúš­ťa­nie a ob­no­vo­va­nie zruš­te po­vo­le­nie auto­ma­tic­ké­ho reš­tar­to­va­nia. Od toh­to mo­men­tu sa pri vý­sky­te kri­tic­kej chy­by po­čí­tač ne­reš­tar­tu­je, ale zos­ta­ne stáť na mod­rej ob­ra­zov­ke smr­ti, kto­rú bu­de mož­né dôk­lad­ne pre­čí­tať. Po jej preš­tu­do­va­ní, prí­pad­ne od­pí­sa­ní, tre­ba po­čí­tač reš­tar­to­vať ruč­ne. Kým na sto­lo­vých po­čí­ta­čoch pos­ta­čí stla­čiť reš­tar­to­va­cie tla­čid­lo, na no­te­boo­koch, kto­ré ním v dr­vi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov ne­dis­po­nu­jú, je ne­vyh­nut­né na nie­koľ­ko se­kúnd podr­žať tla­čid­lo vy­pnu­tia. To­to nas­ta­ve­nie zá­ka­zu auto­ma­tic­ké­ho reš­tar­tu pri chy­be pla­tí iba po­čas be­hu ope­rač­né­ho sys­té­mu. Po­kiaľ sa BSOD zob­ra­zu­je pri je­ho ná­be­hu (a sys­tém sa pri po­ku­se o vlas­tné spus­te­nie reš­tar­tu­je stá­le do­ko­la), tre­ba pos­tu­po­vať inak. V ta­kej­to si­tuá­cii stlá­čaj­te pri štar­te po­čí­ta­ča tla­čid­lo F8, kto­ré pred ná­be­hom sys­té­mu vy­vo­lá vý­ber s mož­nos­ťa­mi je­ho spus­te­nia. Me­dzi po­nu­ka­mi na bež­né a nú­dzo­vé spus­te­nie náj­de­te aj mož­nosť Za­ká­zať auto­ma­tic­ký reš­tart. Vý­ber toh­to ty­pu spus­te­nia je jed­no­ra­zo­vý a pla­tí len pri da­nom spus­te­ní. V prí­pa­de opä­tov­né­ho zá­ka­zu pri inom spus­te­ní je pos­tup ne­vyh­nut­né vždy opa­ko­vať.

AutomatickyRestart.png
Po­kiaľ sa po­čí­tač po zja­ve­ní BSOD okam­ži­te reš­tar­tu­je bez to­ho, aby ste zis­ti­li, čo sa vlas­tne de­je, za­káž­te auto­ma­tic­ké reš­tar­ty pri vý­sky­te kri­tic­kej chy­by

Na ob­ráz­koch mô­že­te vi­dieť, ako bež­ná ob­ra­zov­ka BSOD vy­ze­rá. Ho­ci mno­hí pou­ží­va­te­lia sa s ňou pria­mo na svo­jom PC nes­tret­li, BSOD je ta­ká vý­raz­ná sú­časť IT kul­tú­ry, že všeo­bec­ná po­do­ba je zná­ma zrej­me kaž­dé­mu. Hlb­šie po­cho­pe­nie BSOD a pou­ží­va­nie toh­to hlá­se­nia na po­moc pri náp­ra­ve prob­lé­mu je už iná vec. BSOD ko­mu­ni­ku­je s pou­ží­va­te­ľom v an­glic­kom ja­zy­ku a v hexade­ci­mál­nej čí­sel­nej sús­ta­ve. Jej ob­sah sa dá roz­de­liť na nie­koľ­ko čas­tí. Tie hlav­né sme vy­zna­či­li na na­šom de­monštrač­nom ob­ráz­ku čer­ve­ný­mi obdĺžnik­mi. Text mi­mo tých­to pries­to­rov nie je veľ­mi dô­le­ži­tý a má len všeo­bec­ný in­for­mač­ný cha­rak­ter bez oh­ľa­du na to, o aký kon­krét­ny Stop error ide. Je to uni­ver­zál­ny opis, kto­rý pou­ží­va­te­ľo­vi vy­svet­ľu­je, čo­ho je vlas­tne sved­kom, čo mô­že byť prí­či­nou (ak­tuál­ne pri­da­ný har­dvér ale­bo čer­stvo nain­šta­lo­va­ný sof­tvér) a ako by mal zhru­ba pos­tu­po­vať. Text sme na ob­ráz­ku pre­lo­ži­li do slo­ven­či­ny, aby ste moh­li zís­kať o BSOD uce­le­nú pred­sta­vu. Z hľa­dis­ka vzhľa­du a roz­lo­že­nia textu mô­že­te na­ra­ziť pri BSOD na drob­né od­liš­nos­ti. Od­se­ky sú v niek­to­rých prí­pa­doch čle­ne­né inak a zme­niť sa mô­že aj druh pís­ma a od­tieň mod­rej far­by po­za­dia. Je to spô­so­be­né rôz­ny­mi špe­ci­fi­ka­mi vý­sky­tu BSOD v kon­krét­nych si­tuáciách (po­čas be­hu sys­té­mu ale­bo pri je­ho in­šta­lá­cii), resp. rôz­ny­mi ver­zia­mi sys­té­mu Win­dows. Vo všeo­bec­nos­ti však ide o to­tož­né hlá­se­nia s roz­diel­ny­mi tech­nic­ký­mi de­tail­mi.

POPISKA.png
Ukáž­ka zlo­že­nia a jed­not­li­vých textov bež­nej BSOD

V hor­nom čer­ve­nom obdĺžni­ku mô­že­te vi­dieť po­zí­ciu pr­vej dô­le­ži­tej in­for­má­cie a for­mu jej zá­pi­su. Je vy­pí­sa­ná vždy kom­plet­ne veľ­ký­mi pís­me­na­mi, pri­čom na­mies­to me­dzier me­dzi jed­not­li­vý­mi slo­va­mi sú pod­čiar­kov­ní­ky. Ide o ozna­če­nie ty­pu chy­bo­vej uda­los­ti, a te­da aj o typ BSOD. Ty­pic­ký prík­lad je IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, čo je jed­na z naj­čas­tej­ších BSOD vô­bec. K jej vý­zna­mu sa eš­te dos­ta­ne­me. Dru­há ozna­če­ná časť na na­šom prík­la­de BSOD je pod riad­kom Tech­nic­ké in­for­má­cie (Tech­ni­cal In­for­ma­tion). Všim­ni­te si sym­bo­ly hviez­di­čiek a slo­vo STOP. To­to je ozna­če­nie riad­ka so STOP kó­dom (STOP Co­de). Ide o hexade­ci­mál­ne čís­lo, kto­ré uni­kát­ne de­fi­nu­je kon­krét­nu zob­ra­ze­nú BSOD. Vý­znam čís­la je to­tož­ný so slov­ným opi­som v hor­nej čas­ti. Nap­rík­lad spo­me­nu­tá uda­losť IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL má STOP kód v po­do­be 0x0000000A. Texto­vé a hexade­ci­mál­ne opi­sy ty­pu uda­los­tí sú nav­zá­jom ek­vi­va­len­tné. Na BSOD mô­žu, ale ne­mu­sia byť zob­ra­ze­né zá­ro­veň. Mi­ni­mál­ne jed­na rep­re­zen­tá­cia opi­su uda­los­ti však mu­sí byť zob­ra­ze­ná vždy, inak by BSOD ne­ma­la vý­znam. Čís­lo STOP kó­du je osem­mies­tne a pred­po­nu tvo­rí sym­bol 0x. Po­čí­ta sa od­za­du, tak­že je cha­rak­te­ris­tic­ké, že me­dzi pred­po­nou a čís­lom kó­du je nie­koľ­ko núl. V tech­nic­kých opi­soch a na inter­ne­to­vých dis­ku­siách sa mô­že­te stret­núť aj so skra­co­va­ním, kde sa voľ­né po­zí­cie vy­ne­chá­va­jú. STOP kód 0x000000D1 sa te­da mô­že uviesť aj ako 0xD1. Na roz­diel od bež­nej de­siat­ko­vej sús­ta­vy (čís­la 0 až 9), kto­rú člo­vek bež­ne pou­ží­va, má hexade­ci­mál­na sús­ta­va šes­tnásť čí­sel. Pou­ží­va te­da zna­ky 0 až 9 spo­loč­ne s A až F. Cyk­lus sa te­da „reš­tar­tu­je“ pri­da­ním ďal­šie­ho mies­ta až o šesť po­zí­cií nes­kôr. V de­siat­ko­vej sús­ta­ve tak po­čí­ta­me 0, 1... 7, 8, 9 a cyk­lus sa reš­tar­tu­je pri­da­ním čís­la 1 dop­re­du a pok­ra­ču­je sa od­zno­va: 10, 11, 12 atď. V šes­tnás­tko­vej sús­ta­ve to vy­ze­rá tak­to: 0, 1... 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F a až tu sa cyk­lus reš­tar­tu­je a za­čne od­zno­va: 10, 11... 19, 1A, 1B atď. Ľah­ký­mi, i keď na pop­le­te­nie ná­chyl­ný­mi vý­poč­ta­mi si mô­že­me vy­po­čí­tať, že STOP kód s hexade­ci­mál­nym čís­lom 0x0000000D má čís­lo 13 a chy­ba 0x000000D1 zod­po­ve­dá v de­siat­ko­vej sús­ta­ve čís­lu 210 (D čís­lo je 13, to zna­me­ná, že šes­tnás­ťčí­sel­ný cyk­lus bol reš­tar­to­va­ný už 13×, k čo­mu sa eš­te pri­po­čí­ta­jú dve po­zí­cie v ak­tuál­nom cyk­le za 0 a 1). Na prá­cu s BSOD sa, sa­moz­rej­me, ne­mu­sí­te učiť hexade­ci­mál­nu sús­ta­vu. Na dru­hej stra­ne te­raz už vie­te, že tech­nic­ké in­for­má­cie v BSOD nie sú len aká­si po­di­vu­hod­ná spleť čí­sel a pís­men, ale re­gu­lár­ne očís­lo­va­nie jed­not­li­vých chýb.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Stal­king a cy­ber­stal­king
S rozvojom sociálnych sietí, na ktorých ľudia úplne bezstarostne o sebe zverejňujú aj veľmi súkromné informácie, je neoddeliteľne spojené riziko ohrozenia súkromia. čítať »
 
Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Po júni 2011, keď spoločnosť Oracle ukončila projekt i vývoj rovnomenného balíka kancelárskych aplikácií a práva preniesla na Apache Software Foundation, známy ako Apache OpenOffice... čítať »
 
Kni­hy Zo­ner
Všetky tri knihy v našom prehľade sú od známeho autora kníh o fotografiách Michaela Freemana. čítať »
 
Nas­ta­vu­je­me bez­drô­to­vý rou­ter / 1. časť
Nastaviť bezdrôtový router nie je zložité, ak použijeme režim sprievodcu. Ten sa však obmedzuje na základné nastavenia. Úlohou sprievodcu je zabezpečiť, aby používateľ v čo najkratšom čase mohol pristupovať do internetu a nemal so zariadením nijaké starosti čítať »
 
BSOD: Stra­šiak aj po­moc­ník
Modrá obrazovka smrti je zrejme známa každému používateľovi počítača so systémom Microsoft Windows. čítať »
 
Vý­kon­né prog­ra­my na pou­ži­tie on-li­ne / Webo­vé strán­ky na­mies­to vlas­tné­ho sof­tvé­ru
Mnoho čitateľov PC REVUE si už isto nevie predstaviť, že by boli dlhší čas bez internetu. On-line hľadáme čerstvé informácie, komunikujeme s okolím, pracujeme či trávime voľný čas. čítať »
 
Hľa­dá sa no­vá slo­ven­ská rep­re­zen­tá­cia. Za­čí­na sa kva­li­fi­ká­cia na Majstrov­stvá sve­ta v PC hrách
To tu ešte nebolo! Majstrovstvá sveta v počítačových hrách, to je udalosť, ktorá má už dlhoročnú tradíciu po celom svete. Tento rok sa oficiálna kvalifikácia uskutoční prvýkrát aj na Slovensku. čítať »
 
Kur­zy eLear­nin­gu pre Mic­ro­soft Of­fi­ce 2007 / Nauč­te sa pra­co­vať s Mic­ro­soft Of­fi­ce
Práca s programom Word nezahŕňa len textové úpravy a s tým súvisiace formátovanie textu, upravovať totiž môžete podstatne viac ako len text. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter