Výkonné programy na použitie on-line / Webové stránky namiesto vlastného softvéru

Strana 3/3

Kom­pre­sia, po­rov­ná­va­nie a kon­tro­la sú­bo­rov

Ak pot­re­bu­je­te rých­lo roz­ba­liť ale­bo vy­tvo­riť ar­chív ZIP, mô­že­te pou­žiť služ­bu ezy­Zip na ad­re­se www.ezy­zip.com. Strán­ka spus­tí Ja­va ap­let, kto­rý vám umož­ní sú­bo­ry roz­ba­ľo­vať ale­bo za­ba­liť. Pos­ta­čí sú­bo­ry pre­tiah­nuť my­šou do ok­na a klik­núť na tla­čid­lo na po­ža­do­va­ný úkon. Všet­ko sa vy­ko­ná­va u vás na po­čí­ta­či, a pre­to je prá­ca rých­la a bez dá­to­vých ob­me­dze­ní. Veľ­ká ško­da je, že ap­li­ká­cia do­ká­že pra­co­vať iba s for­má­tom ZIP. Pod­stat­ne žia­da­nej­ší by bol RAR, kto­rý je dnes om­no­ho pou­ží­va­nej­ší a na roz­diel od ZIP-u ho v zá­kla­de ne­do­ká­že roz­kom­pri­mo­vať ope­rač­ný sys­tém Win­dows. Ak te­da hľa­dá­te uni­ver­zál­nej­ší kom­pri­mač­ný on-li­ne nás­toj, mu­sí­te sa poob­ze­rať in­de. Rie­še­ním mô­že byť Wob­zip na ad­re­se wob­zip.com, kto­rý pod­po­ru­je viac ako 30 kom­pri­mač­ných for­má­tov. V tom­to prí­pa­de ide, žiaľ, už o re­gu­lár­ny up­load, pri­čom li­mit na je­den sú­bor je 200 MB. Ap­li­ká­cia slú­ži len na roz­ba­ľo­va­nie ar­chí­vov, čo je po­cho­pi­teľ­né. Ak je sú­bo­ry ne­vyh­nut­né up­loa­do­vať v nez­me­ne­nej po­do­be, do­da­toč­né zmen­še­nie kom­pre­siou v ďal­šom kro­ku by už zväč­ša ne­ma­lo zmy­sel. Ďal­šia ne­zried­ka­vá čin­nosť so sú­bor­mi je ich pre­vod do iných for­má­tov. Ak vám nes­ta­či­li špe­cia­li­zo­va­né prog­ra­my z ob­las­ti vi­deo/audio, mož­no pou­žiť aj vý­kon­né všeo­bec­né kon­ver­to­ry. Od­po­rú­ča­me vám Free Fi­le Con­ver­ter na ad­re­se www.free­fi­le­con­vert.com, kto­rý pre­vá­dza ob­ráz­ky, vi­deá, zvu­ky či do­ku­men­ty me­dzi viac ako 80 for­mát­mi, a to až do veľ­kos­ti 300 MB. Všet­ko je pri­tom dos­tup­né rých­lo, hneď a bez akej­koľ­vek re­gis­trá­cie. Ap­li­ká­cia pod­po­ru­je aj viac ako 30 webov, z kto­rých mô­že­te sú­bo­ry pria­mo up­loa­do­vať. Me­dzi ni­mi ne­chý­ba nap­rík­lad Vi­meo, YouTu­be či Soundcloud. Tak­mer nav­las rov­na­kú služ­bu náj­de­te aj na ad­re­se www.con­ver­tfi­les.com (sú­bor do 200 MB). Sa­mi te­da vy­skú­šaj­te, kto­rá vám bu­de z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia viac vy­ho­vo­vať. Ak sú va­še ná­ro­ky väč­šie a ra­di si pri kon­ver­zií nas­ta­ví­te pod­rob­ne aj jej jed­not­li­vé pa­ra­met­re, nav­štív­te www.free­fi­le­con­vert.com. Tu už sa však bu­de­te mu­sieť us­po­ko­jiť s li­mi­tom 100 MB.

Z iné­ho súd­ka je webo­vá ap­li­ká­cia Text Di­ff na ad­re­se www.textdiff.com. Po­kiaľ má­te dve rôz­ne ver­zie textov a nech­ce sa vám prác­ne po­rov­ná­vať, v čom sa lí­šia, mô­že­te pou­žiť tú­to jed­no­du­chú služ­bu. Strán­ka po­zos­tá­va z dvoch okien, do kto­rých sko­pí­ru­je­te dva tex­ty, kto­ré chce­te po­rov­nať, a stla­čí­te tla­čid­lo Sub­mit. Prak­tic­ky okam­ži­te uvi­dí­te od­liš­nos­ti, pri­čom roz­die­ly bu­dú fa­reb­ne zná­zor­ne­né. Pri­da­né zna­ky a slo­vá bu­dú ze­le­nou far­bou, vy­ma­za­né čer­ve­nou. Má­te strach, že sú­bor, kto­rý ste si stiah­li z inter­ne­tu, by mo­hol ob­sa­ho­vať ne­ja­ký ví­rus či iný škod­li­vý kód? Ubez­peč­te sa o je­ho neš­kod­nos­ti s pou­ži­tím Jot­ti ske­ne­ra na ad­re­se vi­rus­scan.jot­ti.org/sk. Sú­bor jed­no­du­cho nah­raj­te a prog­ram ho pres­ke­nu­je dvad­sia­ti­mi rôz­ny­mi anti­ví­ru­so­vý­mi prog­ra­ma­mi, me­dzi kto­rý­mi ne­chý­ba Avi­ra, Avast, AVG, NOD či Kas­per­sky. Ob­dob­nú služ­bu náj­de­te aj na ad­re­se www.vi­rus­to­tal.com. No ak hľa­dá­te nie­čo, čo vám pres­ke­nu­je ce­lý po­čí­tač za­dar­mo a bez ná­roč­nej in­šta­lá­cie, mô­že­te pou­žiť služ­bu ESET On­li­ne Scan­ner, kto­rú náj­de­te na ad­re­se www.eset.com/sk/on­li­ne-scan­ner/. Na pria­me spus­te­nie vy­ža­du­je pou­ži­tie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Inter­net Explo­rer. Ke­by vám to ne­vy­ho­vo­va­lo, tre­ba ruč­ne stiah­nuť ma­lú uti­li­tu na jed­no­ra­zo­vý ske­no­va­cí pro­ces.

Skener.png
Pres­ke­no­va­nie sú­bo­ru dvad­sia­ti­mi anti­ví­ru­so­vý­mi prog­ra­ma­mi s po­mo­cou Jot­ti ske­ne­ra

Ko­mu­ni­ká­to­ry, do­čas­né e-mai­ly a iní uži­toč­ní po­moc­ní­ci

Ak pou­ží­va­te via­ce­ro sie­tí na okam­ži­tú ko­mu­ni­ká­ciu, prav­de­po­dob­ne na­mies­to nie­koľ­kých sú­čas­ne spus­te­ných prog­ra­mov pre ICQ, Yahoo či IRC pre­fe­ru­je­te pou­ží­va­nie ne­ja­ké­ho mul­tip­ro­to­ko­lo­vé­ho ko­mu­ni­ká­to­ra, ako je nap­rík­lad Mi­ran­da IM. Tú­to úlo­hu však mô­že za­stú­piť rov­na­ko dob­re aj pria­me on-li­ne rie­še­nie v rám­ci inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča. Eš­te pred­ne­dáv­nom bol naj­zná­mej­ší on-li­ne sof­tvér na ten­to účel Mee­bo. Po od­kú­pe­ní autor­skej spo­loč­nos­ti Goog­lom v jú­ni toh­to ro­ka však bo­la na smú­tok mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov služ­ba zru­še­ná. Naš­ťas­tie služ­by v tej­to ur­či­te žia­da­nej ob­las­ti do­ká­že pok­ryť služ­ba Imo s na­ras­ta­jú­cou po­pu­la­ri­tou. Na ad­re­se www.imo.im sa mô­že­te po­mo­cou toh­to inter­ne­to­vé­ho prog­ra­mu pri­po­jiť do sie­tí MSN, Yahoo, Sky­pe, Jab­ber či ICQ. Sa­moz­rej­má je mož­nosť pri­po­je­nia do via­ce­rých sie­tí sú­čas­ne, uk­la­da­nie his­tó­rie s mož­nos­ťou vy­hľa­dá­va­nia, po­sie­la­nie sú­bo­rov či ko­mu­ni­ká­cia cez audio a vi­deo v sie­ťach, kto­ré to umož­ňu­jú. Webo­vá ap­li­ká­cia pri­tom skve­lo fun­gu­je aj na mno­hých smar­tfó­noch.

Ot­ra­vu­je vás nut­nosť neus­tá­lej re­gis­trá­cie na rôz­ne inter­ne­to­vé strán­ky, kde mu­sí­te na zís­ka­nie ak­ti­vač­né­ho mai­lu za­dať svo­ju e-mai­lo­vú ad­re­su? Ve­ľa ľu­dí to nes­ko­na­le roz­ču­ľu­je naj­mä pre­to, že s kaž­dou ta­kou­to re­gis­trá­ciou sa zvý­ši po­čet ne­vy­žia­da­nej poš­ty, kto­rú do schrán­ky dos­tá­va­jú. Rie­še­ním je vy­tvo­re­nie buď ďal­šej schrán­ky, kto­rú bu­de­te pou­ží­vať iba na ta­ké­to webo­vé re­gis­trá­cie, ale­bo pou­ži­tie do­čas­nej e-mai­lo­vej ad­re­sy. Slu­žieb na zria­de­nie do­čas­né­ho e-mai­lu exis­tu­je veľ­ké množ­stvo, no len má­lok­to­rá je ta­ká jed­no­du­chá ako 10mi­nu­te­mail, kto­rú náj­de­te na ad­re­se 10mi­nu­te­mail.com. Strán­ku len ot­vo­rí­te v pre­hlia­da­či a ho­to­vo. Nič viac net­re­ba uro­biť. Na strán­ke vi­dí­te svo­ju vy­ge­ne­ro­va­nú ad­re­su v tva­re 123456789@rtrtr.com a 10-mi­nú­to­vý od­po­čet jej plat­nos­ti. Hneď pod tým je zoz­nam pri­ja­tých správ. Sta­čí len ad­re­su pou­žiť pri ne­ja­kej re­gis­trá­cii ale­bo in­de a ča­kať na pri­chá­dza­jú­ce e-mai­ly. Ke­by mail nes­ti­hol prísť, ke­dy­koľ­vek mô­že­te ži­vot­nosť svo­jej schrán­ky na jed­no klik­nu­tie do­čas­ne predĺžiť o ďal­ších 10 mi­nút. Ce­lé roz­hra­nie je v rám­ci jed­nej a preh­ľad­nej strán­ky, kto­rá s va­mi na­vy­še ko­mu­ni­ku­je v slo­ven­skom ja­zy­ku. Služ­ba nie je žiad­ny spa­mo­va­cí nás­troj. Neu­mož­ňu­je mai­ly od­osie­lať a je úpl­ne pa­sív­na. Na pou­ží­va­nie pri ot­rav­ných re­gis­trač­ných pro­ce­soch je te­da ako stvo­re­ná.

Mail.png
Nes­mier­ne jed­no­du­ché pros­tre­die služ­by 10mi­nu­te­mail slú­žia­ce na pou­ží­va­nie krát­ko­do­bej e-mai­lo­vej ad­re­sy

Chce­li ste si nie­ke­dy nie­čo vy­tla­čiť z inter­ne­to­vej strán­ky, ale web neu­mož­ňo­val zob­ra­ze­nie tla­čo­vej ver­zie? Má­lo­ko­mu sa ve­ru chce plyt­vať at­ra­men­tom na tla­če­nie rôz­nych me­nu, ob­ro­vi­tých fa­reb­ných rek­lám či na­vi­gač­ných pr­vkov. Ten­to prob­lém za váš vy­rie­ši webo­vá ap­li­ká­cia PrintWha­tYouLi­ke na ad­re­se www.printwha­tyouli­ke.com. Do prip­ra­ve­né­ho po­líč­ka sta­čí za­dať ad­re­su strán­ky, z kto­rej chce­te tla­čiť, a za­čať ge­ne­rál­ne up­ra­to­va­nie. Prá­ca je mi­mo­riad­ne jed­no­du­chá. Bu­de­te kli­kať na jed­not­li­vé pr­vky, kto­ré si nech­ce­te tla­čiť, a stlá­čať tla­čid­lo De­le­te na klá­ves­ni­ci. Pr­vky bu­dú okam­ži­te miz­núť. Keď od­strá­ni­te všet­ko ne­pot­reb­né, po­koj­ne si mô­že­te prip­ra­viť lep­šie aj text, kto­rý chce­te tla­čiť, nap­rík­lad zme­nou veľ­kos­ti fon­tu. Ne­chý­ba, sa­moz­rej­me, mož­nosť od­strá­ne­nia po­za­dia strán­ky, čo je vhod­né v prí­pa­de, že ide o ob­rá­zok ale­bo inú ako bie­lu far­bu. Pred ruč­nou úp­ra­vou mô­že­te skú­siť aj auto­ma­tic­ké od­strá­ne­nie prav­de­po­dob­ne ne­žia­da­ných pr­vkov a prá­cu si urý­chliť. Nie­ke­dy to fun­gu­je vý­bor­ne, ino­ke­dy me­nej us­po­ko­ji­vo. Akú­koľ­vek zme­nu však mô­že­te ke­dy­koľ­vek vrá­tiť tis­nu­tím tla­čid­la Un­do, kto­ré na po­žia­da­nie vy­ro­lu­je aj texto­vý opis to­ho, čo­ho sa náv­rat tý­ka, po­dob­ne ako to ro­bí nap­rík­lad Mic­ro­soft Word. Me­dzi čas­to pou­ží­va­né webo­vé ap­li­ká­cie pat­rí ur­či­te aj pre­vod­ní­ky a nás­tro­je na rých­le pre­poč­ty. Na rých­le a jed­no­du­ché pre­vo­dy me­dzi me­na­mi mô­že­te vy­užiť Curren­cy Con­ver­ter na ad­re­se www.oan­da.com/curren­cy/con­ver­ter. Jed­no­du­cho za­daj­te su­mu v jed­nej me­ne a prog­ram uká­že ih­neď ek­vi­va­lent v inej me­ne. Kur­zo­vý lís­tok mien sa, sa­moz­rej­me, nep­res­taj­ne ak­tua­li­zu­je. Ak pot­re­bu­je­te pre­vá­dzať mer­né jed­not­ky, per­fekt­ný po­moc­ník je Unit­con­ver­ter na ad­re­se www.di­gi­tal­dutch.com/unit­con­ver­ter. V jed­no­du­chom pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní mô­že­te okam­ži­te pre­vá­dzať čís­lo v jed­nej jed­not­ke na iné, pri­čom všet­ky sú úh­ľad­ne de­le­né do ka­te­gó­rií, ako sú tep­lo­ta, čas, hmot­nosť, ener­gia a po­dob­ne. Po­kiaľ chce­te prek­la­dať text z jed­né­ho ja­zy­ka do dru­hé­ho, prav­de­po­dob­ne net­re­ba zdĺha­vo pred­sta­vo­vať Goog­le Tran­sla­te na ad­re­se tran­sla­te.goog­le.com, kto­rý je naj­lep­šou on-li­ne služ­bou toh­to dru­hu. Ok­rem pria­me­ho prek­la­da­nia vlo­že­né­ho textu mož­no po vlo­že­ní inter­ne­to­vej ad­re­sy pre­lo­žiť aj kom­plet­nú webo­vú strán­ku.

Bu­dúc­nosť ale­bo sle­pá ulič­ka?

Všet­ky pred­sta­ve­né prog­ra­my v člán­ku nás nadch­li svo­jou vý­bor­nou pou­ži­teľ­nos­ťou a kva­li­tou, kto­rá je na­vy­še dos­tup­ná úpl­ne za­dar­mo. V mno­hých prí­pa­doch bez prob­lé­mov za­stú­pia kla­sic­ké pok­ro­či­lé prog­ra­my, pri­čom za opä­tov­né spo­me­nu­tie sto­jí hlav­ne vý­bor­ný gra­fic­ký edi­tor Pixlr či mul­tip­ro­to­ko­lo­vý ko­mu­ni­ká­tor Imo. Ako bu­de vy­ze­rať bu­dúc­nosť? Mô­že­me oča­ká­vať čo­raz väč­ší pre­sun ľu­dí k pou­ží­va­niu on-li­ne slu­žieb v inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čoch na­mies­to kla­sic­kých prog­ra­mov nain­šta­lo­va­ných na PC? Bu­de to onedl­ho do­kon­ca vy­ze­rať tak, ako to pred­po­ve­dá dnes čas­to spo­mí­na­ný cloud com­pu­ting? Sta­nú sa z po­čí­ta­čov len jed­no­du­ché pri­pá­ja­cie ter­mi­ná­ly na inter­net? V mno­hom ten­to trend sku­toč­ne vi­dieť. Veľ­ké množ­stvo on-li­ne ap­li­ká­cií je dos­tup­ných za­dar­mo a mož­nosť prís­tu­pu k ap­li­ká­ciám a svo­jim dá­tam od­kiaľ­koľ­vek je skrát­ka ví­ta­ná. Sa­moz­rej­me, net­re­ba si za­krý­vať oči pred ne­ga­tí­va­mi. Webo­vá služ­ba ne­mu­sí tr­vať več­ne a ľah­ko sa mô­že stať, že zmiz­ne prak­tic­ky zo dňa na deň, tak ako nap­rík­lad mul­tip­ro­to­ko­lo­vý ko­mu­ni­ká­tor Mee­bo. Inter­ne­to­vé pri­po­je­nie zá­ro­veň mô­že vy­pad­núť v tej naj­nev­hod­nej­šej chví­li. Sof­tvér a dá­ta na vlas­tnom dis­ku je skrát­ka is­to­ta. Mno­hé prog­ra­my sú bez­plat­né, ľah­ko stiah­nu­teľ­né a nain­šta­lo­va­teľ­né, pre­čo te­da pod­stu­po­vať ri­zi­ko od­po­je­nia? Net­re­ba byť však príl­iš kon­zer­va­tív­ny. Veď si len skús­te pred­sta­viť dnes nie­ko­ho, ako ar­gu­men­tu­je: „Pev­ná te­le­fo­nic­ká lin­ka je naj­lep­šie rie­še­nie. Pri mo­bil­nom spo­je­ní nik­dy ne­vie­te, ke­dy vy­sie­lač vy­pad­ne. Ká­bel je skrát­ka is­to­ta.“ O pár ro­kov už mô­že po­dob­ne pô­so­biť aj ve­ta o lo­kál­nych vs. on-li­ne služ­bách. Je mož­né, že sa všet­ko us­tá­li niek­de up­ros­tred, ako to naz­na­ču­je Goog­le Dri­ve a Mic­ro­soft Of­fi­ce WebApp, pri kto­rým všet­ko fun­gu­je on-li­ne a off-li­ne zá­ro­veň. Za­bi­jú sa tým tak­po­ve­diac dve mu­chy jed­nou ra­nou. Ak vy­pad­ne inter­ne­to­vé pri­po­je­nie, dá­ta má­te stá­le u se­ba a pok­ra­ču­je­te v prá­ci. Nao­pak, ak jed­né­ho dňa vy­po­vie služ­bu po­čí­tač, jed­no­du­cho sa pri­po­jí­te k svo­jej on-li­ne služ­be z iné­ho a pok­ra­ču­je­te tam, kde ste pres­ta­li. A to je zrej­me tá správ­na ces­ta.


Zdroj: PCR 9/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Stal­king a cy­ber­stal­king
S rozvojom sociálnych sietí, na ktorých ľudia úplne bezstarostne o sebe zverejňujú aj veľmi súkromné informácie, je neoddeliteľne spojené riziko ohrozenia súkromia. čítať »
 
Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Po júni 2011, keď spoločnosť Oracle ukončila projekt i vývoj rovnomenného balíka kancelárskych aplikácií a práva preniesla na Apache Software Foundation, známy ako Apache OpenOffice... čítať »
 
Kni­hy Zo­ner
Všetky tri knihy v našom prehľade sú od známeho autora kníh o fotografiách Michaela Freemana. čítať »
 
Nas­ta­vu­je­me bez­drô­to­vý rou­ter / 1. časť
Nastaviť bezdrôtový router nie je zložité, ak použijeme režim sprievodcu. Ten sa však obmedzuje na základné nastavenia. Úlohou sprievodcu je zabezpečiť, aby používateľ v čo najkratšom čase mohol pristupovať do internetu a nemal so zariadením nijaké starosti čítať »
 
BSOD: Stra­šiak aj po­moc­ník
Modrá obrazovka smrti je zrejme známa každému používateľovi počítača so systémom Microsoft Windows. čítať »
 
Vý­kon­né prog­ra­my na pou­ži­tie on-li­ne / Webo­vé strán­ky na­mies­to vlas­tné­ho sof­tvé­ru
Mnoho čitateľov PC REVUE si už isto nevie predstaviť, že by boli dlhší čas bez internetu. On-line hľadáme čerstvé informácie, komunikujeme s okolím, pracujeme či trávime voľný čas. čítať »
 
Hľa­dá sa no­vá slo­ven­ská rep­re­zen­tá­cia. Za­čí­na sa kva­li­fi­ká­cia na Majstrov­stvá sve­ta v PC hrách
To tu ešte nebolo! Majstrovstvá sveta v počítačových hrách, to je udalosť, ktorá má už dlhoročnú tradíciu po celom svete. Tento rok sa oficiálna kvalifikácia uskutoční prvýkrát aj na Slovensku. čítať »
 
Kur­zy eLear­nin­gu pre Mic­ro­soft Of­fi­ce 2007 / Nauč­te sa pra­co­vať s Mic­ro­soft Of­fi­ce
Práca s programom Word nezahŕňa len textové úpravy a s tým súvisiace formátovanie textu, upravovať totiž môžete podstatne viac ako len text. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter