Výkonné programy na použitie on-line / Webové stránky namiesto vlastného softvéru

Strana 2/3

Edi­tá­cia fo­tog­ra­fií a tvor­ba ob­ráz­kov

Pok­ro­či­lý gra­fic­ký edi­tor Ado­be Pho­tos­hop poz­ná as­poň z po­ču­tia zrej­me kaž­dý. Tí tro­chu os­trie­ľa­nej­ší ne­za­bud­nú ani na Gimp, kto­rý je dos­tup­ný za­dar­mo. Náj­de­me však prog­ra­my toh­to dru­hu aj on-li­ne? Sa­moz­rej­me. Zrej­me ten naj­lep­ší, na aký v ob­las­ti gra­fic­kých webo­vých edi­to­rov mô­že­te na­ra­ziť, je Pixlr Edi­tor. Na ad­re­se pixlr.com/edi­tor je vám okam­ži­te k dis­po­zí­cii, pri­čom ide pl­no­hod­not­ný freeware. Žiad­ne rek­la­my ani po­nu­ky na prís­tup k vy­ššej ver­zii. No ak ča­ká­te, že pôj­de o ne­ja­ký nás­troj so zá­klad­ný­mi fun­kcia­mi na úrov­ni Ski­cá­ra Win­dows, Pixlr vás dos­lo­va šo­ku­je. Je­ho pros­tre­die je veľ­mi po­dob­né Ado­be Pho­tos­ho­pu, ba čo viac, mno­hý­mi fun­kcia­mi by mu ako­by z oka vy­pa­dol. Bez prob­lé­mov zvlád­ne prá­cu s vrstva­mi, tran­sfor­má­ciu ob­jek­tov, vkla­da­nie a edi­tá­ciu textu, klo­no­va­nie či vy­va­žo­va­nie fa­rieb, pri­čom má k dis­po­zí­cii aj množ­stvo vý­bor­ných filtrov. A to eš­te nie je všet­ko. Kým pri prá­ci s s kan­ce­lár­sky­mi on-li­ne ap­li­ká­cia­mi, ako je Goog­le Dri­ve a Of­fi­ce Web App, dosť cí­tiť, že pra­cu­je­te s nie­čím vzdia­le­ným (pri klik­nu­tiach na pr­vky je ba­da­teľ­ná ones­ko­re­ná reak­cia), v prí­pa­de Pixlr je reak­cia až na neu­ve­re­nie rých­la. Pri prá­ci s ním tak má­te po­cit, že pra­cu­je­te s ap­li­ká­ciou nain­šta­lo­va­nou na va­šom po­čí­ta­či. Všet­ky reak­cie sú prak­tic­ky okam­ži­té. Za zmien­ku sto­jí aj to, že pria­mo v me­nu (Lan­gua­ge) mô­že­te jed­ným klik­nu­tím prep­núť prog­ram do čes­ké­ho ja­zy­ka. Ke­by sme ma­li vy­brať žia­ri­vý prík­lad, ako by ma­li kva­lit­né webo­vé ap­li­ká­cie vy­ze­rať, uká­za­li by sme pr­stom prá­ve na Pixlr.

Pixlr.png
Bez­plat­ný on-li­ne gra­fic­ký edi­tor Pixlr sa v mno­hom ne­mu­sí han­biť ani pred Ado­be Pho­tos­ho­pom

Ako pria­mych kon­ku­ren­tov Pixlr mož­no spo­me­núť Splas­hup (www.splas­hup.com) a Su­mo­paint (www.su­mo­paint.com). Aj keď v oboch prí­pa­doch ide o veľ­mi dob­ré a pok­ro­či­lé gra­fic­ké edi­to­ry, ich „ne­vý­ho­da“ je prá­ve po­mal­šia reak­cia. Tá je sí­ce na webo­vú ap­li­ká­ciu úpl­ne v nor­me, ale v po­rov­na­ní s Pixlr sa skrát­ka ne­dá pre­hliad­nuť. Ur­či­te sa op­la­tí obe ap­li­ká­cie vy­skú­šať a zhod­no­tiť pod­ľa vlas­tnej skú­se­nos­ti. Ak neh­ľa­dá­te pok­ro­či­lý nás­troj, ale len jed­no­du­chú on-li­ne ap­li­ká­ciu na zá­klad­nú edi­tá­ciu pre za­čia­toč­ní­kov, od­po­ve­ďou je edi­tor Pic­Mon­key, kto­rý náj­de­te na ad­re­se www.pic­mon­key.com. V gra­fic­ky veľ­mi prí­jem­nom a preh­ľad­nom pros­tre­dí prog­ra­mu mô­že­te sním­ky rých­lo otá­čať, obstri­hať či me­niť ich veľ­kosť, vy­ko­nať jed­no­du­chú úp­ra­vu fa­rieb a ja­su. Všet­ko je dos­tup­né rých­lo cez preh­ľad­né gra­fic­ké tla­čid­lá a prá­cu s prog­ra­mom zvlád­ne aj úpl­ný za­čia­toč­ník. Pot­re­bu­je­te rých­lo vy­tvo­riť jed­no­du­chý ale­bo aj kom­plexnej­ší di­ag­ram? Nav­štív­te strán­ku www.di­ag­ram.ly, na kto­rej sko­čí­te rov­no do pok­ro­či­lé­ho edi­to­ra Di­ag­ram­ly. Prog­ram dá­va na vý­ber z množ­stva pred­nas­ta­ve­ných pr­vkov a ich aran­žo­va­nie a vzá­jom­ná inter­ak­cia je na veľ­mi dob­rej úrov­ni. Všet­ky pr­vky sú po vlo­že­ní stá­le ucho­pi­teľ­né a veľ­mi dob­re edi­to­va­teľ­né. Prá­cu mož­no ke­dy­koľ­vek ulo­žiť do sú­bo­ru XML a nes­kôr v nej pok­ra­čo­vať, prí­pad­ne ho­to­vý di­ag­ram expor­to­vať do for­má­tu PNG, GIF, JPG či SVG. Po­kiaľ má­te zá­ujem o pl­no­hod­not­ný nás­troj na vek­to­ro­vú gra­fi­ku, siah­ni­te po Ra­ven Vec­tor Edi­tor na ad­re­se ad­van­ced.avia­ry.com/tools/Ra­ven. Po ná­be­hu tr­va­jú­com nie­koľ­ko se­kúnd je vám k dis­po­zí­cii sviž­ne fun­gu­jú­ca ap­li­ká­cia s množ­stvom mož­nos­tí. Ra­ven je sú­čas­ťou väč­šie­ho ba­lí­ka on-li­ne nás­tro­jov Avia­ry Tools, k je­ho os­tat­ným sú­čas­tiam sa eš­te dos­ta­ne­me.

Strih a pre­vod vi­dea

On-li­ne ap­li­ká­cie vás ne­ne­cha­jú „v šti­chu“ ani pri ta­kej úlo­he, ako je zá­klad­ný strih vi­dea. Vo webo­vej ap­li­ká­cii Vi­deo­Tool­box, kto­rú náj­de­te na ad­re­se www.vi­deo­tool­box.com, je vám po rých­lej a bez­plat­nej re­gis­trá­cii (sta­čí za­dať e-mail a hes­lo, kto­rým sa bu­de­te prih­la­so­vať do služ­by) prís­tup­ných 600 MB voľ­né­ho pries­to­ru. Po­mo­cou vsta­va­né­ho sú­bo­ro­vé­ho ma­na­žé­ra mô­že­te nah­rá­vať vi­deá vo for­má­toch AVI, MKV, WMV a ďal­ších, pri­čom ne­chý­ba­jú ani webo­vé for­má­ty FLV a RM. V prí­pa­de pot­re­by mož­no nah­rá­vať vi­deo aj vlas­tnou webo­vou ka­me­rou, pri­čom zá­znam sa bu­de up­loa­do­vať pria­mo na webo­vý server. Sú­bo­ry sa však da­jú rov­na­ko dob­re nah­rať aj stiah­nu­tím z inter­ne­tu. Pos­ta­čí vlo­žiť do up­loa­do­va­cie­ho po­líč­ka ich pres­nú ad­re­su. Ok­rem dá­to­vé­ho li­mi­tu je tu aj ča­so­vé ob­me­dzenie. Spo­loč­ne s kaž­dým up­loa­do­va­ným sú­bo­rom sa za­zna­me­ná dá­tum nah­ra­tia a po 1 me­sia­ci od ulo­že­nia ich ap­li­ká­cia vy­ma­že. S nah­ra­tý­mi sú­bor­mi mô­že­te vy­ko­ná­vať kon­ver­ziu do nie­koľ­kých de­sia­tok rôz­nych for­má­tov, pri­čom ne­chý­ba­jú ani pred­nas­ta­ve­né rôz­ne pa­ra­met­re na pou­ži­tie v rôz­nych dru­hoch prí­ruč­ných vi­deop­reh­rá­va­čov a mo­bil­ných te­le­fó­nov. Po­kiaľ však pre­fe­ru­je­te nas­ta­ve­nia kon­ver­zie ruč­ne, ap­li­ká­cia po prep­nu­tí do pok­ro­či­lé­ho mó­du kon­ver­zie po­nú­ka aj tú­to mož­nosť. Vi­deo­sú­bo­ry mô­že­te jed­no­du­cho roz­de­ľo­vať na viac čas­tí ale­bo si vy­stri­ho­vať len kon­krét­ny úsek. Rov­na­ko dob­re si prog­ram po­ra­dí s ore­za­ním ob­ra­zu, vkla­da­ný­mi ti­tul­kov na­pev­no pria­mo do vi­dea, pri­dá­va­ním vo­doz­na­ku či zlu­čo­va­ním via­ce­rých vi­deo­sú­bo­rov. Z vi­deí sa zá­ro­veň da­jú extra­ho­vať audios­to­py či texto­vé ti­tul­ky (po­kiaľ sú sú­čas­ťou nap­rík­lad kon­taj­ne­ra MKV) a prog­ram sa nez­ľak­ne ani pri­da­nia exter­nej zvu­ko­vej sto­py na­zad do vi­dea.

Videotoolbox.png
S ap­li­ká­ciou Vi­deo­Tool­box bez prob­lé­mov vy­extra­hu­je­te z vi­deo­sú­bo­ru zvu­ko­vú sto­pu či vlo­že­né ti­tul­ky

Pot­re­bo­va­li ste nie­ke­dy nie­čo vy­svet­liť me­nej skú­se­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi na di­aľ­ku? Ak ide o kom­pli­ko­va­nej­šiu čin­nosť na po­čí­ta­či, opis cez te­le­fón ale­bo texto­vý ko­mu­ni­ká­tor vás ur­či­te ne­raz pri­vie­dol do sta­vu úpl­nej frus­trá­cie. Vý­bor­ný po­moc­ník v tej­to sú­vis­los­ti je Screen­cas­tO­ma­tic. Sta­čí nav­ští­viť strán­ku www.screen­cast-o-ma­tic.com a klik­núť na tla­čid­lo Start re­cor­ding, kto­ré spus­tí Ja­va ap­let v po­do­be ma­lé­ho štvor­ca (tre­ba te­da mať na po­čí­ta­či nain­šta­lo­va­nú Ja­vu, kto­rú pou­ží­va mno­ho pok­ro­či­lých webo­vých ap­li­ká­cií a je dos­tup­ná na stiah­nu­tie za­dar­mo na ad­re­se www.ja­va.com). Ide o plo­chu, na kto­rej bu­de nah­rá­va­ná va­ša čin­nosť na po­čí­ta­či. Plo­chu mô­že­te pre­su­núť kam­koľ­vek v rám­ci ob­ra­zov­ky, zmen­šo­vať ju ale­bo zväč­šo­vať. Ak je všet­ko prip­ra­ve­né, stla­čí­te pod okien­kom čer­ve­né tla­čid­lo na nah­rá­va­nie a za­čne­te pra­co­vať. Ob­ra­zov­ka váš­ho po­čí­ta­ča a po­hy­by my­ši bu­dú nah­rá­va­né do vi­dea. V prí­pa­de, že chce­te pri­dať k vi­deu aj hla­so­vý ko­men­tár, pos­ta­čí na ma­lom ov­lá­da­com pr­vku pod ok­nom vy­brať váš mik­ro­fón. Jed­na nah­ráv­ka mô­že byť dl­há až 15 mi­nút, pri­čom v prie­be­hu nah­rá­va­nia mô­že­te zá­znam ke­dy­koľ­vek po­zas­ta­viť a nes­kôr za­se spus­tiť. Po do­kon­če­ní je vi­deo prip­ra­ve­né buď na ulo­že­nie na váš disk (MP4, AVI, FLV, GIF), ale­bo na nah­ra­tie na YouTu­be, od­kiaľ si ho mô­že po­ľah­ky preh­rať ten, pre ko­ho ste ho za­zna­me­na­li (vi­deo pria­mo v di­aló­gu mož­no nah­rať ako ve­rej­né ale­bo súk­rom­né).

Kon­ver­zia, edi­tá­cia a iden­ti­fi­ká­cia hud­by

Zvu­ko­vý náp­ro­ti­vok vi­deos­luž­by Vi­deo­Tool­box je Audio Expert. Roz­hra­nie a ov­lá­da­nie je pri Vi­deo­Tool­boxe úpl­ne to­tož­né s audiom. Tu mô­že­te ro­biť prak­tic­ky tie is­té ve­ci ako na ses­ter­skej služ­be s vi­deom (pre­vod do iných for­má­tov, spá­ja­nie via­ce­rých skla­dieb, jed­no­du­chý strih). K dis­po­zí­cii je 145 MB voľ­né­ho pries­to­ru, pri­čom sa tre­ba naj­prv bez­plat­ne re­gis­tro­vať (sta­čí za­dať e-mai­lo­vú ad­re­su, kam prí­de ak­ti­vač­ný e-mail). Služ­bu náj­de­te na ad­re­se www.audioexpert.com. Po­kiaľ po­ža­du­je­te sku­toč­ný zvu­ko­vý edi­tač­ný nás­troj, kto­rý rôz­ne zvu­ko­vé sto­py do­ká­že mixovať, va­še on-li­ne po­žia­dav­ky us­po­ko­jí My­na Audio Edi­tor, kto­rý je sú­čas­ťou Avia­ry Tools. Náj­de­te ho na ad­re­se ad­van­ced.avia­ry.com/tools/my­na, pri­čom pos­ta­čí len klik­núť na tla­čid­lo Launch a mô­že­te za­čať pra­co­vať. V rám­ci prog­ra­mu je k dis­po­zí­cii aj roz­siah­la da­ta­bá­za zvu­kov za­dar­mo. Po­kiaľ te­da má­te chuť, mô­že­te si vy­tvo­riť vlas­tnú sklad­bu z naj­rôz­nej­ších sam­plov, pri­čom ich sta­čí jed­no­du­cho pre­ťa­ho­vať my­šou na po­ža­do­va­né po­zí­cie do ča­so­vej osi. Ak chce­te svoj vý­tvor ulo­žiť, mu­sí­te sa re­gis­tro­vať, čo však mož­no vy­ko­nať aj pria­mo pri pro­ce­se uk­la­da­nia. Z rov­na­ké­ho ba­lí­ka on-li­ne ap­li­ká­cií je aj Roc Mu­sic Crea­tor (ad­van­ced.avia­ry.com/tools/mu­sic-crea­tor). V je­ho prí­pa­de však skla­dá­te hud­bu úpl­ne od zá­kla­du v po­do­be tó­nov jed­not­li­vých hu­dob­ných nás­tro­jov.

Myna.png
Mixova­nie zvu­ku on-li­ne s po­mo­cou prog­ra­mu My­na Audio Edi­tor

Pot­re­bu­je­te rých­lo vy­strih­núť kú­sok z MP3 sklad­by, prí­pad­ne ne­ja­kú skrá­tiť? Pou­ži­te ši­kov­nú web ap­li­ká­ciu Cut MP3 On­li­ne na ad­re­se cut­mp3.net. Sta­čí len zvo­liť MP3 sklad­bu a us­trih­núť ne­pot­reb­né čas­ti. Sklad­by net­re­ba nah­rá­vať nik­de na server, pre­to­že všet­ko sa de­je na va­šom dis­ku. Edi­tá­cia je pre­to rých­la a bez aké­ho­koľ­vek ob­me­dzenia dĺžky sklad­by či jej veľ­kos­ti v MB. Je tro­chu ško­da, že nao­zaj fun­gu­je iba na MP3, a nie aj na iné zvu­ko­vé for­má­ty. Na zá­ver audio­sek­cie spo­me­nie­me služ­by, kto­ré by ste v po­do­be kla­sic­kej ap­li­ká­cie na vlas­tnom PC hľa­da­li már­ne. Ide o iden­ti­fi­kač­né audio­da­ta­bá­zy. Má­te úry­vok ale­bo ce­lú sklad­bu na svo­jom dis­ku a ne­vie­te, ako sa vo­lá? Po­ču­li ste nik­de na po­za­dí vi­dea z YouTu­be hud­bu, čo sa vám pá­či, a tú­ži­te ve­dieť, o akú sklad­bu ide? Nie je nič ľah­šie ako pou­žiť vy­ni­ka­jú­cu webo­vý iden­ti­fi­ká­tor Audio­Tag, dos­tup­ný na ad­re­se audio­tag.in­fo. Sta­čí up­loa­do­vať sklad­bu ale­bo za­dať jej webo­vú ad­re­su a prog­ram v prie­be­hu krát­kej chví­le iden­ti­fi­ku­je jej ná­zov, inter­pre­ta a al­bum, na kto­rom bo­la vy­da­ná. Spr­vu sme bo­li k služ­be skep­tic­kí, ale keď pri na­šej skúš­ke iden­ti­fi­ko­va­la bez­chyb­ne de­sať skla­dieb v ra­de pod­ľa 10 až 20-se­kun­do­vých úryv­kov, všet­ka skep­sa sa roz­ply­nu­la. Neš­lo pri­tom o ne­ja­ké po­pu­lár­ne a dob­re zná­me sklad­by, nao­pak, o star­šiu a me­nej roz­ší­re­nú hud­bu mi­mo hlav­né­ho prú­du (me­tal, fil­mo­vé soundtrac­ky, jazz). Ak ne­má­te k dis­po­zí­cii ani len krát­ky úry­vok, ale straš­ne chce­te poz­nať nap­rík­lad ná­zov sklad­by, kto­rá vám uviaz­la v hla­ve pri po­čú­va­ní rá­dia, pou­ži­te Mi­do­mi na ad­re­se www.mi­do­mi.com. Spus­ti­te roz­poz­ná­va­nie sklad­by prís­luš­ným tla­čid­lom, a keď­že ne­má­te žiad­nu auten­tic­kú ukáž­ku, jed­no­du­cho ju do mik­ro­fó­nu iba za­spie­vaj­te, za­hmkaj­te či za­pís­kaj­te (mi­ni­mál­ne de­sať se­kúnd). Služ­ba už je z po­cho­pi­teľ­ných dô­vo­dov ove­ľa me­nej pres­ná, zá­le­ží však len na va­šich schop­nos­tiach a hu­dob­nom ta­len­te. Nap­rík­lad zná­mu pes­nič­ku The Fi­nal Coun­tdown od Euro­pe sa po­da­ri­lo za­hmkať dos­ta­toč­ne pres­ne aj nám a prog­ram ju bez prob­lé­mov iden­ti­fi­ko­val.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Stal­king a cy­ber­stal­king
S rozvojom sociálnych sietí, na ktorých ľudia úplne bezstarostne o sebe zverejňujú aj veľmi súkromné informácie, je neoddeliteľne spojené riziko ohrozenia súkromia. čítať »
 
Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Po júni 2011, keď spoločnosť Oracle ukončila projekt i vývoj rovnomenného balíka kancelárskych aplikácií a práva preniesla na Apache Software Foundation, známy ako Apache OpenOffice... čítať »
 
Kni­hy Zo­ner
Všetky tri knihy v našom prehľade sú od známeho autora kníh o fotografiách Michaela Freemana. čítať »
 
Nas­ta­vu­je­me bez­drô­to­vý rou­ter / 1. časť
Nastaviť bezdrôtový router nie je zložité, ak použijeme režim sprievodcu. Ten sa však obmedzuje na základné nastavenia. Úlohou sprievodcu je zabezpečiť, aby používateľ v čo najkratšom čase mohol pristupovať do internetu a nemal so zariadením nijaké starosti čítať »
 
BSOD: Stra­šiak aj po­moc­ník
Modrá obrazovka smrti je zrejme známa každému používateľovi počítača so systémom Microsoft Windows. čítať »
 
Vý­kon­né prog­ra­my na pou­ži­tie on-li­ne / Webo­vé strán­ky na­mies­to vlas­tné­ho sof­tvé­ru
Mnoho čitateľov PC REVUE si už isto nevie predstaviť, že by boli dlhší čas bez internetu. On-line hľadáme čerstvé informácie, komunikujeme s okolím, pracujeme či trávime voľný čas. čítať »
 
Hľa­dá sa no­vá slo­ven­ská rep­re­zen­tá­cia. Za­čí­na sa kva­li­fi­ká­cia na Majstrov­stvá sve­ta v PC hrách
To tu ešte nebolo! Majstrovstvá sveta v počítačových hrách, to je udalosť, ktorá má už dlhoročnú tradíciu po celom svete. Tento rok sa oficiálna kvalifikácia uskutoční prvýkrát aj na Slovensku. čítať »
 
Kur­zy eLear­nin­gu pre Mic­ro­soft Of­fi­ce 2007 / Nauč­te sa pra­co­vať s Mic­ro­soft Of­fi­ce
Práca s programom Word nezahŕňa len textové úpravy a s tým súvisiace formátovanie textu, upravovať totiž môžete podstatne viac ako len text. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter