Výkonné programy na použitie on-line / Webové stránky namiesto vlastného softvéru

Strana 1/3

Mno­ho či­ta­te­ľov PC RE­VUE si už is­to ne­vie pred­sta­viť, že by bo­li dl­hší čas bez inter­ne­tu. On-li­ne hľa­dá­me čer­stvé in­for­má­cie, ko­mu­ni­ku­je­me s oko­lím, pra­cu­je­me či trá­vi­me voľ­ný čas. Vďa­ka so­ciál­nym sie­ťam si mno­ho ľu­dí zvyk­lo na neus­tá­le zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií, ná­zo­rov či ob­ľú­be­ných člán­kov s ce­lým ok­ru­hom svo­jich pria­te­ľov. Ne­je­den pou­ží­va­teľ sa spoz­ná v tej­to sché­me: Chcem si dať fot­ku do al­bu­mu, zá­jdem na inter­ne­to­vú strán­ku. Chcem si pre­čí­tať e-mai­ly, vy­ťu­kám webo­vú ad­re­su. Chcem ko­mu­ni­ko­vať v reál­nom ča­se s pria­teľ­mi, kli­kám na zá­lož­ku v inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či. Dnes ide o bež­né ve­ci, ale mno­hí z nás si ur­či­te pa­mä­ta­jú na ča­sy, keď to tak ne­bo­lo. Na­pad­lo vám však nie­ke­dy zá­jsť eš­te ďa­lej? Ak vás za­ují­ma, aké pok­ro­či­lé ap­li­ká­cie sa da­jú nah­ra­diť on-li­ne služ­ba­mi, ten­to člá­nok je prá­ve pre vás.

Pou­ží­va­nie kla­sic­kých prog­ra­mov na vy­tvo­re­nie fo­tog­ra­fic­kých al­bu­mov, na prá­cu s elek­tro­nic­kou poš­tou či na texto­vú ko­mu­ni­ká­ciu s pria­teľ­mi v reál­nom ča­se je čo­raz me­nej čas­té. Aj keď mno­ho pok­ro­či­lej­ších pou­ží­va­te­ľov len ne­chá­pa­vo krú­ti hla­va­mi, v sú­čas­nos­ti skrát­ka dr­vi­vá väč­ši­na ľu­dí ani ne­vi­dí dô­vod na to, pre­čo by ma­la mať na po­čí­ta­či e-mai­lo­vé­ho klien­ta v po­do­be ne­ja­ké­ho prog­ra­mu, keď rov­na­ko dob­re mô­žu pra­co­vať s webo­vým roz­hra­ním Gmai­lu či Out­look.com od­kiaľ­koľ­vek. Po­dob­né je to aj s ko­mu­ni­ká­tor­mi na po­sie­la­nie rých­lych správ. Kým sie­te ako ICQ bo­li pred pár rok­mi v sku­toč­nom roz­kve­te, dnes si ne­je­den ver­ný pou­ží­va­teľ vši­mol, že vy­sá­vač v po­do­be Fa­ce­boo­ku ich zoz­nam pri­po­je­ných pria­te­ľov po­riad­ne pre­čis­til. Mno­ho mla­dých ľu­dí trá­vi čas s in­stan­tne ot­vo­re­nou nás­ten­kou so­ciál­nej sie­te a na za­pí­na­nie sof­tvé­ro­vé­ho ko­mu­ni­kač­né­ho klien­ta už skrát­ka ne­ma­jú dô­vod. Ko­mu­ni­ká­cia prú­di už iným ka­ná­lom. Bu­de sa ten­to trend na­ďa­lej stup­ňo­vať? Ot­vo­rí­te inter­ne­to­vú strán­ku, keď chce­te pí­sať do­ku­ment a vy­tla­čiť ho? Za­dá­va­te webo­vú ad­re­su, ak chce­te pok­ro­či­lo edi­to­vať ne­ja­ký ob­rá­zok? Či do­kon­ca spus­tí­te ne­ja­kú on-li­ne služ­bu v mo­men­te, keď si chce­te pre­kon­ver­to­vať vi­deo do iné­ho for­má­tu? Všet­ko je to­tiž mož­né už dnes, a to za­dar­mo. Poz­ri­me sa te­da na tie naj­lep­šie služ­by, kto­ré v mno­hých prí­pa­doch mô­žu bez prob­lé­mov nah­ra­diť pok­ro­či­lé ap­li­ká­cie nain­šta­lo­va­né na va­šom po­čí­ta­či.

On-li­ne kan­ce­lá­ria

Náš zoz­nam ne­mô­že­me ot­vo­riť nie­čím iným ako dl­ho­roč­nou stá­li­cou v po­do­be služ­by Goog­le Docs. V sú­čas­nos­ti sa na­zý­va Goog­le Dri­ve, pri­čom je pre­po­je­ná s bez­plat­ným on-li­ne úlož­ným pries­to­rom. Na ad­re­se dri­ve.goog­le.com mô­že­te po prih­lá­se­ní s uni­ver­zál­nym úč­tom Goog­le vy­tvá­rať texto­vé do­ku­men­ty, ta­buľ­ky, pre­zen­tá­cie či for­mu­lá­re. Vo všet­kých prí­pa­doch ide o tech­no­lo­gic­ké ek­vi­va­len­ty prog­ra­mov z ba­lí­ka Of­fi­ce. Ich roz­hra­nie po­zos­tá­va z kla­sic­kých roz­ba­ľo­va­cích ro­le­tiek, hlav­né­ho me­nu a nie­koľ­kých jed­no­du­chých ikon. Na oko pô­so­bia prog­ra­my sí­ce z fun­kčnej strán­ky veľ­mi stro­ho, ale po chvíľ­ke pou­ží­va­nia zrej­me prí­de­te na to, že iné ako po­nú­ka­né fun­kcie zvy­čaj­ne aj tak v pok­ro­či­lom kan­ce­lár­skom ba­lí­ku ne­pou­ží­va­te čas­to. Vy­tvá­ra­né do­ku­men­ty sa uk­la­da­jú do úlo­žis­ka Goog­le Dri­ve s ka­pa­ci­tou 5 GB. Po­kiaľ má­te zá­ujem, Goog­le Dri­ve sa dá nain­šta­lo­vať aj na PC ako ďal­ší prie­či­nok/disk a pou­ží­vať zo­syn­chro­ni­zo­va­ný s je­ho webo­vou ver­ziou. Svo­je do­ku­men­ty bu­de­te mať te­da vždy dos­tup­né, či už ste pri­po­je­ní, ale­bo nep­ri­po­je­ní k inter­ne­tu.

Naj­väč­šia kon­ku­ren­cia Goog­le Docs/Dri­ve je Mic­ro­soft Of­fi­ce Web Apps. To, že kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce poz­ná tak­mer kaž­dý, je v tom­to prí­pa­de nes­por­ná vý­ho­da. Po­dob­ne ako Goog­le Docs aj Of­fi­ce Web Apps je pre­po­je­ný s dá­to­vým úlo­žis­kom. Ide o Mic­ro­soft SkyD­ri­ve, kto­ré pre no­vých pou­ží­va­te­ľov za­dar­mo po­nú­ka 7 GB voľ­né­ho pries­to­ru. Ak eš­te Li­ve ID, kto­ré je pot­reb­né na prih­lá­se­nie do Of­fi­ce Web Apps, nev­las­tní­te nap­rík­lad z Li­ve e-mai­lu či iných webo­vých slu­žieb Mic­ro­sof­tu, rov­na­ko ako v prí­pa­de Goog­le sa sta­čí iba za­dar­mo re­gis­tro­vať (na po­čí­ta­či net­re­ba mať nain­šta­lo­va­ný ope­rač­ný sys­tém Win­dows ani ba­lík Of­fi­ce). Na ad­re­se skyd­ri­ve.li­ve.com náj­de­te na pou­ži­tie dob­re zná­me a po­pu­lár­ne prog­ra­my Word, Excel, Power­Point a One­No­te. Z hľa­dis­ka fun­kcií sú bez­plat­né on-li­ne ver­zie prog­ra­mov, po­cho­pi­teľ­ne, stro­hej­šie, ale za ap­li­ká­cia­mi Goog­le Dri­ve ni­ja­ko ne­zaos­tá­va­jú. Prá­ve nao­pak, dr­vi­vá väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov v nich náj­de všet­ko, čo pot­re­bu­je pri zá­klad­nej tvor­be do­ku­men­tov. Vo fa­mi­liár­nom pros­tre­dí Wor­du či Exce­lu sa zá­ro­veň mno­hým ľu­ďom bu­de pra­co­vať rých­lej­šie a ove­ľa efek­tív­nej­šie. Po­kiaľ ste zvyk­nu­tí pra­co­vať so sys­té­mom Win­dows, pri prá­ci so SkyD­ri­ve a Of­fi­ce Web Apss bu­de­te mať stá­le po­cit „do­má­ce­ho pros­tre­dia“ (roz­hra­nie je rov­na­ko ako v prí­pa­de Goog­le Dri­ve kom­plet­ne v slo­ven­či­ne). Rov­na­ký to­tiž nie je len prin­cíp prá­ce, ale aj gra­fic­ké po­da­nie ikon prie­čin­kov a sú­bo­rov. SkyD­ri­ve mož­no tak ako kon­ku­renč­ný Goog­le Dri­ve pou­ží­vať zo­syn­chro­ni­zo­va­ný s lo­kál­nym prie­čin­kom na po­čí­ta­či a mať do­ku­men­ty spo­loč­ne s on-li­ne po­do­bou dos­tup­né aj nep­res­taj­ne off-li­ne na svo­jom PC.

WordWeb.png
Bez­plat­ná ver­zia Mic­ro­soft Word dos­tup­ná on-li­ne ako sú­časť Mic­ro­soft Of­fi­ce Web Apps

Na webo­vé služ­by sa mô­že­te ob­rá­tiť aj v prí­pa­de, že pot­re­bu­je­te pra­co­vať s  do­ku­men­tmi PDF. Ho­ci nap­rík­lad ap­li­ká­cie na Goog­le Dri­ve umož­ňu­jú ulo­že­nie do­ku­men­tov vo for­má­te PDF, ob­čas pred­sa len tre­ba pou­žiť ro­bus­tnej­ší nás­troj na ich tvor­bu a úp­ra­vu. V kom­bi­ná­cii dvoch webo­vých ap­li­ká­cií mô­že­te v mno­hých prí­pa­doch nah­ra­diť aj ta­ký dra­hý sof­tvér, ako je Ado­be Ac­ro­bat. Ako pr­vý spo­me­nie­me vý­bor­ný nás­troj PDFes­ca­pe, kto­rý náj­de­te na ad­re­se www.pdfes­ca­pe.com. V bez­plat­nej ver­zii služ­by mô­že­te pra­co­vať s do­ku­men­tmi PDF do 10 MB a 100 strán. Sú­bo­ry PDF mô­že­te buď vy­tvá­rať, ale­bo na­čí­ta­ním do prog­ra­mu edi­to­vať. Keď­že v prí­pa­de PDF ide vlas­tne o bež­ne neup­ra­vi­teľ­né sú­bo­ry, edi­tá­cia pre­bie­ha prek­rý­va­ním/od­stra­ňo­va­ním jed­not­li­vých čas­tí s mož­nos­ťou vlo­že­nia vlas­tné­ho textu a ob­ráz­kov. S webo­vou ap­li­ká­ciou sa dá pra­co­vať aj bez re­gis­trá­cie a vďa­ka preh­ľad­né­mu a ná­zor­né­mu gra­fic­ké­mu roz­hra­niu si ňou po­ra­dia aj tí, kto­rí ov­lá­da­jú len úpl­né zá­kla­dy an­glic­ké­ho ja­zy­ka. Po­kiaľ chce­te len rých­lo skon­ver­to­vať do­ku­men­ty Wor­du, Exce­lu či ob­ráz­ky v rôz­nych for­má­toch rých­lo do PDF, po­mô­že vám 7-pdf. Na ad­re­se www.7-pdf.de jed­no­du­cho iba zvo­lí­te do­ku­ment na kon­ver­ziu a prak­tic­ky okam­ži­te dos­tá­va­te je­ho ver­ziu PDF. Dá sa na web spo­ľah­núť aj pri roz­poz­ná­va­ní textu? Po­kiaľ vám niek­to pos­lal nas­ke­no­va­ný do­ku­ment a vy pot­re­bu­je­te je­ho pí­sa­nú po­do­bu, je ne­vyh­nut­né ob­rá­zok pre­viesť do textu po­mo­cou tech­ni­ky OCR (op­tic­ké­ho roz­poz­ná­va­nia zna­kov). Asi naj­zná­mej­ší prog­ram toh­to dru­hu je ko­merč­ný AB­BYY Fi­ne­Rea­der. Ta­ký vý­kon­ný nás­troj v on-li­ne po­do­be za­dar­mo sí­ce ne­náj­de­te, ale úpl­ne bez po­mo­ci roz­hod­ne ne­zos­ta­ne­te. Na www.free-ocr.com náj­de­te bez­plat­ný nás­troj OCR Free OCR, kto­rý dis­po­nu­je aj slo­ven­ským a čes­kým roz­poz­ná­va­cím slov­ní­kom. Kva­li­ta roz­poz­ná­va­nia je na nás­toj za­dar­mo na dob­rej úrov­ni, a ho­ci roz­poz­na­nie nie je bez­chyb­né, mô­že vám ušet­riť ve­ľa ča­su strá­ve­né­ho pri pre­pi­so­va­ní.

PDF.PNG
Pot­re­bu­je­te rých­lo up­ra­viť sú­bor PDF? Ide to ľah­ko, za­dar­mo a on-li­ne s pou­ži­tím webo­vej ap­li­ká­cie PDFes­ca­pe


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Stal­king a cy­ber­stal­king
S rozvojom sociálnych sietí, na ktorých ľudia úplne bezstarostne o sebe zverejňujú aj veľmi súkromné informácie, je neoddeliteľne spojené riziko ohrozenia súkromia. čítať »
 
Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Po júni 2011, keď spoločnosť Oracle ukončila projekt i vývoj rovnomenného balíka kancelárskych aplikácií a práva preniesla na Apache Software Foundation, známy ako Apache OpenOffice... čítať »
 
Kni­hy Zo­ner
Všetky tri knihy v našom prehľade sú od známeho autora kníh o fotografiách Michaela Freemana. čítať »
 
Nas­ta­vu­je­me bez­drô­to­vý rou­ter / 1. časť
Nastaviť bezdrôtový router nie je zložité, ak použijeme režim sprievodcu. Ten sa však obmedzuje na základné nastavenia. Úlohou sprievodcu je zabezpečiť, aby používateľ v čo najkratšom čase mohol pristupovať do internetu a nemal so zariadením nijaké starosti čítať »
 
BSOD: Stra­šiak aj po­moc­ník
Modrá obrazovka smrti je zrejme známa každému používateľovi počítača so systémom Microsoft Windows. čítať »
 
Vý­kon­né prog­ra­my na pou­ži­tie on-li­ne / Webo­vé strán­ky na­mies­to vlas­tné­ho sof­tvé­ru
Mnoho čitateľov PC REVUE si už isto nevie predstaviť, že by boli dlhší čas bez internetu. On-line hľadáme čerstvé informácie, komunikujeme s okolím, pracujeme či trávime voľný čas. čítať »
 
Hľa­dá sa no­vá slo­ven­ská rep­re­zen­tá­cia. Za­čí­na sa kva­li­fi­ká­cia na Majstrov­stvá sve­ta v PC hrách
To tu ešte nebolo! Majstrovstvá sveta v počítačových hrách, to je udalosť, ktorá má už dlhoročnú tradíciu po celom svete. Tento rok sa oficiálna kvalifikácia uskutoční prvýkrát aj na Slovensku. čítať »
 
Kur­zy eLear­nin­gu pre Mic­ro­soft Of­fi­ce 2007 / Nauč­te sa pra­co­vať s Mic­ro­soft Of­fi­ce
Práca s programom Word nezahŕňa len textové úpravy a s tým súvisiace formátovanie textu, upravovať totiž môžete podstatne viac ako len text. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter