Čo to znamená, keď sa povie HOAX

Strana 2/2

Nai­vi­ta a bez­my­šlien­ko­vi­té rea­go­va­nie na prí­ka­zy a pod­ne­ty je prá­ve tá ľud­ská sla­bi­na, kto­rú hoaxy ús­peš­ne zneu­ží­va­jú. Len čo zis­tí­te, že ste prá­ve dos­ta­li sprá­vu toh­to ty­pu, bo­lo by veľ­mi vhod­né upo­zor­niť na tú­to sku­toč­nosť člo­ve­ka, kto­rý vám sprá­vu pos­lal. Buď­te pri tom sluš­ní a struč­ní bez akých­koľ­vek pre­ja­vov nad­ra­de­nos­ti.

Nik­to nech­ce, aby ste ho ma­li za hlu­pá­ka, a pre­to je lep­šie pridŕžať sa pri upo­zor­ne­ní stro­hej a jas­nej for­my s od­ka­zom na re­le­van­tné zdro­je in­for­má­cií. Vhod­né je nap­rík­lad pou­ži­tie viet toh­to ty­pu: „Hlb­šie som to skon­tro­lo­val a zis­til som, že tá­to sprá­va nie je prav­di­vá." Kaž­do­pád­ne sa prip­rav­te na úvod­nú od­mie­ta­vú reak­ciu. Aby ste zís­ka­li dob­rú pred­sta­vu o tom, aké nez­mys­ly sa v hoaxoch mô­žu ob­ja­viť a aké je nes­ku­toč­ne lá­ka­vé da­ným fan­tas­tic­kým sprá­vam uve­riť, poď­me sa po­zrieť na nie­koľ­ko reál­nych prík­la­dov.

Fa­loš­né va­ro­va­nie o ví­ru­se Li­fe is beauti­ful

Hoax Li­fe is beauti­ful je dod­nes jed­na z naj­roz­ší­re­nej­ších fa­loš­ných ví­ru­so­vých hro­zieb. Po pr­výk­rát sa ob­ja­vil už v ja­nuá­ri ro­ku 2002 a je v rôz­nych úp­ra­vách pre­lo­že­ný do via­ce­rých ja­zy­kov. V slo­ven­či­ne je zná­ma tá­to ver­zia: „Va­ro­va­nie od AGEM. Pro­sím, poš­li­te tú­to sprá­vu kaž­dé­mu, kto má prís­tup k inter­ne­tu. Mô­že­te dos­tať na pr­vý poh­ľad neš­kod­ný e-mail s pre­zen­tá­ciou v Power Poin­te pod náz­vom "Li­fe is beauti­ful". ("ži­vot je krás­ny"). Po­kiaľ ju obdr­ží­te, za žiad­nu ce­nu pre­zen­tá­ciu NEOTVÁRAJ­TE a okam­ži­te ju vy­maž­te. Po­kiaľ ju ot­vo­rí­te, na va­šej ob­ra­zov­ke sa uká­že sprá­va : „It is too la­te now, your li­fe is no lon­ger beauti­ful." (Už je príl­iš nes­ko­ro, te­raz váš ži­vot už nie je krás­ny). Nás­led­ne STRATÍTE VŠET­KO vo va­šom PC a oso­ba, kto­rá vám to­to za­sla­la, zís­ka prís­tup k váš­mu me­nu, e-mai­lu a hes­lu. To­to je no­vý ví­rus, kto­rý vstú­pil do obe­hu v so­bo­tu poo­be­de. AOL už potvr­dil, že je to váž­ne a že anti­ví­ru­so­vé prog­ra­my nie sú schop­né ten­to ví­rus zni­čiť. Ví­rus bol vy­ro­be­ný hac­ke­rom, kto­rý si ho­vo­rí "li­fe owner". Pro­sím, poš­li­te tú­to sprá­vu všet­kým va­šim pria­te­ľom a po­žia­daj­te ich, aby ju čo naj­rý­chlej­šie pos­la­li ďa­lej."

Ako mô­že­te vi­dieť, hoax ob­sa­hu­je prak­tic­ky všet­ky zá­klad­né zna­ky - spo­me­nu­tie auto­ri­ty ale­bo zná­mej spo­loč­nos­ti (v iných ver­ziách toh­to mai­lu sa ob­ja­vu­je nap­rík­lad Mic­ro­soft a Nor­ton), účin­ky ví­ru­su, rie­še­nie a aj ne­vyh­nut­né vy­zva­nie na roz­pos­la­nie všet­kým zná­mym. Ce­lá sprá­va je, sa­moz­rej­me, úpl­ne vy­mys­le­ná (uvá­dza­né spo­loč­nos­ti nik­dy to­to va­ro­va­nie ne­vy­da­li) a zrej­me net­re­ba do­dá­vať, že za tak­mer 10 ro­kov exis­ten­cie tej­to sprá­vy sa spo­mí­na­ný ví­rus nik­de neob­ja­vil.

Fa­loš­né va­ro­va­nie o mak­ro­ví­ru­se WoRMS

Me­dzi dob­ré ukáž­ky do­nú­te­nia pou­ží­va­te­ľa k to­mu, aby sám se­be uš­ko­dil, pat­rí fa­loš­né va­ro­va­nie o mak­ro­ví­ru­se WoRMS. Sprá­va má ten­to ob­sah: „Po­zor­ne si pre­čí­taj­te nas­le­du­jú­ce po­ky­ny. Mô­žu vám byt ná­po­moc­né pri zis­te­ní prí­tom­nos­ti mak­ro ví­ru­su WoRMS. Vče­ra sme dos­ta­li dô­le­ži­tú sprá­vu od fir­my AOL, že sa po sie­ti inter­net za­čal sí­riť ne­bez­peč­ný ví­rus. Stá­le me­ní svo­ju po­do­bu, a pre­to sa pro­ti ne­mu ne­dá bo­jo­vať anti­ví­ru­so­vý­mi prog­ra­ma­mi. Sys­te­ma­tic­ky ma­že dá­ta z váš­ho pev­né­ho dis­ku a od­osie­la hes­lá a iné chú­los­ti­vé osob­né úda­je na uta­je­nú e-mai­lo­vú ad­re­su tvor­cu ví­ru­su. Vo ví­ru­se však bo­la ob­ja­ve­ná chy­ba, po­mo­cou kto­rej sa dá zis­tiť je­ho prí­tom­nosť. Ot­vor­te si no­vy sú­bor Word, na­píš­te =rand(200,99), stlač­te En­ter a poč­kaj­te tri se­kun­dy. Po­kiaľ sa nič neu­de­je, je to v po­riad­ku, ví­rus naš­ťas­tie ne­má­te. V prí­pa­de, že sa vám v sú­bo­re za­čne ko­pí­ro­vať text na nie­koľ­ko strán, tak na va­šom pev­nom dis­ku sa už ví­rus WoRMS na­chá­dza. Od­strá­niť sa dá len tak, že vy­ma­že­te všet­ky sú­bo­ry z prie­čin­ka: C:\WIN­DOWS\sys­te­m32. Sú­bo­ry sú to­tiž na­pad­nu­té a je­di­ná šan­ca, ako za­chrá­niť as­poň os­tat­né sú­bo­ry, je zma­za­nie tých­to. Nás­led­ne reš­tar­tuj­te po­čí­tač. Tú­to sprá­vu, pro­sím, poš­li­te čo naj­viac ľu­ďom pros­tred­níc­tvom e-mai­lov, ICQ, SMS ale­bo aj akou­koľ­vek inou for­mou. Po­mô­že­te ten­to mak­ro ví­rus od­strá­niť. S poz­dra­vom spo­loč­nosť AOL com­pa­ny."

Ten­to HOAX, kto­rý v pô­vod­nej po­do­be ob­sa­hu­je tak­mer v kaž­dom dru­hom slo­ve gra­ma­tic­kú chy­bu, pou­ží­va na vy­stra­še­nie cel­kom oby­čaj­nú fun­kciu prog­ra­mu Mic­ro­soft Word, slú­žia­cu na vi­zua­li­zá­ciu for­má­to­va­nia do­ku­men­tu. Prí­kaz rand zob­ra­zí ná­hod­ný text, pri­čom s pa­ra­met­ra­mi (p, s) mô­že­te ov­plyv­niť po­čet od­se­kov a viet v ňom. Autor pou­žil nas­ta­ve­nie 200, 99, čo vy­sta­čí na 570 strán ná­hod­né­ho textu. Alar­mu­jú­ca je, sa­moz­rej­me, vý­zva na zma­za­nie ob­sa­hu prie­čin­ka Win­dows\Sys­te­m32 , čo má pre ope­rač­ný sys­tém fa­tál­ne dôs­led­ky.

Random.png

Hoax o ví­ru­se WoRMS ba­la­mu­tí nez­na­lých pou­ží­va­te­ľov re­gu­lár­nou fun­kciou =rand(p,s) prog­ra­mu Mic­ro­soft Word, kto­rá do­ká­že za chvíľ­ku za­pl­niť tes­to­va­cím textom stov­ky strán na skúš­ku for­má­to­va­nia

Fik­tív­ne va­ro­va­nie o re­cyk­lá­cii mlie­ka

V Če­chách a na Slo­ven­sku je už dva ro­ky nes­mier­ne po­pu­lár­ny čes­ký hoax o re­cyk­lo­va­nom mlie­ku. Exis­tu­je v nie­koľ­kých od­liš­ných ver­ziách, pri­čom jed­na z naj­výs­tiž­nej­ších je tá­to z le­ta mi­nu­lé­ho ro­ka: „Mlie­ko v pa­pie­ro­vých oba­loch, kto­ré sa nes­pot­re­bu­je do kon­ca tr­van­li­vos­ti, pre­daj­ca vra­cia spra­co­va­te­ľom. Spra­co­va­teľ ot­vo­rí obal, mlie­ko pre­va­rí a opä­tov­ne za­ba­lí. To sa mô­že opa­ko­vať cel­ko­vo až päť­krát. Zos­po­du ška­tu­le je pod za­le­pe­ným zá­hy­bom čís­lo 12345, pri­čom jed­no z nich chý­ba. Prá­ve to udá­va, koľ­kok­rát už bo­lo mlie­ko „re­cyk­lo­va­né". Ak nap­rík­lad náj­de­te ná­pis 12 45, zna­me­ná to, že mlie­ko bo­lo pre­va­re­né trik­rát. Dob­rú chuť. Ove­ri­la som si to a je to nao­zaj tak. Na oba­loch od pl­no­tuč­né­ho mlie­ka, kto­ré bo­lo v ak­cii za 11,90 Kč, chý­ba v ra­de čís­lo šty­ri. Dú­fam, že u mlie­ka, kto­ré sa pre­dá­va ako čer­stvé, ne­chý­ba žiad­ne čís­lo."

Ten­to hoax mô­že ob­sa­ho­vať aj ob­ráz­ky, kto­ré da­nú prob­le­ma­ti­ku do­ku­men­tu­jú. Ide o dob­rú ukáž­ku pod­vo­du, kto­rý je za­lo­že­ný po­dob­ne ako hoax o fun­kcii rand na nie­čom, s čím sa mô­že pou­ží­va­teľ nao­zaj stret­núť a ne­chať sa tak bez roz­mys­lu oba­la­mu­tiť úpl­nou hlú­pos­ťou. Ide o kla­sic­ký lo­gic­ký klam. Ak sprá­va tvr­dí, že sa niek­de na­chá­dza znak X, kto­rý zna­me­ná Y, v mo­men­te, ak sa znak X na da­nom mies­te sku­toč­ne na­chá­dza, to auto­ma­tic­ky nez­na­me­ná, že in­for­má­cia Y je správ­na.

V sku­toč­nos­ti tie­to čís­la slú­žia na iden­ti­fi­ká­ciu pá­sa, na kto­rom bol obal tla­če­ný, aby bo­lo mož­né iden­ti­fi­ko­vať za­ria­de­nie, na kto­rom doš­lo k po­ru­che. Čís­la te­da ni­ja­ko ne­sú­vi­sia s vý­rob­kom, kto­rý sa nes­kôr do oba­lu ba­lí. Nez­my­sel­nosť sprá­vy potvr­dil nie­len vý­rob­ca, ale aj Štát­na ve­te­ri­nár­na sprá­va ČR, kto­rá zod­po­ve­dá za ochra­nu spot­re­bi­te­ľov pred prí­pad­ne zdra­vot­ne škod­li­vý­mi pro­duk­tmi ži­vo­číš­ne­ho pô­vo­du.

Mlieko.jpg

Klam­li­vá his­tor­ka o re­cyk­lá­cii mlie­ka pou­ka­zu­je na čí­sel­nú sché­mu, kto­rá v sku­toč­nos­ti slú­ži na iden­ti­fi­ká­ciu tla­čo­vé­ho pá­sa pri vý­ro­be oba­lov

Fá­ma o pa­vú­koch v or­chi­deách

Ďal­šia veľ­mi po­pu­lár­na „mes­tská le­gen­da", kto­rá po inter­ne­te ko­lu­je, je sprá­va o ta­ran­tu­lách v kve­ti­ná­čoch. Čes­ká ver­zia toh­to hoaxU sa ší­ri od ro­ku 2002 a zľu­do­ve­la až tak, že ob­rov­ské množ­stvo ľu­dí vám na ňu po­vie, že „zná­me­mu môj­ho zná­me­ho sa to sku­toč­ne sta­lo". V slo­ven­či­ne sa sprá­va za­ča­la ší­riť v mi­nu­lom ro­ku a má nas­le­du­jú­ce zne­nie: „Prá­ve mi ko­le­gy­ňa ho­vo­ri­la zá­ži­tok, kto­rý mu­sím pos­lať ďa­lej. Kú­pi­la si v ob­cho­de IKEA or­chi­deu, do­ma ju po­lia­la zvr­chu a or­chi­dea za­ča­la pís­kať (vy­dá­vať čud­ný zvuk). Keď sa to sta­lo aj po ďal­šom po­lia­tí, za­vo­la­la do IKEA a tam jej po­ve­da­li, že má všet­ko za­tvo­riť (ok­ná, dve­re), vy­jsť z by­tu a ča­kať na nich. O pár mi­nút sa dohr­nu­lo ko­man­do v ska­fan­droch a zob­ra­li kve­ti­náč do špe­ciál­ne­ho boxu. Až po­tom jej vy­svet­li­li, že keď or­chi­dea pís­ka, tak v ko­re­ňoch má hniez­do ta­ran­tu­la! Vraj to nie je pr­vý prí­pad. Ja by som asi ne­vo­la­la do pre­daj­ne, ale za­ča­la sa kut­rať v kve­ti­ná­či."

V čes­kom ja­zy­ku sa ten­to nez­my­sel ší­ri v sú­vis­los­ti s ma­lou pal­mou a ob­chod­ným do­mom OBI. V oboch prí­pa­doch ide, sa­moz­rej­me, o pod­vod. Pal­my a or­chi­dey sa do ob­cho­dov ne­do­vá­ža­jú z voľ­nej prí­ro­dy, ale zo zá­hrad­níc­kych kul­túr, kde sú sys­te­ma­tic­ky roz­mno­žo­va­né. Ok­rem to­ho pri zmien­ke o pís­ka­ní pa­vú­ka by si prav­de­po­dob­ne kaž­dý cho­va­teľ tých­to ži­vo­čí­chov ples­kol ot­vo­re­nou dla­ňou po če­le.

Ďal­šie hoaxy

Hoaxov exis­tu­je sku­toč­ne ob­rov­ské množ­stvo. Po­mer­ne čas­té sú upo­zor­ne­nia na nep­ri­jí­ma­nie ho­vo­rov z kon­krét­nych čí­sel (väč­ši­nou ne­ja­ké čís­lo pa­tria­ce v sku­toč­nos­ti oso­bám z te­le­mar­ke­tin­gu ale­bo pries­ku­mov ve­rej­nej mien­ky), pri­čom tvr­dia, že za pri­ja­tie tých­to te­le­fo­ná­tov bu­de­te pla­tiť ho­ri­bil­né su­my. Po­kiaľ nie ste prá­ve v za­hra­ni­čí a nep­ri­jí­ma­te ho­vo­ry cez roa­ming, ide, sa­moz­rej­me, o nez­my­sel, pre­to­že ho­vor na účet vo­la­né­ho tre­ba ús­tne potvr­diť ope­rá­to­ro­vi.

Po­kiaľ ta­kým­to klam­li­vým sprá­vam pra­vi­del­ne uve­rí­te, pa­mäť váš­ho te­le­fó­nu je zrej­me už pl­ná kon­tak­tov s náz­vom „To­to nez­dví­hať". Me­dzi po­pu­lár­ne slo­ven­ské hoaxy pat­rí ďa­lej nap­rík­lad dob­re zná­ma his­tor­ka, v kto­rej sa klam­li­vo uvá­dza, že slo­ven­či­na je naj­ťaž­ší ja­zyk na sve­te, ďa­lej in­for­má­cie o va­jíč­ku, kto­ré sa dá uva­riť po­mo­cou mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, či o na­ka­ze­ných in­jek­čných strie­kač­kách v se­dad­lách kín. Zná­ma je aj fá­ma o spop­lat­ne­ní Fa­ce­boo­ku, ší­ria­ca sa od mi­nu­lé­ho ro­ka.

Hoaxy sú vďa­ka ľud­skej dô­ver­či­vos­ti a čas­to aj hlú­pos­ti sku­toč­ne ne­zas­ta­vi­teľ­né a bu­dú zrej­me už tr­va­lou plia­gou inter­ne­tu. Naj­hor­šie však je, že ob­čas sa da­jú na­chy­tať na hruš­kách aj se­rióz­nej­šie sa tvá­ria­ce mé­diá. Vý­sled­kom je tak pa­ni­ka ove­ľa väč­šie­ho roz­sa­hu, kto­rá nie­len­že za­prí­či­ní stra­tu dô­ve­ry­hod­nos­ti mé­dií, ale aj osôb ale­bo spo­loč­nos­tí, kto­ré hoax vo svo­jom texte bez­tres­tne zneu­ží­va bez ich ve­do­mia.

Jed­ným z od­stra­šu­jú­cich prík­la­dov mô­že byť server www.ma­ga­zin.at­las.sk, kto­rý v le­te mi­nu­lé­ho ro­ka zve­rej­nil člá­nok UFO na Ze­mi pris­ta­ne v no­vem­bri 2011, kto­rý vy­chá­dzal zo „mo­der­ni­zo­va­nej" ver­zie hoaxu ší­ria­ce­ho sa od ro­ku 1998. Je­ho ob­sa­hom bo­lo ab­sur­dné tvr­de­nie, že na Zem sa rú­ti in­váz­na flo­ti­la mi­mo­zem­ských lo­dí, kto­rá sem do­le­tí už o pár me­sia­cov.

Autor hoaxu ako zdroj in­for­má­cií, res­pek­tí­ve ako „dô­ve­ry­hod­nú auto­ri­tu", uvie­dol in­šti­tút SE­TI, čo je se­rióz­na ve­dec­ká or­ga­ni­zá­cia, kto­rá sa za­me­ria­va na hľa­da­nie dô­ka­zov o in­te­li­gen­tnom mi­mo­zem­skom ži­vo­te vo ves­mí­re. V rôz­nych va­rian­toch sprá­vy sa ci­to­va­lo nie­koľ­ko za­mes­tnan­cov da­né­ho in­šti­tú­tu, ale pri ove­re­ní na je­ho do­mov­skej strán­ke, kde je zoz­nam voľ­ne k dis­po­zí­cii, sa žiad­na zho­da ne­vys­kyt­la. Hoax sa ší­ril v mno­hých ja­zy­koch po ce­lom sve­te, a čo je naj­hor­šie, vr­hal neop­ráv­ne­ne zlé svet­lo na se­rióz­nu ve­dec­kú in­šti­tú­ciu a za­ťa­žo­val jej ve­dú­ci per­so­nál množ­stvom otá­zok od naj­rôz­nej­ších ľu­dí, kto­rí pod­vo­du na­le­te­li.

UFO.png

Na hoax z ne­po­cho­pi­teľ­né­ho dô­vo­du ob­čas na­le­tia aj mé­diá; ta­ké­ho­to alar­mu­jú­ce­ho po­chy­be­nia sa ne­dáv­no do­pus­til nap­rík­lad ma­ga­zín por­tá­lu At­las.sk

Zá­ver

Po pre­čí­ta­ní člán­ku ste už s vlas­tnos­ťa­mi hoaxov dob­re oboz­ná­me­ní. Na­chy­tať vás je už om­no­ho ťaž­šie, zrej­me sa bu­de­te ve­dieť po­ľah­ky brá­niť aj pri tých naj­zá­ker­nej­ších prí­pa­doch. Na­bu­dú­ce sa po­zrie­me na ďal­ší inter­ne­to­vý fe­no­mén, kto­rým sú pod­vod­né lo­té­rie, fa­loš­né pre­vo­dy pe­ňa­zí či fik­tív­ne ob­chod­né po­nu­ky. Tie ma­jú to­tiž cel­kom iný cieľ - ok­rad­núť vás.


Zdroj: PCR 1/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Koľ­ko sku­toč­ne sto­jí la­se­ro­vá tlač? / Úpl­ne do de­tai­lov
Vo firmách pri kúpe tlačového zariadenia predstavujú dôležitý faktor nielen počiatočné náklady v podobe jeho ceny, ale aj doplnkové, na pohľad skryté náklady. čítať »
 
Čo to zna­me­ná, keď sa po­vie HOAX
Internet je dnes bežný nástroj a podobne ako mnoho iných technických vymožeností aj on sa postupne stal prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. čítať »
 
TEST: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry / Dos­ky pre In­tel San­dy Brid­ge-E aj AMD Bulldo­zer
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. čítať »
 
Za 10 mi­nút aj o 10 % vy­šší vý­kon no­te­boo­ku / Sof­tvér v no­te­boo­ku
Aj vy sa čudujete, aké množstvo softvéru vám výrobca nainštaluje vopred na novo zakúpený notebook? čítať »
 
His­tó­ria a sú­čas­nosť e-mai­lu / Poh­ľad za chr­bát
Mail je najobľúbenejšia aplikácia internetu, ktorú používa viac ako miliarda ľudí po celom svete. Je to jeden zo základných kameňov najväčšej celosvetovej siete, ktorý sa nás „dotkne" priemerne 93× denne. čítať »
 
Práv­nik ra­dí: Fa­ce­book a osob­né úda­je
Sociálne siete sú v súčasnosti takpovediac v móde. Kto nie je na sociálnej sieti, akoby ani neexistoval. čítať »
 
Vi­rus Lab
V treťom štvrťroku 2011 dosiahol predaj smartfónov 115 miliónov kusov, čo je oproti tretiemu štvrťroku 2010 nárast o 42 %. čítať »
 
Gmail vs. Hot­mail
V súčasnosti je priemerný človek používajúci elektronickú poštu doslova zahltený chaosom vo svojej schránke. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter