Linux prakticky ako server / Domain Name System – pokračovanie

Kernel Linux 3.1_vyrez.jpg V pre­doš­lej čas­ti sme sa ve­no­va­li to­mu, na akom prin­cí­pe po­čí­ta­če ko­mu­ni­ku­jú me­dzi se­bou. Zmie­ni­li sme sa o IP ad­re­sách, pri­ra­de­ných me­nách a vzá­jom­nom pre­vo­de me­dzi ni­mi. Od his­to­ric­ké­ho sú­bo­ru hosts sme preš­li k sys­té­mu DNS. A te­raz bu­de­me pok­ra­čo­vať.

Hie­rar­chia do­mé­no­vých mien

Mu­sí­me si uve­do­miť, že do­mé­no­vý sys­tém bol za­ve­de­ný z dô­vo­du hie­rar­chic­ké­ho zo­ra­ďo­va­nia náz­vov po­čí­ta­čov. Jed­no­du­ché me­no, napr. orion, je sí­ce pek­né a dob­re sa pa­mä­tá, ale po pr­vé nič ne­naz­na­ču­je o prí­pad­nom webo­vom ob­sa­hu a po dru­hé - koľ­ko ta­kých­to jed­no­du­chých mien sme si schop­ní za­pa­mä­tať? Pre­to je hie­rar­chia do­mé­no­vých mien lo­gic­kej­šia a vý­hod­nej­šia. Nes­kôr vám uká­že­me, že me­no po­čí­ta­ča (hos­tna­me) vô­bec ne­mu­sí ko­reš­pon­do­vať s je­ho do­mé­no­vým me­nom.

Správ­co­via do­mén pr­vé­ho rá­du

Do­mé­no­vý sys­tém sa skla­dá z do­mén za­ra­de­ných do rá­dov. Do­mé­ny pr­vé­ho rá­du sú ná­rod­né a nad­ná­rod­né do­mé­ny. Kaž­dá do­mé­na (aj sub­do­mé­na) má svoj­ho správ­cu. Správ­ca ná­rod­nej do­mé­ny .sk je spo­loč­nosť SK-NIC (pred­tým EuroWeb, a. s., a EUNet Slo­va­kia, s. r. o.).

Poz­nám­ka: Pre úpl­nosť do­dá­va­me, že na­ša ná­rod­ná do­mé­na .sk vznik­la v ro­ku 1993.

Do­mé­na dru­hé­ho rá­du

Prá­ve pros­tred­níc­tvom ná­rod­né­ho správ­cu do­mé­ny mož­no po­žia­dať o re­gis­trá­ciu do­mé­ny dru­hé­ho rá­du. Aby to na správ­cu ne­bo­lo ve­ľa, má svo­jich po­moc­ní­kov, kto­rí sa na­zý­va­jú re­gis­trá­to­ri. Re­gis­trá­tor­mi spra­vid­la bý­va­jú or­ga­ni­zá­cie pos­ky­tu­jú­ce web­hos­ting, te­da pros­tried­ky na vlas­tné webo­vé strán­ky. Ak si chce­me za­lo­žiť vlas­tnú do­mé­nu, nap­rík­lad li­nux.sk, naj­prv tre­ba zis­tiť, či ná­zov na­šej vy­sní­va­nej do­mé­ny je voľ­ný. Mu­sí­me mať pre is­to­tu prip­ra­ve­ných viac va­rian­tov náz­vu do­mé­ny. Po­tom v pre­hlia­da­či za­dá­me ad­re­su www.sk-nic.sk a v pra­vom ok­ne pod ná­pi­som Hľa­dať do­mé­nu vy­skú­ša­me jed­not­li­vé va­rian­ty. Je prav­de­po­dob­né (v tom­to prí­pa­de je to is­té!), že žia­da­ný ná­zov do­mé­ny už bu­de ob­sa­de­ný - nič prek­va­pu­jú­ce, inter­net tu je už nie­koľ­ko ro­kov. Pre­to vy­skú­ša­me os­tat­né va­rian­ty, nap­rík­lad Li­nux od­za­du, te­da xunil.sk, až kým sa na ob­ra­zov­ke neob­ja­ví hlá­se­nie: Do­mé­na je voľ­ná. Ak má­te o do­mé­nu zá­ujem, kon­tak­tuj­te Váš­ho re­gis­trá­to­ra. (Ak neus­pe­je­me s via­ce­rý­mi va­rian­tmi, ne­zú­faj­me! Exis­tu­je mož­nosť, že niek­to­rá z už re­gis­tro­va­ných do­mén, kto­rej ná­zov sa nám pá­či, nie je za­pla­te­ná a po ur­či­tom ča­se bu­de uvoľ­ne­ná. Zoz­nam exspi­ro­va­ných do­mén je dos­tup­ný na strán­ke správ­cu do­mé­ny ale­bo na strán­kach re­gis­trá­to­rov.) Ak už má­me vy­bra­tý web­hos­ting, je veľ­mi vhod­né kon­tak­to­vať je­ho pos­ky­to­va­te­ľa, kto­rý je zá­ro­veň re­gis­trá­to­rom, a po­žia­dať ho o re­gis­trá­ciu do­mé­ny v náš pros­pech.

Do­mé­na tre­tie­ho rá­du

Tak­to zís­ka­me do­mé­nu dru­hé­ho rá­du xunil.sk, kto­rú vlas­tní­me, riad­ne pla­tí­me a pre­vádz­ku­je­me v zmys­le sta­no­ve­ných pra­vi­diel (za ich po­ru­še­nie, nap­rík­lad nev­hod­ný ob­sah strá­nok, mô­že byť do­mé­na zru­še­ná). Keď­že sme už uvied­li, že kaž­dá do­mé­na aj sub­do­mé­na má svoj­ho správ­cu, správ­com do­mé­ny xunil.sk sme my osob­ne. A ako správ­ca ur­ču­je­me, aké bu­dú sub­do­mé­ny tre­tie­ho rá­du. Keď­že je v inter­ne­te ne­pí­sa­ný zvyk, že do­mé­ny tre­tie­ho rá­du by sa ma­li ozna­čo­vať ako www od slov world wide web (sve­to­vá roz­ľah­lá pa­vu­či­na), aj na­ša do­mé­na tre­tie­ho rá­du má ozna­če­nie www. V úpl­nos­ti: www.xunil.sk. Mu­sí­me pri­po­me­núť, že webo­vé server­y sú nas­ta­ve­né tak, že ak ne­za­dá­me pís­me­ná www do okien­ka pre­hlia­da­ča, sys­tém auto­ma­tic­ky pred­pok­la­dá, že ich má dopl­niť pred ná­zov do­mé­ny a zob­ra­ziť webo­vú strán­ku www.xunil.sk, prí­pad­ne strán­ku zod­po­ve­da­jú­cu do­mé­ne dru­hé­ho rá­du - xunil.sk. A tak bez oh­ľa­du na to, či za­dá­me www.xunil.sk ale­bo len xunil.sk, zob­ra­zí sa na­ša hlav­ná strán­ka.

Len­že Li­nux je veľ­mi ši­ro­ký po­jem. V tej­to ob­las­ti exis­tu­je mno­ho pod­ka­te­gó­rií, kto­ré si za­slu­hu­jú sa­mos­tat­né od­bor­né webo­vé strán­ky. Prík­la­dom mô­žu byť sys­tém Sam­ba ale­bo da­ta­bá­za MySQL, prog­ra­mo­va­nie a iné. Pre­to si vy­tvo­rí­me sa­mos­tat­né do­mé­ny tre­tie­ho rá­du s prís­luš­ným náz­vom - sam­ba, mysql a prog­ram­ming. A sku­toč­ne, tie­to strán­ky bu­dú le­žať na inom mies­te dis­ku server­a, v inom ad­re­sá­ri, bu­dú mať inú štruk­tú­ru. Ak po­tom do pre­hlia­da­ča za­dá­me sam­ba.xunil.sk, zob­ra­zí sa strán­ka úpl­ne od­liš­ná od tej pred­chá­dza­jú­cej. Po­dob­ne to bu­de so strán­ka­mi mysql.xunil.sk a prog­ram­ming.xunil.sk. V inter­ne­to­vom sve­te sa však naj­čas­tej­šie stret­ne­me so sub­do­mé­nou tre­tie­ho rá­du, kto­rá bu­de za­bez­pe­čo­vať poš­tu - ta­ká sub­do­mé­na má ná­zov mail - te­da mail.xunil.sk. Na ta­kých­to strán­kach sa spra­vid­la spúš­ťa webo­vé roz­hra­nie na elek­tro­nic­kú poš­tu.

Ďal­ší ty­pic­ký prík­lad sub­do­mén tre­tie­ho rá­du je free web­hos­ting. Pred­stav­me si, že ako vlas­tní­ci do­mé­ny dru­hé­ho rá­du xunil.sk sa roz­hod­ne­me pos­kyt­núť iným sub­jek­tom svoj webo­vý pries­tor pros­tred­níc­tvom sub­do­mén tre­tie­ho rá­du. Spra­vid­la to bý­va za­dar­mo, za ce­nu rek­lam­ných ba­ne­rov na strán­kach.

Do­mé­ny iných rá­dov

Tak­to by sme moh­li vy­tvá­rať do­mé­ny iných vy­šších rá­dov, nap­rík­lad vý­voj.mail.xunil.sk ale­bo pod­po­ra.mail.xunil.sk, kde by ma­li svo­je podstrán­ky jed­not­li­vé sek­cie. Tech­nic­ky je to mož­né. Je to však efek­tív­ne? Už v úvo­de sme si po­ve­da­li, že me­no po­čí­ta­ča nah­ra­dzu­je je­ho IP ad­re­su, kto­rá je pod­stat­ne ťaž­šie za­pa­mä­ta­teľ­ná. A pre­to by me­no, te­da webo­vá strán­ka po­čí­ta­ča ma­la byť čo naj­jed­no­duch­šia a dob­re za­pa­mä­ta­teľ­ná. Na­bu­dú­ce bu­de­me pok­ra­čo­vať.


Zdroj: IW 6-7/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spring Fra­mework / 8. časť: Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
Správca entít (EntityManager, pozri predchádzajúcu časť) je trieda, ktorá má za úlohu poskytovať pre jednotlivé objekty DAO metódy na správu konkrétnych entít, ako je ich serializácia či vyhľadávanie. čítať »
 
Vý­voj na PC a sof­tvé­ro­vých plat­for­mách tre­tích strán / 7. časť
Seriál sme začínali požiadavkami na počítač, ktorý potrebujete na vývoj aplikácií pre iPad/iPod/iPhone. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 3. časť
V tejto časti seriálu opíšeme jednoduchý spôsob sprístupnenia tlačiarní a multifunkčných zariadení firmy HP, pripojených do eternetovej siete. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – pok­ra­čo­va­nie
V predošlej časti sme sa venovali tomu, na akom princípe počítače komunikujú medzi sebou. Zmienili sme sa o IP adresách, priradených menách a vzájomnom prevode medzi nimi. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 14. časť
V tejto a aj v nasledujúcej časti seriálu vás v stručnosti oboznámime s jednotlivými funkciami jazyka GLSL. čítať »
 
Re­por­to­va­cí a vi­zua­li­zač­ný nás­troj Power­View
Nová verzia databázovej a analytickej platformy SQL Server 2012 (vo fáze betatestovania označovaný Denali) vychádza z osvedčených funkcií dolovania údajov, analytických, reportovacích a integračných služieb v doterajších verziách a má rozšíriť ich dosah na oveľa širšiu používateľskú základňu. čítať »
 
Ži­vot­ný cyk­lus ap­li­ká­cie / VÝVOJ PRE WIN­DOWS 8
Počas stále sa nekončiaceho pontifikátu aplikácií Win32 na našich desktopoch sa vžil určitý postup životného cyklu aplikácie a jej behu, ktorý bol riadený udalosťami. čítať »
 
Syn­olo­gy Dis­kSta­tion DS1512+ / Dos­ta­tok ka­pa­ci­ty pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky
Má vzhľad profesionála a pritom ponúka praktický a užitočný dizajn. Firemné NAS od výrobcu Synology prichádzajú so špičkovou funkčnou výbavou (vlastný OS DiskStation Manager)... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter