Reportovací a vizualizačný nástroj PowerView

No­vá ver­zia da­ta­bá­zo­vej a ana­ly­tic­kej plat­for­my SQL Server 2012 (vo fá­ze be­ta­tes­to­va­nia ozna­čo­va­ný De­na­li) vy­chá­dza z os­ved­če­ných fun­kcií do­lo­va­nia úda­jov, ana­ly­tic­kých, re­por­to­va­cích a in­teg­rač­ných slu­žieb v do­te­raj­ších ver­ziách a má roz­ší­riť ich do­sah na ove­ľa šir­šiu pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu. Sna­ží sa spo­jiť vý­ho­dy re­lač­ných a mul­ti­di­men­zio­nál­nych mo­de­lov do uni­ver­zál­nej zjed­no­te­nej plat­for­my BI, aby vy­ho­vo­va­la roz­diel­nym pot­re­bám ap­li­ká­cií BI a umož­ni­la zá­kaz­ní­kom lep­šie sa vy­rov­nať so stá­le na­ras­ta­jú­cim ob­je­mom úda­jov. Čo­raz dôs­led­nej­šie sa za­čí­na pre­sa­dzo­vať kon­cep­cia „sa­moob­služ­nej BI" umož­ňu­jú­ca ko­neč­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi, te­da ana­ly­ti­kom a ma­naž­men­tu aj vy­tvá­ra­nie ana­ly­tic­kých mo­de­lov. Vý­raz­ne tak zjed­no­du­šu­je a zrý­chľu­je ži­vot­ný cyk­lus ana­lýz, čo nás­led­ne pris­pie­va k vy­ššej efek­tív­nos­ti.

Na plat­for­me SQL Server 2012 sa­moob­služ­nú kon­cep­ciu pod­po­ru­je aj no­vý re­por­to­va­cí a vi­zua­li­zač­ný nás­troj Power-View (vo fá­ze vý­vo­ja ozna­čo­va­ný ako Pro­ject Cres­cent). Power­View fun­gu­je na bá­ze jed­no­du­ché­ho ov­lá­da­nia drag and drop. Je­ho sú­čas­ťou je vý­kon­ný nás­troj na inter­ak­tív­ne do­py­to­va­nie a sto­ry­boar­dy umož­ňu­jú­ce pou­ží­va­te­ľo­vi zdie­ľať vi­zua­li­zá­cie veľ­kých ob­je­mov úda­jov.

pw1.jpg
Obr. 1  Prík­lad inter­ak­tív­ne­ho re­por­tu vy­tvo­re­né­ho po­mo­cou tech­no­ló­gie Power­View

In­šta­lá­cia a kon­fi­gu­rá­cia

Prok­la­mo­va­ná sa­moob­služ­nosť návr­hu re­por­tov, kto­rú mô­že­me potvr­diť z prak­tic­kých skú­se­nos­tí, sa ur­či­te ne­tý­ka kon­fi­gu­rá­cie. Ak sa poh­rá­va­te s my­šlien­kou nain­šta­lo­vať si da­ta­bá­zo­vý server na lo­kál­ny po­čí­tač (čo je úlo­ha na nie­koľ­ko klik­nu­tí) a ta­kú­to zos­ta­vu vy­uží­vať na ope­ra­tív­ne „od­po­je­né ana­lý­zy", ur­či­te neus­pe­je­te. Power­View vy­ža­du­je nain­šta­lo­va­né a na­kon­fi­gu­ro­va­né pros­tre­die Sha­re­Point 2010. V pod­ni­ko­vom pros­tre­dí to nie je prob­lém, skú­se­ný ad­mi­nis­trá­tor si s kon­fi­gu­rá­ciou Sha­re­Poin­tu hra­vo po­ra­dí.

Pre prí­pad­ných os­tat­ných zá­ujem­cov, nap­rík­lad z ra­dov štu­den­tov, kto­rí by chce­li tú­to tech­no­ló­giu pred­sa len na svo­jich po­čí­ta­čoch nain­šta­lo­vať a vy­užiť pri svo­jej prá­ci, uve­die­me struč­ný pos­tup. Po­mo­cou ad­mi­nis­trá­tor­ské­ho nás­tro­ja Sha­re­Point 2010 Cen­tral Ad­mi­nis­tra­tion tre­ba vy­tvo­riť Si­te Collec­tion (me­nu Ap­pli­ca­tion Ma­na­ge­ment | Crea­te Si­te Collec­tions). Za­daj­te všet­ky pot­reb­né pa­ra­met­re vrá­ta­ne ad­re­sy URL. Ako šab­ló­nu pou­ži­te Bu­si­ness In­telli­gen­ce Cen­ter v zá­lož­ke En­terpri­se.

pw2.jpg
Obr. 2  Vy­tvo­re­nie Si­te Collec­tion

Ďal­ší krok v po­ra­dí bu­de ak­ti­vo­va­nie Power­Pi­vot Fea­tu­re. Do pre­hlia­da­ča za­daj­te ad­re­su URL, kto­rú ste nas­ta­vi­li v pred­chá­dza­jú­com kro­ku. Na zob­ra­ze­nej strán­ke si všim­ni­te po­lož­ku Si­te Ac­tions v ľa­vom hor­nom ro­hu. Ak­ti­vuj­te po­lož­ku Si­te Set­tings a nás­led­ne v sek­cii Si­te Collec­tion Ad­mi­nis­tra­tion sec­tion po­lož­ku Collec­tion Fea­tu­res. V zoz­na­me po­lo­žiek ak­ti­vuj­te Power­Pi­vot Fea­tu­re In­teg­ra­tion for Si­te Collec­tions.

pw3.jpg
Obr. 3  Vy­tvo­re­nie Power­Pi­vot Galle­ry

Nas­le­du­je vy­tvo­re­nie Power­Pi­vot Galle­ry. V me­nu Si­te Ac­tions zvoľ­te po­lož­ku Mo­re Op­tions a ne­chaj­te vy­hľa­dá­vať frá­zu Power­Pi­vot. V zoz­na­me sym­bo­lov náj­de­ných ob­jek­tov klik­ni­te na Power­Pi­vot Galle­ry. V po­lož­ke Na­me ju po­me­nuj­te na do­siah­nu­tie preh­ľad­nos­ti naj­lep­šie ori­gi­nál­nym náz­vom Power­Pi­vot Galle­ry.

pw4.jpg
Obr. 4  Návrh re­por­tu v pros­tre­dí po­dob­nom ap­li­ká­ciám Of­fi­ce

Vý­klad­nou skri­ňou re­por­tu bu­de webo­vá strán­ka, kto­rú tre­ba na­kon­fi­gu­ro­vať po­mo­cou nás­tro­ja Inter­net In­for­ma­tion Servic­es (IIS) Ma­na­ger. Pos­led­ný krok kon­fi­gu­rá­cie je Up­load Power­Pi­vot wor­kbook (do­ku­ment ap­li­ká­cie Excel s prí­po­nou xlsx) do Power­Pi­vot Galle­ry.

Jed­no­du­chý inter­ak­tív­ny návrh re­por­tov

Pou­ží­va­teľ navr­hu­je re­port pros­tred­níc­tvom jed­no­du­ché­ho a in­tui­tív­ne pou­ži­teľ­né­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia pria­mo cez webo­vý pre­hlia­dač. Inter­ak­tív­ny vi­zuál­ny návrh umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi vy­užiť skú­se­nos­ti a návr­ho­vé vzo­ry z ap­li­ká­cií ba­lí­ka Of­fi­ce.

Vý­hod­ná je in­teg­rá­cia s tech­no­ló­giou Power­Pi­vot, mož­nosť filtro­va­nia bez to­ho, aby pred­tým bo­lo tre­ba nie­čo prip­ra­vo­vať či kon­fi­gu­ro­vať. Power­View umož­ňu­je pou­žiť viac rôz­nych náh­ľa­dov v rám­ci re­por­tu. Po­le Field List ob­sa­hu­je po­lož­ky a at­ri­bú­ty štruk­túr kon­tin­gen­čnej ta­buľ­ky, kto­ré mô­že­te pou­žiť pri vi­zuál­nom návr­hu re­por­tu. Ak klik­ne­te na niek­to­rú po­lož­ku, na plo­chu re­por­tu sa auto­ma­tic­ky pri­dá ta­buľ­ka vrá­ta­ne gra­fic­kých at­ri­bú­tov. Rov­na­ko in­tui­tív­ne ako ta­buľ­ky mô­že­te vy­tvá­rať aj gra­fy - pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie je prak­tic­ky rov­na­ké ako v ap­li­ká­cii Excel.

Vy­tvo­re­né re­por­ty mož­no expor­to­vať aj do for­má­tu pre­zen­tač­nej ap­li­ká­cie Power­Point. Za­tiaľ čo kla­sic­ké nás­tro­je na tvor­bu re­por­tov Re­port Buil­der a Re­port De­sig­ner vy­tvá­ra­jú re­por­ty vo for­má­te RDL, Power View vy­tvá­ra re­por­ty v no­vom for­má­te RDLX. Ak vám pís­me­no x na kon­ci prí­po­ny nie­čo aso­ciu­je, ne­mý­li­te sa. Po­dob­ne ako doc ver­zus docx či xsl ver­zus xslx aj rdlx je no­vý kom­pri­mo­va­ný for­mát. Ak zme­ní­te prí­po­nu na zip, mô­že­te z ar­chí­vu vy­ba­liť kla­sic­ké re­por­ty rdl plus ob­ráz­ky, sú­bo­ry XML a os­tat­né ve­ci za­puz­dre­né v ar­chí­ve. Zdroj: IW 6-7/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spring Fra­mework / 8. časť: Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
Správca entít (EntityManager, pozri predchádzajúcu časť) je trieda, ktorá má za úlohu poskytovať pre jednotlivé objekty DAO metódy na správu konkrétnych entít, ako je ich serializácia či vyhľadávanie. čítať »
 
Vý­voj na PC a sof­tvé­ro­vých plat­for­mách tre­tích strán / 7. časť
Seriál sme začínali požiadavkami na počítač, ktorý potrebujete na vývoj aplikácií pre iPad/iPod/iPhone. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 3. časť
V tejto časti seriálu opíšeme jednoduchý spôsob sprístupnenia tlačiarní a multifunkčných zariadení firmy HP, pripojených do eternetovej siete. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – pok­ra­čo­va­nie
V predošlej časti sme sa venovali tomu, na akom princípe počítače komunikujú medzi sebou. Zmienili sme sa o IP adresách, priradených menách a vzájomnom prevode medzi nimi. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 14. časť
V tejto a aj v nasledujúcej časti seriálu vás v stručnosti oboznámime s jednotlivými funkciami jazyka GLSL. čítať »
 
Re­por­to­va­cí a vi­zua­li­zač­ný nás­troj Power­View
Nová verzia databázovej a analytickej platformy SQL Server 2012 (vo fáze betatestovania označovaný Denali) vychádza z osvedčených funkcií dolovania údajov, analytických, reportovacích a integračných služieb v doterajších verziách a má rozšíriť ich dosah na oveľa širšiu používateľskú základňu. čítať »
 
Ži­vot­ný cyk­lus ap­li­ká­cie / VÝVOJ PRE WIN­DOWS 8
Počas stále sa nekončiaceho pontifikátu aplikácií Win32 na našich desktopoch sa vžil určitý postup životného cyklu aplikácie a jej behu, ktorý bol riadený udalosťami. čítať »
 
Syn­olo­gy Dis­kSta­tion DS1512+ / Dos­ta­tok ka­pa­ci­ty pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky
Má vzhľad profesionála a pritom ponúka praktický a užitočný dizajn. Firemné NAS od výrobcu Synology prichádzajú so špičkovou funkčnou výbavou (vlastný OS DiskStation Manager)... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter