Synology DiskStation DS1512+ / Dostatok kapacity pre malé a stredné podniky

Má vzhľad pro­fe­sio­ná­la a pri­tom po­nú­ka prak­tic­ký a uži­toč­ný di­zajn. Fi­rem­né NAS od vý­rob­cu Syn­olo­gy pri­chá­dza­jú so špič­ko­vou fun­kčnou vý­ba­vou (vlast­ný OS Dis­kSta­tion Ma­na­ger), pod­po­rou mo­bil­ných ap­li­ká­cií (zdie­ľa­nie ob­sa­hu) či mož­nos­ťou uzam­knu­tia pia­tich pev­ných dis­kov vy­me­ni­teľ­ných za be­hu. Dis­kSta­tion je prip­ra­ve­ný na chod s VMware, Cit­rix či Mic­ro­soft Hy­per-V a po­nú­ka 36-me­sač­nú zá­ru­ku. Maximál­na ka­pa­ci­ta toh­to rie­še­nia NAS pred­sta­vu­je 20 GB (5 × 4 TB), pri­čom cez dva ko­nek­to­ry eSA­TA mô­že­te pri­po­jiť ďal­ších spo­lu 10 dis­kov cez mo­dul DX510 a do­siah­nuť tak úlož­nú ka­pa­ci­tu 60 TB v pra­cov­nom pros­tre­dí za ro­zum­nú ce­nu. Rých­losť zá­pi­su a čí­ta­nia sa po­hy­bu­je oko­lo 200 MB/s.

Synology_DS1512plus.jpg

Mo­del DS1512+ vy­uží­va kla­sic­ké 3,5 ale­bo 2,5-pal­co­vé dis­ky SA­TA II. O chod za­ria­de­nia sa sta­rá dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor s tak­tom 2,13 GHz zvlá­da­jú­ci spra­cú­vať šty­ri vlák­na. Pa­mäť RAM má ka­pa­ci­tu 1 GB s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia do 3 GB. Pro­ce­sor vy­uží­va pa­sív­ne chla­de­nie, dvo­ji­ca 80 mm ven­ti­lá­to­rov slú­ži na chla­de­nie pia­tich dis­kov, kto­ré spot­re­bu­jú pri pl­nom za­ťa­že­ní ani nie 60 W. Ven­ti­lá­to­ry sú od­ní­ma­teľ­né, čo uľah­ču­je ich vý­me­nu pri ha­vá­rii. NAS od Syn­olo­gy pri­po­jí­te do fi­rem­nej sie­te dvo­ji­cou gi­ga­bi­to­vých li­niek LAN s ag­re­gá­ciou. Všet­ky ko­nek­to­ry náj­de­te v za­dnej čas­ti - je tu štvo­ri­ca USB 2.0 (ho­ci dos­ka pod­po­ru­je max. 12 vý­stu­pov), dva por­ty USB štan­dar­du 3.0 a dvo­ji­ca ko­nek­to­rov eSA­TA na pri­po­je­nie dis­ko­vých roz­ší­re­ní. Ško­da len, že niek­to­ré por­ty nie sú vy­ve­de­né aj v pred­nej čas­ti na uľah­če­nie prís­tu­pu. Dis­ky sa in­šta­lu­jú spre­du jed­no­du­chým vlo­že­ním, uzam­knúť sa da­jú plas­to­vým kľú­či­kom, kto­rý je sú­čas­ťou ba­le­nia. Šty­ri LED di­ódy in­for­mu­jú o sta­ve za­ria­de­nia. Šká­lo­va­teľ­né a vý­kon­né úlo­žis­ko Syn­olo­gy Dis­kSta­tion DS1512+ pri­chá­dza s jed­ným z naj­lep­ších OS v ob­las­ti NAS pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky - Dis­kMa­na­ger (DSM), kto­rý po­nú­ka nas­le­du­jú­ce služ­by: fi­le server, FTP server, mai­lo­vý server, webo­vý server, pri­po­je­nie IP ka­mier (max. 20), pri­po­je­nie sie­ťo­vých tla­čiar­ní (max. 2), strea­ming cez DL­NA, download server (BT, HTTP atď.), VPN server a ďal­šie fun­kcie, pri­čom tie mô­žu bež­ať si­mul­tán­ne. Na nas­ta­ve­nie pos­ta­čí bež­ne skú­se­ný pou­ží­va­teľ. Z vý­kon­nos­tné­ho hľa­dis­ka pat­rí Syn­olo­gy Dis­kSta­tion DS1512+ k tro­ji­ci naj­lep­ších rie­še­ní NAS v tej­to ka­te­gó­rii - ideál­ne je pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky s vy­so­ký­mi ná­rok­mi na úlož­ný pries­tor a mož­nos­ťou šká­lo­va­nia do bu­dúc­nos­ti. Pý­chou Syn­olo­gy je DSM OS.

Ce­na: 721,20 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK


Zdroj: IW 6-7/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spring Fra­mework / 8. časť: Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
Správca entít (EntityManager, pozri predchádzajúcu časť) je trieda, ktorá má za úlohu poskytovať pre jednotlivé objekty DAO metódy na správu konkrétnych entít, ako je ich serializácia či vyhľadávanie. čítať »
 
Vý­voj na PC a sof­tvé­ro­vých plat­for­mách tre­tích strán / 7. časť
Seriál sme začínali požiadavkami na počítač, ktorý potrebujete na vývoj aplikácií pre iPad/iPod/iPhone. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 3. časť
V tejto časti seriálu opíšeme jednoduchý spôsob sprístupnenia tlačiarní a multifunkčných zariadení firmy HP, pripojených do eternetovej siete. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – pok­ra­čo­va­nie
V predošlej časti sme sa venovali tomu, na akom princípe počítače komunikujú medzi sebou. Zmienili sme sa o IP adresách, priradených menách a vzájomnom prevode medzi nimi. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 14. časť
V tejto a aj v nasledujúcej časti seriálu vás v stručnosti oboznámime s jednotlivými funkciami jazyka GLSL. čítať »
 
Re­por­to­va­cí a vi­zua­li­zač­ný nás­troj Power­View
Nová verzia databázovej a analytickej platformy SQL Server 2012 (vo fáze betatestovania označovaný Denali) vychádza z osvedčených funkcií dolovania údajov, analytických, reportovacích a integračných služieb v doterajších verziách a má rozšíriť ich dosah na oveľa širšiu používateľskú základňu. čítať »
 
Ži­vot­ný cyk­lus ap­li­ká­cie / VÝVOJ PRE WIN­DOWS 8
Počas stále sa nekončiaceho pontifikátu aplikácií Win32 na našich desktopoch sa vžil určitý postup životného cyklu aplikácie a jej behu, ktorý bol riadený udalosťami. čítať »
 
Syn­olo­gy Dis­kSta­tion DS1512+ / Dos­ta­tok ka­pa­ci­ty pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky
Má vzhľad profesionála a pritom ponúka praktický a užitočný dizajn. Firemné NAS od výrobcu Synology prichádzajú so špičkovou funkčnou výbavou (vlastný OS DiskStation Manager)... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter