Knižné novinky

KN-99 tipu.jpg 99 ti­pov pre ús­peš­nej­šiu rek­la­mu

Kni­ha pl­ná kon­krét­nych rád a ti­pov vám po­mô­že od­ha­liť mož­nos­ti rek­la­my, uká­že vám šan­ce a ri­zi­ká jed­not­li­vých rek­lam­ných nás­tro­jov. Doz­vie­te sa, akých chýb sa vy­va­ro­vať, čím sa vy­zna­ču­je dob­rá rek­la­ma a ako zvý­šiť jej dô­ve­ry­hod­nosť. Pre­čí­ta­te si, čo by ste ma­li ve­dieť o tr­hu, ako vy­tvo­riť pres­ved­či­vé rek­lam­né ozná­me­nie, ako rek­la­mu dos­tať k cie­ľo­vej sku­pi­ne. 

Autor: Mon­zel Mo­ni­ka
Vy­da­va­teľ: Gra­da
Od­po­rú­ča­ná ce­na: 17,19 EUR
Po­čet strán: 200

KN-Marketing jako strategie vedouci k uspechu.jpg Mar­ke­ting ako stra­té­gia ve­dú­ca k ús­pe­chu

Kni­ha pos­ky­tu­je ma­na­žé­rom a ria­di­te­ľom fi­riem ná­vod, ako ús­peš­ne ria­diť fir­mu na dneš­nom frag­men­to­va­nom a rých­lom tr­hu. Na mno­hých prak­tic­kých prík­la­doch uvi­dí­te, že je pot­reb­né no­vo sa za­me­rať nap­rík­lad na stra­te­gic­ké seg­men­ty, že je ne­vyh­nut­né pos­ky­to­vať zá­kaz­níc­ke rie­še­nia, že tre­ba vy­uží­vať správ­ne dis­tri­buč­né zis­ko­vé ka­ná­ly, ge­ne­ro­vať ra­di­kál­ne no­vé ná­pa­dy, kto­ré ov­plyv­nia trh, a vy­tvo­riť tak or­ga­ni­zá­ciu, kto­rá ria­di trh.

Autor: Ku­mar Nir­ma­lya
Vy­da­va­teľ: Gra­da
Od­po­rú­ča­ná ce­na: 11,99 EUR
Po­čet strán: 240

KN-Marketingova komunikace.jpg Mar­ke­tin­go­vá ko­mu­ni­ká­cia

Kni­ha po­nú­ka úpl­ný preh­ľad sta­veb­ných ka­me­ňov, tech­ník a ap­li­ká­cií mar­ke­tin­go­vých ko­mu­ni­ká­cií. Jed­not­li­vé ka­pi­to­ly pok­rý­va­jú všet­ky zlož­ky ko­mu­ni­kač­né­ho mixu vrá­ta­ne rek­la­my, pub­lic re­la­tions, spon­zo­rin­gu, pod­po­ry pre­da­ja, di­rect mar­ke­tin­gu, ko­mu­ni­ká­cie na mies­tach pre­da­ja, vý­stav, osob­né­ho pre­da­ja a inter­ne­to­vej ko­mu­ni­ká­cie.

Autor: Gue­nes Mag­gie, Bergh Joe­ri Van den, Pel­smac­ker De Pat­rick
Vy­da­va­teľ: Gra­da
Od­po­rú­ča­ná ce­na: 41,49 EUR
Po­čet strán: 600

KN-Redakcni prace.jpg Re­dak­čná prá­ca

Oboz­nám­te sa so zá­klad­mi re­dak­čných prác: nauč­te sa spo­lu s na­mi, ako pris­tu­po­vať k cu­dziemu, ale i vlas­tné­mu textu a ako ho prip­ra­viť na pub­li­ko­va­nie. Pri­ná­ša­me vám opis čin­nos­ti re­dak­to­ra (edi­to­ra) v kniž­nom nak­la­da­teľ­stve aj v pe­rio­dic­kej tla­či. 

Autor: Po­kor­ný Mi­lan, Po­kor­ná Da­na
Vy­da­va­teľ: Gra­da
Od­po­rú­ča­ná ce­na: 11,99 EUR
Po­čet strán: 224

KN-0009781339_Snoopy_skola.jpg Snoo­py po ško­le

Ško­la pat­rí rov­na­ko ako lás­ka a smú­tok k naj­vý­raz­nej­ším mo­tí­vom ce­lej sá­gy Pea­nuts, a tak ne­ču­do, že jej je za­svä­te­ný aj štvr­tý di­el Snoo­py po ško­le. A ako naz­na­ču­je hneď ná­zov, ško­la nie je pre Charle­sa Schul­za idy­lic­ké mies­to, ale pre­dov­šet­kým svoj­ráz­ne a ve­ľak­rát po­riad­ne dr­sné spo­lo­čen­ské pros­tre­die. 

Autor: Charles Schulz
Vy­da­va­teľ: www.al­bat­ros­me­dia.sk
Od­po­rú­ča­ná ce­na: 10,99 EUR
Po­čet strán: 216

KN-0009788825_K1962-1.jpg Pro­fe­sio­nál­ne re­tu­šo­va­nie portré­tov

Za­mys­li­te sa nad re­tu­šo­va­ním ako pro­fe­sio­ná­li - úp­ra­vy portré­tov sú ne­vyh­nut­né, ale nes­mie­te s ni­mi strá­cať pri­ve­ľa ča­su, kto­rý by ste moh­li ve­no­vať fo­te­niu. Sve­toz­ná­my autor a skú­se­ný fo­tog­raf pre­to prip­ra­vil sú­bor uži­toč­ných, rých­lych a efek­tív­nych pos­tu­pov, s po­mo­cou kto­rých zvlád­ne­te v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút vy­tvo­riť do­ko­na­lý, ale stá­le eš­te pri­ro­dze­ný vzhľad osôb na svo­jich sním­kach. 

Autor: Scott Kel­by
Vy­da­va­teľ: www.al­bat­ros­me­dia.sk
Od­po­rú­ča­ná ce­na: 28,49 EUR
Po­čet strán: 376

KN-0011759406_KE0656_velka-1.jpg Tvor­ba bu­si­ness mo­de­lov

Kni­ha je ur­če­ná tým, kto­rí sú prip­ra­ve­ní od­ho­diť za­sta­ra­né spô­so­by mys­le­nia a pri­jať no­vé, ino­va­tív­ne mo­de­ly tvo­re­nia hod­no­ty: ma­na­žé­rom, kon­zul­tan­tom, pod­ni­ka­te­ľom a všet­kým, kto­rí za­stá­va­jú ve­dú­ce po­zí­cie v or­ga­ni­zá­ciách kaž­dé­ho dru­hu. Sym­bo­lom na­šej ge­ne­rá­cie sú deš­truk­tív­ne no­vé mo­de­ly biz­ni­su. Len má­lok­to im však nao­zaj ro­zu­mie. V kni­he náj­de­te ove­re­né nás­tro­je, po­mo­cou kto­rých do­ká­že­te po­ro­zu­mieť ob­chod­ným mo­de­lom, vy­tvá­rať ich a reali­zo­vať.

Autor: Yves Pig­neur, Alexan­der Os­terwal­der
Vy­da­va­teľ: www.al­bat­ros­me­dia.sk
Od­po­rú­ča­ná ce­na: 19,99 EUR
Po­čet strán: 288

KN-0011885239_K1852_velka-1.jpg Jak vy­tvo­riť ús­peš­ný a zá­rob­ko­vý inter­ne­to­vý ob­chod

Hľa­dá­te od­po­ve­de na otáz­ky, ako za­lo­žiť vlast­ný e-shop, ako ho do­ko­na­le pro­pa­go­vať, pre­vádz­ko­vať a vy­uží­vať pri svo­jom pod­ni­ka­ní? Vy­uži­te cen­né skú­se­nos­ti, ra­dy a ti­py ús­peš­ných ob­chod­ní­kov - auto­rov tej­to pub­li­ká­cie. Doz­vie­te sa, aké mož­nos­ti tech­nic­ké­ho rie­še­nia mô­že­te pre svoj e-shop pou­žiť, po­ro­zu­mie­te „slov­ní­ku" mar­ke­tin­go­vých agen­túr, zis­tí­te, ako mô­žu zá­kaz­ní­ci za svoj to­var pla­tiť ale­bo čo pri­ná­ša pre­vádz­ka ka­men­nej pre­daj­ne.

Autor: Pet­ra Mi­ku­láš­ko­vá, Mi­ros­lav Sed­lák
Vy­da­va­teľ: www.al­bat­ros­me­dia.sk
Od­po­rú­ča­ná ce­na: 15,49 EUR
Po­čet strán: 336

Zdroj: IW 6-7/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spring Fra­mework / 8. časť: Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
Správca entít (EntityManager, pozri predchádzajúcu časť) je trieda, ktorá má za úlohu poskytovať pre jednotlivé objekty DAO metódy na správu konkrétnych entít, ako je ich serializácia či vyhľadávanie. čítať »
 
Vý­voj na PC a sof­tvé­ro­vých plat­for­mách tre­tích strán / 7. časť
Seriál sme začínali požiadavkami na počítač, ktorý potrebujete na vývoj aplikácií pre iPad/iPod/iPhone. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 3. časť
V tejto časti seriálu opíšeme jednoduchý spôsob sprístupnenia tlačiarní a multifunkčných zariadení firmy HP, pripojených do eternetovej siete. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – pok­ra­čo­va­nie
V predošlej časti sme sa venovali tomu, na akom princípe počítače komunikujú medzi sebou. Zmienili sme sa o IP adresách, priradených menách a vzájomnom prevode medzi nimi. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 14. časť
V tejto a aj v nasledujúcej časti seriálu vás v stručnosti oboznámime s jednotlivými funkciami jazyka GLSL. čítať »
 
Re­por­to­va­cí a vi­zua­li­zač­ný nás­troj Power­View
Nová verzia databázovej a analytickej platformy SQL Server 2012 (vo fáze betatestovania označovaný Denali) vychádza z osvedčených funkcií dolovania údajov, analytických, reportovacích a integračných služieb v doterajších verziách a má rozšíriť ich dosah na oveľa širšiu používateľskú základňu. čítať »
 
Ži­vot­ný cyk­lus ap­li­ká­cie / VÝVOJ PRE WIN­DOWS 8
Počas stále sa nekončiaceho pontifikátu aplikácií Win32 na našich desktopoch sa vžil určitý postup životného cyklu aplikácie a jej behu, ktorý bol riadený udalosťami. čítať »
 
Syn­olo­gy Dis­kSta­tion DS1512+ / Dos­ta­tok ka­pa­ci­ty pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky
Má vzhľad profesionála a pritom ponúka praktický a užitočný dizajn. Firemné NAS od výrobcu Synology prichádzajú so špičkovou funkčnou výbavou (vlastný OS DiskStation Manager)... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter