Osobnosti IT komunity: Rastislav Janáč

RJ_09052012.jpg Ras­tis­lav Ja­náč
Po Gym­ná­ziu Euge­na Gu­der­nu v Nit­re štu­do­val na Ka­ted­re vý­rob­ných sys­té­mov s prie­my­sel­ný­mi ro­bot­mi a ma­ni­pu­lá­tor­mi Stroj­níc­kej fa­kul­ty Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve. Pra­co­val v spo­loč­nos­ti Sof­tec, In­for­mix Software a v sú­čas­nos­ti v spo­loč­nos­ti Di­gni­tas. Má bo­ha­tú prax v ob­las­ti im­ple­men­tá­cie IS, po­ra­den­stva, kon­zul­tač­ných slu­žieb a pro­jek­to­vé­ho ma­naž­men­tu.

IW: Ako ste sa dos­ta­li k IT?
Ras­tis­lav Ja­náč: Nik­dy to ne­bo­la pre mňa ob­lasť zá­uj­mu č. 1, tou bol šport. Keď som bol chla­pec, otec mi kú­pil Sin­clair ZX Spec­trum. Nau­čil som sa ba­sic, čo mi vte­dy pri­pa­da­lo ako­si zro­zu­mi­teľ­né a pri­ro­dze­né. Ale za­ují­mal som sa naj­mä o šport. V ča­se, keď som štu­do­val, bo­li IT eš­te v plien­kach. Na VŠ som za­žil ok­rem re­vo­lú­cie v spo­loč­nos­ti aj re­vo­lú­ciu v IT - od di­er­nych štít­kov a fortra­nu až po PC286. Ro­bi­li sme aj gra­fic­ké návr­hy, da­ta­bá­zy a prog­ra­mo­va­nie. Bol to za­čia­tok de­väť­de­sia­tych ro­kov a ta­kis­to boo­mu IT u nás. Stá­le mi to pri­pa­da­lo pri­ro­dze­né a iš­lo to sa­mo od se­ba, tak­že som IT gra­mot­nosť po­va­žo­val skôr za pros­trie­dok než cieľ. Spo­mí­nam si, že v pos­led­nom roč­ní­ku VŠ ma naj­viac za­uja­la ume­lá in­te­li­gen­cia a po­čí­ta­čo­vé si­mu­lá­cie. Mož­no vte­dy mi na­pad­lo, že by som sa IT mo­hol viac ve­no­vať v bu­dúc­nos­ti. V pos­led­nom roč­ní­ku som nav­ští­vil pre­zen­tá­ciu jed­nej slo­ven­skej IT fir­my a pa­mä­tám si, že mi to, čo pre­zen­to­va­li, nič ne­ho­vo­ri­lo. Ale vy­pl­nil som do­taz­ník za prís­ľub vy­pra­co­va­nia psy­cho­lo­gic­ké­ho pro­fi­lu. Tak som zís­kal svoj psy­cho­lo­gic­ký pro­fil aj pr­vé za­mes­tna­nie ako prog­ra­má­tor. Keď si na tie ro­ky spo­mí­nam, uve­do­mu­jem si stá­le iba jed­no: sme­ro­va­lo ma to k IT pri­ro­dze­ne a bez väč­šie­ho úsi­lia či ná­ma­hy a nik­dy to ne­bo­la pre mňa prio­rit­ná ob­lasť zá­uj­mu.

IW: Čím sú pre vás IT za­ují­ma­vé?
Ras­tis­lav Ja­náč: Naj­zau­jí­ma­vej­ší na IT je fakt, že má väč­šiu ce­nu než pri­da­nú hod­no­tu. Vy­tvo­riť po­čí­ta­čo­vý mo­del, nap­rog­ra­mo­vať nie­čo, uviesť do pre­vádz­ky a udr­žia­vať je tak­mer vždy nes­mier­ne prác­ne a sto­jí to mno­ho ča­su, úsi­lia a pe­ňa­zí. Nie vždy je to však úmer­né vý­stup­nej pri­da­nej hod­no­te pre od­be­ra­te­ľa. Ap­li­ká­cie, prog­ra­my, sys­té­my sa vy­mie­ňa­jú skôr, než sa vrá­tia in­ves­tí­cie vlo­že­né do nich. IT sú ta­ké dra­hé pre­to, že kon­cen­tru­jú veľ­mi ve­ľa vzde­la­ných a múd­rych ľu­dí, kto­rí ro­bia nie­čo, čo­mu nik­to iný ne­ro­zu­mie. IT zrý­chľu­jú náš ži­vot. Všet­ci hl­tá­me IT no­vin­ky a tak­mer bez nich ne­vie­me žiť. Ne­viem, či sa niek­to pý­ta, pre­čo je to pot­reb­né, pre­čo je ne­vyh­nut­né ži­vot zrý­chľo­vať? Vďa­ka IT ži­je­me ne­rov­no­mer­ne zrý­chle­ným po­hy­bom. Ne­viem sa zba­viť po­ci­tu, že nám pri tom nie­čo iné uni­ká.

IW: V akej inej ob­las­ti mi­mo IT by ste chce­li pra­co­vať?

Ras­tis­lav Ja­náč: Po­lo­vi­cu ži­vo­ta som sa ak­tív­ne ve­no­val špor­tu - at­le­ti­ke, šprin­tu. Do 18 ro­kov som čí­tal iba špor­to­vú strán­ku no­vín. Ži­li sme v so­cia­liz­me, nič iné ne­bo­lo za­ují­ma­vé. Sku­toč­ne tu bo­la mož­nosť, že sa bu­dem ve­no­vať špor­tu aj pra­cov­ne. Len­že IT je nes­por­ne lep­šie ži­vo­by­tie, a tak som sa rad­šej ve­no­val tej­to ob­las­ti. Ke­by po­mi­nu­li eko­no­mic­ké dô­vo­dy a mo­hol by som si vy­brať čo­koľ­vek, asi by som dnes zvo­lil prá­cu v ob­las­ti ochra­ny prí­ro­dy. Hne­vá ma, ako ľu­dia ni­čia pla­né­tu, nao­pak, ob­di­vu­jem nad­šen­cov, kto­rí sa po­kú­ša­jú chrá­niť ju v rám­ci svo­jich skrom­ných mož­nos­tí. Stá­le sa cí­tim lep­šie v le­se než na inter­ne­te. A Fa­ce­book som v zá­uj­me ochra­ny du­šev­né­ho zdra­via nik­dy v ži­vo­te ne­nav­ští­vil. Asi by som sa pre­to an­ga­žo­val v ob­las­ti vzni­ku, roz­ší­re­nia a ochra­ny prí­rod­ných úze­mí bez zá­sa­hu člo­ve­ka.

IW: Kto­ré ob­las­ti IT sú pre bu­dúc­nosť pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?
Ras­tis­lav Ja­náč: Od det­stva som mal rád žá­ner sci-fi. Dáv­no pred­tým, ako sa vy­ro­bi­li pr­vé mo­bil­né te­le­fó­ny, sa v sci-fi li­te­ra­tú­re ob­ja­vi­li vi­deo­kon­fe­ren­čné ho­vo­ry. Dnes sú reali­tou, čo do­ka­zu­je, že aj tá naj­od­váž­nej­šia pred­sta­va o bu­dúc­nos­ti je bliž­šie, ako si mys­lí­me. Naz­dá­vam sa, že naj­per­spek­tív­nej­šia ob­lasť IT je ume­lá in­te­li­gen­cia. Mys­lím si to pre­to, že množ­stvo dát, kto­ré ľud­stvo za kaž­dú mi­nú­tu vy­tvo­rí, zhro­maž­dí a pre­ne­sie, už prek­ro­či­lo ka­pa­ci­tu náš­ho vní­ma­nia. Čos­ko­ro bu­de­me pot­re­bo­vať, aby nie­čo „mys­le­lo" za nás v tom vý­zna­me, že pre nás bu­de predspra­cú­vať kvan­tá dos­tup­ných in­for­má­cií, sa­mos­tat­ne ana­ly­zo­vať a vy­hod­no­co­vať ich re­le­van­tnosť pre nás a na­po­kon to člo­ve­ku pos­kyt­ne len ag­re­go­va­nú vý­sled­nú in­for­má­ciu ako pod­klad na roz­ho­do­va­nie. Kaž­dý vzde­la­nej­ší člo­vek bu­de tak, ako dnes vy­uží­va mo­bil­ný te­le­fón, čos­ko­ro pot­re­bo­vať in­te­li­gent­ný exter­ný mo­zog, kto­rý pre­be­rie časť mys­le­nia za člo­ve­ka.

Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?

Ras­tis­lav Ja­náč: Nie­koľ­ko. Ur­či­te ak­tív­ny šport, aj ako po­zos­ta­tok z ná­vy­kov z mi­nu­los­ti, aj ako fi­lo­zo­fic­ké pres­ved­če­nie o úpl­nom roz­vo­ji člo­ve­ka. Po­tom to bu­de po­byt v prí­ro­de, či už po svo­jich vlas­tných no­hách, ale­bo koň­mo. A na­po­kon asi li­te­ra­tú­ra: sci-fi, fi­lo­zo­fia, his­tó­ria (naj­mä anti­ka). A eš­te nes­miem za­bud­núť na stra­te­gic­ké po­čí­ta­čo­vé hry. Umož­ňu­jú mi byť nie­kým iným v inom sve­te, čo je zá­bav­né.

Váš od­kaz IT ko­mu­ni­te?
Ras­tis­lav Ja­náč: Pres­taň­me pred­stie­rať, že sme dô­le­ži­tí.

Zdroj: IW 6-7/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spring Fra­mework / 8. časť: Efek­tív­na tvor­ba ja­vo­vých (nie­len) webo­vých ap­li­ká­cií
Správca entít (EntityManager, pozri predchádzajúcu časť) je trieda, ktorá má za úlohu poskytovať pre jednotlivé objekty DAO metódy na správu konkrétnych entít, ako je ich serializácia či vyhľadávanie. čítať »
 
Vý­voj na PC a sof­tvé­ro­vých plat­for­mách tre­tích strán / 7. časť
Seriál sme začínali požiadavkami na počítač, ktorý potrebujete na vývoj aplikácií pre iPad/iPod/iPhone. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 3. časť
V tejto časti seriálu opíšeme jednoduchý spôsob sprístupnenia tlačiarní a multifunkčných zariadení firmy HP, pripojených do eternetovej siete. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Do­main Na­me Sys­tem – pok­ra­čo­va­nie
V predošlej časti sme sa venovali tomu, na akom princípe počítače komunikujú medzi sebou. Zmienili sme sa o IP adresách, priradených menách a vzájomnom prevode medzi nimi. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 14. časť
V tejto a aj v nasledujúcej časti seriálu vás v stručnosti oboznámime s jednotlivými funkciami jazyka GLSL. čítať »
 
Re­por­to­va­cí a vi­zua­li­zač­ný nás­troj Power­View
Nová verzia databázovej a analytickej platformy SQL Server 2012 (vo fáze betatestovania označovaný Denali) vychádza z osvedčených funkcií dolovania údajov, analytických, reportovacích a integračných služieb v doterajších verziách a má rozšíriť ich dosah na oveľa širšiu používateľskú základňu. čítať »
 
Ži­vot­ný cyk­lus ap­li­ká­cie / VÝVOJ PRE WIN­DOWS 8
Počas stále sa nekončiaceho pontifikátu aplikácií Win32 na našich desktopoch sa vžil určitý postup životného cyklu aplikácie a jej behu, ktorý bol riadený udalosťami. čítať »
 
Syn­olo­gy Dis­kSta­tion DS1512+ / Dos­ta­tok ka­pa­ci­ty pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky
Má vzhľad profesionála a pritom ponúka praktický a užitočný dizajn. Firemné NAS od výrobcu Synology prichádzajú so špičkovou funkčnou výbavou (vlastný OS DiskStation Manager)... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter