Štyri situácie, keď cloud pomôže v spolupráci

Spo­loč­ná prá­ca pros­tred­níc­tvom mo­der­ných nás­tro­jov je dnes už neod­de­li­teľ­ná sú­časť štu­den­tské­ho ži­vo­ta. Koľ­kok­rát vás žia­dal ko­le­ga cez Fa­ce­book o po­moc ale­bo koľ­kok­rát ste pí­sa­li mail napr. spo­lu­žia­ko­vi, že ne­vie­te vy­po­čí­tať prík­lad? Ta­kis­to to je, keď chce­te pos­lať nas­ke­no­va­né poz­nám­ky či do­ku­men­ty nie­ko­mu iné­mu. Ale ako ich pos­lať ale­bo sprís­tup­niť čo naj­jed­no­duch­šie? Ako spo­lup­ra­co­vať na jed­nom do­ku­men­te s via­ce­rý­mi pou­ží­va­teľ­mi? Ako uká­že­me iným svo­je do­ku­men­ty, keď ne­má­me prá­ve pri se­be po­čí­tač? V nas­le­du­jú­com člán­ku vám pri­ná­ša­me od­po­ve­de na tie­to otáz­ky.

Buď­te tím – spo­lup­ra­cuj­te jed­no­du­cho

Dnes sú bež­né si­tuácie, keď na jed­nej prá­ci mu­sí­te spo­lup­ra­co­vať s ko­le­ga­mi. Ak si kaž­dý tvo­rí svo­ju časť u se­ba, mô­že nas­tať kon­flikt, prí­pad­ne zis­tí­te, že niek­to neu­ro­bil to, čo mal, a už je nes­ko­ro to nap­ra­viť. Vy­uži­tím on-li­ne nás­tro­jov, kon­krét­ne nás­tro­ja Web apps (in­teg­ro­va­ný pria­mo v SkyD­ri­ve), má­te jed­no­du­chú mož­nosť spo­lup­ra­co­vať na jed­nom do­ku­men­te on-li­ne. Pr­vý krok je vy­tvo­re­nie do­ku­men­tu pria­mo v SkyD­ri­ve. Po vy­tvo­re­ní do­ku­men­tu (bu­de­me pra­co­vať s pre­zen­tá­ciou) ho ih­neď sprís­tup­ní­me vy­bra­ným ko­le­gom.

Obr1.png
SkyD­ri­ve po­nú­ka na vý­ber tri ty­py do­ku­men­tov Of­fi­ce + One No­te; čos­ko­ro pri­bud­ne aj for­mát ODF

Obr2.jpg
Mož­nosť zdie­ľa­nia sú­bo­ru – tá­to voľ­ba sa ob­ja­ví po klik­nu­tí na sú­bor pra­vým tla­čid­lom

Tip: SkyD­ri­ve skra­cu­je od­ka­zy na zdie­ľa­nie pre preh­ľad­nosť do tva­ru http://sdrv.ms/s0m3. Po pri­da­ní zna­ku + za ta­kú­to ad­re­su a na­čí­ta­ní v pre­hlia­da­či sa zob­ra­zia šta­tis­ti­ky klik­nu­tia na ten­to od­kaz (te­da vi­dí­te, koľ­ko ľu­dí reál­ne na ten od­kaz klik­lo). Pri zdie­ľa­ní má­te nie­koľ­ko mož­nos­tí: mô­že­te vy­užiť e-mail, so­ciál­nu sieť ale­bo od­kaz. Na za­cho­va­nie súk­ro­mia od­po­rú­ča­me zdie­ľať do­ku­ment e-mai­lom. Je mož­nosť nas­ta­viť aj to, či tí, s kto­rý­mi sa sú­bor zdie­ľa, ma­jú op­ráv­ne­nie edi­to­vať do­ku­ment. Tú­to mož­nosť od­po­rú­ča­me po­vo­liť.

Už tre­ba iba do­kon­čiť spo­loč­ne pre­zen­tá­ciu. Keď­že ap­li­ká­cia Web apps (úp­ra­va do­ku­men­tu pria­mo v pre­hlia­da­či) ne­pod­po­ru­je úpl­ne všet­ky fun­kcie z ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce, od­po­rú­ča­me pou­žiť nas­le­du­jú­ci pos­tup.

  • Vy­tvor­te do­ku­ment pria­mo v SkyD­ri­ve a spo­loč­ne si ur­či­te os­no­vu a hlav­né bo­dy.
  • Nás­led­ne si stiah­ni­te do­ku­ment do svoj­ho po­čí­ta­ča a up­rav­te ho po­mo­cou všet­kých fun­kcií z Mic­ro­soft Of­fi­ce.
  • Po kaž­dej zme­ne ho nah­raj­te na SkyD­ri­ve, aby ko­le­go­via vi­de­li zme­ny, kto­ré ste uro­bi­li (ke­by doš­lo k pre­pí­sa­niu sú­bo­ru, kto­rý nah­ral me­dzi­tým ko­le­ga, je k dis­po­zí­cii aj je­ho ver­zia).
  • Fi­na­li­zá­ciu do­ku­men­tu (kon­tro­lu textov, gra­ma­ti­ky atď.) vy­ko­naj­te opäť na SkyD­ri­ve. Tu do­kon­ca vi­dí­te zme­ny, kto­ré vy­ko­ná­va váš ko­le­ga on-li­ne.

Tip: V ba­lí­ku Mic­ro­soft Of­fi­ce mô­že­te pria­mo uk­la­dať svo­je sú­bo­ry na SkyD­ri­ve. Ta­kis­to mô­že­te vy­užiť ap­li­ká­ciu SkyD­ri­ve na Mic­ro­soft Win­dows či App­le Mac a uk­la­dať ale­bo ot­vá­rať sú­bo­ry v SkyD­ri­ve ako v bež­nom prie­čin­ku.

Po­sie­laj­te poz­nám­ky kde­koľ­vek

Cloud vás za­chrá­ni, aj keď ste si za­bud­li svo­je pa­pie­ro­vé poz­nám­ky. Sta­čí, ak vám ich niek­to nas­ke­nu­je a ne­chá zdie­ľať. Nah­ra­nie nas­ke­no­va­ných poz­ná­mok na SkyD­ri­ve nie je zlo­ži­té. Tre­ba pou­žiť fun­kciu na nah­rá­va­nie do­ku­men­tov. Cez web (naj­lep­šie v IE) si vy­ber­te mož­nosť Od­ov­zdať, vy­ber­te poz­nám­ky a poč­kaj­te na nah­ra­nie. Opäť je nie­koľ­ko mož­nos­tí zdie­ľa­nia, aj te­raz od­po­rú­ča­me zdie­ľa­nie e-mai­lom. Pri zdie­ľa­ní sku­pi­ny do­ku­men­tov (viac poz­ná­mok ale­bo fo­tiek) je naj­lep­šie ich nah­rať do prie­čin­ka a nás­led­ne sprís­tup­niť ce­lý prie­či­nok na je­den po­vel.

Obr3.png
Mož­nosť od­ov­zdať sú­bo­ry do SkyD­ri­ve vo webo­vom roz­hra­ní

Obr5.png
Di­alóg na zdie­ľa­nie spo­lu s mož­nos­ťou uve­de­nia od­ka­zu

Uro­bi­li ste nie­čo omy­lom? Vráť­te sa späť

Ur­či­te sa vám sta­lo, že ste uro­bi­li v do­ku­men­te ne­ja­kú zme­nu omy­lom. SkyD­ri­ve rie­ši aj tú­to si­tuáciu ver­zio­va­ním do­ku­men­tov. Ro­bí to auto­ma­tic­ky, sta­čí pra­vi­del­ne uk­la­dať kaž­dú zme­nu pria­mo na SkyD­ri­ve (naj­lep­šie pria­mo z ap­li­ká­cie v Of­fi­ce). His­tó­ria ver­zií je dos­tup­ná po klik­nu­tí pra­vým tla­čid­lom na sú­bor vo webo­vom roz­hra­ní SkyD­ri­ve. Po klik­nu­tí sa zob­ra­zia ver­zie do­ku­men­tu us­po­ria­da­né pod­ľa ča­su. Nás­led­ne si mô­že­te vy­brať ver­ziu, kto­rá je správ­na, a s tou po­tom pra­co­vať.

Obr6.png
Mož­nosť zob­ra­ze­nia his­tó­rie do­ku­men­tu

Maj­te svo­je sú­bo­ry vša­de so se­bou

Ži­je­me v ča­se smar­tfó­nov, a ak má­te na nich nain­šta­lo­va­né správ­ne ap­li­ká­cie a sú­bo­ry, mô­že­te pre­ze­rať ale­bo up­ra­vo­vať aj po­mo­cou nich. Mô­že­te tak pra­co­vať s clou­dom nao­zaj kde­koľ­vek. Dnes exis­tu­jú ap­li­ká­cie pre App­le iOS, An­droid i Win­dows Pho­ne. Do­ku­men­ty tak­to mô­že­te up­ra­vo­vať aj pria­mo v te­le­fó­ne.

Android.jpg
SkyD­ri­ve na te­le­fó­ne Sam­sung Ga­laxy SIII

Tip: Od­po­rú­ča­né ap­li­ká­cie náj­de­te na strán­ke https://apps.li­ve.com/skyd­ri­ve/allapps.

Člá­nok je prip­ra­ve­ný v spo­lup­rá­ci s fir­mou Mic­ro­soft.

Zdroj: PCR 6/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ku­pu­je­me pro­jek­tor na do­ma a na pre­zen­tá­cie
V tomto článku sa zameriame na najdôležitejšie praktické otázky pri výbere projektora z pohľadu používateľa. Dáme vám niekoľko tipov a prezradíme aj to, čo výrobcovia radšej nezverejňujú. čítať »
 
Práv­nik ra­dí / Ka­ta­ló­gy a re­gis­tre zo si­vej zó­ny
Nedávno médiami opäť prebehli informácie o registroch tváriacich sa síce oficiálne, ale majúcich jediný účel – zarobiť na nevedomosti alebo nepozornosti adresáta, ktorý založil spoločnosť či registroval ochrannú známku. čítať »
 
Ako na to: chcem vy­bu­do­vať vlast­ný kva­lit­ný e-shop
Možno ste už aj vy premýšľali nad možnosťami podnikania na internete. Mať vlastný e-shop je však záväzok, a to predovšetkým voči zákazníkom. čítať »
 
Ako pre­dá­vať v ba­zá­ri na inter­ne­te
Máte spotrebnú elektroniku (mobil, notebook, tlačiareň, hernú konzolu), ktorú už nepotrebujete a chcete sa jej zbaviť? čítať »
 
Smar­tfón in­špi­ro­va­ný prí­ro­dou
Všetky dohady tom, ako bude vyzerať vyzývateľ pre Apple iPhone, sa skončili v máji, keď spoločnosť Samsung prezentovala v Londýne smartfón Samsung Galaxy SIII.  čítať »
 
Do­ko­va­cie rep­ro­duk­to­ry z di­zaj­nér­skych do­mov
V tomto teste máme netradične vyzerajúce zariadenia pre prehrávače Apple s podporou aj pre iné multimediálne zariadenia. Ich vzhľad evokuje retroštýl s modernými prvkami a ako celok každé z nich vyzerá dobre. čítať »
 
Šty­ri si­tuácie, keď cloud po­mô­že v spo­lup­rá­ci
Spoločná práca prostredníctvom moderných nástrojov je dnes už neoddeliteľná súčasť študentského života. čítať »
 
Pre­nos­né ap­li­ká­cie vždy so se­bou
Používanie prenosných aplikácií vám dodá veľkú slobodu a voľnosť. A to nielen preto, že ich môžete mať všade so sebou na flash disku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter