Prenosné aplikácie vždy so sebou

Ikona.jpg

Pou­ží­va­nie pre­nos­ných ap­li­ká­cií vám do­dá veľ­kú slo­bo­du a voľ­nosť. A to nie­len pre­to, že ich mô­že­te mať vša­de so se­bou na flash dis­ku. Sta­ne­te sa sčas­ti ne­zá­vis­lý­mi aj od pou­ži­té­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, po­čí­ta­ča, pri­čom ap­li­ká­cie bu­dú vždy po­ru­ke a nas­ta­ve­né pod­ľa va­šich po­trieb.

Aké ap­li­ká­cie sú pre­nos­né?

Bež­né prog­ra­my pou­ží­va­jú in­šta­lač­ný sú­bor. Stiah­ne­te ich z inter­ne­tu a sprie­vod­ca vás pre­ve­die in­šta­lač­ným pro­ce­som, kto­rý sú­čas­ti prog­ra­mu za­re­gis­tru­je v re­gis­troch, vy­tvo­rí iko­ny na plo­che a v po­nu­ke Štart a spus­tí aj ne­vyh­nut­né pro­ce­sy. To­to všet­ko sa dá aj bez in­šta­lač­nej služ­by, no autor mu­sí na mož­nosť pou­ži­tia svoj­ho prog­ra­mu v pre­nos­nej ver­zii my­slieť dop­re­du. Je ta­kis­to dô­le­ži­té, aby na nas­ta­ve­nia prog­ra­mu ne­pou­ží­val re­gis­tre, ale sú­bor INI, prí­pad­ne iný spô­sob a nas­ta­ve­nia uk­la­dal vo vlas­tnom ad­re­sá­ri. Tak, aby ne­zos­tá­va­li v sys­té­me po pou­ži­tí prog­ra­mu sto­py. Po­tom sta­čí sko­pí­ro­vať ap­li­ká­cie na flash disk a všet­ky nas­ta­ve­nia a sú­bo­ry sa pre­ne­sú s prog­ra­mom.

Pre­čo pou­ží­vať pre­nos­né ap­li­ká­cie

Keď sa po­vie pre­nos­ná ap­li­ká­cia, mno­hí si hneď pred­sta­via pou­ži­tie s flash dis­kom. My pre­nos­né ap­li­ká­cie pou­ží­va­me aj na bež­nom po­čí­ta­či ale­bo no­te­boo­ku. Jed­nak je ich spúš­ťa­nie rých­lej­šie z pev­né­ho dis­ku, jed­nak sú vždy po­ru­ke pria­mo v sys­té­me. V prí­pa­de, že sa nie­čo sta­ne s ope­rač­ným sys­té­mom ale­bo ho pot­re­bu­je­me z aké­ho­koľ­vek dô­vo­du prein­šta­lo­vať, ľah­ko si pre­nos­né ap­li­ká­cie sko­pí­ru­je­me na exter­ný disk ale­bo iné pa­mä­ťo­vé za­ria­de­nie. Na­vy­še má­me is­to­tu, že sme ne­za­bud­li zo sys­té­mo­vé­ho ad­re­sá­ra sko­pí­ro­vať kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry ale­bo vlas­tné dá­ta. Nap­rík­lad e-mai­lo­vý klient Mo­zil­la Thun­der­bird sa dá nain­šta­lo­vať ako bež­ný prog­ram, ale aj v pre­nos­nej ver­zii. My ho pou­ží­va­me v pre­nos­nej ver­zii. Sta­čí sko­pí­ro­vať ad­re­sár s prog­ra­mom na mies­to, kde ho pot­re­bu­je­me, a všet­ky dá­ta sú v ňom. Nes­ta­ne sa tak, že za­bud­ne­me na e-mai­ly, vlas­tné pris­pô­so­be­nie a aj pri spus­te­ní v no­vom sys­té­me má­me prip­ra­ve­né na pou­ži­tie aj všet­ky nain­šta­lo­va­né plu­gi­ny. Ak má­te dos­ta­toč­ne rých­ly flash disk, mô­že­te pou­ží­vať pre­nos­né ap­li­ká­cie aj pria­mo na ňom. Nám sa os­ved­či­lo pou­ží­vať ich na pa­mä­ťo­vej kar­te ty­pu Class 8. Tá je dos­ta­toč­ne rých­la a v prí­pa­de kom­plet­né­ho pá­du sys­té­mu net­re­ba rie­šiť, ako z dis­ku pre­su­núť ad­re­sár s pre­nos­ný­mi ap­li­ká­cia­mi.

Sa­mos­tat­ne ale­bo spo­lu

PortableApps.png
Hlav­ná po­nu­ka prog­ra­mo­vé­ho ba­lí­ka Por­tab­leApps v ak­tuál­ne naj­nov­šej de­sia­tej ver­zii

Má­te na vý­ber z dvoch mož­nos­tí - pou­žiť ap­li­ká­cie sa­mos­tat­ne ale­bo v rám­ci ne­ja­ké­ho prog­ra­mo­vé­ho cel­ku, nap­rík­lad Por­tab­leApps 10. Ten­to ba­lík sa nám naj­viac os­ved­čil a auto­ri neus­tá­le pra­cu­jú na je­ho vý­vo­ji. Ta­kis­to v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi sme pri tom­to ba­lí­ku ne­zaz­na­me­na­li žiad­ne va­rov­né hlá­se­nia anti­ví­ru­sov, čo sa o iných ne­dá po­ve­dať. Na DVD RE­VUE sme prip­ra­vi­li zá­klad­ný in­šta­lač­ný sú­bor. Rov­na­ko sme prip­ra­vi­li ďal­ší sú­bor, kde sme stiah­li naj­zau­jí­ma­vej­šie z dos­tup­ných prog­ra­mov. V prí­pa­de pot­re­by tak má­te prip­ra­ve­ný in­šta­lač­ný ba­lík s čis­tou in­šta­lá­ciou pri­da­ných ap­li­ká­cií. Vy­brať si mô­že­te aj ďal­šie prog­ra­my. Od­po­rú­ča­me však vy­be­rať pos­tup­ne, te­da len tie, kto­ré chce­te reál­ne pou­ží­vať. Ne­má zmy­sel nain­šta­lo­vať ich všet­ky, keď­že ich po­čet sa rá­ta na stov­ky.

Zoznam.png
Ok­no, v kto­rom si vy­be­rá­te z dos­tup­ných ap­li­ká­cií

Na za­čia­tok od­po­rú­ča­me pou­žiť náš ba­lík na DVD, kde zís­ka­te hlav­ne preh­ľad o prog­ra­moch, kto­ré exis­tu­jú v pre­nos­nej ver­zii. Na inter­ne­te je ich pod­stat­ne viac, ale bu­de­te sa ľah­šie orien­to­vať. V prí­pa­de, že nat­ra­fí­te na vy­ho­vu­jú­ce pria­mo v Por­tab­leApps, ne­bu­de­te mu­sieť strá­cať čas hľa­da­ním na inter­ne­te. Ba­lík ob­sa­hu­je bez­peč­nos­tné prog­ra­my, napr. anti­ví­rus ClamWin, Era­ser na bez­peč­né ma­za­nie dát, Spy­bot - Search & Des­troy. Ta­kis­to sú tu gra­fic­ké nás­tro­je, napr. Blen­der, GIMP, IcoFX, In­ksca­pe, XnView a ďal­šie. Náj­de­te tu aj hu­dob­né prog­ra­my na kon­ver­ziu hud­by, vi­dea ale­bo vy­tvá­ra­nie mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu. Ta­ké zná­me prog­ra­my ako VLC player, Auda­ci­ty, CDEx ale­bo Vir­tual­Dub vo vý­be­re ne­mô­žu chý­bať. Veľ­ké za­stú­pe­nie ma­jú inter­ne­to­vé prog­ra­my. V tom­to sme­re zís­ka­te ob­rov­skú vý­ho­du aj z hľa­dis­ka bez­peč­nos­ti. Mať Ope­ru, Fi­re­fox ale­bo nap­rík­lad Sky­pe ako pre­nos­né ap­li­ká­cie s vždy prí­tom­ný­mi dá­ta­mi a prip­ra­ve­né na pou­ži­tie, to je nao­zaj veľ­ká vý­ho­da a ar­gu­ment, pre­čo za­čať pou­ží­vať pre­nos­né prog­ra­my. Ne­za­ned­ba­teľ­ná pred­nosť je dos­tup­nosť kan­ce­lár­skych ba­lí­kov, ka­len­dá­rov, or­ga­ni­zé­rov, špe­ciál­nych uti­lít, prog­ra­má­tor­ských nás­tro­jov ale­bo vzde­lá­va­cích prog­ra­mov. Ce­les­tiu na ob­ja­vo­va­nie ves­mí­ru, ale aj prog­ram na vý­uč­bu stro­jo­pi­su mô­že­te mať vždy so se­bou.

Spo­lu s hlav­nou ap­li­ká­ciou zís­ka­te no­vé me­nu Štart, kto­ré sa zob­ra­zu­je vpra­vo na roz­diel od sys­té­mo­vej po­nu­ky Štart. Ob­sa­hu­je všet­ky uži­toč­né ad­re­sá­re na uk­la­da­nie ob­ráz­kov, vi­deí, hud­by ale­bo do­ku­men­tov po­dob­ne ako v ope­rač­nom sys­té­me. Sa­moz­rej­me, tie­to ad­re­sá­re sú ulo­že­né tam, kde je ap­li­ká­cia Por­tab­leApps. Pris­pô­so­biť si mô­že­te vzhľad hlav­nej po­nu­ky ale­bo trie­de­nie prog­ra­mov. Tie sú štan­dar­dne roz­de­le­né pod­ľa abe­ce­dy v ka­te­gó­riách. Ap­li­ká­cie pre prog­ra­má­to­rov bu­dú v jed­nej sku­pi­ne, gra­fic­ké za­se sa­mos­tat­ne, rov­na­ko aj kan­ce­lár­ske. Trie­de­nie sa dá nas­ta­viť aj pod­ľa na­pos­le­dy nain­šta­lo­va­ných prog­ra­mov ale­bo naj­pou­ží­va­nej­ších. Zvo­liť sa da­jú aj ďal­šie spô­so­by, je to fajn spô­sob, ako mať prog­ra­my na po­riad­ku, naj­mä ak be­rie­me do úva­hy, že ich tu mô­že­te mať stov­ky. Ok­rem iné­ho si mô­že­te zvo­liť od­strá­ne­nie náz­vu Por­tab­le z opi­su prog­ra­mov, nas­ta­viť tuč­né pís­mo na náz­vy ad­re­sá­rov, nas­ta­viť ak­tua­li­zo­va­nie len fi­nál­nych ver­zií ale­bo za­hr­núť aj be­ta ver­zie, prí­pad­ne deak­ti­vo­vať úvod­né ob­ra­zov­ky pri spúš­ťa­ní prog­ra­mov.

Nastavenia.png
Ok­no s mož­nos­ťa­mi pris­pô­so­be­nia prog­ra­mu

Ver­dikt PC RE­VUE

Pre­nos­né ap­li­ká­cie v prog­ra­mo­vom „ba­le­ní" Por­tab­leApps má­me vy­skú­ša­né dl­ho­roč­ne. Od­po­rú­ča­me ich vy­skú­šať, zís­ka­te tak sta­bil­né a spo­ľah­li­vé prog­ra­my, ako aj ak­tua­li­zá­cie na naj­nov­šie ver­zie. Net­re­ba ča­kať tak ako v mi­nu­los­ti na to, ke­dy bu­de pre­nos­ná ver­zia vy­da­ná, čo sa čas­to di­alo aj s od­stu­pom nie­koľ­kých me­sia­cov. Ak chce­te pou­ží­vať tie­to prog­ra­my na vy­me­ni­teľ­nom za­ria­de­ní, od­po­rú­ča­me mi­ni­mál­nu ka­pa­ci­tu 4 GB. Ne­bu­de­te sa mu­sieť veľ­mi ob­me­dzo­vať. Sa­moz­rej­me, pos­ta­čí aj men­šia ka­pa­ci­ta, všet­ko zá­vi­sí od ty­pu a poč­tu ap­li­ká­cií, kto­ré chce­te in­šta­lo­vať.


Zdroj: PCR 6/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ku­pu­je­me pro­jek­tor na do­ma a na pre­zen­tá­cie
V tomto článku sa zameriame na najdôležitejšie praktické otázky pri výbere projektora z pohľadu používateľa. Dáme vám niekoľko tipov a prezradíme aj to, čo výrobcovia radšej nezverejňujú. čítať »
 
Práv­nik ra­dí / Ka­ta­ló­gy a re­gis­tre zo si­vej zó­ny
Nedávno médiami opäť prebehli informácie o registroch tváriacich sa síce oficiálne, ale majúcich jediný účel – zarobiť na nevedomosti alebo nepozornosti adresáta, ktorý založil spoločnosť či registroval ochrannú známku. čítať »
 
Ako na to: chcem vy­bu­do­vať vlast­ný kva­lit­ný e-shop
Možno ste už aj vy premýšľali nad možnosťami podnikania na internete. Mať vlastný e-shop je však záväzok, a to predovšetkým voči zákazníkom. čítať »
 
Ako pre­dá­vať v ba­zá­ri na inter­ne­te
Máte spotrebnú elektroniku (mobil, notebook, tlačiareň, hernú konzolu), ktorú už nepotrebujete a chcete sa jej zbaviť? čítať »
 
Smar­tfón in­špi­ro­va­ný prí­ro­dou
Všetky dohady tom, ako bude vyzerať vyzývateľ pre Apple iPhone, sa skončili v máji, keď spoločnosť Samsung prezentovala v Londýne smartfón Samsung Galaxy SIII.  čítať »
 
Do­ko­va­cie rep­ro­duk­to­ry z di­zaj­nér­skych do­mov
V tomto teste máme netradične vyzerajúce zariadenia pre prehrávače Apple s podporou aj pre iné multimediálne zariadenia. Ich vzhľad evokuje retroštýl s modernými prvkami a ako celok každé z nich vyzerá dobre. čítať »
 
Šty­ri si­tuácie, keď cloud po­mô­že v spo­lup­rá­ci
Spoločná práca prostredníctvom moderných nástrojov je dnes už neoddeliteľná súčasť študentského života. čítať »
 
Pre­nos­né ap­li­ká­cie vždy so se­bou
Používanie prenosných aplikácií vám dodá veľkú slobodu a voľnosť. A to nielen preto, že ich môžete mať všade so sebou na flash disku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter