11× notebook s OS do 500 eur / Megatest lacných notebookov

VAIO TT_BK_lifestylesmall.jpg Pos­led­né me­sia­ce sme sa za­me­ria­va­li na tes­ty mul­ti­me­diál­nych no­te­boo­kov, ultra­boo­kov a no­te­boo­kov s extra dl­hou vý­dr­žou. Vzác­ne bo­lo pre nás stret­nu­tie s na­ši­mi či­ta­teľ­mi na No­te­book Expo, z kto­ré­ho vziš­lo za­da­nie tes­tu no­te­boo­kov do 500 eur. To­to je sku­toč­ný strop pre štu­den­ta, za­čí­na­jú­ce­ho pod­ni­ka­te­ľa či do­má­ce­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­rý chce nah­ra­diť svoj des­ktop jed­no­duch­ším, ale pou­ži­teľ­ným no­te­boo­kom. Roz­hod­li sme sa pre­to sta­no­viť sku­toč­ne tvr­dé kri­té­rium - 500 eur za pl­no­hod­not­ný no­te­book (ni­ja­ký mi­ni­no­te­book či net­book), a to už s pre­din­šta­lo­va­ným ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 7 Ho­me Pre­mium. Pr­vé dni sa zda­lo, že sa do tes­tu ne­za­po­jí tak­mer žiad­na znač­ka. No na­ko­niec sa na na­šom sto­le ob­ja­vi­lo toľ­ko no­te­boo­kov, že mô­že­me s po­koj­ným sve­do­mím vy­hlá­siť, že ide o naj­väč­ší test lac­ných no­te­boo­kov na Slo­ven­sku v tom­to ro­ku. 

farby.jpg
Aj v ce­no­vej ka­te­gó­rii do 500 eur s DPH mô­že­te náj­sť naj­roz­ma­ni­tej­šie no­te­boo­ky, do­kon­ca aj fa­reb­ne a di­zaj­no­vo

klavesnica.jpg
Vy­stu­pu­jú­ca klá­ves­ni­ca s od­de­le­ný­mi tla­čid­la­mi - s tým­to „vy­ná­le­zom" priš­la fir­ma So­ny už dáv­no; os­tat­ní vý­rob­co­via si jej my­šlien­ku os­vo­ji­li v pos­led­nom ča­se

porty1.jpg   porty2.jpg
Aj v lac­ných no­te­boo­koch náj­de­te dnes mo­der­né roz­hra­nia - bež­ne VGA a HDMI, ale už aj USB štan­dar­du 3.0 - do­kon­ca aj nie­koľ­ko na­raz

Vy­uži­tie no­te­boo­ku v ce­ne do 500 eur

Pred pár rok­mi by sme po­ve­da­li, že do 500 eur kú­pi­te le­da tak jed­no­du­chý no­te­book s jed­no­jad­ro­vým pro­ce­so­rom, tak­mer žiad­nym vý­ko­nom, mi­ni­mál­nym množ­stvom roz­hra­ní a nud­ným vzhľa­dom. Dnes je si­tuácia úpl­ne iná. Vždy sme ob­ja­vi­li v tes­to­va­nom no­te­boo­ku mi­ni­mál­ne dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor, raz do­kon­ca štvor­jad­ro­vý, pos­ta­ve­ný na plat­for­me AMD. Prá­ve na plat­for­me AMD bo­li pos­ta­ve­né 3 z 11 tes­to­va­ných no­te­boo­kov, čo sa na pr­vý poh­ľad mô­že zdať má­lo - v bež­ných tes­toch má však AMD ma­lič­ký po­diel. Čo mô­že­te ďa­lej v no­te­boo­ku v ce­ne do 500 eur oča­ká­vať? Buď­te ná­roč­ní a pý­taj­te si od pre­daj­cu pl­no­hod­not­ný no­te­book, te­da so 4 GB pa­mä­te RAM, as­poň 500 GB pev­ným dis­kom (do­kon­ca sme ob­ja­vi­li 3× aj 750 GB ver­ziu). V tej­to ce­no­vej ka­te­gó­rii sme oča­ká­va­li skôr in­teg­ro­va­né či­py, v mno­hých prí­pa­doch sme ob­ja­vi­li de­di­ko­va­né gra­fic­ké kar­ty so sluš­nou por­ciou vlas­tnej pa­mä­te (512 MB ÷ 1 GB), čo pos­lú­ži už aj me­nej ná­roč­ným hrá­čom pri stried­mej­ších nas­ta­ve­niach. V ôs­mich prí­pa­doch sa do tes­tu dos­tal 15,6-pal­co­vý no­te­book, dvak­rát 13,3-pal­co­vý a raz 11,6-pal­co­vý. V tej­to ce­no­vej ka­te­gó­rii však pla­tí, čím men­ší je no­te­book, tým má niž­ší vý­kon. Jed­no­du­cho sa vý­rob­co­vi v da­nej ce­ne ne­po­da­rí dos­tať do no­te­boo­ku tech­no­ló­gie, kto­ré by pos­kyt­li po­riad­ny vý­kon. A keď sme už pri ce­nách, aké te­da sú? Za­čí­na­me pri ce­ne 356 eur za ma­lič­ké Le­no­vo, pok­ra­ču­je­me cez 419 eur, prí­pad­ne 420 eur za Tos­hi­bu a Pac­kard Bell, po­tom sa už po­hy­bu­je­me dr­vi­vou väč­ši­nou v hra­ni­ci 479 ÷ 499 eur. Aj vy ste sa roz­hod­li in­ves­to­vať do no­te­boo­ku maximál­ne 500 eur? Poď­te sa vy­ber­te si s na­mi. Zo­ra­dí­me vám TOP 3 no­te­boo­ky pod­ľa ce­ny, vý­ko­nu, vý­dr­že, hmot­nos­ti. V me­ga­tes­te PC RE­VUE si ur­či­te vy­be­rie­te.

Lacne notebooky do 500 eur - tab1.jpg
Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov tes­to­va­ných no­te­boo­kov do 500 eur

Preh­ľad tes­to­va­ných no­te­boo­kov:
Acer As­pi­re 5750G
ASUS U32U-RX015V
Dell In­spi­ron N5110
HP Pa­vi­lion dv6-1270ec
HP Pro­Book 4530s
Le­no­vo Idea­Pad G570
Le­no­vo Idea­Pad S205
Pac­kard Bell Easy­No­te TS11
So­ny Vaio VPCE­H3S6E
Tos­hi­ba Sa­telli­te C660-2QV
Tos­hi­ba Sa­telli­te L735-14F

Ver­dikt PC RE­VUE

Lacne notebooky do 500 eur - tab2.jpg
Ta­buľ­ka vý­kon­nos­tných tes­tov no­te­boo­kov do 500 eur

Vy­bra­li ste si niek­to­rý z 11 mo­de­lov v pria­mom sú­bo­ji no­te­boo­kov s ce­nou do 500 eur aj s ope­rač­ným sys­té­mom? Na lep­šie roz­ho­do­va­nie vám eš­te raz zhr­nie­me na­še ti­py. Ide o no­te­boo­ky, kto­ré svo­ji­mi vlas­tnos­ťa­mi vy­tŕča­jú nad kon­ku­ren­ciou. Ke­by ste sa chce­li orien­to­vať na ce­nu, ne­zá­le­ží vám na por­toch a chce­te po­riad­ne dl­hú vý­drž, od­po­rú­ča­me lac­ný mo­del Tos­hi­ba Sa­telli­te C660. V ce­no­vom stro­pe nás za­ujal no­te­book ur­če­ný naj­mä pre pod­ni­ka­jú­cich - HP Pro­Book 4530s je úpl­ne ideál­ny pre za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov a živ­nos­tní­kov a ako je­di­ný po­nú­ka mat­nú povr­cho­vú úp­ra­vu dis­ple­ja. Ak mi­lu­je­te vý­drž a čas­to ces­tu­je­te, siah­ni­te po 13,3-pal­co­vom ASUS U32U s tak­mer 9-ho­di­no­vou vý­dr­žou. A no­te­book, kto­rý ten­to me­siac vy­čnie­va nad kon­ku­ren­ciou, je Dell In­spi­ron N5110 v ce­ne 499 eur. Po­nú­ka naj­lep­ší vý­kon, v niek­to­rých seg­men­toch o trie­du lep­ší ako kon­ku­ren­cia, má dob­rú vý­drž a pri­tom mu ne­chý­ba nič zá­sad­né.

TOP 3 pod­ľa vý­ko­nu

 1. Dell In­spi­ron N5110
 2. Acer As­pi­re 5750G
 3. Le­no­vo Idea­Pad G570

TOP 3 pod­ľa vý­dr­že

 1. ASUS U32U
 2. Tos­hi­ba Sa­telli­te C660
 3. Dell In­spi­ron N5110

TOP 3 pod­ľa hmot­nos­ti

 1. Le­no­vo Idea­Pad S205
 2. ASUS U32U
 3. Tos­hi­ba Sa­telli­te L735

TOP 3 pod­ľa ce­ny

 1. Le­no­vo Idea­Pad S205
 2. Tos­hi­ba Sa­telli­te C660
 3. Pac­kard Bell Easy­No­te TS11

TOP 3 pod­ľa fak­to­ra mo­bi­li­ty

 1. ASUS U32U
 2. Tos­hi­ba Sa­telli­te C660
 3. Le­no­vo Idea­Pad G570

Zdroj: PCR 5/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ba­té­rie: Ví­zia vs. kru­tá prav­da / Čo nás ča­ká
Spotrebná elektronika zaznamenala za posledné desaťročia nevídaný rozmach. Zariadenia sa zmenšovali, dnešný smartfón poskytuje výkon štvorjadrového procesora. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí 5/2012
Vzdelávací portál EDULAB pripravil novinku, ktorá pomôže s modernizáciou a digitalizáciou výučbového procesu v základných a stredných školách. čítať »
 
Prís­lu­šen­stvo k za­ria­de­niam s iOS / Tes­to­va­li sme
Mobilné zariadenia disponujú bohatou ponukou oficiálneho i neoficiálneho príslušenstva. Vo všeobecnosti ho môžeme rozdeliť do troch základných kategórií. čítať »
 
Bez­drô­to­vé sme­ro­va­če s vý­bor­ným pok­ry­tím / Tes­to­va­li sme
V tomto teste sme preverili schopnosti dvoch smerovačov Wi-Fi, pričom jeden z nich kombinuje modem DSL. Pozreli sme sa aj na rozširovač signálu. čítať »
 
Gi­ga­set E500 / Do ro­di­ny a aj pre star­ších
Intuitívne jednoduchý model E500 od Gigasetu je jeden z cenovo najdostupnejších bezdrôtových telefónov DECT tejto značky aktuálne na našom trhu. čítať »
 
11× no­te­book s OS do 500 eur / Me­ga­test lac­ných no­te­boo­kov
  Posledné mesiace sme sa zameriavali na testy multimediálnych notebookov, ultrabookov a notebookov s extra dlhou výdržou. čítať »
 
Ľahuč­ké 15-pal­co­vé no­te­boo­ky
Svoj prvý 15,6-palcový ultrabook predstavil Acer a jeho exkluzívna recenzia, samozrejme, nechýba v PC REVUE. čítať »
 
Špič­ko­vé smar­tfó­ny s roz­diel­nou ce­nou
Na redakčnom stole sa objavili dve zaujímavé novinky. Obe sa pýšia označením smartfón, obe sú vybavené veľkým displejom, rozdiel je však v cene. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter