Bezdrôtové smerovače s výborným pokrytím / Testovali sme

Strana 1/2
V tom­to tes­te sme pre­ve­ri­li schop­nos­ti dvoch sme­ro­va­čov Wi-Fi, pri­čom je­den z nich kom­bi­nu­je mo­dem DSL. Poz­re­li sme sa aj na roz­ši­ro­vač sig­ná­lu. Tie­to za­ria­de­nia sa čo­raz viac dos­tá­va­jú na trh hlav­ne vďa­ka nás­tu­pu TV pri­jí­ma­čov a iných mul­ti­me­diál­nych za­ria­de­ní, kto­ré ma­jú inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Nie­len­že umož­nia pri­po­jiť te­le­ví­zor k inter­ne­tu cez sieť Wi-Fi, ale za­bez­pe­čia aj pod­stat­né zlep­še­nie kva­li­ty sig­ná­lu.

Bezdrotove smerovace - tab1-1.jpg
Tech­nic­ké pa­ra­met­re tes­to­va­ných sme­ro­va­čov

Bel­kin N450 DB

Belkin450.jpg

Tra­dič­ný vzhľad rou­te­ra tej­to znač­ky nep­rek­va­pí, po­te­šia však niek­to­ré de­tai­ly, kto­ré sprí­jem­nia pou­ži­tie inter­ne­tu hlav­ne v uzat­vo­re­ných pries­to­roch. Za­ria­de­nie má tri vsta­va­né an­té­ny na op­ti­mál­ne pok­ry­tie a auto­ma­tic­ké la­de­nie in­ten­zi­ty pos­ky­to­va­né­ho sig­ná­lu. Net­re­ba te­da rou­ter ni­ja­ko otá­čať ani nas­ta­vo­vať, mô­že­te ho umies­tniť tak, ako sa vám ho­dí. My sme pri tes­toch do­siah­li veľ­mi dob­ré a sta­bil­né pok­ry­tie. Skrat­ka DB v náz­ve zna­čí, že ide o dvoj­pás­mo­vý rou­ter, kto­rý umož­ňu­je pre­vádz­ko­vať si­mul­tán­ne dve sie­te Wi-Fi. Ho­dí sa te­da na mul­ti­me­diál­ne vy­uži­tie, nie­len na bež­né pri­po­je­nie po­čí­ta­čov k inter­ne­tu. Vý­hod­ná je aj ce­na, no za­ria­de­nie neob­sa­hu­je por­ty USB. Štan­dar­dne sú na za­dnom pa­ne­li šty­ri gi­ga­bi­to­vé por­ty. Ak por­ty USB ne­pot­re­bu­je­te, dos­ta­ne­te množ­stvo iných fun­kcií, nap­rík­lad pok­ro­či­lé ria­de­nie služ­by QoS, mož­nosť vy­tvo­riť sieť Wi-Fi pre náv­šte­vy (aj vo for­me prih­la­so­va­nia cez webo­vú strán­ku, ako to ma­jú ho­te­ly ale­bo inter­ne­to­vé ka­viar­ne), pou­žiť rou­ter ako ac­cess point na predĺže­nie roz­sa­hu a „vy­skla­da­nie" roz­sia­hlej sie­te, pod­po­ru DMZ, blo­ko­va­nie adries MAC, auto­ma­tic­ké ak­tua­li­zá­cie a mno­ho ďal­ších mož­nos­tí. Ide o dob­re vy­ba­ve­ný sme­ro­vač, vhod­ný do do­mác­nos­ti ale­bo fir­my, kde sa po­čí­ta s vy­šším dá­to­vým pre­no­som me­dzi po­čí­tač­mi, te­le­fón­mi, her­ný­mi kon­zo­la­mi ale­bo pri­jí­mač­mi HD TV. Sig­nál bol veľ­mi sta­bil­ný, mies­ta­mi sme do­siah­li pre­nos tak­mer 3,4 MB/s pri sťa­ho­va­ní dát v oko­lí prepl­ne­nom iný­mi sie­ťa­mi. Rov­na­ko chvá­li­me aj rých­ly vzos­tup na maximál­nu mož­nú rých­losť a de­le­nie rých­los­tí pri si­mul­tán­nom sťa­ho­va­ní. Ten­to rou­ter sa ani pri 10 pre­no­soch v rov­na­kom ča­se ne­zahl­til a ne­bo­lo ho tre­ba reš­tar­to­vať.

Pre­čo kú­piť:
+ Sta­bi­li­ta sig­ná­lu a rých­ly ná­beh na max. dos­tup­nú rých­losť, pok­ry­tie, auto­ma­tic­ká sprá­va rou­te­ra

Ce­na: 63,90 EUR
Za­po­ži­čal: Bel­kin

Lin­ksys X3000

X3000.jpg Ten­to sme­ro­vač je lep­šie vy­ba­ve­ný nas­le­dov­ník ver­zie X2000, kto­rú sme tes­to­va­li v ap­rí­lo­vom PC RE­VUE. Opäť ide o kom­bi­no­va­ný mo­del mo­de­mu ADSL2+ a rou­te­ra s pre­po­je­ním na sieť WAN. Je­ho plo­chý di­zajn je navr­hnu­tý tak, aby ste si ne­mu­se­li ro­biť sta­ros­ti s umies­tne­ním a sme­ro­va­ním an­tén. Tech­no­ló­gia MI­MO sa v tom­to prí­pa­de spo­lie­ha na dve vstup­né a dve vý­stup­né an­té­ny. Pok­ry­tie sig­ná­lu je vý­bor­né. V pria­mej vi­di­teľ­nos­ti v do­sa­hu do troch met­rov rou­ter pos­kyt­ne maximál­ne pri­po­je­nie na hra­ni­ci svo­jich mož­nos­tí. V na­šom za­uží­va­nom tes­to­va­com pros­tre­dí vo vzdia­le­nos­ti nad 10 met­rov a s dvo­ma ste­na­mi a za­tvo­re­ný­mi dve­ra­mi bol prí­jem sig­ná­lu sta­bil­ný. Rých­losť sťa­ho­va­nia sa po­hy­bu­je na úrov­ni zhru­ba 3,1 MB/s. Vo vý­ba­ve je ok­rem šty­roch gi­ga­bi­to­vých por­tov LAN aj je­den DSL, pod­stat­ný však je v tom­to prí­pa­de port USB, kto­rý umož­ňu­je pri­po­je­nie pa­mä­ťo­vých za­ria­de­ní. Webo­vé roz­hra­nie slú­ži na nas­ta­ve­nie prís­tu­pu k pa­mä­ťo­vé­mu mé­diu. Mô­že­te pri­po­jiť bež­ný exter­ný disk a vďa­ka fun­kcii uPnP si vy­tvo­riť z rou­te­ra zá­ro­veň mul­ti­me­diál­ny server na pre­nos fil­mov. Strea­mo­vať mô­že­te nie­len do TV pri­jí­ma­ča, ale aj pria­mo na kon­zo­lu Xbox, PS3 ale­bo aké­koľ­vek za­ria­de­nie pod­po­ru­jú­ce štan­dard Uni­ver­sal Plug&Play. Sme­ro­vač umož­ňu­je vy­tvo­re­nie hos­ti­teľ­skej sie­te nap­rík­lad pre náv­šte­vy. Štan­dar­dne je sieť vy­pnu­tá s oh­ľa­dom na bez­peč­nosť. Oce­ni­li sme mož­nosť nas­ta­viť po­čet mož­ných hos­ti­teľ­ských prís­tu­pov Wi-Fi od jed­né­ho po de­sať za­ria­de­ní. Ne­chý­ba filtro­va­nie adries MAC, aby ste za­brá­ni­li pri­po­je­niu ne­žia­du­cich za­ria­de­ní nie­len cez Wi-Fi, ale aj cez roz­hra­nie LAN, k dis­po­zí­cii je fi­rewall a prep­ra­co­va­ná služ­ba QoS. Tá je pod­ľa nás nad­štan­dar­dná, mô­že­te de­fi­no­vať prio­ri­ty pre prog­ra­my, on-li­ne služ­by, ale aj audio­za­ria­de­nia (napr. har­dvé­ro­vý te­le­fón Sky­pe).

Pre­čo kú­piť:
+ Port USB na pa­mä­ťo­vé za­ria­de­nia, nad­štan­dar­dná fun­kčná vý­ba­va za da­nú ce­nu, vy­tvo­re­nie hos­ti­teľ­skej sie­te, pris­pô­so­be­nie QoS

Ce­na: 129 EUR
Za­po­ži­čal: Cis­co


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ba­té­rie: Ví­zia vs. kru­tá prav­da / Čo nás ča­ká
Spotrebná elektronika zaznamenala za posledné desaťročia nevídaný rozmach. Zariadenia sa zmenšovali, dnešný smartfón poskytuje výkon štvorjadrového procesora. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí 5/2012
Vzdelávací portál EDULAB pripravil novinku, ktorá pomôže s modernizáciou a digitalizáciou výučbového procesu v základných a stredných školách. čítať »
 
Prís­lu­šen­stvo k za­ria­de­niam s iOS / Tes­to­va­li sme
Mobilné zariadenia disponujú bohatou ponukou oficiálneho i neoficiálneho príslušenstva. Vo všeobecnosti ho môžeme rozdeliť do troch základných kategórií. čítať »
 
Bez­drô­to­vé sme­ro­va­če s vý­bor­ným pok­ry­tím / Tes­to­va­li sme
V tomto teste sme preverili schopnosti dvoch smerovačov Wi-Fi, pričom jeden z nich kombinuje modem DSL. Pozreli sme sa aj na rozširovač signálu. čítať »
 
Gi­ga­set E500 / Do ro­di­ny a aj pre star­ších
Intuitívne jednoduchý model E500 od Gigasetu je jeden z cenovo najdostupnejších bezdrôtových telefónov DECT tejto značky aktuálne na našom trhu. čítať »
 
11× no­te­book s OS do 500 eur / Me­ga­test lac­ných no­te­boo­kov
  Posledné mesiace sme sa zameriavali na testy multimediálnych notebookov, ultrabookov a notebookov s extra dlhou výdržou. čítať »
 
Ľahuč­ké 15-pal­co­vé no­te­boo­ky
Svoj prvý 15,6-palcový ultrabook predstavil Acer a jeho exkluzívna recenzia, samozrejme, nechýba v PC REVUE. čítať »
 
Špič­ko­vé smar­tfó­ny s roz­diel­nou ce­nou
Na redakčnom stole sa objavili dve zaujímavé novinky. Obe sa pýšia označením smartfón, obe sú vybavené veľkým displejom, rozdiel je však v cene. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter