Ľahučké 15-palcové notebooky

Strana 3/3

Acer As­pi­re S5

acer-aspire-s5-1.jpg

Sú­boj o ti­tul naj­ten­šie­ho ultra­boo­ku na sve­te pok­ra­ču­je. Už na CES 2012 v Las Ve­gas Acer uká­zal sve­tu svoj­ho fa­vo­ri­ta Acer As­pi­re S5. Exklu­zív­ne ste si ho moh­li po­zrieť na vý­sta­ve No­te­book Expo v mar­ci. Vy­zna­ču­je sa dvo­ma vlas­tnos­ťa­mi - má pl­no­hod­not­né por­ty, kto­ré sa dos­lo­va vy­sú­va­jú v spod­nej čas­ti no­te­boo­ku po stla­če­ní sa­mos­tat­né­ho tla­čid­la ved­ľa klá­ves­ni­ce, pri­čom vý­rob­ca to­to rie­še­nie naz­val Po stla­če­ní tla­čid­la Ma­gic­Flip sa elek­tro­nic­ky v spod­nej čas­ti nad­vih­ne a ob­ja­ví sa HDMI, USB 3.0 - a te­raz po­zor! - aj Thun­der­bolt s pre­no­so­vou rých­los­ťou 20 Gbit/s. A dru­há vec, kto­rú sme náv­štev­ní­kom vý­sta­vy eš­te pre in­for­mač­né em­bar­go ne­moh­li po­ve­dať - pred­vá­dza­ný kus už bol sku­toč­ne osa­de­ný pro­ce­so­rom Ivy Brid­ge, ho­ci do je­ho ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia chý­bal eš­te me­siac. Ivy Brid­ge ako nás­tup­ca pro­ce­so­ro­vej ro­di­ny San­dy Brid­ge sa vy­rá­ba 22 nm pro­ce­som, pri­čom pri rov­na­kom na­pä­tí (a te­da max. TDP) pos­ky­tu­je tak­mer o 40 % vy­šší vý­kon. As­pi­re S5 je 13,3-pal­co­vý ľa­huč­ký ultra­book s hmot­nos­ťou pod 1,3 kg, pri­čom v naj­hrub­šom mies­te má iba 15 mm. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja je kla­sic­ké HD, te­da 1366 × 768 pixelov. O ľah­ké te­lo sa sta­ra­jú pou­ži­té ma­te­riá­ly, kon­krét­ne mag­né­zium a hli­ník. Čier­ne fa­reb­né spra­co­va­nie Onyx Black pô­so­bí ta­jom­ne, pri­čom ultra­book v se­be uk­rý­va sku­toč­ne ta­jupl­ný vý­kon. Ke­by sa S5-ka ob­ja­vi­la v na­šom tes­te ultra­boo­kov v pre­doš­lom čís­le, pre­ko­na­la by svo­jím vý­ko­nom ce­lú kon­ku­ren­ciu zhru­ba o 25 %! Keď­že sme Acer As­pi­re S5 ma­li k dis­po­zí­cii dos­lo­va na pár ho­dín na vý­stav­nú ukáž­ku, de­tail­nú re­cen­ziu so všet­ký­mi benchmar­ko­vý­mi tes­ta­mi vám pri­ne­sie­me v niek­to­rom z naj­bliž­ších čí­sel.


Zdroj: PCR 5/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ba­té­rie: Ví­zia vs. kru­tá prav­da / Čo nás ča­ká
Spotrebná elektronika zaznamenala za posledné desaťročia nevídaný rozmach. Zariadenia sa zmenšovali, dnešný smartfón poskytuje výkon štvorjadrového procesora. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí 5/2012
Vzdelávací portál EDULAB pripravil novinku, ktorá pomôže s modernizáciou a digitalizáciou výučbového procesu v základných a stredných školách. čítať »
 
Prís­lu­šen­stvo k za­ria­de­niam s iOS / Tes­to­va­li sme
Mobilné zariadenia disponujú bohatou ponukou oficiálneho i neoficiálneho príslušenstva. Vo všeobecnosti ho môžeme rozdeliť do troch základných kategórií. čítať »
 
Bez­drô­to­vé sme­ro­va­če s vý­bor­ným pok­ry­tím / Tes­to­va­li sme
V tomto teste sme preverili schopnosti dvoch smerovačov Wi-Fi, pričom jeden z nich kombinuje modem DSL. Pozreli sme sa aj na rozširovač signálu. čítať »
 
Gi­ga­set E500 / Do ro­di­ny a aj pre star­ších
Intuitívne jednoduchý model E500 od Gigasetu je jeden z cenovo najdostupnejších bezdrôtových telefónov DECT tejto značky aktuálne na našom trhu. čítať »
 
11× no­te­book s OS do 500 eur / Me­ga­test lac­ných no­te­boo­kov
  Posledné mesiace sme sa zameriavali na testy multimediálnych notebookov, ultrabookov a notebookov s extra dlhou výdržou. čítať »
 
Ľahuč­ké 15-pal­co­vé no­te­boo­ky
Svoj prvý 15,6-palcový ultrabook predstavil Acer a jeho exkluzívna recenzia, samozrejme, nechýba v PC REVUE. čítať »
 
Špič­ko­vé smar­tfó­ny s roz­diel­nou ce­nou
Na redakčnom stole sa objavili dve zaujímavé novinky. Obe sa pýšia označením smartfón, obe sú vybavené veľkým displejom, rozdiel je však v cene. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter