Ľahučké 15-palcové notebooky

Strana 2/3

So­ny Vaio VPCSE2V9E

Nás­tup­ca mo­de­lu SE1, kto­rý udal no­vé tem­po pri po­ko­ro­va­ní hmot­nos­tnej hra­ni­ce v ka­te­gó­rii 15-pal­co­vých no­te­boo­kov, dos­tal svoj­ho nás­tup­cu. Mo­del SE2 sa sí­ce na svoj­ho pred­chod­cu di­zaj­no­vo veľ­mi po­do­bá (far­ba, vzhľad, kom­fort prá­ce), pri­chá­dza však s nie­koľ­ký­mi za­ují­ma­vý­mi zlep­še­nia­mi, eš­te lep­šou kon­fi­gu­rá­ciou a hmot­nos­ťou pres­ne 1,980 kg. Mo­bi­li­ta ne­mu­sí ih­neď zna­me­nať men­ší dis­plej, ten­to mo­del je to­ho dô­ka­zom.

2_146820-2000x1492.jpeg

Di­zajn
Níz­ku hmot­nosť no­te­boo­ku sa vý­rob­co­vi po­da­ri­lo do­siah­nuť pou­ži­tím hor­čí­ko­vé­ho ša­si, pri­čom do­prial pou­ží­va­te­ľo­vi hli­ní­ko­vú opier­ku dla­ní. Si­vo-strie­bor­né vy­ho­to­ve­nie mô­že pô­so­biť tro­cha chlad­nej­ším doj­mom, no nes­kôr sa Vaio VPCSE2 pre­me­ní na ele­gá­na. Chró­mo­vá časť pozdĺž úchy­tov dis­ple­ja (pán­tov) veľ­mi pek­ne la­dí so za­os­tre­nej­ší­mi hra­na­mi, kto­ré dá­va­jú tu­šiť, že vý­kon­nos­tne ten­to no­te­book roz­hod­ne ne­bu­de za­os­tá­vať. Chvá­li­me klá­ves­ni­cu pod­svie­te­nú nev­tie­ra­vý­mi bie­ly­mi LED di­óda­mi, pra­can­tov po­te­ší anti­ref­lexná úp­ra­va LCD dis­ple­ja a do­ko­va­cie roz­hra­nie v spod­nej čas­ti. Mo­del SE2 je rov­na­ko ako SE1 prip­ra­ve­ný na dopl­ne­nie o plo­chú prí­dav­nú ba­té­riou v spod­nej čas­ti, s kto­rou by mal do­siah­nuť na jed­no na­bi­tie 13 ho­dín vý­dr­že. Je­ho pred­chod­ca v na­šom tes­te zvlá­dol do­kon­ca viac ako 14 ho­dín. No ak bu­de­te chcieť od SE2-ky tvr­dú prá­cu, ven­ti­lá­tor sa vám „od­pla­tí" vý­raz­ným hlu­kom.

Vý­zbroj
O veľ­mi sluš­ný vý­kon sa sta­rá pro­ce­sor In­tel Co­re i7 (2640M) s kla­sic­ký­mi 4 GB pa­mä­te RAM. Pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii 640 GB úlož­né­ho pries­to­ru na HDD, v ce­ne tak­mer 1300 eur by sme oča­ká­va­li už hyb­rid­nú kom­bi­ná­ciu dis­kov, te­da SSD as­poň na sys­té­mo­vú časť. Veľ­ké plus si u nás So­ny vy­do­by­lo dis­ple­jom - ide o 15,5-pal­co­vý anti­ref­lex­ný dis­plej s full HD roz­lí­še­ním. Ak mi­lu­je­te fil­my a má­te ich vo full HD kva­li­te (1920 × 1080 pixleov), ur­či­te ho poch­vá­li­te aj vy. Nad dis­ple­jom si naš­la mies­to webo­vá ka­me­ra s roz­lí­še­ním 1,3 Mpix a tech­no­ló­giou Exmor, kto­rá zlep­šu­je ob­raz v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach, čo oce­ní­te napr. pri „skaj­po­va­ní". So­ny sa roz­hod­lo pre sa­mos­tat­nú gra­fi­ku AMD Ra­deon HD6630M s 1 GB vlas­tnej pa­mä­te, o jej vý­ko­ne sa zmie­ni­me ďa­lej. Z roz­hra­ní je dos­tup­ný je­den audio­port (dosť ne­ši­kov­ne si­tuo­va­ný na ľa­vej hra­ne v ro­hu). Tam umies­tnil vý­rob­ca aj op­tic­kú me­cha­ni­ku, ho­ci k štý­lo­vé­mu no­te­boo­ku (kto­rým ten­to mo­del je) by sa viac ho­di­la me­cha­ni­ka slot-load. Na opač­nej hra­ne je po­tom dvo­ji­ca čí­ta­čiek pa­mä­ťo­vých ka­riet, eter­ne­to­vý port, VGA, HDMI, dvo­ji­ca USB štan­dar­du 2.0 a je­den port USB nov­šej ver­zie 3.0. Ne­za­bud­ni­me na spo­me­nu­té do­ko­va­cie roz­hra­nie, ale naj­mä bio­met­ric­ký sní­mač od­tlač­kov pr­stov pod klá­ves­ni­cou.

Vý­kon
Vý­kon no­te­boo­ku je veľ­mi sluš­ný, o čo sa sta­rá naj­mä dob­rý pro­ce­sor. O pev­nom dis­ku sme sa už zmie­ni­li, ak čas­to pra­cu­je­te s veľ­ký­mi ob­je­ma­mi dát, tre­ba poh­ľa­dať kon­fi­gu­rá­ciu so 7200-otáč­ko­vým mo­de­lom. Gra­fic­ký čip má po­mer­ne za­ují­ma­vý vý­kon - z vý­kon­nos­tné­ho hľa­dis­ka ide o aký­si zla­tý stred. Za­hrá­te si s ním aj nov­šie hry na stried­mej­ších nas­ta­ve­niach, pos­ta­čí na prá­cu s full HD vi­deom či veľ­ký­mi fot­ka­mi, mul­ti­mé­diá mi­lu­je, ale k naj­vý­kon­nej­ším gra­fic­kým kar­tám ur­či­te ne­pat­rí. To­to je ob­jek­tív­ne kon­šta­to­va­nie. So­ny po­nú­ka dva re­ži­my prá­ce, kto­ré sa da­jú me­niť me­cha­nic­kým pre­pí­na­čom (jaz­dcom) - ide o re­žim Sta­mi­na a Ak chce­te vý­kon, pou­ži­te re­žim Speed, ak vý­drž ba­té­rie, pou­ži­te Sta­mi­na. My sme v re­ži­me Sta­mi­na do­siah­li na jed­no na­bi­tie vý­drž v oko­lí pia­tich ho­dín, čo nie je zlý vý­sle­dok, ale niek­to­ré 15-pal­co­vé mo­de­ly to ve­dia aj lep­šie. Ak chce­te all-day-com­pu­ting, od­po­rú­ča­me do­kú­piť se­kun­dár­nu ba­té­riu. So­ny by v mo­de­lo­vom ra­de VPCSE ma­lo roz­hod­ne pok­ra­čo­vať.

Hod­no­te­nie
+ Hmot­nosť, full HD dis­plej, pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca, mož­nosť pri­po­je­nia plo­chej se­kun­dár­nej ba­té­rie
- Hluč­ný ven­ti­lá­tor pri za­ťa­že­ní, ce­na, len 5400-otáč­ko­vý pev­ný disk, ne­ši­kov­ne umies­tne­ný audio­port

Ce­na: 1279 EUR
Za­po­ži­čal: So­ny


Lahucke 15-palcove tab1.jpg
Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov tes­to­va­ných no­te­boo­ko­vých no­vi­niek.

Lahucke 15-palcove tab2.jpg
Ta­buľ­ka vý­kon­nos­tných tes­tov tes­to­va­ných no­te­boo­ko­vých no­vi­niek.« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ba­té­rie: Ví­zia vs. kru­tá prav­da / Čo nás ča­ká
Spotrebná elektronika zaznamenala za posledné desaťročia nevídaný rozmach. Zariadenia sa zmenšovali, dnešný smartfón poskytuje výkon štvorjadrového procesora. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí 5/2012
Vzdelávací portál EDULAB pripravil novinku, ktorá pomôže s modernizáciou a digitalizáciou výučbového procesu v základných a stredných školách. čítať »
 
Prís­lu­šen­stvo k za­ria­de­niam s iOS / Tes­to­va­li sme
Mobilné zariadenia disponujú bohatou ponukou oficiálneho i neoficiálneho príslušenstva. Vo všeobecnosti ho môžeme rozdeliť do troch základných kategórií. čítať »
 
Bez­drô­to­vé sme­ro­va­če s vý­bor­ným pok­ry­tím / Tes­to­va­li sme
V tomto teste sme preverili schopnosti dvoch smerovačov Wi-Fi, pričom jeden z nich kombinuje modem DSL. Pozreli sme sa aj na rozširovač signálu. čítať »
 
Gi­ga­set E500 / Do ro­di­ny a aj pre star­ších
Intuitívne jednoduchý model E500 od Gigasetu je jeden z cenovo najdostupnejších bezdrôtových telefónov DECT tejto značky aktuálne na našom trhu. čítať »
 
11× no­te­book s OS do 500 eur / Me­ga­test lac­ných no­te­boo­kov
  Posledné mesiace sme sa zameriavali na testy multimediálnych notebookov, ultrabookov a notebookov s extra dlhou výdržou. čítať »
 
Ľahuč­ké 15-pal­co­vé no­te­boo­ky
Svoj prvý 15,6-palcový ultrabook predstavil Acer a jeho exkluzívna recenzia, samozrejme, nechýba v PC REVUE. čítať »
 
Špič­ko­vé smar­tfó­ny s roz­diel­nou ce­nou
Na redakčnom stole sa objavili dve zaujímavé novinky. Obe sa pýšia označením smartfón, obe sú vybavené veľkým displejom, rozdiel je však v cene. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter