Ukážky PDF verzií magazínov PC REVUE a Infoware

  3D PCR 4.jpg

POČÍTA­ČOVÝ MA­GAZÍN
Ma­ga­zín je ur­če­ný pre ši­ro­kú po­čí­ta­čo­vú ve­rej­nosť. Vy­chá­dza už 19 ro­kov a za ten čas si vy­bu­do­val sta­bil­nú po­zí­ciu na tr­hu mé­dií za­me­ra­ných na in­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie. Za­me­ria­va sa na té­my ako hardware, software, spot­reb­ná elek­tro­ni­ka, fo­to, vi­deo, do­má­ca zá­ba­va, inter­net, networ­king, tech­no­ló­gie, biz­nis, ko­mu­ni­ká­cia.

Me­sač­ník, vy­chá­dza 12× do ro­ka aj s DVD príl­ohou 8 GB,
roz­sah 112 ÷ 168 strán, ce­na 3,98 eura

PDF verzia.jpg    (veľ­kosť PDF je 28,7 MB)

Poz­ri­te si ob­sah os­tat­ných vy­da­ní.


3D Obalka IW+tien2.jpg IN­FOR­MAČNÉ TECH­NOLÓGIE
Ma­ga­zín je ur­če­ný IT pro­fe­sio­ná­lom pô­so­bia­cim v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Ob­sa­ho­vo je ur­če­ný top ma­naž­men­tu na úrov­ni CEO a CIO, ve­dú­ci IT od­de­le­ní, IT ma­na­žé­rom, IT od­de­le­niam, pro­jek­to­vým ma­na­žé­rom, ad­mi­nis­trá­to­rom, vý­vo­já­rom a iným pro­fe­sio­nál­nym pou­ží­va­te­ľom IT.

Me­sač­ník, vy­chá­dza 9 × do ro­ka,
roz­sah 64 ÷ 96 strán, ce­na 1,98 eura

PDF verzia.jpg    (veľ­kosť PDF je 19 MB)

Poz­ri­te si ob­sah os­tat­ných vy­da­ní.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­ta­lóg IT fi­riem
Katalóg obsahuje kontaktné informácie o spoločnostiach pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti informačných a komunikačných technológií. Registrácia a publikovanie v katalógu je úplne bezplatné a môžete ho urobiť okamžite. čítať »
 
Elek­tro­nic­ké pred­plat­né
Predplatením získate prístup k flash verziám oboch magazínov PC REVUE a INFOWARE, ktoré môžete po prihlásení prezerať na internete v chránenej zóne. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter