Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2011

Strana 3/3

Vy­jad­re­nia zá­stup­cov do­dá­va­te­ľov

Res­pon­den­ti od­po­ve­da­li na otáz­ku:Ako hod­no­tí­te mi­nu­lý rok z hľa­dis­kap­re­da­ja va­šich rie­še­ní ERP na Slo­ven­sku a aké má­te oča­ká­va­nia na ten­to rok?


Janovský Peter .jpg Ing. Ľubo­mír Li­zák,ria­di­teľ par­tner­skej sie­te As­se­co So­lu­tions, a. s.

Na pre­da­ji IT rie­še­ní sa jed­noz­nač­ne pre­ja­vi­la po­li­tic­ká a eko­no­mic­ká nes­ta­bi­li­ta. Fir­my od­sú­va­jú roz­hod­nu­tia a rie­še­nia na ďal­šie ro­ky a in­ves­tu­jú mi­ni­mál­ne, aj keď ma­jú k dis­po­zí­cii ka­pi­tál. Pre zní­že­né roz­poč­ty v sa­mos­prá­ve a štát­nych or­ga­ni­zá­ciách bo­li po­zas­ta­ve­né niek­to­ré pro­jek­ty, fi­nan­čné ob­me­dzenia im tak neu­mož­ňo­va­li roz­vi­núť roz­vo­jo­vé pro­jek­ty a in­ves­to­vať pros­tried­ky do kva­lit­ných IT rie­še­ní. Vý­raz­ne k to­mu pris­pe­lo aj po­zas­ta­ve­nie čer­pa­nia euro­fon­dov pre sa­mos­prá­vy. Z na­šej stra­ny vi­dí­me prá­ve v tom­to ob­do­bí mož­nosť os­lo­viť zá­kaz­ní­kov no­vý­mi rie­še­nia­mi a po­čas krí­zy ich prip­ra­viť na rast po krí­ze. V prie­be­hu ro­ka 2010 sme pri zá­kaz­ko­vých rie­še­niach za­zna­me­na­li ot­vo­re­nie no­vých seg­men­tov tr­hu (vo­dá­ren­stvo, ener­gie a poľ­no­hos­po­dár­stvo), od čo­ho si sľu­bu­je­me ná­rast poč­tu zá­kaz­ní­kov a tr­žieb v ďal­ších ro­koch. Účin­nosť zá­ko­na o re­gis­trač­ných pok­lad­niach k 1. 1. 2012 nám ov­plyv­ni­la ná­rast pre­da­ja sof­tvé­ru v ob­las­ti ho­te­lov, reš­tau­rá­cií a ma­loob­cho­du. Štan­dar­dné sys­té­my ERP sa však na­ďa­lej pre­dá­va­jú hlav­ne vďa­ka na­šej zna­los­ti od­vet­ví kon­krét­ne­ho zá­kaz­ní­ka nie­len v spo­me­nu­tých seg­men­toch, ale aj vo vý­ro­be, lo­gis­ti­ke, dop­ra­ve a špe­dí­cii.


Epicor, Ruisl.jpg Ro­bert Ruisl, Terri­to­ry Ma­na­ger, Epi­cor Software Slo­va­kia

Rok 2011 bol v zna­me­ní pos­tup­né­ho oží­va­nia tr­hu ERP na Slo­ven­sku, čo oča­ká­vam eš­te in- ten­zív­nej­šie v ak­tuál­nom ro­ku 2012. Ur­či­te sa zvý­ši zá­ujem fi­riem o cloud a v tej­to ob­las­ti pri­bud­nú ini­cia­tí­vy aj zo stra­ny do­dá­va­te­ľov ERP. Spo­lu s clou­dom po­ras­tie zá­ujem o vy­uží­va­nie tab­le­tov a mo­bil­ných za­ria­de­ní.

IDS, Kosut.jpg Mar­tin Ko­šút, SAP Sa­les Di­rec­tor, IDS Scheer Slo­va­kia, s. r. o. (Software AG)

Trh rie­še­ní ERP je dl­ho­do­bo sa­tu­ro­va­ný. Dr­vi­vá väč­ši­na spo­loč­nos­tí, kto­ré ERP pot­re­bu­jú, si ho už za­kú­pi­la. Keď­že v dôs­led­ku pretr­vá­va­jú­cej krí­zy v pos­led­ných ro­koch k vý­raz­né­mu ná­ras­tu tr­hu ne­doš­lo, ne­mož­no ani uva­žo­vať o ra­píd­nom ras­te tr­ho­vé­ho po­ten­ciá­lu pre po­dob­né pro­duk­ty. Spo­loč­nos­ti ras­tú po­mal­ším tem­pom, pre­to čas na ná­kup no­vé­ho ERP je pod­stat­ne dl­hší, než sme bo­li zvyk­nu­tí v pre­doš­lých ro­koch. Po­ten­ciál vi­dí­me v do­py­te po ot­vo­re­ných, ľah­ko mo­di­fi­ko­va­teľ­ných a in­teg­ro­va­ných štan­dar­di­zo­va­ných rie­še­niach. Je to dôs­le­dok fú­zií a ak­vi­zí­cií po­čas krí­zo­vých ro­kov, keď mno­ho fi­riem če­li­lo pot­re­be zla­diť via­ce­ro sys­té­mov. V pos­led­nom ob­do­bí sme roz­voj rie­še­ní ERP us­ku­toč­ňo­va­li for­mou add-on rie­še­ní, kto­ré pok­rý­va­li pro­ce­sy pre HCM, CRM, cen­tra­li­zo­va­ný ná­kup, workflow s väz­bou na obeh do­ku­men­tov. Ten­to trend oča­ká­va­me aj v nas­le­du­jú­com ob­do­bí s roz­vo­jom rie­še­ní pre mo­bi­li­tu.

IFS Blahovec.jpg Pa­vel Blá­ho­vec,ria­di­teľ ob­cho­du a pod­po­ry, IFS Slo­va­kia

V ro­ku 2011 op­ro­ti ro­ku 2010 doš­lo k ras­tu, za­uja­lo nás aj zvý­še­nie do­py­tu po vý­vo­jár­skych a im­ple­men­tač­ných služ­bách. Zá­kaz­ní­ci sa vý­znam­ne orien­to­va­li na zvy­šo­va­nie efek­ti­vi­ty pou­ží­va­nia svoj­ho ERP, a to či už vy­ko­ná­va­ním up­gra­dov na naj­nov­šiu ver­ziu IFS Ap­li­ká­cie 7.5, ako aj po­žia­dav­ka­mi na reali­zá­ciu roz­sia­hlej­ších zá­kaz­níc­kych úp­rav, kto­ré zlep­šo­va­li pod­po­ru ich špe­ci­fic­kých čin­nos­tí. Oča­ká­va­me, že rok 2012 bu­de v zna­me­ní mo­bil­né­ho ERP, resp. ERP na in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch. To, čo sa do mi­nu­lé­ho ro­ku ob­ja­vo­va­lo v štá­diu expe­ri­men­tov, sa te­raz bu­de dos­tá­vať do prak­tic­ké­ho pou­ží­va­nia. Prík­la­dom je kom­po­nent IFS No­ti­fy Me, kto­rý umož­ňu­je schva­ľo­va­nie ná­kup­ných po­žia­da­viek, ob­jed­ná­vok a ces­tov­ných vý­dav­kov na in­te­li­gen­tných mo­bil­ných te­le­fó­noch App­le iP­ho­ne a te­le­fó­noch vy­ba­ve­ných sys­té­mom Goog­le An­droid. Oča­ká­va­me, že tie­to no­vé mož­nos­ti za­trak­tív­nia na­še rie­še­nia ERP a zvý­ši sa po­čet pou­ží­va­te­ľov, kto­rí v rám­ci fir­my bu­dú sys­tém vy­uží­vať.


Karat, Prchal.jpg To­máš Pr­chal, ob­chod­ný ria­di­teľ KA­RAT Software a. s.

Na­ša spo­loč­nosť za­zna­me­na­la v ro­ku 2011 ná­rast poč­tu zís­ka­ných zá­ka­ziek. Rok 2012 (ako aj ďal­šie ro­ky) bu­de stá­le v zna­me­ní níz­ke­ho vý­ko­nu ce­loeuróp­skej eko­no­mi­ky, a te­da pretr­vá tlak na fir­my z hľa­dis­ka schop­nos­ti zís­kať zá­kaz­ky, udr­žať svo­ju po­zí­ciu na tr­hu a pod. Na­ša spo­loč­nosť i na­ďa­lej zotr­vá v nas­ta­ve­nom tren­de, kto­rý vy­ža­du­je kva­lit­né zdro­je, aby sme sa ok­rem kva­lit­né­ho pro­duk­tu do­ká­za­li op­ro­ti kon­ku­ren­cii pre­sa­diť od­liš­ným spô­so­bom prís­tu­pu k zá­kaz­ní­ko­vi.

Kros, Galdia.jpg Mgr. Jiří Gal­dia, ve­dú­ci mar­ke­tin­go­vé­ho od­de­le­nia KROS, a. s.

Rok 2011 do­pa­dol z hľa­dis­ka pre­da­ja na­šich sof­tvé­ro­vých rie­še­ní a slu­žieb veľ­mi dob­re a po­da­ri­lo sa nám spl­niť vy­tý­če­né plá­ny tr­žieb tak­mer na 100 %. Za ce­lý rok sme za­zna­me­na­li vy­še 4100 no­vých kúp na­šich eko­no­mic­kých prog­ra­mov pre ma­lé a stred­né fir­my a ve­rí­me, že do kon­ca mar­ca 2012 pre­ko­ná­me hra­ni­cu 70 000 fi­riem a pou­ží­va­te­ľov. Na tr­hu rie­še­ní ERP však evi­du­je­me no­vé sig­ná­ly a vzor­ce v sprá­va­ní zá­kaz­ní­kov, kto­ré vy­plý­va­jú z cel­ko­vej eko­no­mic­kej si­tuácie v kra­ji­ne. Na zís­ka­nie klien­ta tre­ba vy­na­lo­žiť ove­ľa viac úsi­lia ako pred nie­koľ­ký­mi rok­mi a pred hos­po­dár­skou krí­zou. Pou­ží­va­te­lia sú opatr­nej­ší a viac zva­žu­jú aj v prí­pa­de, že ide o kva­lit­né pro­duk­ty, kto­ré sú na tr­hu dl­ho­do­bo a ma­jú za se­bou jas­né vý­sled­ky aj pod­po­ru. V tom­to ro­ku pre­to oča­ká­va­me po­dob­nú si­tuáciu, vý­sled­ky a boj o zá­kaz­ní­ka. Si­tuácia však mô­že byť ove­ľa ťaž­šia, ak sa rast pod­ni­ka­nia spo­ma­lí a po­čet vzni­ka­jú­cich no­vých fi­riem sa na Slo­ven­sku zní­ži na zá­kla­de vý­vo­ja si­tuácie v Euró­pe ale­bo po vý­sled­koch mar­co­vých parla­men­tných vo­lieb.


Oracle, Herda.jpg Ma­roš Her­da, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Orac­le Slo­ven­sko

Up­ly­nu­lý fiš­kál­ny rok po­va­žu­je­me z poh­ľa­du pre­da­ja ap­li­ká­cií za po­mer­ne ús­peš­ný. Ok­rem roz­ši­ro­va­nia exis­tu­jú­cich pro­jek­tov ERP u na­šich exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov iš­lo aj o nie­koľ­ko úpl­ne no­vých pro­jek­tov, nap­rík­lad u zá­kaz­ní­ka pre­vádz­ku­jú­ce­ho sieť ma­loob­chod­ných pre­daj­ni s pot­ra­vi­na­mi a pa­tria­ce­ho v tom­to seg­men­te me­dzi pr­vú päť­ku na Slo­ven­sku. Ap­li­ká­cie ERP Orac­le sa roz­ho­dol im­ple­men­to­vať aj je­den z do­mi­nan­tných te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov pô­so­bia­cich na slo­ven­skom tr­hu. Oča­ká­va­me, že nas­le­du­jú­ci rok bu­de v po­dob­nom re­ži­me ako ten up­ly­nu­lý. Mys­lím, že zá­ujem by mo­hol rásť aj v prí­pa­de na­šich on de­mand rie­še­ní.

Orga, Littmann.jpg Ing. Mi­ros­lav Lit­tmann, ob­chod­ný ria­di­teľ SW di­ví­zie, OR­GA - TRA­DE, a. s.

Po­čas pos­led­ných troch ro­kov na­priek krí­ze po­čet im­ple­men­tá­cií a pou­ží­va­te­ľov nám rás­tol nad oča­ká­va­nia, pred­pok­la­dá­me, že ten­to trend bu­de pok­ra­čo­vať aj v tom­to ro­ku.

PSW, Berky.jpg Ma­rek Ber­ky, ob­chod­ný ma­na­žér PSW, a. s., Dub­ni­ca nad Vá­hom

Ob­do­bie tvr­dé­ho pá­du z pr­vých ro­kov krí­zy je už (dú­fam) za na­mi a nau­či­li sme sa op­ti­ma­li­zo­vať vý­ko­ny a nák­la­dy a tým sa viac prib­lí­žiť pot­re­bám zá­kaz­ní­ka. Zis­ti­li sme, že aj ma­lý zá­kaz­ník je dob­rý zá­kaz­ník a ve­ľa ma­lých je nie­ke­dy viac ako je­den veľ­ký. Po­kiaľ sa mám po­zrieť na rok 2012, za­čí­nam vi­dieť svet­lo na kon­ci tu­ne­la. Veľ­ké ná­de­je vkla­dá­me do pre­da­ja na­šich rie­še­ní ERP for­mou ASP (sof­tvér ako služ­ba), a keď­že sme spo­loč­nosť, kto­rá ok­rem pre­da­ja a vý­vo­ja sys­té­mov ERP zá­ro­veň pos­ky­tu­je eko­no­mic­ký out­sour­cing ma­lým a stred­ným fir­mám, vi­dí­me v tom pri­ro­dze­nú pri­da­nú hod­no­tu. Spô­sob pre­da­ja sof­tvé­ru ako služ­by za pra­vi­del­ný, re­la­tív­ne níz­ky pop­la­tok je pre na­šich zá­kaz­ní­kov om­no­ho pri­ja­teľ­nej­ší ako re­la­tív­ne vy­so­ká jed­no­ra­zo­vá in­ves­tí­cia do ná­ku­pu li­cen­cie za sof­tvé­ro­vé rie­še­nie. Ďal­ším na­ším „že­liez­kom v oh­ni" na ten­to rok sú webo­vé ap­li­ká­cie náš­ho sof­tvé­ru ERP, kto­ré zvy­šu­jú fun­kcio­na­li­tu a zá­ro­veň prib­li­žu­jú na­še rie­še­nia na­šim klien­tom a ich zá­kaz­ní­kom. Rok 2012 vi­dím ako rok jed­no­duch­ších rie­še­ní, keď sa zá­kaz­ník ne­bu­de pý­tať v pr­vom ra­de, koľ­ko to bu­de stáť, ale čo mu to pri­ne­sie.

SOFTIP, Novak.jpg Mi­ros­lav No­vák, ria­di­teľ di­ví­zie SME, SOF­TIP

Na­priek to­mu, že u mno­hých zá­kaz­ní­kov aj v ro­ku 2011 pretr­vá­va­la opatr­nosť a od­kla­da­nie roz­hod­nu­tí o in­ves­tí­ciách do rie­še­ní ERP, veľ­mi po­zi­tív­ne hod­no­tí­me, že sme zís­ka­li no­vých zá­kaz­ní­kov pre na­še kom­plexné rie­še­nie ERP SOF­TIP Pro­fit a SOF­TIP HR. Kon­com ro­ka 2011 sme ERP roz­ší­ri­li o no­vý mo­dul Ria­de­nie vý­ro­by a ďal­šie nad­stav­by, kto­ré im­ple­men­tu­je­me u via­ce­rých zá­kaz­ní­kov. Ako do­dá­va­teľ rie­še­ní SAP sme sa s pro­duk­tom SAP Bu­si­ness One sta­li naj­rý­chlej­šie ras­tú­cim par­tne­rom v sku­pi­ne do­dá­va­te­ľov z kra­jín V4. Ur­či­te to sú­vi­sí aj so zís­ka­ním 12 no­vých zá­kaz­ní­kov a tým, že dis­po­nu­je­me skú­se­ným ob­chod­ným a im­ple­men­tač­ným tí­mom. V ro­ku 2012 oča­ká­va­me reali­zá­ciu roz­sia­hlej­ších pro­jek­tov, kto­ré niek­to­rí na­ši zá­kaz­ní­ci od­kla­da­li už dlh­šie. V tom­to ro­ku má­me pre exis­tu­jú­cich a no­vých zá­kaz­ní­kov prip­ra­ve­né via­ce­ré zme­ny, kto­ré bu­de­me cie­le­ne ko­mu­ni­ko­vať.


SAP, Imrecze.jpg Fran­ti­šek Im­rec­ze, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ SAP Slo­ven­sko

Fi­lo­zo­fia kaž­dé­ho ma­na­žé­ra mu­sí byť ta­ká, že pre­daj pro­duk­tov ale­bo slu­žieb vždy mô­že byť lep­ší, ako v sku­toč­nos­ti je. Som však spo­koj­ný s tým, ako sa nám v mi­nu­lom ro­ku da­ri­lo. Obzvlášť v ča­soch, keď ve­ľa spo­loč­nos­tí vá­ha pri in­ves­tí­ciách do mo­der­ni­zá­cie IT a po­ža­du­je čo naj­rý­chlej­šiu náv­rat­nosť vlo­že­ných fi­nan­cií. Nep­red­pok­la­dám, že sa si­tuácia v tom­to ro­ku di­amet­rál­ne zme­ní. Na dru­hej stra­ne čo­raz väč­ší po­čet men­ších a stred­ných fi­riem si uve­do­mu­je, že kva­lit­ný pod­ni­ko­vý sof­tvér je pod­mien­kou na rast ich kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti, je ne­vyh­nut­nou sú­čas­ťou ich ces­ty k vy­ššej efek­ti­vi­te prá­ce, po­má­ha če­liť ri­zi­kám a vy­tvá­ra pred­pok­la­dy na vy­uží­va­nie no­vých mož­nos­tí na rast. Pre­to si mys­lím, že rie­še­nia SAP nie­len v ob­las­ti ERP, ale aj v ob­las­ti Bu­si­ness In­telli­gen­ce, in me­mo­ry com­pu­tin­gu, mo­bi­li­ty či on-de­mand ap­li­ká­cií bu­dú aj v tom­to ro­ku at­rak­tív­ne pre množ­stvo spo­loč­nos­tí na slo­ven­skom tr­hu. Na­ša sna­ha o neus­tá­le ino­vá­cie a zvy­šo­va­nie pri­da­nej hod­no­ty pre na­šich zá­kaz­ní­kov ma v tom­to sme­re napĺňa op­ti­miz­mom.

SunSoft, Kustra.jpg Nor­bert Kus­tra, ob­chod­ný ria­di­teľ Sun­Soft plus, spol. s r. o.

Mi­nu­lý rok hod­no­tí­me na­priek pretr­vá­va­jú­cim fi­nan­čným prob­lé­mom dob­re. Keď­že ťa­žis­ko náš­ho pre­da­ja tvo­ria sof­tvé­ro­vé rie­še­nia pre ma­loob­chod, po­mo­hol nám aj zá­kon o re­gis­trač­ných pok­lad­ni­ciach č. 289/2008, kto­rý pod­nie­til zá­ujem ob­chod­ní­kov o no­vé rie­še­nia. Čo sa tý­ka ro­ka 2012, oča­ká­va­me niž­šie tr­žby z ma­loob­chod­ných rie­še­ní, a pre­to sa sús­tre­ďu­je­me na pre­daj sof­tvé­ru ty­pu CRM.Zdroj: IW 4/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Programujeme GPU 12
Táto časť seriálu bude ukončením bloku, v ktorom sme sa venovali základným štruktúram jazyka GLSL. Zostáva nám povedať si pár slov o výrazoch, základných stavebných prvkoch shaderov a všeobecných zásadách na definíciu funkcií. čítať »
 
Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux / 1. Časť
V okamihu, keď bol spustený prvý elektronický počítací stroj (počítač), vznikla potreba využívania tohto počítača (jeho zdrojov) ­viacerými používateľmi. čítať »
 
Vývoj aplikácií pre iPad/iPod/iPhone / Piata časť: Pohľad do zákulisia, dokumenty, zobrazenie typu master detail
Skôr než začnete vyvíjať zložitejšie projekty, treba poznať aspoň základné princípy vývoja pre novú platformu. Operačný systém iOS vznikol ako odnož Mac OS X pre prenosné zariadenia. Je postavený na báze systému Darwin s jadrom XNU. čítať »
 
Programujeme grafický engine XLIV
V tejto časti seriálu vám predstavíme konkrétne funkcie aplikácie Engine v4.0 týkajúce sa sieťového prepojenia. čítať »
 
Spring Framework / 6. časť: Efektívna tvorba javových (nielen) webových aplikácií
Perzistenčná vrstva predstavuje v aplikáciách dôležitú súčasť, bez ktorej by často aplikácia vlastne ani nemala zmysel. V tradičných trojvrstvových aplikáciách býva zahrnutá v tzv. modeli, resp. najspodnejšej vrstve... čítať »
 
Linux prakticky ako server / Nastavenie synchronizácie klientov v grafickom režime
V predchádzajúcej časti sme si nastavili náš linuxový server na jeho dvojrolu - bol zároveň klientom aj serverom protokolu NTP. čítať »
 
Windows 8 smeruje aj do podnikovej sféry
Nová verzia klientskeho operačného systému už tradične smeruje do dvoch rozdielnych operačných prostredí: na domáce počítače a na klientske počítače vo firmách. Samozrejme, nie každé nasadenie sa dá takto presne kategorizovať, typický príklad sú počítače v školských učebniach. čítať »
 
Recenzia: Navigácia Be-on-road
Softvérová aplikácia Be-on-road od brnianskej firmy Aponia Software je určená pre mobilné telefóny s operačným systémom Android, iOS alebo Windows Mobile. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter