Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2011

Strana 2/3

Pod­ľa úda­jov slo­ven­ských vý­rob­cov a do­dá­va­te­ľov lo­kál­nych pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov, ako aj slo­ven­ských za­stú­pe­ní za­hra­nič­ných do­dá­va­te­ľov veľ­kých rie­še­ní ERP bo­li cel­ko­vé tr­žby z pre­da­ja rie­še­ní ERP v ro­ku 2011 na úrov­ni 71 948 856 EUR. Tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií do­siah­li 14 719 324 EUR (úda­je pos­kyt­lo 21 fi­riem) a z pre­da­ja slu­žieb pos­kyt­nu­tých k pro­duk­tom (kon­zul­tá­cie, im­ple­men­tá­cia, údr­žba atď.) do­siah­li 56 931 715 EUR (20 fi­riem). Tr­žby z pre­da­ja rie­še­ní ERP nad 3 mil. eur za­zna­me­na­lo v ro­ku 2011 päť fi­riem a tr­žby do 3 mil. eur do­sia­hlo šes­tnásť fi­riem. Päť fi­riem na otáz­ku oh­ľa­dom cel­ko­vých tr­žieb za rie­še­nia ERP neod­po­ve­da­lo.

ERP-tab2.jpg
Po­rov­na­nie cel­ko­vých tr­žieb za pro­duk­ty ERP za rok 2010 a 2011 (zdroj: IW)

Pri po­rov­na­ní tr­žieb vo fir­mách, kto­ré nám pos­kyt­li úda­je v ro­ku 2010 a aj v ro­ku 2011, sme zis­ti­li, že cel­ko­vé tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií rie­še­ní ERP stúp­li v ro­ku 2011 o 1,6 % (+198 935 EUR). Cel­ko­vé tr­žby z pre­da­ja slu­žieb k rie­še­niam ERP v ro­ku 2011 kles­li op­ro­ti ro­ku 2010 o 13,4 % (7 702 180 EUR). Cel­ko­vé tr­žby spo­je­né s pro­duk­tom te­da za­zna­me­na­li pok­les o 4,1 % (-2 890 897 EUR) v ro­ku 2011 op­ro­ti ro­ku 2010.

ERP-graf2.jpg
Preh­ľad tr­žieb z pre­da­ja slu­žieb k rie­še­niam ERP za rok 2011 (v tis. Eur) - TOP 10

Na tr­hu do­dá­va­te­ľov rie­še­ní ERP do­mi­nu­je spo­loč­nosť SAP Slo­ven­sko s cel­ko­vý­mi tr­žba­mi za rie­še­nia ERP za rok 2011 vo vý­ške 35 364 170 EUR, čo pred­sta­vu­je 49,2-per­cent­ný po­diel na tr­hu. Jej tr­žby vzrást­li op­ro­ti ro­ku 2010 o 0,9 % (+297 198 EUR). Dru­hé mies­to ten­to rok ob­sa­di­la spo­loč­nosť SOF­TIP, a. s., s 8 927 000 EUR (12,4-per­centn­ný po­diel na tr­hu). Op­ro­ti ro­ku 2010 jej tr­žby kles­li o 22,6 % (-2 605 000 EUR). Na tre­ťom mies­te sa umies­tni­la spo­loč­nosť As­se­co So­lu­tions a.s. s cel­ko­vý­mi tr­žba­mi za ERP 6 861 000 EUR. Jej po­diel na tr­hu rie­še­ní ERP do­sia­hol 9,5 %.

ERP-graf3.jpg
Preh­ľad tr­žieb z pre­da­ja li­cen­cií rie­še­ní ERP za rok 2011 (v tis. EUR) - TOP 1
0

Ak cel­ko­vé tr­žby za rie­še­nia ERP jed­not­li­vých do­dá­va­te­ľov roz­de­lí­me na tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií pro­duk­tov ERP a tr­žby z pre­da­ja slu­žieb k rie­še­niam ERP, zis­tí­me, že naj­vyš­šie tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií do­siah­la spo­loč­nosť SAP Slo­ven­sko (6 755 323 EUR), po­tom nas­le­du­je FLEX-IS (1 100 000 EUR) a WBI (1 027 605 EUR). A pri tr­žbách z pre­da­ja slu­žieb k ERP sa na pr­vom mies­te umies­tni­la spo­loč­nosť SAP Slo­ven­sko (28 608 847 EUR), na dru­hom SOF­TIP (8 098 000 EUR) a na tre­ťom As­se­co So­lu­tions (6 309 000 EUR).

ERP-tab4.jpg
Per­cen­tuál­ny od­had vy­uží­va­nia rie­še­ní ERP

Do­dá­va­te­lia evi­do­va­li v ro­ku 2011 do­ved­na 80 953 zá­kaz­ní­kov ich pro­duk­tov, kto­ré vy­uží­va­lo spo­lu 210 273 kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov.

V prí­pa­de roz­de­le­nia do­dá­va­te­ľov pod­ľa poč­tu zá­kaz­ní­kov da­né­ho rie­še­nia ERP sa na pop­red­né mies­ta dos­ta­li fir­my KROS s pro­duk­tmi Al­fa (31 357 zá­kaz­ní­kov), Olymp (14 684 zá­kaz­ní­kov), Ome­ga (13 705 zá­kaz­ní­kov) a Cíg­ler Software s pro­duk­tom Mo­ney S3/S5 (7791 zá­kaz­ní­kov). Veľ­ké poč­ty zá­kaz­ní­kov sú da­né tým, že tie­to pro­duk­ty sú ur­če­né pre­važ­ne pre men­šie fir­my do 10 za­mes­tnan­cov.

Až 93 % fi­riem od­ha­du­je, že zá­kaz­ní­ci vy­uží­va­jú ich ERP rie­še­nia spô­so­bom „on pre­mi­ses". Rie­še­nia ERP ako cloud com­pu­ting vy­uží­va­jú iba 4 % a ako SaaS iba 3 %.

Zá­ver

V pries­ku­me sa zú­čas­tni­lo 26 do­dá­va­te­ľov, kto­rí na Slo­ven­sku po­nú­ka­jú 39 pro­duk­tov od jed­noú­če­lo­vých rie­še­ní na ve­de­nie úč­tov­níc­tva a mzdy pre men­šie fir­my až po kom­plexné eko­no­mic­ké in­for­mač­né sys­té­my pre veľ­kých zá­kaz­ní­kov. V ro­ku 2011 do­dá­va­te­lia rie­še­ní ERP do­siah­li cel­ko­vé tr­žby za rie­še­nia ERP 71 948 856 EUR. Tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií pred­sta­vo­va­li 14 719 324 EUR a z pre­da­ja slu­žieb 56 931 715 EUR. Pri po­rov­na­ní tr­žieb jed­not­li­vých do­dá­va­te­ľov za rie­še­nia ERP v ro­koch 2010 a 2011 sme zis­ti­li, že naj­väč­ší ná­rast (90,2 %) za­zna­me­na­la fir­ma NESS Slo­ven­sko, za ňou nas­le­du­jú fir­my Sun­Soft Plus s 25,3-per­cen­tným ná­ras­tom cel­ko­vých tr­žieb v ro­ku 2011 op­ro­ti ro­ku 2010 a Cíg­ler Software s 24-per­cen­tným ná­ras­tom cel­ko­vých tr­žieb. V tom­to ro­ku iba šesť fi­riem z náš­ho pries­ku­mu za­zna­me­na­lo pok­les tr­žieb za rie­še­nia ERP.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Programujeme GPU 12
Táto časť seriálu bude ukončením bloku, v ktorom sme sa venovali základným štruktúram jazyka GLSL. Zostáva nám povedať si pár slov o výrazoch, základných stavebných prvkoch shaderov a všeobecných zásadách na definíciu funkcií. čítať »
 
Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux / 1. Časť
V okamihu, keď bol spustený prvý elektronický počítací stroj (počítač), vznikla potreba využívania tohto počítača (jeho zdrojov) ­viacerými používateľmi. čítať »
 
Vývoj aplikácií pre iPad/iPod/iPhone / Piata časť: Pohľad do zákulisia, dokumenty, zobrazenie typu master detail
Skôr než začnete vyvíjať zložitejšie projekty, treba poznať aspoň základné princípy vývoja pre novú platformu. Operačný systém iOS vznikol ako odnož Mac OS X pre prenosné zariadenia. Je postavený na báze systému Darwin s jadrom XNU. čítať »
 
Programujeme grafický engine XLIV
V tejto časti seriálu vám predstavíme konkrétne funkcie aplikácie Engine v4.0 týkajúce sa sieťového prepojenia. čítať »
 
Spring Framework / 6. časť: Efektívna tvorba javových (nielen) webových aplikácií
Perzistenčná vrstva predstavuje v aplikáciách dôležitú súčasť, bez ktorej by často aplikácia vlastne ani nemala zmysel. V tradičných trojvrstvových aplikáciách býva zahrnutá v tzv. modeli, resp. najspodnejšej vrstve... čítať »
 
Linux prakticky ako server / Nastavenie synchronizácie klientov v grafickom režime
V predchádzajúcej časti sme si nastavili náš linuxový server na jeho dvojrolu - bol zároveň klientom aj serverom protokolu NTP. čítať »
 
Windows 8 smeruje aj do podnikovej sféry
Nová verzia klientskeho operačného systému už tradične smeruje do dvoch rozdielnych operačných prostredí: na domáce počítače a na klientske počítače vo firmách. Samozrejme, nie každé nasadenie sa dá takto presne kategorizovať, typický príklad sú počítače v školských učebniach. čítať »
 
Recenzia: Navigácia Be-on-road
Softvérová aplikácia Be-on-road od brnianskej firmy Aponia Software je určená pre mobilné telefóny s operačným systémom Android, iOS alebo Windows Mobile. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter