Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2011

Strana 1/3

dreamstime_1641171.jpg Re­dak­cia ma­ga­zí­nu In­foware us­ku­toč­ni­la v mar­ci pries­kum pre­da­ja pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov (ERP) na slo­ven­skom tr­hu za rok 2011. V rám­ci pries­ku­mu bo­li os­lo­ve­né ob­chod­né za­stú­pe­nia za­hra­nič­ných fi­riem pô­so­bia­cich na Slo­ven­sku, pre­daj­co­via a im­ple­men­tá­to­ri ich pro­duk­tov, sys­té­mo­ví in­teg­rá­to­ri či lo­kál­ni pro­du­cen­ti eko­no­mic­kých in­for­mač­ných sys­té­mov. V pries­ku­me sa zú­čas­tni­lo 26 do­dá­va­te­ľov s 39 pro­duk­tmi a rie­še­nia­mi. Do preh­ľa­du sme za­hr­nu­li rie­še­nia pre men­ších zá­kaz­ní­kov, ale aj kom­plexné rie­še­nia pre stred­ných a veľ­kých zá­kaz­ní­kov, kto­ré pos­ky­tu­jú služ­by pre všet­ky kľú­čo­vé vnút­ro­pod­ni­ko­vé pro­ce­sy. To, pre kto­rú cie­ľo­vú sku­pi­nu je ur­če­ný prís­luš­ný pro­dukt, mož­no od­had­núť pod­ľa cel­ko­vé­ho poč­tu li­cen­cií, ich po­me­ru k tr­žbám, cel­ko­vých tr­žieb či pod­ľa poč­tu zá­kaz­ní­kov. V prí­pa­de väč­ši­ny do­dá­va­te­ľov je evi­den­tná orien­tá­cia na vy­bra­ný seg­ment tr­hu z hľa­dis­ka „veľ­kos­ti" zá­kaz­ní­ka. Iba zo­pár fi­riem pos­ky­tu­je rie­še­nia ERP pre seg­ment veľ­kých fi­riem a sú­čas­ne iný pro­dukt pre sek­tor SMB, t. j. men­ších a stred­ných or­ga­ni­zá­cií.

ERP-graf1.jpg
Po­diel do­dá­va­te­ľov rie­še­ní ERP na tr­hu za rok 2011 pod­ľa cel­ko­vých tr­žieb za pro­dukt  - TOP 10

Niek­to­rí do­dá­va­te­lia neuvied­li kom­plet­né úda­je, napr. v ab­so­lút­nom vy­jad­re­ní, pre neocho­tu pos­ky­to­vať ta­ký­to typ úda­jov, pre­to­že ich po­va­žu­jú za príl­iš cit­li­vé. Niek­to­ré za­hra­nič­né fir­my, kto­ré sú kó­to­va­né na bur­ze, ne­ma­jú do­vo­le­né pub­li­ko­vať lo­kál­ne hos­po­dár­ske vý­sled­ky, tak­že úda­je o ich vý­sled­koch sme pos­kla­da­li z pod­kla­dov ich par­tne­rov ako kva­li­fi­ko­va­ný od­had ma­ga­zí­nu In­foware. Iné fir­my v prí­pa­de ne­dos­tat­ku kom­plexných in­for­má­cií, keď­že si ne­vied­li pres­nú evi­den­ciu napr. o cha­rak­te­re zá­kaz­ní­kov, ta­kis­to pou­ži­li kva­li­fi­ko­va­ný od­had. Na­šou sna­hou bo­lo z pos­kyt­nu­tých úda­jov zís­kať čo naj­viac re­le­van­tných zis­te­ní a pub­li­ko­vať ich v dos­ta­toč­ne preh­ľad­nej for­me.

ERP-tab1.jpg

ERP-tab1b.jpg

ERP-tab3.jpg

ERP-tab3b.jpg
Pod­ni­ko­vé in­for­mač­né sys­té­my v SR v ro­ku 2011


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Programujeme GPU 12
Táto časť seriálu bude ukončením bloku, v ktorom sme sa venovali základným štruktúram jazyka GLSL. Zostáva nám povedať si pár slov o výrazoch, základných stavebných prvkoch shaderov a všeobecných zásadách na definíciu funkcií. čítať »
 
Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux / 1. Časť
V okamihu, keď bol spustený prvý elektronický počítací stroj (počítač), vznikla potreba využívania tohto počítača (jeho zdrojov) ­viacerými používateľmi. čítať »
 
Vývoj aplikácií pre iPad/iPod/iPhone / Piata časť: Pohľad do zákulisia, dokumenty, zobrazenie typu master detail
Skôr než začnete vyvíjať zložitejšie projekty, treba poznať aspoň základné princípy vývoja pre novú platformu. Operačný systém iOS vznikol ako odnož Mac OS X pre prenosné zariadenia. Je postavený na báze systému Darwin s jadrom XNU. čítať »
 
Programujeme grafický engine XLIV
V tejto časti seriálu vám predstavíme konkrétne funkcie aplikácie Engine v4.0 týkajúce sa sieťového prepojenia. čítať »
 
Spring Framework / 6. časť: Efektívna tvorba javových (nielen) webových aplikácií
Perzistenčná vrstva predstavuje v aplikáciách dôležitú súčasť, bez ktorej by často aplikácia vlastne ani nemala zmysel. V tradičných trojvrstvových aplikáciách býva zahrnutá v tzv. modeli, resp. najspodnejšej vrstve... čítať »
 
Linux prakticky ako server / Nastavenie synchronizácie klientov v grafickom režime
V predchádzajúcej časti sme si nastavili náš linuxový server na jeho dvojrolu - bol zároveň klientom aj serverom protokolu NTP. čítať »
 
Windows 8 smeruje aj do podnikovej sféry
Nová verzia klientskeho operačného systému už tradične smeruje do dvoch rozdielnych operačných prostredí: na domáce počítače a na klientske počítače vo firmách. Samozrejme, nie každé nasadenie sa dá takto presne kategorizovať, typický príklad sú počítače v školských učebniach. čítať »
 
Recenzia: Navigácia Be-on-road
Softvérová aplikácia Be-on-road od brnianskej firmy Aponia Software je určená pre mobilné telefóny s operačným systémom Android, iOS alebo Windows Mobile. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter