ZyXEL sa stará o bezpečnosť podnikových sietí aj do budúcnosti

ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions je pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť, kto­rá do­dá­va sie­ťo­vú tech­no­ló­giu a inter­ne­to­vé rie­še­nia. Jej zá­kaz­ník­mi sú pos­ky­to­va­te­lia te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb, ma­lé a stred­ne veľ­ké or­ga­ni­zá­cie a tak­tiež do­má­ci uží­va­te­lia. ZyXEL dnes ozná­mil, že je k dis­po­zí­cii ak­tua­li­zo­va­ný firmware ZL­D3.0 pre rad pro­duk­tov ZyWALL USG. ZL­D3.0 má cer­ti­fi­ká­ciu IPv6 a nie­koľ­ko ďal­ších no­vých fun­kcií. Ak­tua­li­zo­va­ný firmware pos­ky­tu­je ob­chod­ným zá­kaz­ní­kom, kto­rí vy­uží­va­jú rad ZyWALL USG (uni­fi­ko­va­né bez­peč­nos­tné brá­ny), ochra­nu pred no­vý­mi po­čí­ta­čo­vý­mi hroz­ba­mi a útok­mi.

S vy­uži­tím firmwaru ZL­D3.0 do­sa­hu­jú vý­rob­ky USG vy­so­kých rých­los­tí aj pri za­po­je­ní bez­peč­nos­tných fun­kcií, kto­ré kon­tro­lu­jú a filtru­jú pre­chá­dza­jú­ce dá­ta a vy­ko­ná­va­jú de­tek­ciu úto­kov. Pok­ro­či­lé al­go­rit­my pris­pie­va­jú k op­ti­ma­li­zá­cii pre­no­so­vé­ho pás­ma a za­is­te­niu správ­nej fun­kcie ap­li­ká­cií ná­roč­ných na ča­so­vé ones­ko­re­nia (napr. VoIP vo­la­nie). ZL­D3.0 zís­kal zla­té lo­go „IPv6-Rea­dy" - zá­kaz­ník má is­to­tu, že pri pre­cho­de na no­vý štan­dard inter­ne­to­vých adries IPv6 zo sú­čas­né­ho štan­dar­du IPv4 zos­ta­nú je­ho sys­té­my pl­ne fun­kčné. V no­vom štan­dar­de IPv6 mô­že mať kaž­dý sys­tém na sie­ti svo­ju je­di­neč­nú IP ad­re­su, čo mi­mo iné zna­me­ná väč­šiu cit­li­vosť na úto­ky - v no­vej infra­štruk­tú­re tak bu­dú mať bez­peč­nos­tné fun­kcie za­ria­de­ní USG eš­te väč­šiu dô­le­ži­tosť.

ZL­D3.0 ob­sa­hu­je ďal­šie fun­kcie, kto­ré pris­pie­va­jú k vy­ššie­mu uží­va­teľ­ské­mu kom­for­tu. In­tui­tív­ne pos­ta­ve­ný kon­fi­gu­rač­ný me­chan­izmus „Easy VPN" (VPN jed­no­du­cho a rých­lo) umož­ňu­je nas­ta­viť auto­ma­tic­kú ak­ti­vá­ciu no­vých ochran­ných fun­kcií po skon­če­ní ak­tua­li­zá­cie. V sú­la­de s no­vý­mi tren­dmi pre mo­bil­né pri­po­je­nie pod­po­ru­je no­vý firmware tech­no­ló­giu VPN pre iP­ho­ny, chyt­ré te­le­fó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid a niek­to­ré ďal­šie mo­bil­né za­ria­de­nia. Za­mes­tnan­ci sa vďa­ka to­mu mô­žu pri­po­jiť k fi­rem­ným sie­ťam prak­tic­ky od­kiaľ­koľ­vek a bez ri­zi­ka.

ZyWALL USG vy­ko­ná­va kom­plet­né filtro­va­nie dát s ak­tuál­ny­mi sig­na­tú­ra­mi pre za­is­te­nie hĺbko­vej ana­lý­zy dát. Filtro­va­cie fun­kcie bo­li vy­vi­nu­té v spo­lup­rá­ci s pop­red­ný­mi pos­ky­to­va­teľ­mi rie­še­ní pre filtro­va­nie ob­sa­hu.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­kach www.zyxel.cz ale­bo www.zyxel.com.

Zdroj: ZyXELOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter