Odys Space Tablet

Od­ys Spa­ce Tab­let je uni­kát v tom­to tes­te a do­dal ho je­den z na­šich či­ta­te­ľov. Ako je­di­ný je vy­ba­ve­ný slo­tom na SIM kar­tu, vďa­ka čo­mu mô­že­te na tab­le­te vy­uží­vať mo­bil­ný inter­net, na­vy­še umož­ňu­je aj te­le­fo­no­va­nie. Je to naj­lac­nej­ší tab­let v na­šom tes­te.

Od­ys Spa­ce Tab­let má 7-pal­co­vý ka­pa­cit­ný do­ty­ko­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 800 × 480, čo pos­ta­ču­je na zá­klad­né vy­uži­tie. V po­dob­nom du­chu sa ne­sie aj pro­ce­sor Qual­comm MSM7227-T ARM11 s pra­cov­nou frek­ven­ciou 800 MHz, kto­rý v kom­bi­ná­cii s ope­rač­nou pa­mä­ťou s veľ­kos­ťou 512 MB RAM po­nú­ka dos­ta­tok vý­ko­nu na zá­klad­né úko­ny. V prí­pa­de pre­hlia­da­nia inter­ne­tu sa však prip­rav­te na spo­ma­le­né reak­cie. Vo vý­ba­ve tab­le­tu náj­de­te aj 2 Mpix za­dný fo­toa­pa­rát a slot na kar­ty mic­roSD, po­mo­cou kto­ré­ho mô­že­te roz­ší­riť inter­nú pa­mäť vo veľ­kos­ti 4 GB. Te­lo tab­le­tu pô­so­bí pev­ným doj­mom, je to da­né aj väč­šou hrúb­kou v po­rov­na­ní s mno­hý­mi iný­mi mo­del­mi. Z hľa­dis­ka ko­nek­ti­vi­ty spo­meň­me eš­te port mic­ro USB, vý­stup HDMI chý­ba.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Práv­nik ra­dí - po­zor na krá­de­že do­mén!
Už aj na Slovensku bolo niekoľko prípadov, keď držiteľ domény o ňu prišiel podvodným spôsobom. čítať »
 
Pay­Pal pre Slo­vá­ka / Plat­by v za­hra­nič­ných e-sho­poch bez pop­lat­kov
PayPal je azda najznámejší on-line platobný portál v zahraničí. Od roku 2007 umožňuje viac-menej plnohodnotne využívať svoje služby aj slovenskému používateľovi. čítať »
 
As­ham­poo WinOp­ti­mi­zer 2012 / ZOOM
Nástroje na čistenie systému: na rýchle vyčistenie je funkcia One-click Optimizer – stačí ju raz nastaviť a potom čistí podľa pravidiel disk, registre a internetové pozostatky na disku... čítať »
 
Pou­ží­vaj­te sof­tvér za vý­hod­nú ce­nu
Program podporuje videoformáty DivX, XviD, AVI, FLV, MP4, 3GP, MKV, MPEG, WMV, QuickTime a ďalšie, resp. aj hudobné formáty MP3, OGG, WMA, FLAC, APE a iné čítať »
 
Čo uvi­dí­te a za­ži­je­te na No­te­book EXPO
Na Notebook EXPO sa tento rok rozhodne nudiť nebudete. Prinášame vám množstvo zaujímavých produktov aj sprievodných aktivít, aby ste s nami strávili deň plný zážitkov. čítať »
 
Vý­ber ap­li­ká­cií pre iOS / Té­ma na že­la­nie
Počet aplikácií v ponuke obchodu AppStore neustále rastie. Momentálne je k dispozícii viac ako 500 000 aplikácií a vyznať sa v takejto širokej ponuke môže byť problém. čítať »
 
TEST: Te­le­fó­ny stred­nej a vy­ššej trie­dy
Päť modelov mobilných telefónov v tomto teste predstavuje zariadenia spadajúce do strednej alebo vyššej kategórie. čítať »
 
No­kia As­ha 300
Tento model patrí k sérii telefónov postupne uvádzaných na našom trhu. Ide o ďalší modelový rad označovaný prívlastkom Asha a trojciferným číslom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter