TEST: Slúchadlá všetkého druhu

Bose_Mobile_in_ear2_020_HR-kjd.jpg Zo skú­se­nos­tí vie­me, že sú­čas­ní pou­ží­va­te­lia chcú hlav­ne kva­lit­ný zvuk, a to nie­len do­ma, ale pre­dov­šet­kým na ces­tách. Pre­to pri­ná­ša­me špe­cia­li­zo­va­ný test slú­chadiel, kto­ré pa­tria k tým lep­ším, pri­čom mno­hé z nich sú ce­no­vo vý­hod­né. V ob­cho­de kú­pi­te aj slú­chad­lá za 5 EUR. Dob­rý po­cit z to­ho, že ste ušet­ri­li op­ro­ti „ma­nia­kom", kto­rí da­jú za slú­chad­lá mi­ni­mál­ne štvor­ná­so­bok, sa však čos­ko­ro vy­tra­tí. Netvr­dí­me, že hra­jú zle, a kým ich ne­má­te s čím po­rov­nať, mô­že­te byť spo­koj­ní. Z tes­tov aj vlas­tných skú­se­nos­tí však vie­me, že aj ten­to seg­ment pat­rí me­dzi tie, kde sa pre­ja­ví kaž­dé euro. Ak sa te­da roz­ho­du­je­te o kú­pe no­vých slú­chadiel, ur­či­te ber­te do úva­hy poz­nat­ky z náš­ho tes­tu.

Preh­ľad tes­to­va­ných slú­chadiel:
Bo­se Mo­bi­le In Ear2i
Crea­ti­ve WP-250
GEAR4 CURVZ
GEAR4 GP04
GEAR4 GP07
Phi­lips Spec­ked

sluchadla tab1.jpg
Pa­ra­met­re tes­to­va­ných slú­chadiel a hod­no­te­nia v jed­not­li­vých tes­to­va­ných ob­las­tiach

Ver­dikt PC RE­VUE

V tes­te sú slú­chad­lá ty­pu in-ear rôz­nych konštruk­cií a je­den mo­del ty­pu cir­cum aural, te­da s veľ­ký­mi muš­ľa­mi ob­klo­pu­jú­ci­mi ce­lé uši. Mo­del GEAR4 GP04 sme za­ra­di­li hlav­ne pre­to, že ide o no­vú znač­ku na slo­ven­skom tr­hu. Mô­že­te si tak spra­viť ob­raz o tom, ako fun­gu­jú nie­len „štup­le", ale aj veľ­ké slú­chad­lá. Na nás uro­bi­li do­jem hlav­ne dy­na­mi­kou zvu­ku a ci­teľ­ný­mi bas­mi. Špe­cia­li­tou tes­tu sú slú­chad­lá Bo­se Mo­bi­le In Ear2i, kto­rých ce­na je však vy­so­ká. No ak ce­na pre vás nie je pr­vo­ra­dý fak­tor, ich kú­pu od­po­rú­ča­me. Vý­bor­ne dr­žia v ušiach a pos­ky­tu­jú špič­ko­vý zvuk pri te­le­fo­nic­kom ho­vo­re i po­čú­va­ní hud­by. Mo­del Crea­ti­ve WP-250 sa ho­dí na šport a k mo­bil­né­mu te­le­fó­nu ho spo­jí­te cez Blue­tooth. Konštruk­cia spo­jo­va­cie­ho ob­lú­ka ve­de­né­ho po­za krk za­bez­pe­čí sta­bi­li­tu pri no­se­ní aj pri prud­ších po­hy­boch. A k to­mu dos­ta­ne­te eš­te vy­vá­že­ný zvuk. Slú­chad­lá GEAR4 CURVZ ma­jú efekt­ný di­zajn a dob­re priľ­nú k uchu. Pri vy­šších hla­si­tos­tiach strá­ca­jú ba­sy, ale to nie je oje­di­ne­lý jav. GEAR4 GP07 ma­jú špe­ciál­ne uchy­te­nie káb­la. Ak má­te prob­lém s vy­pa­dá­va­ním slú­chadiel a nech­ce­te ris­ko­vať, ten­to mo­del je správ­na voľ­ba. Zvu­ko­vý pre­jav je po­dob­ný ako v pred­chá­dza­jú­com prí­pa­de. Uni­kát­ne slú­chad­lá Phi­lips Spec­ked sú ako stvo­re­né na pou­ži­tie von­ku a zne­sú viac ako bež­né slú­chad­lá. Nep­re­ká­ža im dážď ani zi­ma a fa­reb­nos­ťou, zvu­ko­vým po­da­ním aj in­teg­rá­ciou hands-free us­po­ko­ja aj ná­roč­nej­ších.

Zdroj: PCR 2/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Od­om­knu­tie in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu
Moderné inteligentné telefóny toho dokážu oveľa viac, ako nám povoľujú výrobcovia operačných systémov. čítať »
 
Kva­li­ta fil­mov sťa­ho­va­ných z inter­ne­tu
V 90. rokoch sa začali na internete objavovať prvé kvalitnejšie kópie (tzv. ripy) filmov, ktoré sa na CD/DVD dostali do filmovej distribúcie. čítať »
 
TEST: Slú­chad­lá všet­ké­ho dru­hu
Zo skúseností vieme, že súčasní používatelia chcú hlavne kvalitný zvuk, a to nielen doma, ale predovšetkým na cestách. Preto prinášame špecializovaný test slúchadiel, ktoré patria k tým lepším, pričom mnohé z nic čítať »
 
Ako sa ro­dí edí­cia PC RE­VUE pre iPad?
Isto si viacerí naši čitatelia všimli, že od septembra minulého roka je náš magazín dostupný aj na tablete Apple iPad. čítať »
 
12× ma­ra­tó­nec s ce­lo­den­nou vý­dr­žou / Test no­te­boo­kov s ultradl­hou vý­dr­žou
Osem hodín na jedno nabitie? Bez problémov. Šestnásť hodín na jedno nabitie? Bez problémov. čítať »
 
CES 2012 Li­ve: Zá­žit­ky z ciest
Po úspechu minulého ročníka aj teraz prinášame zážitky z cesty na CES do Las Vegas. Tento rok sme cestovali samostatne, a tak prinášame denník, ktorý si počas celej cesty poctivo viedol Jozef Orgonáš. čítať »
 
Win­dows Pho­ne 7.5 de­tail­ne
Mobilný operačný systém Windows Phone 7 sa koncom minulého roka dočkal zásadnej aktualizácie na verziu 7.5, známu aj pod označením Mango. čítať »
 
AMD vs. In­tel: Kto­rý je vý­kon­nej­ší?
Porovnávací test notebookov v predchádzajúcom vydaní sa vám veľmi páčil, prichádzame teda opäť s rovnakým scenárom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter