Ako sa rodí edícia PC REVUE pre iPad?

Is­to si via­ce­rí na­ši či­ta­te­lia všim­li, že od sep­tem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka je náš ma­ga­zín dos­tup­ný aj na tab­le­te App­le iPad. No nej­de iba o vy­da­nie vo for­má­te PDF, pri­dá­va­me doň aj mul­ti­me­diál­ny ob­sah, ako sú vi­deá, fo­to­ga­lé­rie a pod. Tak­že či­ta­teľ má tak­mer pl­no­hod­not­ný zá­ži­tok z náš­ho ma­ga­zí­nu aj v elek­tro­nic­kej ver­zii. Na­še vy­da­nie mô­že­te náj­sť v tzv. no­vi­no­vom stán­ku - Newsstand, ako App­le naz­val ap­li­ká­ciu na umies­tne­nie ma­ga­zí­nov. Po klik­nu­tí na obál­ku PC RE­VUE sa ot­vo­rí per­so­na­li­zo­va­ná ap­li­ká­cia s vy­da­nia­mi PC RE­VUE od za­čiat­ku ro­ka 2011, pri­čom mul­ti­me­diál­ne sú vy­da­nia od sep­tem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka. Mož­no si kú­piť jed­no vy­da­nie ale­bo pred­plat­né na 3, 6 ale­bo 12 me­sia­cov. Po­kiaľ sa roz­hod­ne­te pre pred­plat­né, sprís­tup­nia sa vám aj všet­ky pre­doš­lé vy­da­nia.

Na vy­tvo­re­nie elek­tro­nic­kej ver­zie pre App­le iPad pou­ží­va­me ap­li­ká­ciu Co­ver­pa­ge Pub­lis­her od spo­loč­nos­ti Mo­nog­ram Inter­ac­ti­ve. Ide o prog­ram na tvor­bu mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu pre tab­le­ty. Prá­ca v ňom je in­tui­tív­na a vďa­ka prak­tic­kým ikon­kám sa dá v jed­not­li­vých fun­kciách dob­re orien­to­vať a pra­co­vať s ni­mi.

Príp­ra­va ta­kej­to ver­zie po­zos­tá­va z via­ce­rých kro­kov:

1. Naj­prv tre­ba im­por­to­vať ob­sah ce­lé­ho čís­la do ap­li­ká­cie. Mož­no to uro­biť pria­mo z prog­ra­mu Ado­be In­De­sign, v kto­rom sa gra­fic­ky spra­cú­va PC RE­VUE, ale­bo z for­má­tu PDF v tla­čo­vej kva­li­te, ako sa čís­lo po­sie­la do tla­če.

prostredie.jpg

2. Po im­por­to­va­ní čís­la do ap­li­ká­cie mož­no s ním pra­co­vať. Tre­ba ozna­čiť jed­not­li­vé ka­te­gó­rie, v na­šom prí­pa­de rub­ri­ky, aby sa da­lo v rám­ci čís­la lep­šie orien­to­vať. 

kategorie copy.jpg

  kategorie_ipad.PNG

3. V ďal­šom kro­ku umies­tni­me vi­deá a fo­to­ga­lé­rie ku kon­krét­nym člán­kom. Naj­skôr však tre­ba vi­deá aj fo­tog­ra­fie up­ra­viť do for­má­tu, kto­rý je vhod­ný pre iPad. Fo­tog­ra­fie mu­sí­me zmen­šiť do pri­ja­teľ­nej veľ­kos­ti, pri­čom ich vi­zuál­na kva­li­ta veľ­mi nek­les­ne. No pri vi­deách je to ci­teľ­nej­šie. Tie tre­ba vý­raz­ne zmen­šo­vať, čím, sa­moz­rej­me, strá­ca­jú na kva­li­te. Niek­to­ré vi­deá, kto­ré náj­de­te na DVD RE­VUE, ma­jú v pô­vod­nej veľ­kos­ti vy­še 500 MB, ce­lá ver­zia ma­ga­zí­nu pre iPad by však ne­ma­la byť väč­šia ako 500 MB, pre­to vi­deá up­ra­vu­je­me, aby sa ich do tej­to ver­zie zmes­ti­lo čo naj­viac. Oby­čaj­ne ma­jú roz­lí­še­nie 640 × 480 bo­dov.

Ap­li­ká­cia umož­ňu­je pri vi­deách aj dopl­nko­vé fun­kcie, ako je nap­rík­lad auto­ma­tic­ké preh­rá­va­nie, keď na­lis­tu­je­te strán­ku, na kto­rej sa vi­deo na­chá­dza, prí­pad­ne preh­rá­va­nie vi­dea pria­mo z inter­ne­to­vej strán­ky. Či­že ne­mu­sí byť nah­ra­té pria­mo v ap­li­ká­cii, no na je­ho spus­te­nie je ne­vyh­nut­né pri­po­je­nie na inter­net. 

video_3 copy.jpg

video_ipad.PNG

4. Ďal­ší krok je pre­lin­ko­va­nie nad­pi­sov s kon­krét­ny­mi člán­ka­mi. Slú­ži na to fun­kcia Pa­ge­link, kto­rá umož­ňu­je ozna­če­né mies­to pre­lin­ko­vať s kon­krét­nou stra­nou. Vy­uží­va­me to naj­mä pri obál­ke a ob­sa­hu, kde pre­lin­ku­je­me nad­pi­sy s člán­ka­mi. To zna­me­ná, že po klik­nu­tí pr­stom na kon­krét­ny nad­pis sa dos­ta­ne­te na pr­vú strán­ku da­né­ho člán­ku. 

pagelink_1.PNG

pagelink_ipad.PNG

5. Uži­toč­ná fun­kcia je aj ozna­če­nie vy­bra­ných člán­kov, na kto­ré vás chce­me upo­zor­niť. Vy­bra­nú časť člán­ku ozna­čí­me po­mo­cou fun­kcie Fa­vo­ri­tes a pri­ra­dí­me k úvod­nej strán­ke da­né­ho člán­ku. V iPa­de sa vy­bra­né člán­ky zob­ra­zia po klik­nu­tí na pra­vý hor­ný roh. 

favorities.PNG  

favorities_ipad.PNG

6. V pro­ce­se príp­ra­vy vy­da­nia pre iPad si mô­že­me po­mo­cou fun­kcie Pre­view po­zrieť, ako bu­de vy­da­nie reál­ne vy­ze­rať. Ap­li­ká­cia nám zob­ra­zí ukáž­ku iPa­du, v kto­rej sa po­mo­cou my­ši mô­že­me po­hy­bo­vať ako v reál­nom iPa­de a skon­tro­lo­vať, či všet­ko se­dí tak, ako sme za­mýš­ľa­li.

preview copy.jpg

7. Vy­da­nie je už po­ma­ly ho­to­vé, no pred tým, ako ho pub­li­ku­je­me, mu­sí­me nas­ta­viť eš­te niek­to­ré pa­ra­met­re. Je to nap­rík­lad pre­daj­ná ce­na, ID kód pri­ra­de­ný spo­loč­nos­ťou App­le pre kon­krét­ne vy­da­nie, dá­tum, ke­dy mô­že byť vy­da­nie reál­ne pub­li­ko­va­né, kľú­čo­vé slo­vá. A v ne­pos­led­nom ra­de je to preh­ľad tém aj s opi­som, kto­rý sa zob­ra­zu­je či­ta­te­ľom ako upú­tav­ka pred tým, ako sa roz­hod­nú vy­da­nie kú­piť. 

publish.PNG

temy_ipad.PNG

8. Ako vy­da­va­teľ má­me mož­nosť pred pub­li­ko­va­ním ma­ga­zí­nu pre­zrieť si ho v na­šom re­dak­čnom iPa­de. Umož­ní nám to tzv. Send Box Mo­de. Vte­dy sa nám ce­lé vy­da­nie stiah­ne do iPa­du, no nie je cel­kom vi­di­teľ­né, je ako­by za­hmle­né, ako mô­že­te vi­dieť na ob­ráz­ku. Má­me mož­nosť si ho pre­zrieť a op­ra­viť prí­pad­né chy­by pred pub­li­ko­va­ním.

send_box_mode.PNG

9. Vy­da­nie PC RE­VUE pre App­le iPad je te­da ho­to­vé. Mô­že­me ho pub­li­ko­vať, no naj­skôr mu­sí­me nah­rať ce­lý ob­sah na exter­ný (clou­do­vý) server, od­kiaľ sa vy­da­nie dos­ta­ne k vám, na­šim či­ta­te­ľom, a to kde­koľ­vek na sve­te :-)

upload_na_server.jpg

final.PNG

S elek­tro­nic­kým vy­da­ním PC RE­VUE to mys­lí­me smr­teľ­ne váž­ne, naj­ďa­lej sme pri­tom prá­ve s rie­še­ním pre naj­pre­dá­va­nej­ší tab­let na Slo­ven­sku. Má­me zá­ro­veň rie­še­nia pre an­droi­do­vé tab­le­ty a mo­bil­né te­le­fó­ny po­mo­cou čí­tač­ky Wooky, kto­rú náj­de­te na Ad­roid Mar­ke­te. Tu sa však za­tiaľ na­chá­dza­jú iba ver­zie PDF náš­ho ma­ga­zí­nu. V roz­ši­ro­va­ní fun­kčnos­ti edí­cie pre An­droid bu­de­me pok­ra­čo­vať. 

Viac in­for­má­cií na www.co­ver­pa­geapp.com.


Zdroj: PCR 2/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Od­om­knu­tie in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu
Moderné inteligentné telefóny toho dokážu oveľa viac, ako nám povoľujú výrobcovia operačných systémov. čítať »
 
Kva­li­ta fil­mov sťa­ho­va­ných z inter­ne­tu
V 90. rokoch sa začali na internete objavovať prvé kvalitnejšie kópie (tzv. ripy) filmov, ktoré sa na CD/DVD dostali do filmovej distribúcie. čítať »
 
TEST: Slú­chad­lá všet­ké­ho dru­hu
Zo skúseností vieme, že súčasní používatelia chcú hlavne kvalitný zvuk, a to nielen doma, ale predovšetkým na cestách. Preto prinášame špecializovaný test slúchadiel, ktoré patria k tým lepším, pričom mnohé z nic čítať »
 
Ako sa ro­dí edí­cia PC RE­VUE pre iPad?
Isto si viacerí naši čitatelia všimli, že od septembra minulého roka je náš magazín dostupný aj na tablete Apple iPad. čítať »
 
12× ma­ra­tó­nec s ce­lo­den­nou vý­dr­žou / Test no­te­boo­kov s ultradl­hou vý­dr­žou
Osem hodín na jedno nabitie? Bez problémov. Šestnásť hodín na jedno nabitie? Bez problémov. čítať »
 
CES 2012 Li­ve: Zá­žit­ky z ciest
Po úspechu minulého ročníka aj teraz prinášame zážitky z cesty na CES do Las Vegas. Tento rok sme cestovali samostatne, a tak prinášame denník, ktorý si počas celej cesty poctivo viedol Jozef Orgonáš. čítať »
 
Win­dows Pho­ne 7.5 de­tail­ne
Mobilný operačný systém Windows Phone 7 sa koncom minulého roka dočkal zásadnej aktualizácie na verziu 7.5, známu aj pod označením Mango. čítať »
 
AMD vs. In­tel: Kto­rý je vý­kon­nej­ší?
Porovnávací test notebookov v predchádzajúcom vydaní sa vám veľmi páčil, prichádzame teda opäť s rovnakým scenárom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter