12× maratónec s celodennou výdržou / Test notebookov s ultradlhou výdržou

1114 0344.jpg

Osem ho­dín na jed­no na­bi­tie? Bez prob­lé­mov. Šes­tnásť ho­dín na jed­no na­bi­tie? Bez prob­lé­mov. Niek­to­ré no­te­boo­ky v tom­to tes­te po­hodl­ne pre­ko­na­li do­kon­ca 20-ho­di­no­vú hra­ni­cu vý­dr­že svo­jich ba­té­rií na jed­no na­bi­tie. Pos­ta­vi­li sme pro­ti se­be pod­ni­ka­teľ­ské no­te­boo­ky, ultra­boo­ky a pra­cov­né no­te­boo­ky, pri kto­rých vý­rob­ca ho­vo­rí o veľ­mi dob­rej vý­dr­ži ba­té­rie. Do­siah­li sme mi­ni­mum 6 ho­dín a 26 mi­nút, maximum 25 ho­dín a 26 mi­nút! Áno, k ta­kej­to ma­ra­tón­skej vý­dr­ži tre­ba do­kú­piť se­kun­dár­nu (ces­to­va­teľ­skú) ba­té­riu, kto­rá sí­ce no­te­book tro­chu za­ťa­ží a uro­bí me­nej kom­for­tným, ale ak si pred­sta­ví­te 10 ho­dín prá­ce kaž­dý deň, ta­ký­to no­te­book by ste na­bí­ja­li iba raz za tri dni. Niek­to­ré pod­ni­ka­teľ­ské no­te­boo­ky sú sku­toč­ne dra­hé pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa, no za­čí­na­me na ce­nách aj hlb­šie pod hra­ni­cou 1000 eur a pri­tom sa mô­že­me stá­le roz­prá­vať o 8- a via­cho­di­no­vej vý­dr­ži.

Fak­to­ry mo­bi­li­ty a pre­po­čet vý­dr­že

V PC RE­VUE reali­zu­je­me aj pre­po­čet vý­dr­že ba­té­rie na fak­tor mo­bi­li­ty. Čím je to­to čís­lo väč­šie, tým lep­šie. V praxi to zna­me­ná, že pre­po­čí­ta­me ho­di­no­vú vý­drž no­te­boo­ku na je­ho hmot­nosť. Pre­to­že ka­pa­ci­tu ba­té­rie by sme moh­li vý­raz­ne pri­dá­vať, ale rást­la by nám tým aj hmot­nosť no­te­boo­ku, čo nie je že­la­ný efekt. Čím má te­da no­te­book väč­ší fak­tor mo­bi­li­ty, tým viac vý­dr­že do­ká­že pos­kyt­núť na je­den ki­log­ram svo­jej hmot­nos­ti, s kto­rou je tes­to­va­ný. V tom­to tes­te pri­dá­va­me aj pre­po­čet vý­dr­že na 1000 mAh ka­pa­ci­ty ba­té­rie ale­bo ba­té­rií. Ne­bo­lo by to­tiž fé­ro­vé po­rov­ná­vať vý­drž ultra­boo­ku so 6-člán­ko­vou ba­té­riou s vý­dr­žou fi­rem­né­ho no­te­boo­ku s dvo­ma spo­lu 18-člán­ko­vý­mi ba­té­ria­mi. Pre­to je pre­po­čet na 1000 mAh dos­tup­nej ka­pa­ci­ty ba­té­rií ob­jek­tív­ne po­rov­na­nie a pri­ná­ša za­ují­ma­vé vý­sled­ky. Sa­moz­rej­me, ne­za­bud­li sme ani na po­rov­na­nie ab­so­lút­nych čí­sel, tie pred­sa vy­ze­ra­jú vý­bor­ne.

media_bay.jpg
Niek­to­ré pod­ni­ka­teľ­ské no­te­boo­ky po­nú­ka­jú tzv. Me­dia­Bay - mož­nosť vy­me­niť op­tic­kú me­cha­ni­ku za se­kun­dár­nu ba­té­riu, prí­pad­ne za ďal­ší pev­ný disk. Šikov­né rie­še­nie...

tlacidla.jpg
Vy­stu­pu­jú­ce a od­de­le­né tla­čid­lá, s kto­rý­mi už dáv­no priš­lo na trh So­ny, sa dnes stá­va­jú bež­nou tren­dy sú­čas­ťou dr­vi­vej väč­ši­ny no­te­boo­kov vrá­ta­ne tých pra­cov­ných

dokovacia stanica.jpg
Aj na­priek pou­ži­tiu se­kun­dár­nej (ces­to­va­teľ­skej) ba­té­rie ne­za­bud­li di­zaj­né­ri na mož­nosť pou­ži­tia do­ko­va­cej sta­ni­ce

Baterie1 copy.jpg
Tak­to vy­ze­rá veľ­ko­ka­pa­cit­ná ba­té­ria a ved­ľa nej eš­te ces­to­va­teľ­ská ba­té­ria - spo­lu pos­kyt­li v prí­pa­de Le­no­va ka­pa­ci­tu 16 800 mAh, čo sa pre­mie­tlo do vý­dr­že pre­sa­hu­jú­cej 25 ho­dín

Preh­ľad tes­to­va­ných no­te­boo­kov:
Acer As­pi­re S3-951-2464G3iss
Acer Tra­vel­Ma­te 8481TG-2634­G38nkk
ASUS U36SD-RX152V
ASUS UX31E-RY024V
Dell La­ti­tu­de E6320
Fu­jit­su Li­fe­Book S761
HP Eli­te­Book 8460p
Le­no­vo Thin­kPad T420
MSI X460DX-082CS
So­ny Vaio VPCSE1E1E
So­ny Vaio VPCZ21V9E
Tos­hi­ba Por­té­gé R830-10V

V tes­te sa zú­čas­tni­li...

Ma­li sme dva ultra­boo­ky, dva no­te­boo­ky s veľ­mi dob­rým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu, šty­ri no­te­boo­ky orien­to­va­né na pod­ni­ka­te­ľa a zvy­šok tvo­ri­li špič­ko­vé fi­rem­né no­te­boo­ky. Por­tfó­lio pro­ce­so­rov v pl­nej mie­re pat­ri­lo znač­ke In­tel a pro­ce­so­rom Co­re i5 až i7, vo všet­kých prí­pa­doch iš­lo o dvoj­jad­ro­vé ver­zie, schop­né spra­cú­vať šty­ri vý­poč­to­vé vlák­na. Roz­diel bol v tak­to­va­cej frek­ven­cii, pos­ky­to­va­nom vý­ko­ne a te­pel­ných emi­siách. Všet­ky no­te­boo­ky ok­rem jed­né­ho od So­ny ma­li 4 GB pa­mä­te RAM, ultra­boo­kom, sa­moz­rej­me, ne­chý­ba­li dis­ky SSD a ten­to druh pev­né­ho dis­ku pou­ži­la vo svo­jom no­te­boo­ku aj Tos­hi­ba. Dis­ple­je sme za­zna­me­na­li 13,1-pal­co­vý (ši­ro­kouh­lej­ší), kla­sic­ké 13,3 a 14-pal­co­vé a je­den 15,5-pal­co­vý, kto­rý pos­ky­to­val full HD roz­lí­še­nie ob­ra­zov­ky. Dva no­te­boo­ky sme ob­ja­vi­li s HD+ roz­lí­še­ním, te­da 1600 × 900 pixelov, čo je na 13- a 14-pal­co­vú ob­ra­zov­ku veľ­mi kva­lit­ný vý­sle­dok. Gra­fic­ké kar­ty sú vo väč­ši­ne prí­pa­dov in­teg­ro­va­né, aby sa za­me­dzi­lo zby­toč­né plyt­va­nie ener­gie. V ta­buľ­ke tech­nic­kých pa­ra­met­rov uvá­dza­me aj ka­pa­ci­ty ba­té­rie, prí­pad­ne oboch ba­té­rií. Hmot­nosť udá­va­me vždy v sta­ve tes­to­va­nia, te­da aj s prí­dav­nou ba­té­riou. Kon­co­vé ce­ny sú však plat­né pre zá­klad­né ver­zie no­te­boo­kov, se­kun­dár­ne ba­té­rie si mu­sí­te do­kú­piť. To­to pri­po­mí­na­me schvál­ne, pre­to­že ce­ny se­kun­dár­nych ba­té­rií sa vý­raz­ne lí­šia a na inter­ne­te si ich mô­že­te kú­piť pod­stat­ne lac­nej­šie ako u znač­ko­vé­ho pre­daj­cu. Po­zor však na fal­zi­fi­ká­ty, v tom­to sme­re nič ne­ris­kuj­te a vždy hľa­daj­te ove­re­ný ob­chod. Ba­té­rie ne­ku­puj­te v žiad­nom prí­pa­de z dru­hej ru­ky. A te­raz nas­tal čas po­zrieť sa, kam až ma­ra­tón­ci „do­beh­li".

notebook tab 1.jpg

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov tes­to­va­ných no­te­boo­kov s ultradl­hou vý­dr­žou

Zá­ver

notebook tab 2.jpg
Ta­buľ­ka vý­kon­nos­tných a ba­té­rio­vých tes­tov no­te­boo­kov s ultradl­hou vý­dr­žou

Test no­te­boo­kov s ultradl­hou vý­dr­žou pri­nie­sol nie­koľ­ko prí­jem­ných prek­va­pe­ní. Hneď na úvod to bol Acer Tra­vel­Ma­te 8481TG s vý­bor­nou vý­dr­žou svo­jej je­di­nej ba­té­rie. Ce­nou nás upú­tal MSI X460DX, kto­rý prib­liž­ne za 750 eur po­nú­ka veľ­mi so­líd­nu vý­drž. Špič­ko­vý no­te­book s naj­lep­ším fak­to­rom mo­bi­li­ty, ale aj „naj­lep­šou" ce­nou je So­ny Vaio VPC-Z21V9E. No z poh­ľa­du ab­so­lút­nej vý­dr­že nás za­uja­li dva no­te­boo­ky, kto­rým by sme v tom­to prí­pa­de pr­ven­stvo v tes­te roz­de­li­li, pre­to dos­ta­li aj ob­dob­né oce­ne­nie Tip re­dak­cie. HP Eli­te­Book 8460p vy­dr­žal na jed­no na­bi­tie svo­jich dvoch ba­té­rií pra­co­vať viac ako 23 ho­dín, Le­no­vo Thin­kPad T420 do­kon­ca po­ko­ril 25-ho­di­no­vú hra­ni­cu vý­dr­že. Tech­no­ló­gie ba­té­rií sa za ro­ky nez­me­ni­li, ale vý­drž no­te­boo­kov stú­pa zo dňa na deň.


Zdroj: PCR 2/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Od­om­knu­tie in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu
Moderné inteligentné telefóny toho dokážu oveľa viac, ako nám povoľujú výrobcovia operačných systémov. čítať »
 
Kva­li­ta fil­mov sťa­ho­va­ných z inter­ne­tu
V 90. rokoch sa začali na internete objavovať prvé kvalitnejšie kópie (tzv. ripy) filmov, ktoré sa na CD/DVD dostali do filmovej distribúcie. čítať »
 
TEST: Slú­chad­lá všet­ké­ho dru­hu
Zo skúseností vieme, že súčasní používatelia chcú hlavne kvalitný zvuk, a to nielen doma, ale predovšetkým na cestách. Preto prinášame špecializovaný test slúchadiel, ktoré patria k tým lepším, pričom mnohé z nic čítať »
 
Ako sa ro­dí edí­cia PC RE­VUE pre iPad?
Isto si viacerí naši čitatelia všimli, že od septembra minulého roka je náš magazín dostupný aj na tablete Apple iPad. čítať »
 
12× ma­ra­tó­nec s ce­lo­den­nou vý­dr­žou / Test no­te­boo­kov s ultradl­hou vý­dr­žou
Osem hodín na jedno nabitie? Bez problémov. Šestnásť hodín na jedno nabitie? Bez problémov. čítať »
 
CES 2012 Li­ve: Zá­žit­ky z ciest
Po úspechu minulého ročníka aj teraz prinášame zážitky z cesty na CES do Las Vegas. Tento rok sme cestovali samostatne, a tak prinášame denník, ktorý si počas celej cesty poctivo viedol Jozef Orgonáš. čítať »
 
Win­dows Pho­ne 7.5 de­tail­ne
Mobilný operačný systém Windows Phone 7 sa koncom minulého roka dočkal zásadnej aktualizácie na verziu 7.5, známu aj pod označením Mango. čítať »
 
AMD vs. In­tel: Kto­rý je vý­kon­nej­ší?
Porovnávací test notebookov v predchádzajúcom vydaní sa vám veľmi páčil, prichádzame teda opäť s rovnakým scenárom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter