CES 2012 Live: Zážitky z ciest

Po ús­pe­chu mi­nu­lé­ho roč­ní­ka aj te­raz pri­ná­ša­me zá­žit­ky z ces­ty na CES do Las Ve­gas. Ten­to rok sme ces­to­va­li sa­mos­tat­ne, a tak pri­ná­ša­me den­ník, kto­rý si po­čas ce­lej ces­ty poc­ti­vo vie­dol Jo­zef Or­go­náš.

7. 1. 10:30 - Pre­chá­dzam bez­peč­nos­tnou kon­tro­lou vo Vied­ni. Ča­ká ma 20 ho­dín ces­to­va­nia s dvo­ma pres­tup­mi, v ba­to­hu mám šty­ri „le­pe­nia­ky" a ko­pu čo­ko­lá­dy. On­drej by ma už mal ča­kať v USA.

7. 1. 19:48 - Dva­nás­ťho­di­no­vý let z BA bol prí­jem­ný, ale kto vy­mys­lel iba dve ho­di­ny na pres­tup v Los An­ge­les, to­ho sr­deč­ne poz­dra­vu­jem. Za tie dve ho­di­ny tre­ba prejsť vstup­nou kon­tro­lou, prev­ziať si ba­to­ži­nu, od­stáť dru­hú kon­tro­lu, pre­šlia­pať si to na ved­ľaj­ší ter­mi­nál, „ze­če­ko­vať sa", od­ov­zdať veľ­kú ba­to­ži­nu (tre­tia kon­tro­la), prejsť štvr­tou osob­nou kon­tro­lou a nás­led­ne už iba do­šlia­pať na správ­ne mies­to v od­le­to­vej ha­le. Môj čas: 1 ho­di­na a 48 mi­nút.

7. 1. 21:25 - Le­tis­ko McCarran, Las Ve­gas. Svet neó­no­vých sve­tiel a hra­cích auto­ma­tov už vi­dieť vša­de. Môj cieľ na­te­raz je jas­ný: ho­te­lo­vá spr­cha a vy­tú­že­ná pos­teľ. Dob­ruuuu...

8. 1. 05:38 - Bu­dík mám sí­ce nas­ta­ve­ný na 8:30, 9-ho­di­no­vý roz­diel však uro­bí svo­je, vô­bec sa mi ne­dá spať. Von­ku je mier­ne nad nu­lou, oko­lo obe­da však už bu­de prí­jem­ných 20 °C.

8. 1. 10:45 - Sku­pin­ka no­vi­ná­rov sa stre­tá­va na vy­hliad­ko­vú ces­tu po Las Ve­gas. Sprie­vod­ca tu ži­je 30 ro­kov, roz­prá­va nám his­tó­riu vý­stav­by jed­not­li­vých ho­te­lov a his­tor­ky s tým spo­je­né. Prí­jem­ný od­dych a za­ují­ma­vé po­čú­va­nie. Veľ­kú his­tó­riu v tom­to mes­te však ne­ča­kaj­te, naj­star­šie zmien­ky o ňom sia­ha­jú len do ro­ku 1829.

8. 1. 15:28 - Po ho­di­ne na­há­ňa­nia sa po vý­sta­vis­ku som ko­neč­ne na­šiel mies­to, kde mi bo­li schop­ní vy­tla­čiť pot­reb­ný preu­kaz na nas­le­du­jú­ce dni. Tro­cha or­ga­ni­zač­né­ho chaosu ne­zaš­ko­dí. Rých­la spr­cha a o 16:00 je ofi­ciál­ne ot­vo­re­nie vý­sta­vy. Eš­te sa stre­tá­vam s On­dre­jom a v ho­te­li dá­va­me do­ko­py na­šu elek­tro­ni­ku.

Elektronika.jpg
To­to sme si na ten­to roč­ník pri­chys­ta­li v prí­ruč­nej ba­to­ži­ne. Na na­šu pos­teľ sa ne­dos­tal eš­te jed­nej veľ­ký fo­toa­pa­rát a sta­tív, kto­rý reali­zo­val tú­to sním­ku. Skús­te s tým cho­diť cez le­tis­ko­vé kon­tro­ly... :-)

8. 1. 18:59 - Na úvod­nom pred­sta­ve­ní pro­duk­tov CES Un­vei­led bo­lo tak ve­ľa ľu­dí, že sa tam ne­da­lo sko­ro hý­bať. Naj­zau­jí­ma­vej­ší bol asi Ro­han Marley.

Marley.jpg
Je to fakt Bob Marley? Za­sta­vil sa čas? Nie, je to je­ho syn Ro­han Marley a ne­bol by to On­drej, ke­by sa s ním neod­fo­til...

9. 1. 7:31 - Prí­chod na vý­sta­vis­ko, tla­čov­ka LG sa za­čí­na o pol ho­di­ny, som asi 200. v po­ra­dí. Hm, pred­beh­ne­me sa tro­cha? :-) Slo­ven­ská ná­tu­ra sa ne­za­prie.

9. 1. 8:38 - Tla­čov­ka In­te­lu, ten­to­raz sto­jím poc­ti­vo v ra­de, mal som šťas­tie a dos­tal som sa tes­ne k dve­rám hneď na úvod. On­drej sa sta­via ku mne do ra­du. Ke­by sme tu ne­bo­li dva­ja, ne­da­lo by sa to stí­hať - 5000 no­vi­ná­rov je jed­no­du­cho ve­ľa.

9. 1. 12:20 - Tla­čov­ka Sam­sun­gu sa za­čí­na o ho­di­nu a pol a som asi 20. v po­ra­dí. Pri ka­pa­ci­te asi 1000 no­vi­ná­rov bu­de­me mať dob­ré mies­ta. Eš­te­že ma ten On­drej má.

9. 1. 16:35 - Ho­di­nu a pol ča­kám na naj­väč­šiu uda­losť CES 2012 - vy­stú­pe­nie Ste­va Ballme­ra z Mic­ro­sof­tu. Ma­lo sa za­čať pred pia­ti­mi mi­nú­ta­mi, prá­ve som však zis­til, že som si „se­kol" čas - za­čí­na sa až o ďal­šie dve ho­di­ny. Bu­dem to mu­sieť ne­ja­ko zvlád­nuť. Ho­di­nu pred ak­ciou sa ku mne pri­po­jil On­drej.

9. 1. 16:58 - Veľ­mi mi­lý ame­ric­ký čer­noch sa po­nú­ka, že sa za vás pos­ta­ví do ra­du (aby vám nik­to nev­zal mies­to), kým si vy od­beh­ne­te na zá­chod. Iný čer­noch (kú­zel­ník) pre zme­nu za­bá­va zväč­šia unu­de­né ale­bo pra­cu­jú­ce „pub­li­kum" kar­to­vý­mi kúz­la­mi.

JozoVRade.jpg
A tak­to som vy­ze­ral asi po troch ho­di­nách po­se­dá­va­nia v ra­de na fi­nál­nu kľú­čo­vú pred­náš­ku Ste­va Ballme­ra z Mic­ro­sof­tu

9. 1. 22:48 - Pred chví­ľou sme do­kon­či­li dok­rú­ca­nie na vi­deo z dru­hé­ho dňa. Po dneš­ku mám fakt dosť. Už len za­strieť zá­ve­sy, nas­ta­viť správ­nu tep­lo­tu v iz­be a...

10. 1. 8:31 - Za­čí­na sa súk­rom­ná tla­čov­ka s Tos­hi­bou, spo­je­ná s ra­ňaj­ka­mi, neo­do­lám pra­že­ni­ci s ke­ču­pom. Na vý­ber sú šty­ri dru­hy chle­ba, ale všet­ky slad­ké.

10. 1. 13:38 - Po po­be­ho­va­ní po vý­sta­vis­ku som mier­ne vy­hla­dol. Ob­ja­vil som v jed­nom z ka­sín za­pad­nu­tú piz­ze­riu - 1/4 piz­ze za 3,99 do­lá­ra. A bo­la dob­rá.

10. 1. 16:30 - Za­čí­na sa kľú­čo­vá pred­náš­ka In­te­lu. Ame­ric­ká kul­tú­ra je iná - keď Paul Otelli­ni pred­sta­vu­je pro­dukt, pub­li­kum váš­ni­vo vy­kri­ku­je a tlies­ka. No­vi­ná­ri z Euró­py si iba za­pi­su­jú poz­nám­ky.

10. 1. 22:19 - Priš­li sme z ak­cie ShowStop­pers, čo sa sí­ce tvá­ri ako ob­rov­ské vý­stav­né cen­trum, v praxi to zna­me­ná pre no­vi­ná­rov európ­sku stra­vu a mož­nosť od­dých­nuť si pri po­há­ri vín­ka.

11. 1. 8:38 - Dneš­nú noc sa spa­lo vcel­ku dob­re. Pri­ho­vo­ril sa mi ža­lú­dok, na ra­ňaj­ky si dá­vam šun­ku so slad­kým chle­bom, slad­kou ci­bu­ľou a na zá­ver slad­ký ko­láč s ana­ná­som. Ve­rím, že na Slo­ven­sku ma pri­ví­ta­jú chle­bom a so­ľou.

11. 1. 13:30 - Stre­tá­va­me sa s On­dre­jom na vý­sta­vis­ku a ide­me na to. Tre­ba na­to­čiť vi­deo zo stán­kov Mic­ro­sof­tu, In­te­lu, Tos­hi­by, Sam­sun­gu, Pa­na­so­ni­cu, LG a 100 ďal­ších. Vý­sta­va v USA, to je hlav­ne o net­ra­dič­nos­ti pre­zen­tá­cie. Na Euró­pu nie­ke­dy až príl­iš net­ra­dič­né.

PMA.jpg
Vy­hrá­va ten, kto upú­ta naj­viac po­zor­nos­ti - ten­to pre­zen­tá­tor sta­vil na za­ha­le­nie tvá­re, neus­tá­le však uka­zo­val na správ­ne lo­go

11. 1. 15:42 - De­lí­me sa, ja sa vy­dá­vam fo­tiť pro­duk­ty, On­drej má ne­ja­ké ďal­šie stret­nu­tia.

11. 1. 16:35 - Z fo­te­nia pro­duk­tov sa stá­va fo­te­nie hos­te­siek. Ve­de­li ste, že väč­ši­na ľu­dí na ob­jek­tív fo­toa­pa­rá­tu rea­gu­je auto­ma­tic­ky ús­me­vom? Na­šu ga­lé­riu sme umies­tni­li na fa­ce­book.com/pcre­vue a it­news.sk.

11. 1. 20:04 - Vy­ra­zil som na ve­če­ru, pod ved­ľaj­ším ho­te­lom som na­šiel čín­sky bu­fet Pan­da, pi­kan­tné ku­riat­ko bo­lo nao­zaj veľ­mi dob­ré. Ne­chý­ba­la ma­lá 0,5-lit­ro­vá Pep­si.

11. 1. 23:18 - Za­spá­vam pri ame­ric­kej NBA a NFL. Oni tu do­ká­žu o niek­to­rých ve­ciach roz­prá­vať do ne­ko­neč­na :-). Väč­ši­na ame­ric­kých rek­lám je na lie­ky, sa­moz­rej­me, ne­chý­ba Via­gra.

12. 1. 06:53 - Nad Las Ve­gas sa sí­ce iba briež­di, ale už sa mi nech­ce spať. Spr­cha, po­ba­liť, od­hlá­siť, na ra­ňaj­ky... a do­mov. Nes­kôr sa lú­čim s ľuď­mi z Tos­hi­by, kto­rí sprí­jem­ni­li ten­to po­byt a bo­li vždy ná­po­moc­ní, ak bo­lo nie­čo pot­reb­né. Ďaku­jem aj tou­to ces­tou.

12. 1. 09:49 - Do od­le­tu mám nie­čo vy­še dvoch ho­dín, naš­ťas­tie je na le­tis­ku bez­plat­né Wi-Fi. Spra­cú­vam te­da no­vin­ky pre it­news.sk.

12. 1. 14:49 - Pril­ietam do Los An­ge­les a do od­le­tu mám tri ho­di­ny. Ta­ké nud­né le­tis­ko som asi eš­te ne­vi­del; 7,99 do­lá­ra za pri­po­je­nie na inter­net nie je má­lo, ale nao­zaj sa nech­cem unu­diť k smr­ti.

1. 16:30 - Na­sa­dám do lie­tad­la - smer Euró­pa. Lú­čim sa s USA a te­ším sa do­mov. P.S.: Prá­ve som si uve­do­mil, že u nás je pia­tok tri­nás­te­ho. Nie, ne­ve­rím na po­ve­ry... :-)

Zdroj: PCR 2/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Od­om­knu­tie in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu
Moderné inteligentné telefóny toho dokážu oveľa viac, ako nám povoľujú výrobcovia operačných systémov. čítať »
 
Kva­li­ta fil­mov sťa­ho­va­ných z inter­ne­tu
V 90. rokoch sa začali na internete objavovať prvé kvalitnejšie kópie (tzv. ripy) filmov, ktoré sa na CD/DVD dostali do filmovej distribúcie. čítať »
 
TEST: Slú­chad­lá všet­ké­ho dru­hu
Zo skúseností vieme, že súčasní používatelia chcú hlavne kvalitný zvuk, a to nielen doma, ale predovšetkým na cestách. Preto prinášame špecializovaný test slúchadiel, ktoré patria k tým lepším, pričom mnohé z nic čítať »
 
Ako sa ro­dí edí­cia PC RE­VUE pre iPad?
Isto si viacerí naši čitatelia všimli, že od septembra minulého roka je náš magazín dostupný aj na tablete Apple iPad. čítať »
 
12× ma­ra­tó­nec s ce­lo­den­nou vý­dr­žou / Test no­te­boo­kov s ultradl­hou vý­dr­žou
Osem hodín na jedno nabitie? Bez problémov. Šestnásť hodín na jedno nabitie? Bez problémov. čítať »
 
CES 2012 Li­ve: Zá­žit­ky z ciest
Po úspechu minulého ročníka aj teraz prinášame zážitky z cesty na CES do Las Vegas. Tento rok sme cestovali samostatne, a tak prinášame denník, ktorý si počas celej cesty poctivo viedol Jozef Orgonáš. čítať »
 
Win­dows Pho­ne 7.5 de­tail­ne
Mobilný operačný systém Windows Phone 7 sa koncom minulého roka dočkal zásadnej aktualizácie na verziu 7.5, známu aj pod označením Mango. čítať »
 
AMD vs. In­tel: Kto­rý je vý­kon­nej­ší?
Porovnávací test notebookov v predchádzajúcom vydaní sa vám veľmi páčil, prichádzame teda opäť s rovnakým scenárom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter