Windows Phone 7.5 detailne

TOMMY_ATKINS.jpg Mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém Win­dows Pho­ne 7 sa kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka doč­kal zá­sad­nej ak­tua­li­zá­cie na ver­ziu 7.5, zná­mu aj pod ozna­če­ním Man­go. Up­da­te znač­ne roz­ší­ril mož­nos­ti ope­rač­né­ho sys­té­mu a do­ká­zal, že Mic­ro­soft vie navr­hnúť pou­ží­va­teľ­sky kom­fort­ný a na pou­ží­va­nie jed­no­du­chý mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém.

Za­čí­na­me s Win­dows Pho­nom

Man­go sí­ce pri­nie­slo via­ce­ro no­vi­niek a zlep­še­ní, di­zajn pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia sa však nez­me­nil a po­zos­tá­va z dvoch zá­klad­ných ob­ra­zo­viek. Hlav­nej ob­ra­zov­ke do­mi­nu­jú dlaž­di­ce. Gra­fic­ké roz­hra­nie Met­ro vznik­lo pô­vod­ne pre ope­rač­ný sys­tém Win­dows Pho­ne a ob­ja­ví sa aj v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows 8. Vý­ho­da dlaž­díc je v tom, že sú po­mer­ne veľ­ké a dy­na­mic­ké (pos­tup­ne sa me­nia­ce fo­tog­ra­fie, in­for­má­cie o no­vých e-mai­loch, sprá­vy zo so­ciál­nych sie­tí, pred­po­veď po­ča­sia atď.), čo sys­té­mu do­dá­va špe­ci­fic­kú at­mos­fé­ru. Dru­há hlav­ná ob­ra­zov­ka ob­sa­hu­je zoz­nam ap­li­ká­cií a jed­not­li­vých fun­kcií te­le­fó­nu, kto­ré sú vy­pí­sa­né pod se­bou.

home_screen.jpg
Pou­ží­va­teľ­ské­mu roz­hra­niu Win­dows Pho­ne do­mi­nu­jú dlaž­di­ce, ov­lá­da­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu je však veľ­mi in­tui­tív­ne

Jed­na z naj­väč­ších pred­nos­tí toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu je­ho maximál­na jed­no­du­chosť a in­tui­tív­nosť. Spo­me­nu­té dlaž­di­ce sú dos­ta­toč­ne veľ­ké a v po­rov­na­ní s ikon­ka­mi ap­li­ká­cií a fun­kcií v prí­pa­de iOS ale­bo An­droi­du jas­ne do­mi­nu­jú hlav­nej ob­ra­zov­ke. Pou­ží­va­te­lia si všet­ko pot­reb­né mô­žu prip­núť na hlav­nú ob­ra­zov­ku, čo im za­ru­ču­je rých­lu na­vi­gá­ciu a prís­tup k žia­da­nej fun­kcii, in­for­má­cii, kon­tak­tu ale­bo ap­li­ká­cii. Prip­núť si mô­žu nie­len ap­li­ká­cie, ale aj kon­tak­ty, sku­pi­ny, ob­ľú­be­né fot­ky ale­bo hud­bu, webo­vé strán­ky, do­ku­men­ty atď. Po­dob­ne ako App­le s iOS aj Mic­ro­soft sa roz­ho­dol sys­tém Win­dows Pho­ne v is­tej mie­re uzat­vo­riť. V praxi to zna­me­ná, že bez oh­ľa­du na to, aký te­le­fón si kú­pi­te, z hľa­dis­ka sof­tvé­ru sú všet­ky mo­de­ly to­tož­né. Vý­rob­co­via ne­ma­jú mož­nosť up­ra­vo­vať ope­rač­ný sys­tém, maximál­ne mô­žu zá­klad­nú sof­tvé­ro­vú vý­ba­vu obo­ha­tiť o nie­koľ­ko exklu­zív­nych ap­li­ká­cií. Win­dows Pho­ne je vďa­ka to­mu sta­bil­ný a vy­la­de­ný sys­tém s in­tui­tív­nym ov­lá­da­ním. Po­čas tes­to­va­nia sme sa nes­tret­li so žiad­nym prob­lé­mom, Win­dows Pho­ne pra­co­val sta­bil­ne a rých­lo.

No­vin­ky

So­ciál­ne sie­te

kontakt_FB.jpg
Vďa­ka in­teg­rá­cii so­ciál­nych sie­tí ob­sa­hu­je ob­ra­zov­ka s kon­tak­tmi aj vý­pis pos­led­nej ak­ti­vi­ty na Fa­ce­boo­ku, Twit­te­ri a Lin­ke­dIn

Win­dows Pho­ne 7.5 pri­ná­ša via­ce­ro za­ují­ma­vých no­vi­niek, ale aj drob­ných zlep­še­ní. Zme­ny sa tý­ka­jú prak­tic­ky všet­kých as­pek­tov ope­rač­né­ho sys­té­mu. Man­go obo­ha­cu­je pô­vod­nú in­teg­rá­ciu Fa­ce­boo­ku o pod­po­ru so­ciál­nych sie­tí Twit­ter a Lin­ke­dIn. Po prih­lá­se­ní do ho­cik­to­rej z tých­to so­ciál­nych sie­tí sa te­le­fón zo­syn­chro­ni­zu­je s dos­tup­ný­mi in­for­má­cia­mi - krás­ne to vi­dieť v sek­cii kon­tak­tov, kto­rá sa v rám­ci Win­dows Pho­ne na­zý­va Peop­le. Kon­tak­ty z jed­not­li­vých so­ciál­nych sie­tí sa zob­ra­zia v Peop­le Hu­be a zá­ro­veň sa zlú­čia. Kaž­dý kon­takt sa tak vy­sky­tu­je iba raz, ale s in­for­má­cia­mi zo všet­kých so­ciál­nych sie­tí, Out­loo­ku, Hot­mai­lu, Gmai­lu atď. V tej­to sek­cii si mô­že pou­ží­va­teľ v Man­gu vy­tvá­rať ok­rem iné­ho aj sku­pi­ny kon­tak­tov. Pri jed­not­li­vých kon­tak­toch je zá­ro­veň k dis­po­zí­cii aj vý­pis pos­led­nej ak­ti­vi­ty, no­vin­ky zo so­ciál­nych sie­tí a rých­ly prís­tup k fo­to­ga­lé­riám ulo­že­ným na so­ciál­nych sie­ťach. Vďa­ka to­mu má­te preh­ľad o tom, čo sa de­je na Fa­ce­boo­ku a iných so­ciál­nych sie­ťach, aj bez pou­ži­tia sa­mos­tat­nej ap­li­ká­cie. V rám­ci jed­not­li­vých kon­tak­tov má­te k dis­po­zí­cii aj his­tó­riu správ, kto­rá za­hŕňa SMS, Fa­ce­book chat, Win­dows Li­ve Mes­sen­ger, ale aj e-mai­ly a ho­vo­ry. Veľ­mi uži­toč­né! Po­kiaľ ide o Fa­ce­book, uda­los­ti, kto­ré chce­te nav­ští­viť, sa auto­ma­tic­ky pri­da­jú do váš­ho ka­len­dá­ra v te­le­fó­ne.

FB_chat.jpg
No­vin­kou vo Win­dows Pho­ne 7.5 je pria­ma in­teg­rá­cia Fa­ce­book cha­tu

Bing
No­vých fun­kcií sa doč­kal aj vy­hľa­dá­va­cí en­gi­ne Bing. K ne­mu mô­že­te veľ­mi rých­lo pris­tu­po­vať po­mo­cou de­di­ko­va­né­ho har­dvé­ro­vé­ho tla­čid­la. Kla­sic­ké pí­sa­nie kľú­čo­vých slov bo­lo obo­ha­te­né o mož­nosť vy­uži­tia fun­kcie voi­ce-to-text, kto­rú mô­že­te pou­žiť aj v rám­ci pí­sa­nia bež­ných správ. Fun­kcia, sa­moz­rej­me, ne­pod­po­ru­je slo­ven­či­nu, tes­to­va­li sme ju v an­glic­kom ja­zy­ku. Po­te­ši­la aj in­teg­rá­cia ďal­ších fun­kcií - Bing Audio/Mu­sic do­ká­že roz­poz­nať pes­nič­ky, v pod­sta­te ide o al­ter­na­tí­vu k ap­li­ká­cii Sha­zam. Bing Vi­sion vy­uží­va di­gi­tál­ny fo­toa­pa­rát vo fun­kcii čí­tač­ky QR kó­dov a v Ame­ri­ke do­ká­že roz­poz­ná­vať pro­duk­ty aj pod­ľa oba­lov. U nás tá­to fun­kcia ne­fun­gu­je. Slo­ven­sko je z hľa­dis­ka ďal­ších mož­nos­tí Bin­gu za­tiaľ len v príp­ra­ve - ma­py Slo­ven­ska neob­sa­hu­jú žiad­ne bo­dy, vy­hľa­dá­va­nie ne­fun­gu­je, a po­kiaľ sa sna­ží­te vy­užiť ap­li­ká­ciu na na­vi­gá­ciu po Bra­tis­la­ve, za­tiaľ ne­po­cho­dí­te. Je­di­né rie­še­nie je ma­nuál­ne nap­lá­no­va­nie ces­ty a pra­vi­del­ná ak­tua­li­zá­cia va­šej po­lo­hy. Zá­chra­nu pred­sta­vu­je Win­dows Pho­ne Mar­ket­pla­ce, v kto­ré­ho po­nu­ke náj­de­te nap­rík­lad gMaps. Po­dob­ná si­tuácia sa opa­ku­je aj v prí­pa­de Bing Lo­cal Scout - tá­to ap­li­ká­cia náj­de za­ují­ma­vé mies­ta vo va­šom oko­lí, nie však na Slo­ven­sku. Na­priek tým­to lo­kál­nym ne­dos­tat­kom obo­ha­te­nie Bin­gu o no­vé fun­kcie (naj­mä o Bing Audio/Mu­sic a Bing Vi­sion) chvá­li­me, rov­na­ko ako aj pria­my prís­tup k nim cez ob­ra­zov­ku Bin­gu.

bing.jpg
Bing sa prí­cho­dom Man­ga doč­kal množ­stva no­vých fun­kcií - niek­to­ré z nich vrá­ta­ne vý­pi­su za­ují­ma­vých miest vo va­šom oko­lí však na Slo­ven­sku nie sú pod­po­ro­va­né

SkyD­ri­ve a Hot­mail
Z hľa­dis­ka vy­uži­tia ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows Pho­ne 7.5 pri prá­ci po­te­ší in­teg­rá­cia služ­by SkyD­ri­ve s 25 GB pries­to­rom a zlep­še­nie e-mai­lo­vej ap­li­ká­cie. V prí­pa­de Hot­mai­lu je si­tuácia štan­dar­dná - pri prih­lá­se­ní po­mo­cou úč­tu Win­dows Li­ve si mô­že­te nas­ta­viť syn­chro­ni­zá­ciu e-mai­lov, čo sa hneď pre­ja­ví v e-mai­lo­vej ap­li­ká­cii. Tá je preh­ľad­ná a po­nú­ka zá­klad­né mož­nos­ti filtro­va­nia, vy­hľa­dá­va­nia a, sa­moz­rej­me, jed­no­du­chú na­vi­gá­ciu pri pre­ze­ra­ní e-mai­lov a od­po­ve­da­ní na ne. Spo­loč­ne s no­vou ver­ziou pri­bud­la mož­nosť pre­po­jiť via­ce­ro e-mai­lo­vých úč­tov. Po­kiaľ sa prih­lá­si­te nap­rík­lad zo svoj­ho úč­tu Win­dows Li­ve a Goog­le, mô­že­te si nas­ta­viť, aby sa vám e-mai­ly oboch úč­tov zob­ra­zo­va­li v rám­ci jed­nej schrán­ky, naz­va­nej Súk­rom­né e-mai­ly.

skydrive.jpg
Mo­bil­ný Of­fi­ce do­ká­že pria­mo ko­mu­ni­ko­vať s va­ším clou­do­vým úlo­žis­kom SkyD­ri­ve

Služ­bu SkyD­ri­ve sme vám pred­sta­vi­li v člán­ku o clou­de a syn­chro­ni­zá­cii v ja­nuá­ro­vom vy­da­ní PC RE­VUE. In­teg­rá­ciu tej­to služ­by v rám­ci Man­ga chvá­li­me, po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom rých­ly prís­tup k všet­kým do­ku­men­tom, kto­ré sú ulo­že­né v tom­to clou­do­vom úlo­žis­ku. Naj­mä pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú mať svo­je do­ku­men­ty stá­le so se­bou, mať mož­nosť ho­cik­to­rý z nich ke­dy­koľ­vek up­ra­viť a nás­led­ne s tým­to do­ku­men­tom pra­co­vať na po­čí­ta­či, pôj­de o veľ­mi uži­toč­nú fun­kciu. Mo­bil­ný Of­fi­ce pod­po­ru­je aj in­teg­rá­ciu so služ­bou Of­fi­ce 365, pod­po­ra Goog­le Docs však chý­ba. SkyD­ri­ve náj­de­te aj v po­nu­ke Win­dows Pho­ne Mar­ket­pla­ce ako sa­mos­tat­nú ap­li­ká­ciu - tá vám umož­ňu­je nah­rá­vať fo­tog­ra­fie a ob­ráz­ky, zdie­ľať a spra­vo­vať ulo­že­né sú­bo­ry a preh­rá­vať/strea­mo­vať hu­dob­né sú­bo­ry z clou­du. Pria­me stiah­nu­tie hu­dob­ných sú­bo­rov však nie je mož­né.

Mul­ti­tas­king, mul­ti­mé­diá a ďal­šie no­vin­ky
Jed­na z dô­le­ži­tých no­vi­niek je aj pod­po­ra mul­ti­tas­kin­gu. Ten na Win­dows Pho­ne fun­gu­je po­dob­ne ako na za­ria­de­niach s iOS. Ap­li­ká­cie sa v ča­se, keď sa ne­pou­ží­va­jú, us­pia a mož­no sa k nim nes­kôr vrá­tiť dl­hším podr­ža­ním tla­čid­la Späť. Niek­to­ré ap­li­ká­cie do­ká­žu fun­go­vať na po­za­dí, aj po­kiaľ nie sú ot­vo­re­né, mu­sia však byť na tú­to fun­kciu op­ti­ma­li­zo­va­né. Op­ro­ti mož­nos­tiam vo Win­dows Pho­ne 7 mô­že­me te­da ho­vo­riť o jas­nom pok­ro­ku.

Mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač Zu­ne sa s uve­de­ním Man­ga doč­kal nie­koľ­kých koz­me­tic­kých zmien. Ok­rem iné­ho pri­bud­la mož­nosť vy­tvá­ra­nia playlis­tov ale­bo nas­ta­ve­nia po­me­ru strán pri preh­rá­va­ní vi­dea. Šir­šia pod­po­ra mul­ti­me­diál­nych for­má­tov za­tiaľ chý­ba. V prí­pa­de ga­lé­rie pri­bud­li no­vé mož­nos­ti sú­vi­sia­ce s in­teg­rá­ciou so­ciál­nych sie­tí a služ­by SkyD­ri­ve, pri­čom sa da­jú zdie­ľať už aj vi­deá. Po­te­ší aj fun­kcia auto-fix, kto­rá auto­ma­tic­ky up­ra­ví jas, far­by a os­trosť fo­tog­ra­fie, a ta­kis­to aj rých­ly prís­tup do re­ži­mu fo­te­nia.

zune.jpg
Mož­nos­ti preh­rá­va­ča Zu­ne sú veľ­mi zá­klad­né, za­mr­zí chý­ba­jú­ci ek­va­li­zér

Mo­bil­ný Inter­net Explo­rer sa doč­kal pod­po­ry HTML5 a no­vin­kou je aj mož­nosť zdie­ľať mo­bil­ný inter­net s ďal­ší­mi za­ria­de­nia­mi. Te­le­fón v tom­to prí­pa­de fun­gu­je ako prís­tu­po­vý bod Wi-Fi. Sú­čas­ťou Man­ga je aj pod­po­ra no­vých ja­zy­kov, slo­ven­či­na chý­ba, čias­toč­nou úte­chou je in­teg­rá­cia češ­ti­ny.

Pos­tre­hy z praxe

Gra­fic­ké roz­hra­nie Win­dows Pho­nu nás os­lo­vi­lo. Hlav­ný lo­kál­ny ne­dos­ta­tok je ab­sen­cia pod­po­ry Slo­ven­ska - chý­ba slo­ven­ský ja­zyk, ma­py Bing a Lo­cal Scout na­šu kra­ji­nu ne­pod­po­ru­jú a Win­dows Pho­ne Mar­ket­pla­ce ta­kis­to nie je na Slo­ven­sku ofi­ciál­ne pod­po­ro­va­ný. Hrá­či, kto­rí si vy­tvo­ri­li účet v rám­ci služ­by Xbox Li­ve, už dáv­no ten­to prob­lém vy­rie­ši­li vý­be­rom inej kra­ji­ny. V na­šom prí­pa­de bo­la slo­ven­ská kre­dit­ná kar­ta ak­cep­to­va­ná a moh­li sme na­ku­po­vať ap­li­ká­cie.

WP_zune.PNG
Po­kiaľ chce­te z/do Win­dows Pho­nu ko­pí­ro­vať sú­bo­ry, bu­de­te pot­re­bo­vať prog­ram Zu­ne aj na po­čí­ta­či

Na syn­chro­ni­zá­ciu mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov z PC bu­de­te ne­vyh­nut­ne pot­re­bo­vať ap­li­ká­ciu Zu­ne. Na syn­chro­ni­zá­ciu s PC mô­že­te vy­užiť aj auto­ma­tic­kú bez­drô­to­vú syn­chro­ni­zá­ciu cez Wi-Fi. Zu­ne bu­de­te pot­re­bo­vať aj na ak­tua­li­zá­cie ope­rač­né­ho sys­té­mu. Ak­tua­li­zá­cia na Man­go je dos­tup­ná pre všet­ky te­le­fó­ny s Win­dows Pho­ne 7. V tej­to sú­vis­los­ti spo­meň­me aj pod­po­ru mul­ti­mé­dií - v prí­pa­de hu­dob­ných sú­bo­rov je pod­po­ra for­má­tov dos­ta­ču­jú­ca, vi­deo však bu­de­te mu­sieť v niek­to­rých prí­pa­doch kon­ver­to­vať. Ak vám prog­ram Zu­ne nep­reh­rá vi­deo­sú­bor v po­čí­ta­či, nep­reh­rá ho ani Win­dows Pho­ne. V prí­pa­de syn­chro­ni­zá­cie fo­tiek vy­ni­ka­jú­co fun­gu­je auto­ma­tic­ká syn­chro­ni­zá­cia so SkyD­ri­ve a Fa­ce­boo­kom a ta­kis­to auto­ma­tic­ká zá­lo­ha na SkyD­ri­ve.V sú­vis­los­ti so sof­tvé­ro­vým vy­ba­ve­ním te­le­fó­nu sme chvá­li­li in­teg­rá­ciu kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Of­fi­ce, kto­rý ob­sa­hu­je nie­len Word, Excel a Power­Point, ale aj One­No­te. Je veľ­ká ško­da, že Win­dows Pho­ne ne­pod­po­ru­je mož­nosť pri­po­je­nia blue­toot­ho­vej klá­ves­ni­ce, po­mo­cou kto­rej by úp­ra­va do­ku­men­tov a pí­sa­nie textu bo­li ove­ľa kom­for­tnej­šie a te­le­fón by tak bol za­ují­ma­vej­ší aj v po­zí­cii pra­cov­né­ho nás­tro­ja.

Ap­li­ká­cie

Sa­mos­tat­nú ka­te­gó­riu pred­sta­vu­jú ap­li­ká­cie, kto­ré sú v mno­hých prí­pa­doch sr­dcom in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu. Kom­plet­nú kniž­ni­cu dos­tup­ných ap­li­ká­cií si mô­že­te po­zrieť aj na inter­ne­te, sta­čí nav­ští­viť strán­ku www.win­dowspho­ne.com/mar­ket­pla­ce. Z tej­to strán­ky si mô­že­te ok­rem iné­ho vy­hľa­da­nú ap­li­ká­ciu aj nain­šta­lo­vať bez inter­ak­cie s te­le­fó­nom ale­bo vy­hľa­dať stra­te­ný te­le­fón. Ho­ci je pre Win­dows Pho­ne dos­tup­ných viac ako 55 000 ap­li­ká­cií, nie­koľ­ko dô­le­ži­tých zna­čiek stá­le chý­ba. Spo­meň­me ab­sen­tu­jú­ci Sky­pe, kto­rý Mic­ro­soft pa­ra­doxne vlas­tní. Doč­kať by sme sa ho ma­li už čos­ko­ro. Na jed­nej stra­ne je pria­ma in­teg­rá­ciu Fa­ce­book cha­tu a Mes­sen­ge­ra vý­raz­ná kon­ku­ren­čná vý­ho­da, na dru­hej stra­ne pod­po­ra os­tat­ných in­stan­tných ko­mu­ni­ká­to­rov je slab­šia. Me­dzi dos­tup­ný­mi ap­li­ká­cia­mi náj­de­te iba IM+, kto­rý pod­po­ru­je väč­ši­nu pro­to­ko­lov vrá­ta­ne ICQ. Po­te­ši­la nás ap­li­ká­cia YouTu­be Download, po­mo­cou kto­rej si mô­že­te do mo­bil­né­ho te­le­fó­nu uk­la­dať vi­deá z YouTu­be.

marketplace.JPG
Ho­ci po­čet ap­li­ká­cií v po­nu­ke Win­dows Pho­ne Mar­ket­pla­ce neus­tá­le ras­tie, ab­sen­cia niek­to­rých ap­li­ká­cií (napr. Sky­pe) za­mr­zí

Hry sú na Mar­ket­pla­ce roz­de­le­né do dvoch ka­te­gó­rií - ofi­ciál­ne hry Xbox Li­ve aj s pod­po­rou achieve­men­tov a bež­né hry bez pod­po­ry tej­to služ­by.V po­nu­ke sa na­chá­dza zo­pár hier za­dar­mo, vo väč­ši­ne prí­pa­dov však bu­de­te mu­sieť pla­tiť. Na po­rov­na­nie: hra An­gry Birds sa vo Win­dows Pho­ne Mar­ket­pla­ce pre­dá­va za 3 eurá, naj­lac­nej­šie hry Xbox Li­ve sto­ja 2 eurá. Po­čet no­vých ap­li­ká­cií sa však v pos­led­nom ča­se znač­ne zvy­šu­je (ak­tuál­ne prib­liž­ne 2500 ap­li­ka­cií týž­den­ne), tak­že v blíz­kej bu­dúc­nos­ti by mo­hol Win­dows Pho­ne v tom­to sme­re po­núk­nuť via­ce­ro za­ují­ma­vých no­vi­niek. Vý­hod­ná je in­teg­rá­cia s her­nou kon­zo­lou Xbox. S kon­zo­lou zdie­ľa­te achieve­men­ty, pria­te­ľov, sprá­vy. Xbox mož­no ov­lá­dať z te­le­fó­nu po­mo­cou ap­li­ká­cie Xbox Com­pa­nion.

Pre­chá­dza­me na Win­dows Pho­ne

Po­kiaľ sa roz­hod­ne­te prejsť na ope­rač­ný sys­tém Win­dows Pho­ne, te­le­fón­ne čís­la si mô­že­te, sa­moz­rej­me, pre­niesť na SIM kar­te. K dis­po­zí­cii je však aj mož­nosť spra­vo­vať kon­tak­ty on-li­ne po­mo­cou služ­by Win­dows Li­ve (http://explo­re.li­ve.com/win­dows-li­ve-con­tacts), Exchan­ge ale­bo iných kon­ku­ren­čných slu­žieb, ako nap­rík­lad Gmail. Tie­to kon­tak­ty sú auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zo­va­né s va­ším te­le­fó­nom po prih­lá­se­ní do prís­luš­né­ho úč­tu Win­dows Li­ve ale­bo iné­ho. Vý­hod­ná je mož­nosť on-li­ne syn­chro­ni­zá­cie s Fa­ce­boo­kom, Goog­lom ale­bo Out­loo­kom, prí­pad­ne im­por­to­va­nie sú­bo­ru CSV s kon­tak­tmi. Ak má­te kon­tak­ty ulo­že­né v rám­ci za­ria­de­nia s iOS 5, ap­li­ká­cia iC­loud pre po­čí­tač umož­ňu­je syn­chro­ni­zá­ciu s Out­loo­kom - po­mo­cou iC­lou­du si vy­expor­tu­je­te kon­tak­ty do Out­loo­ku a nás­led­ne ich im­por­tu­je­te do svoj­ho úč­tu.

kontakty_online.JPG
Svo­je kon­tak­ty mô­že­te spra­vo­vať aj on-li­ne

Zr­hnu­tie

Win­dows Pho­ne sa pou­čil od kon­ku­ren­cie a mô­že­me ho za­ra­diť me­dzi iP­ho­ne a An­droid. Po­nú­ka vy­la­de­ný har­dvér a sof­tvér po­dob­ne ako iP­ho­ne a via­ce­ro mo­de­lov a vý­rob­cov po­dob­ne ako An­droid. Pri poh­ľa­de na niek­to­ré z no­vi­niek no­vej ak­tua­li­zá­cie Man­go je zrej­mé, že Win­dows Pho­ne sa vy­bral vlas­tnou ces­tou - ino­va­tív­nym roz­hra­ním Met­ro za­me­ra­ným na fun­kčnosť. Na jed­nej stra­ne do­há­ňa kon­ku­ren­ciu v otáz­ke množ­stva po­nú­ka­ných fun­kcií, na dru­hej stra­ne však po­nú­ka množ­stvo uni­kát­nych fun­kcií a prís­tu­pov, kto­ré, nao­pak, ko­pí­ru­je kon­ku­ren­cia. Z Win­dows Pho­ne sa stal vďa­ka Man­gu kon­ku­ren­cies­chop­ný mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém. Win­dows Pho­ne 7.5 svo­jím po­ňa­tím a vý­bor­nou in­teg­rá­ciou so­ciál­nych sie­tí a kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Of­fi­ce si mô­že zís­kať sta­bil­nú pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu. V sú­čas­nej kon­ku­ren­cii to však ur­či­te ne­bu­de mať jed­no­du­ché.

Dvo­ji­ca te­le­fó­nov s Win­dows Pho­ne

HTC Ti­tan je z dvo­ji­ce no­vých mo­de­lov zá­stup­com vy­ššej trie­dy - po­nú­ka 4,7-pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 480 × 800, pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon S2 s pra­cov­nou frek­ven­ciou 1,5 GHz, ope­rač­nú pa­mäť s veľ­kos­ťou 512 MB RAM a 16 GB inter­nú pa­mäť. Ne­chý­ba dvo­ji­ca di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­tov, pred­ný s roz­lí­še­ním 1,3 Mpix a za­dný 8 Mpix. Za­dný di­gi­tál­ny fo­toa­pa­rát je pod­po­re­ný aj dvo­ji­cou LED bles­kov. Ďalej je tu port mic­roUSB, vý­stup HDMI by ste však hľa­da­li zby­toč­ne, rov­na­ko aj slot na kar­ty SD, kto­rý ne­náj­de­te na žiad­nom te­le­fó­ne s Win­dows Pho­ne. Vý­drž ba­té­rie nep­rek­va­pi­la a te­le­fón bu­de­te pri bež­nom pou­ží­va­ní na­bí­jať prib­liž­ne kaž­dý dru­hý deň.

Po­te­ši­la nás kva­li­ta dis­ple­ja, HTC Ti­tan vý­bor­ne zob­ra­zu­je far­by a v kom­bi­ná­cii s dos­ta­toč­nou veľ­kos­ťou dis­ple­ja pred­sta­vu­je vý­bor­nú voľ­bu na mul­ti­me­diál­ne vy­uži­tie, ale aj na sur­fo­va­nie po inter­ne­te ale­bo sprá­vu do­ku­men­tov a e-mai­lov. Vý­raz­ne nás po­te­ši­la aj kva­li­ta za­dné­ho di­gi­tál­ne­ho fo­toa­pa­rá­tu, vý­sled­né fot­ky vy­ze­ra­jú na po­me­ry mo­bil­né­ho te­le­fó­nu vý­bor­ne a Ti­tan vďa­ka sen­zo­ru BSI veľ­mi dob­re fo­tí aj v tmav­ších pries­to­roch. K dis­po­zí­cii je aj pre­din­šta­lo­va­ná ap­li­ká­cia Pho­to En­han­cer, po­mo­cou kto­rej mô­že­te jed­no­du­cho ap­li­ko­vať niek­to­rý z dos­tup­ných efek­tov a vý­sled­nú fo­tog­ra­fiu tak eš­te zlep­šiť. Te­le­fón sa aj na­priek väč­šie­mu dis­ple­ju po­mer­ne po­hodl­ne dr­ží, chvá­li­me hrúb­ku 9,9 mm a pod­ľa di­zaj­nu hneď na pr­vý poh­ľad poz­nať, že ide o vý­ro­bok spo­loč­nos­ti HTC. HTC Hub je v pod­sta­te HTC Sen­se pre Win­dows Pho­ne. Po­kiaľ sa po­zrie­me na HTC Ti­tan ako na ce­lok, roz­hod­ne ide o je­den z naj­lep­ších te­le­fó­nov s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne 7.5, kto­rý sa mo­men­tál­ne na­chá­dza na tr­hu. Ce­na te­le­fó­nu je 458 EUR.

htc_titan_2.jpg

HTC Ra­dar mô­že­me jed­no­du­cho de­fi­no­vať ako men­šiu ver­ziu Ti­ta­nu. Te­le­fón prak­tic­ky ni­čím nep­rek­va­pí a z hľa­dis­ka ov­lá­da­nia a spô­so­bom spra­co­va­nia sú oba te­le­fó­ny to­tož­né. Ra­dar je vy­ba­ve­ný 3,8-pal­co­vým do­ty­ko­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 480 × 800. Pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon má frek­ven­ciu 1 GHz, ope­rač­ná pa­mäť je 512 MB RAM. Inter­ná pa­mäť je op­ro­ti HTC Ti­tan po­lo­vič­ná, vo veľ­kos­ti 8 GB. Niž­šie roz­lí­še­nie ma­jú aj oba di­gi­tál­ne fo­toa­pa­rá­ty, ten za­dný má 5 Mpix. Kva­li­ta fo­tiek v tom­to prí­pa­de neo­hú­ri, ide o kla­sic­ký štan­dard v rám­ci in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov.

htc_radar_2.jpg

Kom­bi­ná­cia ko­vu a po­gu­mo­va­nej spod­nej čas­ti fun­gu­je bez­chyb­ne. Aj na­priek to­mu, že HTC Ra­dar je roz­me­ro­vo men­ší ako Ti­tan, je o je­den mi­li­me­ter hrub­ší. Rozvr­hnu­tie tla­či­diel a ko­nek­to­rov je kla­sic­ké - na ľa­vej stra­ne sa na­chá­dza ko­nek­tor mic­roUSB, na pra­vej stra­ne náj­de­te tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a spúšť fo­toa­pa­rá­tu. Hor­ná hra­na ob­sa­hu­je 3,5 mm jack a tla­či­lo na vy­pnu­tie/za­pnu­tie te­le­fó­nu. Z hľa­dis­ka sof­tvé­ru sa nič ne­me­ní a aj Ra­dar po­nú­ka špe­ciál­ne ap­li­ká­cie od HTC. Ce­na te­le­fó­nu je 317 EUR.


Zdroj: PCR 2/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Od­om­knu­tie in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu
Moderné inteligentné telefóny toho dokážu oveľa viac, ako nám povoľujú výrobcovia operačných systémov. čítať »
 
Kva­li­ta fil­mov sťa­ho­va­ných z inter­ne­tu
V 90. rokoch sa začali na internete objavovať prvé kvalitnejšie kópie (tzv. ripy) filmov, ktoré sa na CD/DVD dostali do filmovej distribúcie. čítať »
 
TEST: Slú­chad­lá všet­ké­ho dru­hu
Zo skúseností vieme, že súčasní používatelia chcú hlavne kvalitný zvuk, a to nielen doma, ale predovšetkým na cestách. Preto prinášame špecializovaný test slúchadiel, ktoré patria k tým lepším, pričom mnohé z nic čítať »
 
Ako sa ro­dí edí­cia PC RE­VUE pre iPad?
Isto si viacerí naši čitatelia všimli, že od septembra minulého roka je náš magazín dostupný aj na tablete Apple iPad. čítať »
 
12× ma­ra­tó­nec s ce­lo­den­nou vý­dr­žou / Test no­te­boo­kov s ultradl­hou vý­dr­žou
Osem hodín na jedno nabitie? Bez problémov. Šestnásť hodín na jedno nabitie? Bez problémov. čítať »
 
CES 2012 Li­ve: Zá­žit­ky z ciest
Po úspechu minulého ročníka aj teraz prinášame zážitky z cesty na CES do Las Vegas. Tento rok sme cestovali samostatne, a tak prinášame denník, ktorý si počas celej cesty poctivo viedol Jozef Orgonáš. čítať »
 
Win­dows Pho­ne 7.5 de­tail­ne
Mobilný operačný systém Windows Phone 7 sa koncom minulého roka dočkal zásadnej aktualizácie na verziu 7.5, známu aj pod označením Mango. čítať »
 
AMD vs. In­tel: Kto­rý je vý­kon­nej­ší?
Porovnávací test notebookov v predchádzajúcom vydaní sa vám veľmi páčil, prichádzame teda opäť s rovnakým scenárom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter