Programujeme GPU / 10. časť

V tej­to čas­ti se­riá­lu uve­die­me zá­klad­né in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa tzv. blo­kov roz­hra­ní, špe­ci­fi­ká­to­rov umies­tne­nia a ďal­ších špe­ci­fic­kých kva­li­fi­ká­to­rov.

Blo­ky roz­hra­ní (inter­fa­ce blocks)

Blo­ky roz­hra­ní sú zos­ku­pe­ním via­ce­rých dek­la­rá­cií pre­men­ných do súhr­nných cel­kov. Na roz­diel od štruk­túr sa pou­ží­va­jú pri pre­no­se úda­jov me­dzi sha­der­mi. To zna­me­ná, že kaž­dý blok mu­sí mať de­fi­no­va­né roz­hra­nie, ku kto­ré­mu pat­rí. Blok vstup­né­ho roz­hra­nia nad­vä­zu­je na blok pred­chá­dza­jú­ce­ho vý­stup­né­ho roz­hra­nia. Na správ­ne na­po­je­nie blo­ku pa­tria­ce­ho vý­stup­né­mu roz­hra­niu na prís­luš­ný blok vstup­né­ho roz­hra­nia mu­sia mať oba blo­ky rov­na­ký po­čet dek­la­rá­cií s rov­na­kou pos­tup­nos­ťou ty­pov a mien a, sa­moz­rej­me, aj rov­na­kú špe­ci­fi­ká­ciu umies­tne­nia jed­not­li­vých čle­nov. V prí­pa­de po­lí sa mu­sí zho­do­vať aj ich veľ­kosť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 10. časť
V tejto časti seriálu uvedieme základné informácie týkajúce sa tzv. blokov rozhraní, špecifikátorov umiestnenia a ďalších špecifických kvalifikátorov. čítať »
 
Na orien­tá­cii za­ria­de­nia zá­le­ží / 3. časť: Vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad/iPod/iP­ho­ne
V predchádzajúcich častiach sme zakaždým skončili spustením aplikácie na simulátore. Ak zatiaľ nemáte aktívnu vývojársku licenciu a spárované vývojové prostredie a tablet či telefón, je zatiaľ vaša jediná možnosť na testovanie a ladenie aplikácií. čítať »
 
Open GL: Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XLII.
V tejto časti seriálu opíšeme postup spojenia prvkov, ktorým sme sa venovali v minulosti, so súčasným obsahom nášho enginu. čítať »
 
Ajax / 8. časť: Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
V tejto časti nášho seriálu sa zameriame na metódy na komunikáciu so serverom pomocou jQuery. čítať »
 
Spring Fra­mework / 4. časť: As­pect-Orien­ted Prog­ram­ming
Aspektovo orientované programovanie (AOP) predstavuje doplnok ku klasickému objektovo orientovanému programovaniu (OOP). čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Tes­to­va­nie pro­to­ko­lu NTP
V predchádzajúcej časti sme ukázali, ako zadať pravidlá firewallu pre činnosť protokolu NTP na chránenom počítači. čítať »
 
Vý­voj ap­li­ká­cií Met­ro sty­le pre Win­dows 8
Dlhé roky sa zdalo, že konzorcium W3C (World Wide Web Consortium) trochu zaspalo na vavrínoch, veď posledný masovo rozšírený štandard XHTML 1.1 bol publikovaný v roku 2001. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Autori sa zameriavajú na marketing pre internetovú generáciu, ľudí narodených v rokoch 1982 - 1993. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter