Ajax / 8. časť: Tvorba interaktívneho webu s jQuery

V tej­to čas­ti náš­ho se­riá­lu sa za­me­ria­me na me­tó­dy na ko­mu­ni­ká­ciu so server­om po­mo­cou jQuery.

Po­kiaľ si pa­mä­tá­te ra­ný vek webo­vých slu­žieb (nie v zmys­le web-servic­es), ako sú dis­kus­né fó­ra či čet, te­da web prib­liž­ne pred 15 rok­mi, mož­no si spo­me­nie­te, že ne­bo­lo zried­ka­vé, ak nap­rík­lad čet pri na­čí­ta­ní no­vých správ za­kaž­dým ob­no­vo­val ce­lé ok­no, čo ma­lo za nás­le­dok ob­čas­né „preb­li­ká­va­nie" ob­sa­hu (a ten­to efekt bol umoc­ne­ný aj po­mer­ne po­ma­lým mo­de­mo­vým spo­je­ním, kto­ré bo­lo v tom ob­do­bí do­mi­nan­tné). Dnes sa s ta­kým nie­čím, sa­moz­rej­me, už nes­tret­ne­me - če­ty na­čí­ta­jú no­vé sprá­vy ply­nu­lo bez ob­no­vo­va­nia ok­na v pre­hlia­da­či, po­lož­ky v e-sho­pe sa pri­dá­va­jú do ko­ší­ka ih­neď po ­klik­nu­tí na tla­čid­lo, zob­ra­ze­nie ob­sa­hu mai­lu po klik­nu­tí v e-mai­lo­vej zlož­ke je ta­kis­to ply­nu­lé atď. No to­to všet­ko nie je dôs­led­kom zrý­chľo­va­nia inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia ale­bo tech­no­ló­gií pou­ži­tých pri tvor­be tých­to ap­li­ká­cií. Hlav­nou prí­či­nou toh­to kro­ku vpred sme­rom k lep­šie­mu pou­ží­va­teľ­ské­mu po­ci­tu z ap­li­ká­cie sú zme­ny v tech­nic­kom di­zaj­ne a rie­še­ní ta­ké­ho­to ty­pu webo­vých ap­li­ká­cií, a to kon­krét­ne vý­me­na dát na po­za­dí. Tak­že dnes mies­to to­ho, aby čet ob­no­vo­val ce­lé ok­no, poš­le na po­za­dí po­žia­dav­ku na ak­tua­li­zá­ciu správ, a po­kiaľ sú no­vé sprá­vy k dis­po­zí­cii, jed­no­du­cho ich zob­ra­zí v prís­luš­nom ok­ne. Pou­ží­va­teľ tak vô­bec ne­tu­ší, že ne­ja­ký pre­nos dát na po­za­dí pre­be­hol a je­ho pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie bo­lo ak­tua­li­zo­va­né tak, aby zod­po­ve­da­lo no­vé­mu sta­vu, i bez ne­žia­du­ce­ho „preb­lik­nu­tia".

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 10. časť
V tejto časti seriálu uvedieme základné informácie týkajúce sa tzv. blokov rozhraní, špecifikátorov umiestnenia a ďalších špecifických kvalifikátorov. čítať »
 
Na orien­tá­cii za­ria­de­nia zá­le­ží / 3. časť: Vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad/iPod/iP­ho­ne
V predchádzajúcich častiach sme zakaždým skončili spustením aplikácie na simulátore. Ak zatiaľ nemáte aktívnu vývojársku licenciu a spárované vývojové prostredie a tablet či telefón, je zatiaľ vaša jediná možnosť na testovanie a ladenie aplikácií. čítať »
 
Open GL: Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XLII.
V tejto časti seriálu opíšeme postup spojenia prvkov, ktorým sme sa venovali v minulosti, so súčasným obsahom nášho enginu. čítať »
 
Ajax / 8. časť: Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
V tejto časti nášho seriálu sa zameriame na metódy na komunikáciu so serverom pomocou jQuery. čítať »
 
Spring Fra­mework / 4. časť: As­pect-Orien­ted Prog­ram­ming
Aspektovo orientované programovanie (AOP) predstavuje doplnok ku klasickému objektovo orientovanému programovaniu (OOP). čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Tes­to­va­nie pro­to­ko­lu NTP
V predchádzajúcej časti sme ukázali, ako zadať pravidlá firewallu pre činnosť protokolu NTP na chránenom počítači. čítať »
 
Vý­voj ap­li­ká­cií Met­ro sty­le pre Win­dows 8
Dlhé roky sa zdalo, že konzorcium W3C (World Wide Web Consortium) trochu zaspalo na vavrínoch, veď posledný masovo rozšírený štandard XHTML 1.1 bol publikovaný v roku 2001. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Autori sa zameriavajú na marketing pre internetovú generáciu, ľudí narodených v rokoch 1982 - 1993. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter