Vývoj aplikácií Metro style pre Windows 8

Dl­hé ro­ky sa zda­lo, že kon­zor­cium W3C (World Wide Web Con­sor­tium) tro­chu za­spa­lo na vav­rí­noch, veď pos­led­ný ma­so­vo roz­ší­re­ný štan­dard XHTML 1.1 bol pub­li­ko­va­ný v ro­ku 2001. Od­vte­dy nas­ta­la dos­lo­va re­vo­lú­cia webu, ko­mer­čne ozna­čo­va­ná ako Web 2.0. Štan­dar­dy HTML a XHTML sa stá­va­li za­sta­ra­ný­mi a ne­vy­ho­vu­jú­ci­mi sú­čas­ným po­žia­dav­kám mo­der­ných webo­vých ap­li­ká­cií. Na pre­ko­na­nie ob­me­dze­ní kla­sic­ké­ho HTML uz­re­lo svet­lo nie­koľ­ko tech­no­ló­gií (AJAX, Flash, Quic­kTi­me, Sil­verlight...), no nor­mot­vor­né kon­zor­cium W3C si na­po­kon po dl­hšom vá­ha­ní ob­há­ji­lo svo­ju po­zí­ciu v ob­las­ti webo­vých tech­no­ló­gií a prip­ra­vu­je no­vý štan­dard HTML 5. Zá­me­rom tvor­cov štan­dar­du HTML 5 je po­sun k inter­ak­ti­vi­te a mul­ti­mé­diám.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 10. časť
V tejto časti seriálu uvedieme základné informácie týkajúce sa tzv. blokov rozhraní, špecifikátorov umiestnenia a ďalších špecifických kvalifikátorov. čítať »
 
Na orien­tá­cii za­ria­de­nia zá­le­ží / 3. časť: Vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad/iPod/iP­ho­ne
V predchádzajúcich častiach sme zakaždým skončili spustením aplikácie na simulátore. Ak zatiaľ nemáte aktívnu vývojársku licenciu a spárované vývojové prostredie a tablet či telefón, je zatiaľ vaša jediná možnosť na testovanie a ladenie aplikácií. čítať »
 
Open GL: Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XLII.
V tejto časti seriálu opíšeme postup spojenia prvkov, ktorým sme sa venovali v minulosti, so súčasným obsahom nášho enginu. čítať »
 
Ajax / 8. časť: Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
V tejto časti nášho seriálu sa zameriame na metódy na komunikáciu so serverom pomocou jQuery. čítať »
 
Spring Fra­mework / 4. časť: As­pect-Orien­ted Prog­ram­ming
Aspektovo orientované programovanie (AOP) predstavuje doplnok ku klasickému objektovo orientovanému programovaniu (OOP). čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Tes­to­va­nie pro­to­ko­lu NTP
V predchádzajúcej časti sme ukázali, ako zadať pravidlá firewallu pre činnosť protokolu NTP na chránenom počítači. čítať »
 
Vý­voj ap­li­ká­cií Met­ro sty­le pre Win­dows 8
Dlhé roky sa zdalo, že konzorcium W3C (World Wide Web Consortium) trochu zaspalo na vavrínoch, veď posledný masovo rozšírený štandard XHTML 1.1 bol publikovaný v roku 2001. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Autori sa zameriavajú na marketing pre internetovú generáciu, ľudí narodených v rokoch 1982 - 1993. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter