Steve Wozniak si myslí, že Android v niektorých veciach predstihol iPhone

Steve Wozniak Spo­lu­zak­la­da­teľ App­lu Ste­ve Woz­niak vraj má rád An­droid. Na roz­diel od Ste­va Job­sa, kto­rý An­droid ne­ná­vi­del a sna­žil sa ho zni­čiť, Woz­niak pri po­rov­ná­va­ní plat­fo­riem netr­pí pred­po­ja­tos­ťou. Ako sa vy­jad­ril, je­ho pri­már­ny te­le­fón je iP­ho­ne. „Mám rád je­ho krá­su. Ale že­lal by som si, aby ro­bil všet­ky tie ve­ci, kto­ré vie An­droid." Pá­či sa mu nap­rík­lad dob­rá na­tív­na na­vi­gá­cia. Me­dzi iOS a An­droi­dom pod­ľa ne­ho nie je ta­ký veľ­ký roz­diel ako me­dzi Win­dows a Mac OS. Pri no­vom iP­ho­ne vi­dí prob­lém pre­dov­šet­kým vo fun­kcii Si­ri. Kým pra­co­va­la ako sa­mos­tat­ná ap­li­ká­cia, bo­lo všet­ko v po­riad­ku. Po in­teg­rá­cii do sys­té­mu však ako­si ne­pos­lú­cha tak ako ke­dy­si.

Za ďal­ší prob­lém po­va­žu­je by­rok­ra­tic­ký schva­ľo­va­cí pro­ces App­lu, kto­rý br­zdí vý­vo­já­rov ap­li­ká­cií pre iOS. Ap­li­ká­cie pre An­droid sa uvá­dza­jú rých­lej­šie, zlep­še­nia a úp­ra­vy sa do nich mô­žu za­pra­co­vať v krat­šom ča­se.

Ste­ve Woz­niak spô­so­bil roz­ruch už pri uve­de­ní Ga­laxy Nexus od Goog­lu. Vte­dy si ho ako je­den z pr­vých osob­ne pri­šiel za­kú­piť do cen­tra Goog­lu a dal sa vy­fo­tog­ra­fo­vať s os­tat­ný­mi zá­ujem­ca­mi pred hlav­nou bu­do­vou.

Zdroj: the­dai­ly­beast.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter