IT pre IT

„Pre­čo je to­to zra­zu prob­lém? Ako vzni­kol? Veď sa to tak zo za­čiat­ku vô­bec nez­da­lo. Ako zís­kať lep­ší preh­ľad o vý­kon­nos­ti jed­not­li­vých pra­cov­ní­kov a ce­lých tí­mov?" Ta­ké­to ale­bo po­dob­né ve­ty den­ne zne­jú asi v kaž­dej fir­me, IT fir­my ne­vy­ní­ma­júc.

Ako vie­me, IT biz­nis je špe­ci­fic­ký svo­jím spô­so­bom reali­zá­cie pro­jek­tov. Na jed­nej stra­ne sú prá­ce na im­ple­men­tač­ných pro­jek­toch ria­de­né pro­jek­to­vým ma­na­žé­rom a na dru­hej sú sa­mot­ní pra­cov­ní­ci za­ra­de­ní do tí­mov po­dlie­ha­jú­cich ria­de­niu ma­na­žé­ra tí­mu. Keď­že prá­ce na mno­hých pro­jek­toch pre­bie­ha­jú pa­ra­lel­ne, je ne­vyh­nut­né pri ich reali­zá­cii klásť dô­raz na efek­tív­ne vy­uži­tie ka­pa­ci­ty pra­cov­ní­kov. Ten­to špe­ci­fic­ký druh prá­ce si, sa­moz­rej­me, vy­ža­du­je aj iný prís­tup k ria­de­niu, plá­no­va­niu a vy­hod­no­co­va­niu. Struč­ne po­ve­da­né, ide o sle­do­va­nie tren­dov vý­vo­ja plá­nu a sku­toč­nos­ti vy­ťa­že­nia inter­ných zdro­jov. Spo­loč­nos­ti sa sna­žia tú­to po­žia­dav­ku ria­de­nia reali­zo­vať rôz­ny­mi spô­sob­mi. Ne­za­ned­ba­teľ­ná sku­toč­nosť je pot­re­ba spo­loč­nos­ti rie­šiť ten­to prob­lém. Ďal­ší as­pekt rie­še­nia je dos­tup­nosť tech­no­lo­gic­kých pros­tried­kov na zvlád­nu­tie tej­to po­žia­dav­ky. Tak do­dá­va­teľ IT rie­še­ní, ako aj ma­na­žé­ri IT od­de­le­ní spo­loč­nos­tí stá­le pot­re­bu­jú sle­do­vať vý­kon­nosť jed­not­li­vých tí­mov a ľu­dí pra­cu­jú­cich v nich tak, aby bo­li zdie­ľa­né zdro­je na pro­jek­toch efek­tív­ne vy­uži­té a spl­ni­li sa po­žia­dav­ky pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia. Je dô­le­ži­té uve­do­miť si pot­re­bu rie­šiť dve nao­ko ne­zá­vis­lé ob­las­ti, a to plá­no­va­nie a sle­do­va­nie sku­toč­nos­ti.

Trend_line.jpg
Obr. 1 Sle­do­va­nie plá­nu a sku­toč­nos­ti pod­ľa jed­not­li­vých pro­jek­tov a tí­mov a ich prie­mer­ná hod­no­ta poč­tu člo­ve­kod­ní – roz­diel me­dzi plá­nom a sku­toč­nos­ťou bol vý­raz­ný pred za­ve­de­ním pra­vi­del­né­ho vy­hod­no­co­va­nia

Na plá­no­va­ní nie je nič zlo­ži­té

Plá­no­vať sa dá, sa­moz­rej­me, rôz­ny­mi spô­sob­mi - od ús­tne­ho, „di­rek­tív­ne­ho" plá­no­va­nia prá­ce pri­de­ľo­va­ním zdro­jov na pro­jek­ty cez jed­no­du­ché exce­lov­ské ta­buľ­ky až po kom­plexné so­fis­ti­ko­va­né rie­še­nia. Na pr­vý poh­ľad by sa moh­lo zdať, že so­fis­ti­ko­va­né rie­še­nie má navrch op­ro­ti os­tat­ným spo­me­nu­tým mož­nos­tiam. V sku­toč­nos­ti to však ne­mu­sí tak byť. V mno­hých prí­pa­doch nie je dô­le­ži­tá kom­plexnosť nás­tro­ja, ale rie­še­nie pou­ží­va­né na plá­no­va­nie. Dô­le­ži­tý uka­zo­va­teľ je efek­ti­vi­ta na­sa­de­nia ta­ké­ho­to rie­še­nia do pre­vádz­ky (pou­ží­va­nia). Prík­la­dom na jej vy­hod­no­te­nie mô­žu byť at­ri­bú­ty: in­ves­tí­cia do ob­sta­ra­nia, nák­la­dy na udr­ža­teľ­nosť rie­še­nia a ocho­ta kom­pe­ten­tných plá­no­vať v ta­kom­to rie­še­ní. Od vy­spe­los­ti da­nej spo­loč­nos­ti zá­vi­sí, akým sme­rom sa bu­de ďa­lej v ob­las­ti plá­no­va­nia vy­ví­jať a ako bu­de mo­di­fi­ko­vať za­beh­nu­té spô­so­by prá­ce.

Detail_plan_actual.jpg
Obr. 2 Za­dá­va­nie plá­nu pros­tred­níc­tvom ta­buľ­ky a sle­do­va­nie ak­tuál­nych hod­nôt k 31. 1. 2011

Fun­kčnosť na pr­vom mies­te

Mož­nos­ti, kto­ré nám pos­ky­tu­jú pok­ro­či­lé nás­tro­je pre ob­lasť plá­no­va­nia a rôz­ne me­tó­dy mo­de­lo­va­nia, mô­žu byť ohu­ru­jú­ce. Tre­ba si však uve­do­miť, že na pr­vom mies­te by ma­la byť ich jed­no­du­chosť a ocho­ta pou­ží­va­te­ľov vy­uží­vať ta­ké­to rie­še­nia. Krá­sa plá­no­va­nia je v je­ho jed­no­du­chos­ti. Čo to zna­me­ná v praxi? Ži­je­me v rých­lej do­be, kto­rá pri­ná­ša čo­raz viac úloh a po­vin­nos­tí. V mno­hých prí­pa­doch prá­ve množ­stvo čias­tko­vých úloh pohl­tí ove­ľa viac ča­su, ako sme pred­pok­la­da­li. Plá­no­va­nie pat­rí me­dzi čin­nos­ti vy­ža­du­jú­ce si pl­nú sús­tre­de­nosť a množ­stvo dát, kto­ré nám umož­nia v mno­hých prí­pa­doch zreali­zo­vať stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tia. Vhod­ne zvo­le­né rie­še­nie s vy­uži­tím správ­nych fun­kcií do­ká­že ušet­riť v prie­me­re viac ako 50 % ča­su. V zá­sad­nej mie­re k to­mu pris­pie­va zní­že­nie množ­stva úko­nov a auto­ma­ti­zá­cia úloh. Po­tom pri plá­no­va­ní nie ste za­hl­te­ní ne­pod­stat­ný­mi in­for­má­cia­mi a k dis­po­zí­cii má­te ih­neď všet­ky re­le­van­tné úda­je.

Average_per_user.jpg
Obr. 3 Sle­do­va­nie plá­nu a sku­toč­nos­ti na jed­not­li­vé pro­jek­ty a tí­my a ich prie­mer­ná hod­no­ta poč­tu člo­ve­kod­ní

Personal_Utilization.jpg
Obr. 4 Sle­do­va­nie uti­li­zá­cie za­mes­tnan­ca

Poz­nám­ka: Autor sa špe­ciál­ne té­me di­zaj­nu das­hboar­dov ve­no­val v sa­mos­tat­nom člán­ku uve­rej­ne­nom v In­foware č. 12/2010 na stra­ne 32.

Kva­li­ta dát a ich jed­noz­nač­nosť

O kva­li­te dát sa už ve­ľa po­pí­sa­lo, ale má­lok­to si v sku­toč­nos­ti uve­do­mu­je jej dô­le­ži­tosť. Na správ­ne vy­hod­no­te­nie si­tuácie sú pot­reb­né kva­lit­né dá­ta. A nie­len to, veď v prí­pa­de ria­de­nia ľu­dí je tá­to ob­lasť eš­te kri­tic­kej­šia, keď be­rie­me do úva­hy, že od­me­ňo­va­nie za­mes­tnan­cov nad­vä­zu­je na ich vý­kon­nosť. Ak má­me v tí­me nes­po­koj­ných pra­cov­ní­kov len z dô­vo­du nes­práv­ne vy­čís­le­ných od­mien či na zá­kla­de zle za­da­ných dát, mô­že to naštr­biť ich dô­ve­ru v za­mes­tná­va­te­ľa. Kva­li­ta vstup­ných dát je zá­klad dob­ré­ho vý­kaz­níc­tva. Net­re­ba sa báť tej­to ob­las­ti, mu­sí­me k nej pris­tú­piť bez pred­sud­kov. V pr­vom ra­de sa tre­ba za­me­rať na dá­ta, hod­no­ty, kto­ré pre nás ma­jú naj­vyš­šiu pri­da­nú hod­no­tu. Na zá­kla­de skú­se­nos­tí ne­chaj­te kva­li­tu dát na pou­ží­va­te­ľov. Sa­mi sa k to­mu pos­ta­via zod­po­ved­ne, pre­to­že si uve­do­mu­jú, že do­da­né dá­ta bu­dú ďa­lej ak­tív­ne vy­uží­vať, a tak mu­sia mať dob­rú vy­po­ve­da­ciu hod­no­tu. Po­ne­chaj­te si na to čas. Nes­naž­te sa vy­čis­tiť všet­ko, čo má­te, na pr­výk­rát. K ve­ciam tre­ba pris­tu­po­vať prag­ma­tic­ky a pos­tup­ne. Ten­to prís­tup sa os­ved­čil v praxi ako naj­účin­nej­ší.

Dell aplikacie.jpg
Obr. 4 Zlep­še­nie pre­dik­čných schop­nos­tí po na­sa­de­ní rie­še­nia sa pre­ja­vi­lo už v pr­vých me­sia­coch; ako vid­no, ten­to trend sa za­cho­val a na­ďa­lej sa zlep­šu­je

Roz­hod­nu­tie roz­ho­du­je

Ac­ting over da­ta ale­bo da­ta in­si­de, tak­to sa ozna­ču­je schop­nosť roz­ho­do­vať na zá­kla­de dát pret­ran­sfor­mo­va­ných do pou­ži­teľ­ných in­for­má­cií, vhod­ných na roz­ho­do­va­nie. Ac­ting (čo zna­me­ná ko­nať) je dô­le­ži­tá sú­časť roz­ho­do­va­nia. K tej­to úlo­he, sa­moz­rej­me, pat­rí i schop­nosť spros­tred­ko­vať to­to roz­hod­nu­tie za­in­te­re­so­va­ným oso­bám. Roz­ho­do­vať, kto, ke­dy, čo bu­de vy­ko­ná­vať, či mám dos­ta­tok zdro­jov, ka­pa­cít na zvlád­nu­tie sta­no­ve­ných úloh. To­to sú otáz­ky, na kto­ré pot­re­bu­je­me veľ­mi rých­lo a správ­ne rea­go­vať, pre­to­že ma­jú vý­raz­ný do­sah na pro­fi­ta­bi­li­tu a dl­ho­do­bo udr­ža­teľ­ný rast spo­loč­nos­ti. Ko­nať ta­kis­to zna­me­ná správ­ne ko­mu­ni­ko­vať in­for­má­cie nie­len vnút­ri tí­mu, ale aj zá­kaz­ní­kom nap­rík­lad v prí­pa­de ne­ča­ka­ných po­su­nov ter­mí­nov. Ko­mu­ni­ká­cia na zá­kla­de fak­tov zvy­šu­je kre­dit a dô­ve­ru u klien­tov. V spo­loč­nos­ti, kde pa­ra­lel­ne pre­bie­ha via­ce­ro pro­jek­tov, mô­žu neo­ča­ká­va­né zme­ny v pro­ce­se ria­de­nia na­ro­biť ne­ma­lé prob­lé­my. Po­sú­va­jú sa ter­mí­ny, zdro­je a prá­ve rie­še­nie na plá­no­va­nie a vy­hod­no­co­va­nie má ob­rov­ský prí­nos v po­do­be flexibi­li­ty, dy­na­mi­ky a sle­do­va­nia pro­fi­ta­bi­li­ty tak pro­jek­tov, ako i ce­lých tí­mov.

A čo z to­ho

Skú­se­nos­ti z reali­zo­va­ných pro­jek­tov uka­zu­jú, že pr­vé po­zi­tív­ne vý­sled­ky sa dos­ta­via už v prie­be­hu pr­vé­ho kvar­tá­lu od je­ho na­sa­de­nia, a to vo for­me ná­ras­tu mar­že v prie­me­re asi o 5 %, čo v ko­neč­nom dôs­led­ku pred­sta­vu­je ne­ma­lé fi­nan­čné pros­tried­ky. Ďal­ší po­zi­tív­ny efekt je zlep­še­nie plá­nu vy­uži­tia zdro­jov. Reál­ne prík­la­dy potvr­dzu­jú, že po na­sa­de­ní rie­še­nia sa roz­diel me­dzi plá­nom a sku­toč­nos­ťou ne­lí­ši v prie­me­re o viac ako 7 %, čo dá­va ob­rov­ský pries­tor na za­bez­pe­če­nie dl­ho­do­bo udr­ža­teľ­né­ho ras­tu spo­loč­nos­ti. Ne­za­ned­ba­teľ­ná sku­toč­nosť je aj nás­led­né zlep­še­nie kva­li­ty dát, ze­fek­tív­ne­nie pro­ce­sov a pre­dik­cie.

Igor Balazovic.jpg Igor Ba­la­žo­vič
Autor je Bu­si­ness In­telli­gen­ce kon­zul­tant
NESS Slo­ven­sko, a. s.

Zdroj: IW 1-2/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 10. časť
V tejto časti seriálu uvedieme základné informácie týkajúce sa tzv. blokov rozhraní, špecifikátorov umiestnenia a ďalších špecifických kvalifikátorov. čítať »
 
Na orien­tá­cii za­ria­de­nia zá­le­ží / 3. časť: Vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad/iPod/iP­ho­ne
V predchádzajúcich častiach sme zakaždým skončili spustením aplikácie na simulátore. Ak zatiaľ nemáte aktívnu vývojársku licenciu a spárované vývojové prostredie a tablet či telefón, je zatiaľ vaša jediná možnosť na testovanie a ladenie aplikácií. čítať »
 
Open GL: Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XLII.
V tejto časti seriálu opíšeme postup spojenia prvkov, ktorým sme sa venovali v minulosti, so súčasným obsahom nášho enginu. čítať »
 
Ajax / 8. časť: Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
V tejto časti nášho seriálu sa zameriame na metódy na komunikáciu so serverom pomocou jQuery. čítať »
 
Spring Fra­mework / 4. časť: As­pect-Orien­ted Prog­ram­ming
Aspektovo orientované programovanie (AOP) predstavuje doplnok ku klasickému objektovo orientovanému programovaniu (OOP). čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Tes­to­va­nie pro­to­ko­lu NTP
V predchádzajúcej časti sme ukázali, ako zadať pravidlá firewallu pre činnosť protokolu NTP na chránenom počítači. čítať »
 
Vý­voj ap­li­ká­cií Met­ro sty­le pre Win­dows 8
Dlhé roky sa zdalo, že konzorcium W3C (World Wide Web Consortium) trochu zaspalo na vavrínoch, veď posledný masovo rozšírený štandard XHTML 1.1 bol publikovaný v roku 2001. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Autori sa zameriavajú na marketing pre internetovú generáciu, ľudí narodených v rokoch 1982 - 1993. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter