Wolfram Alpha – vyhľadávač s rozumom / Užitočné nástroje on-line

Strana 2/2

Dá­tu­my nás do­vied­li k prá­ci s čís­la­mi, kde schop­nos­ti a vlas­tnos­ti Wolfram Al­pha vzhľa­dom na je­ho bez­plat­nú dos­tup­nosť vy­rá­ža­jú dych. To, že do roz­hra­nia sa dá za­dať nap­rík­lad vstup 10 + 18 + 5 a prog­ram vy­po­čí­ta správ­ny vý­sle­dok, vás ur­či­te nep­rek­va­pí. Po­koj­ne však mô­že­te za­dá­vať aj úlo­hy z vy­ššej ma­te­ma­ti­ky. Nap­rík­lad na vý­po­čet ma­tíc sa pou­ží­va nas­le­du­jú­ci zá­pis: rank({{9, 3, 5}, {-6, -9, 7}, {-1, -8, 1}}), kto­rý zná­zor­ňu­je ma­ti­cu s tro­mi stĺpca­mi a tro­mi riad­ka­mi. De­ri­vá­ciu fun­kcie y = (2x2 + 1) e-x za­pí­še­me v tva­re: de­ri­va­ti­ve of (2*x^2+1)*exp(-x), pri­čom sym­bol ^ mô­že­te za­dá­vať po­mo­cou Alt+94. Chce­te po­čí­tať ur­či­tý in­teg­rál? Žiad­ny prob­lém. Zá­pis vy­ko­ná­me v tva­re: in­teg­ra­te (exp(x)+exp(-x))^2 for x from 0 to ln(4). Prog­ram ok­rem štan­dar­dné­ho vý­sled­ku vy­kres­ľu­je nie­len gra­fy vý­sled­ných rie­še­ní, ale nap­rík­lad aj prie­beh vý­poč­tu. Z uve­de­né­ho vi­dieť, že vďa­ka pok­ro­či­lým ma­te­ma­tic­kým schop­nos­tiam je ten­to nep­res­taj­ne dos­tup­ný on-li­ne nás­troj sku­toč­ne vďač­ným po­moc­ní­kom pre mno­hých štu­den­tov, tech­ni­kov či ve­dec­kých pra­cov­ní­kov. Pou­ži­tie ma­te­ma­ti­ky sa však ne­tý­ka len tých­to od­bo­rov. Prak­tic­ky kaž­dý člo­vek ob­čas pot­re­bu­je vy­po­čí­tať nie­čo, s čím sa mu jed­no­du­cho nech­ce zlo­ži­tej­šie ope­ro­vať ale­bo sa bo­jí ne­ja­kej chy­by, kto­rej by sa v ne­po­zor­nos­ti mo­hol do­pus­tiť. Bež­né je pou­ží­va­nie troj­člen­ky. Ty­pic­ky nap­rík­lad: Ak je množ­stvo 1230 eur 45 % vý­sled­nej su­my, koľ­ko eur je 31 %? (1230 is 45% how much is 31%). Ale­bo nap­rík­lad zlo­ži­tej­šia zá­le­ži­tosť: Koľ­ko dlaž­díc s veľ­kos­ťou 30 × 30 cm pot­re­bu­jem na to, aby som vy­dláž­dil bal­kón so šír­kou 80 cm a dĺžkou 4 m? Uva­žuj­me pri tom, že me­dze­ry me­dzi dlaž­di­ca­mi bu­dú 5 mm a do re­zer­vy pot­re­bu­jem 5 % dlaž­díc na­vy­še. Ma­te­ma­tic­ky sa zá­pis vy­ko­ná tak­to: Ceil[Ceil[(80cm)/(30cm+5mm)]*Ceil[(4m)/(30cm+5mm)]*105%]. Od­po­veď je 45. Všim­ni­te si, že pri za­da­ní si ne­mu­sí­te lá­mať hla­vu s pre­vo­dom jed­no­tiek. Ma­te­ma­tic­ké jad­ro si jed­not­ky pre­ve­die auto­ma­tic­ky. Wolfram Al­pha tak ne­má prob­lém ani s po­ves­tným sčí­ta­ním jabĺk a hru­šiek (2 ap­ples + 1 pear). Hod­no­ty jed­no­du­cho pre­kon­ver­tu­je na nut­rič­né hod­no­ty a zob­ra­zí vý­sle­dok v po­do­be 278 ka­ló­rií vrá­ta­ne roz­pi­su na pro­teí­ny, uh­ľo­hyd­rá­ty či cuk­ry.

Derivacia.png
Vý­poč­to­vé jad­ro sa pok­ro­či­lých ma­te­ma­tic­kých ope­rá­cií von­kon­com nez­ľak­ne

Tým sa dos­tá­va­me k prá­ci s jed­not­ka­mi, kto­rá je opäť ob­di­vu­hod­ná. Ur­či­te kaž­dý vie, že na bež­nú kon­ver­ziu me­dzi jed­not­ka­mi mož­no pou­žiť množ­stvo prog­ra­mov a webo­vých nás­tro­jov. Žiad­ny však neu­mož­ňu­je ta­kú de­tail­nú prá­cu s vý­sled­kom a jed­not­li­vý­mi ob­je­ma­mi, roz­mer­mi či iný­mi hod­no­ta­mi ako prá­ve Wolfram Al­pha. Ako prík­lad uve­die­me za­da­nie 1200 °C (pos­ta­čí za­dať 1200 C). Ok­rem pre­vo­du na Kel­vi­no­vu stup­ni­cu náj­de­me úda­je pre­po­čí­ta­né na stup­ni­cu Fah­ren­hei­ta, Ran­ki­na, Réaumu­ra a ďal­šie. Doz­vie­me sa, že pla­meň oh­ňa pri da­nej tep­lo­te je čer­ve­ný a má vl­no­vú dĺžku 1,9671 mik­ro­met­ra a frek­ven­ciu 86,607 THz. Na po­rov­na­nie je ďa­lej uve­de­né, že o 200 °C niž­šiu tep­lo­tu má mod­rá časť pla­me­ňa svieč­ky ale­bo že tep­lo­ta bež­nej mag­my je v roz­hra­ní o 100 °C me­nej a 500 °C viac. Rov­na­ko za­ují­ma­vé in­for­má­cie dos­ta­ne­me po za­da­ní vstu­pu 1 kg zla­ta (1 kg gold). Wolfram Al­pha pre nás vy­po­čí­ta roz­mer gu­le a koc­ky, kto­ré by uve­de­ná hmot­nosť zla­ta za­be­ra­la, uká­že je­ho ce­nu v eurách a iných me­nách, zob­ra­zí tep­lo­ty pot­reb­né na je­ho roz­ta­ve­nie či pri­ve­de­nie do bo­du va­ru a ne­vy­ne­chá ani úda­je o tom, koľ­ko ener­gie v kJ by ste na tie­to úko­ny pot­re­bo­va­li. Pri za­da­ní prak­tic­ky akej­koľ­vek jed­not­ky prog­ram uka­zu­je vždy re­le­van­tné in­for­má­cie a množ­stvo roz­lič­ných pre­poč­tov, kto­ré uľah­ču­jú po­cho­pe­nie da­nej hod­no­ty v rôz­nych as­pek­toch. Ak nap­rík­lad za­dá­te ob­jem v po­do­be 8000 slov (8000 word), prog­ram vy­po­čí­ta, aký bu­de prie­mer­ný po­čet pís­men, koľ­ko strán text prib­liž­ne za­be­rie a aký dl­hý čas strá­vi­te pri je­ho bež­nom čí­ta­ní či za­pi­so­va­ní. Bez prob­lé­mov ta­kis­to mô­že­te za­dá­vať nap­rík­lad vstu­py ty­pu 20 EUR za ho­di­nu (20 EUR/hr), kde dôj­de k pre­poč­tu na zá­ro­bok v dňoch, me­sia­coch či jed­nom ro­ku, a to vrá­ta­ne úda­jov tý­ka­jú­cich sa len bež­né­ho 8-ho­di­no­vé­ho pra­cov­né­ho ča­su. Po­čí­tať mô­že­te v ľu­bo­voľ­ných me­nách, pri­čom sa bu­dú zob­ra­zo­vať aj pre­poč­ty na iné me­ny pod­ľa ak­tuál­nych kur­zov či v prí­pa­de zá­uj­mu pod­ľa kur­zov plat­ných v mi­nu­lých ro­koch.

Zlato.png
Ve­de­li ste, že 1 ki­log­ram zla­ta by sta­čil len na koc­ku s veľ­kos­ťou hra­ny 3,73 cm?

Vy­skú­šať mô­že­te aj zlo­ži­tej­šie vstu­py. Poz­ri­me si nap­rík­lad typ za­da­nia v sú­vis­los­ti so špor­tom a zdra­vím. Za­daj­me, že bež­íme 30 mi­nút rých­los­ťou 10 km/h, pri­čom zvo­lí­me svo­je fy­zic­ké úda­je, nap­rík­lad ako muž s vý­škou 180 cm, hmot­nos­ťou 80 kg a ve­kom 30 ro­kov (run­ning 10 km/h 30 mi­nu­tes 180 cm 80 kg age 30 ma­le). Wolfram Al­pha vy­po­čí­ta ob­jem spot­re­bo­va­nej ener­gie, množ­stvo spá­le­né­ho tu­ku, po­žia­dav­ky na spot­re­bu kys­lí­ka a od­had­ne sr­dco­vý tep. Rov­na­ko zob­ra­zí re­le­van­tné úda­je o tom, s aký­mi iný­mi čin­nos­ťa­mi je ten­to ob­jem vy­da­nej ener­gie po­rov­na­teľ­ný, pre­ve­die rých­los­ti a ubeh­nu­té vzdia­le­nos­ti do iných jed­no­tiek (nap­rík­lad kro­kov) či vy­ko­ná pre­dik­ciu, koľ­ko by pri da­nom tem­pe tr­va­lo ubeh­nu­tie ma­ra­tó­nu. Pes­trosť úda­jov dob­re uka­zu­je to, v akom veľ­kom množ­stve rôz­nych čin­nos­tí sa dá tá­to webo­vá ap­li­ká­cia pou­ží­vať. Wolfram Al­pha si tak bez prob­lé­mov po­ra­dí nie­len s tri­viál­nou špor­to­vou otáz­kou ty­pu, koľ­ko me­dai­lí zís­ka­lo Slo­ven­sko na olym­piá­de v ro­ku 2010 (slo­va­kia olym­pics me­dals 2010), ale aj ná­roč­ným bio­lo­gic­kým za­da­ním ATAGTCCTAG­TTAAA, pri kto­rom zob­ra­zí pod­rob­né in­for­má­cie o tej­to gé­no­vej sek­ven­cii vrá­ta­ne gra­fic­ké­ho zob­ra­ze­nia zhôd v chro­mo­zó­moch ľud­ské­ho ge­ne­tic­ké­ho kó­du. Prek­li­ka­ním vo vý­sled­koch sa nás­led­ne ľah­ko pre­ne­sie­te do de­tai­lov o štruk­tú­re jed­not­li­vých za­in­te­re­so­va­ných gé­nov vrá­ta­ne in­for­má­cií o ich štruk­tú­re, gé­no­vých „su­se­doch", ty­poch ich pro­teí­nov a po­dob­ne. Z tej­to kom­plexnos­ti už sku­toč­ne jas­ne vi­dieť, aký moc­ný in­for­mač­ný nás­troj má v po­do­be Wolfram Al­pha bež­ný člo­vek k dis­po­zí­cii.

V prog­ra­me mož­no ďa­lej vy­ko­ná­vať nap­rík­lad vý­po­čet che­mic­kých reak­cií či iných fy­zi­kál­nych de­jov. Goog­le či Wiki­pé­dia je vám zrej­me úpl­ne na nič v mo­men­te, keď pot­re­bu­je­te okam­ži­tú od­po­veď na otáz­ku ty­pu, „aká bu­de vý­sled­ná Če­ren­ko­vo­va ra­diá­cia pri ki­ne­tic­kej ener­gii elek­tró­nu 0,8 MeV a in­dexe lo­mu mé­dia 1,4" (Ce­ren­kov ra­dia­tion, 0.8MeV elec­tron, n=1.4). Z ve­dec­kých sfér sa však na zá­ver opäť za­tú­laj­me do ob­las­tí, kto­ré sú pred­sa len prís­tup­nej­šie bež­ným ľu­ďom. Vďa­ka roz­sia­hlym dá­tam mô­že­te po­rov­ná­vať nap­rík­lad eko­no­mic­ké vý­sled­ky jed­not­li­vých fi­riem (pos­ta­čí za­da­nie ty­pu: Mic­ro­soft IBM App­le), náv­štev­nosť inter­ne­to­vých strá­nok (www.goog­le.com www.fa­ce­book.com), zis­tiť naj­väč­šie štá­ty v Af­ri­ke (big­gest coun­try af­ri­ca) či zis­ťo­vať ak­tuál­nu vzdia­le­nosť pla­né­ty Nep­tún od Ze­me (dis­tan­ce Nep­tu­ne from Earth). Prá­ve pos­led­ný me­no­va­ný prík­lad za­da­nia dát pek­ne uka­zu­je to, akú vý­ho­du má „vý­poč­to­vý vy­hľa­dá­vač" pred sta­tic­kým vy­hľa­dá­va­čom ale­bo en­cyk­lo­pé­diou po­zos­tá­va­jú­cou z pev­ných dát. Ok­rem prie­mer­nej vzdia­le­nos­ti to­tiž ne­má prob­lém spo­čí­tať ak­tuál­ne po­lo­hy pla­nét na ich or­bi­tál­nych drá­hach a uviesť aj hod­no­ty pla­tia­ce v mo­men­te, keď otáz­ku kla­die­te. Vo vý­sled­ku tak pri kaž­dej mož­nos­ti pou­žiť svo­je vý­poč­to­vé jad­ro Wolfram Al­pha bú­ra aj tie naj­vzdia­le­nej­šie hra­ni­ce to­ho, čo od vy­hľa­dá­va­cej a in­for­mač­nej služ­by vô­bec oča­ká­va­me.

Ver­dikt PC RE­VUE

V na­šom člán­ku sme uká­za­li len ne­patr­ný zlo­mok mož­nos­tí, kto­rý moc­ný nás­troj v po­do­be Wolfram Al­pha po­nú­ka. Pre viac in­for­má­cií ne­za­bud­ni­te klik­núť na je­ho inter­ne­to­vej strán­ke na mož­nosť exam­ples, kto­rá zob­ra­zí návr­hy a ukáž­ky pou­ži­tia toh­to nás­tro­ja v mno­hých iných od­vet­viach a dob­re vám pos­lú­ži na lep­šie po­cho­pe­nie ce­lej syn­taxe za­dá­va­nia otá­zok. Aký­koľ­vek vý­stup, či už vý­poč­to­vý, ale­bo gra­fic­ký, si zá­ro­veň mô­že­te vždy ulo­žiť aj do sú­bo­ru PDF po­mo­cou vsta­va­né­ho nás­tro­ja na kaž­dom vy­ge­ne­ro­va­nom vý­sled­ku. Za tri ro­ky svo­jej exis­ten­cie si Wolfram Al­pha vy­bu­do­val me­dzi inter­ne­to­vý­mi pou­ží­va­teľ­mi prah­nú­ci­mi po kom­plexných a pok­ro­či­lých in­for­má­ciách pev­né a neoh­ro­ze­né mies­to. Len čo za­čne­te raz Wolfram Al­pha sku­toč­ne pl­no­hod­not­ne pou­ží­vať, zrej­me už si ne­bu­de­te môcť pred­sta­viť svoj ži­vot bez ne­ho. Tá­to vlas­tnosť je však spo­loč­ná prak­tic­ky pre všet­ky uži­toč­né nás­tro­je uľah­ču­jú­ce ale­bo sprí­jem­ňu­jú­ce náš ži­vot. Ve­de­li ste nap­rík­lad, že PC RE­VUE znie v Mor­seo­vom kó­de tak­to: •--• , -•-• , , •-• , • , •••- , ••- , •?

Zdroj: PCR 2/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Od­om­knu­tie in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu
Moderné inteligentné telefóny toho dokážu oveľa viac, ako nám povoľujú výrobcovia operačných systémov. čítať »
 
Kva­li­ta fil­mov sťa­ho­va­ných z inter­ne­tu
V 90. rokoch sa začali na internete objavovať prvé kvalitnejšie kópie (tzv. ripy) filmov, ktoré sa na CD/DVD dostali do filmovej distribúcie. čítať »
 
TEST: Slú­chad­lá všet­ké­ho dru­hu
Zo skúseností vieme, že súčasní používatelia chcú hlavne kvalitný zvuk, a to nielen doma, ale predovšetkým na cestách. Preto prinášame špecializovaný test slúchadiel, ktoré patria k tým lepším, pričom mnohé z nic čítať »
 
Ako sa ro­dí edí­cia PC RE­VUE pre iPad?
Isto si viacerí naši čitatelia všimli, že od septembra minulého roka je náš magazín dostupný aj na tablete Apple iPad. čítať »
 
12× ma­ra­tó­nec s ce­lo­den­nou vý­dr­žou / Test no­te­boo­kov s ultradl­hou vý­dr­žou
Osem hodín na jedno nabitie? Bez problémov. Šestnásť hodín na jedno nabitie? Bez problémov. čítať »
 
CES 2012 Li­ve: Zá­žit­ky z ciest
Po úspechu minulého ročníka aj teraz prinášame zážitky z cesty na CES do Las Vegas. Tento rok sme cestovali samostatne, a tak prinášame denník, ktorý si počas celej cesty poctivo viedol Jozef Orgonáš. čítať »
 
Win­dows Pho­ne 7.5 de­tail­ne
Mobilný operačný systém Windows Phone 7 sa koncom minulého roka dočkal zásadnej aktualizácie na verziu 7.5, známu aj pod označením Mango. čítať »
 
AMD vs. In­tel: Kto­rý je vý­kon­nej­ší?
Porovnávací test notebookov v predchádzajúcom vydaní sa vám veľmi páčil, prichádzame teda opäť s rovnakým scenárom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter