Elektronické predplatné

Pred­pla­te­ním zís­ka­te prís­tup k flash ver­ziám oboch ma­ga­zí­nov PC RE­VUE a IN­FOWARE, kto­ré mô­že­te po prih­lá­se­ní pre­ze­rať na inter­ne­te v chrá­ne­nej zó­ne. Tu náj­de­te ukáž­ku, ako vy­ze­rá vy­da­nie PC RE­VUE vo flash ver­zii. (Ukáž­ka je z dô­vo­du autor­ských práv v níz­kom roz­lí­še­ní.)

Elek­tro­nic­ké pred­plat­né Polroč­né Roč­né Ob­jed­ná­te
PC RE­VUE a IN­FOWARE 12,60 € 22,55 € Klik­nu­tím tu

flash verzia.jpg

Pred­plat­né pre App­le iPad

Ide o špe­ciál­ne pred­plat­né ur­če­né pre za­ria­de­nia App­le iPad. Pred­pla­te­ním zís­ka­te prís­tup k mul­ti­me­diál­nej ver­zii ma­ga­zí­nu PC RE­VUE s pri­da­ným mul­ti­me­diál­nym ob­sa­hom (vi­deá, fo­to­ga­lé­rie). Sta­čí ak v Ap­pSto­re vy­hľa­dá­te ap­li­ká­ciu s náz­vom PC RE­VUE. Pred­plat­né pre iPad sa auto­ma­tic­ky ob­no­vu­je pri je­ho skon­če­ní, po­kiaľ ho ma­nuál­ne nez­ru­ší­te.

Pred­plat­né pre App­le iPad
1 vy­da­nie 3 me­sia­ce Polro­ka Rok
PC RE­VUE 1,79 3,99 € 7,99 € 13,99 €

PCR_kniznica.jpg

Pred­plat­né pre An­droid

Po­nú­ka­me mož­nosť čí­tať ma­ga­zí­ny PC RE­VUE a IN­FOWARE aj na za­ria­de­niach s OS An­droid. Sta­čí si v An­droid mar­ke­te stiah­nuť ap­li­ká­ciu s náz­vom WOOKY. V me­nu ap­li­ká­cie prej­di­te do sek­cie ča­so­pi­sy a vy­hľa­daj­te ma­ga­zí­ny PC RE­VUE a IN­FOWARE. Kú­piť si mô­že­te jed­not­li­vé vy­da­nia, kto­ré pre­ze­rá­te cez čí­tač­ku WOOKY (neob­sa­hu­jú prí­dav­ný mul­ti­me­diál­ny ob­sah).

Pred­plat­né pre An­droid Ce­na za 1 vy­da­nie
PC RE­VUE 1,60 €
IN­FOWARE 0,85 €
wooky.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­ta­lóg IT fi­riem
Katalóg obsahuje kontaktné informácie o spoločnostiach pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti informačných a komunikačných technológií. Registrácia a publikovanie v katalógu je úplne bezplatné a môžete ho urobiť okamžite. čítať »
 
Elek­tro­nic­ké pred­plat­né
Predplatením získate prístup k flash verziám oboch magazínov PC REVUE a INFOWARE, ktoré môžete po prihlásení prezerať na internete v chránenej zóne. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter