TEST: Základné dosky pre najnovšie procesory / Dosky pre Intel Sandy Bridge-E aj AMD Bulldozer

Strana 4/4

Sof­tvé­ro­vá vý­ba­va do­siek ASUS

asus-x79rampage-epu.jpg Spo­loč­nosť ASUS k dos­kám pri­ba­ľu­je veľ­mi uži­toč­nú uti­li­tu AI Sui­te II, kto­rá ob­sa­hu­je nie­koľ­ko čias­tko­vých prog­ra­mov na sprá­vu a sle­do­va­nie har­dvé­ru. Ne­chý­ba tu mož­nosť auto­ma­tic­ky pre­tak­to­vať svoj pro­ce­sor či pre­nas­ta­viť je­ho pa­ra­met­re, kto­ré sa pre­ja­via po reš­tar­te PC. Za­ují­ma­vý je prog­ram EPU, kto­rý v spo­lup­rá­ci s viac­fá­zo­vým na­pá­ja­ním jed­not­li­vých sys­té­mov dos­ky in­te­li­gen­tne dis­tri­buu­je ener­giu tak, aby po­nú­kol pou­ží­va­te­ľo­vi op­ti­mál­nu kom­bi­ná­ciu spot­re­by a vý­ko­nu. Exis­tu­je tu ta­kis­to mož­nosť zvo­liť si dô­raz na šet­re­nie, tu však sys­tém za­čne škr­tiť nie­len prí­kon, ale aj frek­ven­ciu a na­pä­tie pro­ce­so­ra. Aj pre tú­to fun­kciu si vie­me pred­sta­viť vhod­né vy­uži­tie, nap­rík­lad ak plá­nu­je­te ne­chať ce­lú noc na­lie­vať dá­ta zo svoj­ho PC do prá­ce, prí­de ak­tív­na ús­po­ra vhod.

asus-x79rampage-probeii.jpg Sym­pa­tic­kou uti­li­tou sa uká­za­la aj Pro­be II, kde si mô­že­te ove­riť správ­ne fun­go­va­nie svoj­ho sys­té­mu z hľa­dis­ka tep­lôt a na­pä­tí. Ak ná­ho­dou vlas­tní­te je­den z vy­šších mo­de­lov do­siek, kto­ré ma­jú vo vý­ba­ve aj do­da­toč­né ter­mo­son­dy, tie mô­že­te na­le­piť na čas­ti sys­té­mu, kto­rých tep­lo­tu chce­te sle­do­vať, a Pro­be II vám ju bu­de za­zna­me­ná­vať. Ideál­ny spo­lup­ra­cov­ník toh­to prog­ra­mu je FAN Xpert, kde si mô­že­te nas­ta­viť sprá­va­nie otá­čok chla­di­čov v zá­vis­los­ti od jed­not­li­vých tep­lôt.

asus-x79rampage-memtweakit.jpg Prog­ram Mem TweakIt je ur­če­ný na de­tail­né vy­la­de­nie ča­so­va­nia pa­mä­tí. Uži­toč­ný je pre­dov­šet­kým v prí­pa­de, ak pre­tak­tú­va­te pro­ce­sor a ra­di by ste vy­la­di­li sprá­va­nie sys­té­mu pre čo naj­vyš­šie vý­sled­ky benchmar­kov. Up­ra­vo­va­nie hod­nôt pria­mo v ope­rač­nom sys­té­me je roz­hod­ne po­hodl­nej­šie než neus­tá­le náv­šte­vy v BIOS-e.

Sof­tvé­ro­vá vý­ba­va do­siek GI­GA­BY­TE

gb-easy energy saver cinebench.jpg Prog­ra­my pri dos­kách GI­GA­BY­TE sú v pod­sta­te ek­vi­va­len­tom tých, kto­ré náj­de­te u kon­ku­ren­cie. Ich kom­plet­ný ba­lí­ček sa na­zý­va Easy­tu­ne 6 a ob­sa­hu­je nap­rík­lad prog­ram ur­če­ný na kon­tro­lu spot­re­by, kto­rý by mal ak­tív­ne šet­riť ener­giu po­dob­ne ako EPU. Jej sprá­va­nie sme otes­to­va­li a je to nao­zaj tak, v zá­ťa­ži po­má­ha šet­riť aj bez zní­že­nia vý­ko­nu, na­vy­še po­nú­ka aj re­žim s maximál­nym priškr­te­ním vý­ko­nu pri pro­ce­so­re tak, aby bo­la spot­re­ba kon­štan­tne na mi­ni­mál­nej úrov­ni.

gb79-et-fantemp.jpg Easy­tu­ne ta­kis­to ob­sa­hu­je sek­ciu so sle­do­va­ním sta­vu sys­té­mu, kde mô­že­te skon­tro­lo­vať ob­li­gát­ny vý­pis mo­men­tál­nych tep­lôt, na­pä­tí a otá­čok, na­vy­še si mô­že­te zvo­liť hra­ni­cu, od kto­rej vás sys­tém upo­zor­ní na hro­zia­ce ne­bez­pe­čen­stvo, nap­rík­lad ke­by sa niek­to­rá sú­časť pre­hrie­va­la, prí­pad­ne ke­by sa za­sta­vi­lo chla­de­nie.

gb79-et-voltage.jpg V sek­cii Tu­ner mô­že­te nas­ta­viť všet­ky pa­ra­met­re sys­té­mu tak, ako ke­by ste bo­li v BIOS-e. Sa­moz­rej­má je mož­nosť me­niť ná­so­bi­če, frek­ven­cie aj na­pä­tia pre jed­not­li­vé či­py a ka­ná­ly pa­mä­tí. Pri zme­ne niek­to­rých zá­sad­ných po­lo­žiek však tre­ba reš­tar­to­vať po­čí­tač na ich ulo­že­nie.

Sof­tvé­ro­vá vý­ba­va do­siek MSI

mis-x79-cc.jpg V MSI sa roz­hod­li spo­jiť do jed­né­ho preh­ľad­né­ho roz­hra­nia nas­ta­ve­nia up­ra­vu­jú­ce vý­kon po­čí­ta­ča aj mož­nos­ti zme­niť po­li­ti­ku šet­re­nia ener­gia. To­to roz­hra­nie na­zý­va­jú Con­trol Cen­ter a po­dob­ne ako u kon­ku­ren­cie pla­tí, že zá­sad­né zme­ny po­ža­du­jú reš­tar­to­va­nie po­čí­ta­ča. No po­kiaľ pre­tak­tu­je­te pro­ce­sor v rám­ci roz­sa­hu je­ho frek­ven­cií Tur­bo Boost, nie je reš­tart pot­reb­ný.

mis-x79-liveupdate5.jpg Po­te­ši­la nás uti­li­ta Li­ve Up­da­te 5, kto­rá po­rov­ná ver­zie ov­lá­da­čov a BIOS-u vo va­šom sys­té­me s ak­tuál­nou ver­ziou a po­núk­ne vám ich up­da­te v jed­nom preh­ľad­nom ok­ne. Fun­gu­je však pre­dov­šet­kým pri za­ria­de­niach MSI.

mis-x79-clickbios.jpg Prog­ram Click BIOS po­nú­ka mož­nosť me­niť nas­ta­ve­nia BIOS-u pria­mo z Win­dows, je­ho fun­kcio­na­li­ta sa však tro­chu prek­rý­va s Con­trol Cen­trom. Pre­tak­to­va­nie či zme­ny na­pä­tí mô­že­te ro­biť v oboch a ani v jed­nom prí­pa­de ne­zís­ka­te extra po­ho­dlie, pre­to­že bu­de tre­ba reš­tar­to­vať sys­tém. V Click BIOS však mô­že­te me­niť nap­rík­lad aj pos­tup­nosť za­ria­de­ní pou­ži­tých na boo­to­va­nie a ďal­šie kri­tic­ké sys­té­mo­vé nas­ta­ve­nia.

AMD OverDri­ve

gb990-aoc-cpustatus.jpg Skve­lý prog­ram AOD si vy­skú­ša­jú len ma­ji­te­lia do­siek s či­po­vou súp­ra­vou od AMD. Umož­ňu­je nie­len mo­ni­to­ring, ale aj množ­stvo pod­rob­ných nas­ta­ve­ní sprá­va­nia sa sys­té­mu vy­ko­ná­vať pria­mo z Win­dows bez nut­nos­ti reš­tar­to­vať PC. Hľa­da­nie po­ten­ciál­ne­ho vý­ko­no­vé­ho maxima sa tak pri niek­to­rých pro­ce­so­roch maximál­ne zjed­no­du­šu­je na pros­tre­die jed­né­ho prog­ra­mu - pria­mo v AOD to­tiž mô­že­te sle­do­vať tep­lo­ty aj tes­to­vať sta­bi­li­tu pre­tak­to­va­nia. Po­nú­ka ta­kis­to auto­ma­ti­zo­va­nú pre­tak­to­va­ciu pro­ce­dú­ru, pri kto­rej pos­tup­ne zvy­šu­je frek­ven­ciu CPU a prie­bež­ne tes­tu­je sta­bi­li­tu. Kon­ku­ren­cia vy­ví­ja po­dob­ný prog­ram s náz­vom In­tel Extre­me Tu­ning Uti­li­ty, ten však za­tiaľ na roz­diel od AOD ne­po­nú­ka kom­pa­ti­bi­li­tu so všet­ký­mi dos­ka­mi da­nej plat­for­my.

Zdroj: PCR 1/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Koľ­ko sku­toč­ne sto­jí la­se­ro­vá tlač? / Úpl­ne do de­tai­lov
Vo firmách pri kúpe tlačového zariadenia predstavujú dôležitý faktor nielen počiatočné náklady v podobe jeho ceny, ale aj doplnkové, na pohľad skryté náklady. čítať »
 
Čo to zna­me­ná, keď sa po­vie HOAX
Internet je dnes bežný nástroj a podobne ako mnoho iných technických vymožeností aj on sa postupne stal prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. čítať »
 
TEST: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry / Dos­ky pre In­tel San­dy Brid­ge-E aj AMD Bulldo­zer
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. čítať »
 
Za 10 mi­nút aj o 10 % vy­šší vý­kon no­te­boo­ku / Sof­tvér v no­te­boo­ku
Aj vy sa čudujete, aké množstvo softvéru vám výrobca nainštaluje vopred na novo zakúpený notebook? čítať »
 
His­tó­ria a sú­čas­nosť e-mai­lu / Poh­ľad za chr­bát
Mail je najobľúbenejšia aplikácia internetu, ktorú používa viac ako miliarda ľudí po celom svete. Je to jeden zo základných kameňov najväčšej celosvetovej siete, ktorý sa nás „dotkne" priemerne 93× denne. čítať »
 
Práv­nik ra­dí: Fa­ce­book a osob­né úda­je
Sociálne siete sú v súčasnosti takpovediac v móde. Kto nie je na sociálnej sieti, akoby ani neexistoval. čítať »
 
Vi­rus Lab
V treťom štvrťroku 2011 dosiahol predaj smartfónov 115 miliónov kusov, čo je oproti tretiemu štvrťroku 2010 nárast o 42 %. čítať »
 
Gmail vs. Hot­mail
V súčasnosti je priemerný človek používajúci elektronickú poštu doslova zahltený chaosom vo svojej schránke. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter