TEST: Základné dosky pre najnovšie procesory / Dosky pre Intel Sandy Bridge-E aj AMD Bulldozer

Strana 2/4

Dos­ky pre AMD

Poď­me sa te­da po­zrieť na jed­not­li­vé tes­to­va­né dos­ky. Prej­de­me ich v po­ra­dí pod­ľa vzras­ta­jú­cej ce­ny, tak­že za­čí­na­me od mo­de­lov ur­če­ných pre pro­ce­so­ry AMD, kom­pa­ti­bil­ných so všet­ký­mi pro­ce­sor­mi od pr­vých mo­de­lov pre AM3 až po naj­nov­šie FX.

GI­GA­BY­TE 990FXA-UD3

990FXA-UD3-B.JPG

Naj­lac­nej­šia dos­ka v tes­te je prek­va­pi­vo vy­ba­ve­ná naj­vyš­šou z či­po­vých súp­rav AMD - 990FX. Je te­da schop­ná niesť dve gra­fic­ké kar­ty v za­po­je­ní 16 + 16 li­niek PCI-Express. V rám­ci po­nu­ky spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE pat­rí dop­ros­tred z hľa­dis­ka cien ich do­siek s de­väť­stov­ko­vý­mi súp­ra­va­mi. Vr­cho­lom ich po­nu­ky je mo­del 990FXA-UD7 len s dvoj­ná­sob­nou ce­nou, čo potvr­dzu­je na­še kon­šta­to­va­nie o ce­no­vej dos­tup­nos­ti do­siek pre AMD, aj tých lep­šie vy­ba­ve­ných. Prív­las­tok UD3 zna­me­ná zá­klad­ný stu­peň vý­ba­vy od­ol­ný­mi pr­vka­mi, ako sú nap­rík­lad kon­den­zá­to­ry s pev­ným jad­rom, za­lia­te ciev­ky ale­bo ma­sív­nej­šie vo­di­če, kto­ré by ma­li za­bez­pe­čiť dl­ho­do­bý sta­bil­ný chod aj pri vy­šších tep­lo­tách. Je to jed­na z pr­vých do­siek, kto­ré po­nú­ka­jú už len vý­luč­ne por­ty SA­TA 6 Gb/s, tak­že si po­koj­ne mô­že­te spl­niť sen a pri­po­jiť si dis­ko­vé po­le RAID 10 zlo­že­né vý­hrad­ne z SSD. Por­ty eSA­TA ma­jú tra­dič­nú rých­losť 3 Gb/s, pri­čom sú me­dzi za­dný­mi vý­stup­mi vo for­me kom­bi­no­va­ných por­tov, pou­ži­teľ­ných aj ako USB 2.0.

990FXA-UD3-bb.jpg

BIOS dos­ky je pri­me­ra­ný ce­ne, ne­náj­de­te tu gra­fic­ké roz­hra­nie ani su­per pod­rob­né nas­ta­ve­nia ča­so­va­nia a na­pä­tí kaž­dej lin­ky na dos­ke. Ne­chý­ba však nič dô­le­ži­té: zá­klad­né nas­ta­ve­nia pro­ce­so­ra, pod­rob­nej­šie pri je­ho Tur­be, veľ­mi pod­rob­né nas­ta­ve­nie pa­mä­tí a asi 10 po­lo­žiek pre na­pä­tia. Mož­nosť pris­pô­so­biť si Tur­bo fun­gu­je veľ­mi dob­re a in­tui­tív­ne, bez prob­lé­mov sme pro­ce­sor pres­ved­či­li, aby pri za­ťa­že­ní jed­né­ho jad­ra pra­co­val na 4,8 GHz. Chvá­li­me aj rých­le vy­da­nie up­da­tov BIOS-u s drob­ný­mi op­ra­va­mi. Pri­ba­le­ný sof­tvér od GI­GA­BY­TE fun­go­val na jed­not­ku, bo­lo mož­né me­niť po­lož­ky BIOS-u z Win­dows, prí­pad­ne ho po­hodl­ne up­da­to­vať. Špe­ciál­ne sa vy­da­ri­la fun­kcio­na­li­ta prog­ra­mu Easy Ener­gy Sa­ver, kto­rý v spo­lup­rá­ci s elek­tro­ni­kou na dos­ke škr­tí na­pá­ja­nie pro­ce­so­ra tak, aby ušet­ril ener­giu. Mi­mo zá­ťa­že sa veľ­mi nep­re­ja­ví, no v zá­ťa­ži za­ria­dil pok­les spot­re­by z 368 W na 320 W, čo je dosť. Je­ho za­pnu­tie sa pri­tom nep­re­ja­vi­lo na vý­ko­ne pro­ce­so­ra, as­poň po­kiaľ sme bo­li schop­ní vy­po­zo­ro­vať z benchmar­kov. GI­GA­BY­TE za­slal do tes­tu vcel­ku po­da­re­nú dos­ku s at­rak­tív­nou ce­nou, kto­rá sa nes­tra­tí ani v her­nom PC.

GB990x-chladenie kopie.jpg

ASUS M5A99X Evo

M5A99X EVO 3D.jpg

Ten­to mo­del je je­di­ná dos­ka s či­po­vou súp­ra­vou AMD 990X z ce­lej po­nu­ky fir­my ASUS. Ke­by ste ju te­da pou­ži­li do her­né­ho PC, od­po­rú­ča­me ne­kom­bi­no­vať s naj­vý­kon­nej­ší­mi gra­fi­ka­mi v SLI ale­bo Cros­sFi­re, maximál­ne mož­né za­po­je­nie je to­tiž len 8 + 8 li­niek, čo by moh­lo vý­kon­né gra­fi­ky br­zdiť. Bež­né gra­fi­ky stred­nej trie­dy by to­to za­po­je­nie ne­ma­lo ob­me­dziť. Dô­le­ži­té pre vý­ba­vu dos­ky je to, že ne­chý­ba naj­lep­šie vy­ba­ve­ný juž­ný mos­tík SB950, a te­da všet­ka tá skve­lá ko­nek­ti­vi­ta, akou sa mô­žu poch­vá­liť jej kon­ku­ren­tky. Má do­kon­ca aj nie­čo na­vy­še, kon­krét­ne dva extra por­ty SA­TA rých­los­ti 3 Gb/s, kto­ré mô­žu prísť vhod, pre­to­že nap­rík­lad nám je v na­šich do­má­cich PC už šes­ti­ca por­tov SA­TA má­lo. Ani na tej­to dos­ke ne­chý­ba­jú tra­dič­né sys­té­my spo­loč­nos­ti ASUS TPU a EPU, kto­ré sa sta­ra­jú o auto­ma­tic­ké pre­tak­to­va­nie, res­pek­tí­ve od auto­ma­tic­ké šet­re­nie ener­gie, pri­čom ich fun­kcio­na­li­tu mô­že­te na­pev­no vy­pnúť pre­pí­nač­mi na dos­ke.

M5A99X EVO Back IO.jpg

BIOS dos­ky je v pod­sta­te dvo­ja­ký - v zá­klad­nom re­ži­me, naz­va­nom EZ mo­de, vám v preh­ľad­ne ani­mo­va­nom gra­fic­kom roz­hra­ní sprís­tup­ní kľú­čo­vé nas­ta­ve­nia sys­té­mu a po­nu­ku op­ti­ma­li­zo­va­ných re­ži­mov, kde si jed­no­du­cho vo­lí­te me­dzi maximál­nym vý­ko­nom, šet­re­ním spot­re­by či úpl­nou auto­ma­ti­kou. Po­kiaľ sa prep­ne­te do pok­ro­či­lé­ho re­ži­mu, zob­ra­zí sa vám v pod­sta­te tra­dič­ný BIOS s mož­nos­ťou ov­lá­da­nia my­šou. Nám sa pá­či­la hlav­ne mož­nosť po­ťa­ho­va­ním my­šou ur­čo­vať boo­to­va­ciu prio­ri­tu za­ria­de­ní a gra­fic­ké zob­ra­ze­nie sta­vu sys­té­mu hneď na hlav­nej ob­ra­zov­ke.

M5A99X-chladenie.jpg

Mô­že sa poch­vá­liť aj tes­ne naj­niž­šou spot­re­bou, za čo však vďa­čí hlav­ne ener­ge­tic­ky me­nej ná­roč­né­mu se­ver­né­mu mos­tí­ku, kto­rý spra­vu­je me­nej li­niek PCIe. Roz­die­ly v rám­ci plat­for­my AMD sú však mi­ni­mál­ne. Po­dob­né sú aj ce­no­vé roz­die­ly, tak­že voľ­ba ideál­nej dos­ky zá­vi­sí hlav­ne od jej plá­no­va­né­ho vy­uži­tia, od túž­by po kon­fi­gu­rá­cii mul­ti-GPU či od poč­tu jed­not­li­vých por­tov a slo­tov. Tá­to kon­krét­na dos­ka je na­priek niž­šie­mu stup­ňu či­po­vej súp­ra­vy mi­mo­riad­ne za­ují­ma­vá po­me­rom ce­ny a vý­ba­vy.

MSI 990FXA-GD65

MSI 990FXA-GD65_picture_3D1 kopie.jpg

V prí­pa­de do­siek od MSI je prív­las­tok GD65 oby­čaj­ne znač­kou vy­so­kej kva­li­ty, no­sí ho tra­dič­ne dru­hý naj­vyš­ší mo­del za vlaj­ko­vou lo­ďou s prív­las­tkom GD80. Pod­ľa to­ho vy­ze­rá aj vý­ba­va na dos­ke a oko­lo dos­ky v ba­le­ní. MSI nás ob­rov­ský­mi lo­ga­mi opäť pres­vied­ča, že vy­uží­va sú­čias­tky s od­ol­nos­ťou na vo­jen­skej úrov­ni. Sľu­bo­va­ná je až 8-ná­sob­ne vy­ššia vý­drž elek­tric­kých kom­po­nen­tov. Dos­ka vy­ni­ká net­ra­dič­ným poč­tom slo­tov PCIe ×1, dis­po­nu­je až štyr­mi, čím si is­te zís­ka per­spek­tív­nych zá­ujem­cov, keď­že to­to je dnes čas­to pou­ží­va­né roz­hra­nie pre roz­ši­ru­jú­ce kar­ty. Sa­moz­rej­me, ne­chý­ba ani pod­po­ra dvo­ji­té­ho (či štvo­ri­té­ho v po­do­be dvoch ka­riet s dvo­ma GPU) SLI a Cros­sFi­re pl­ný­mi 32 lin­ka­mi. Ne­bu­de­te mať prob­lém osa­diť ani ma­sív­ne kar­ty s troj­slo­to­vý­mi chla­dič­mi. Na­pá­ja­nie dos­ky je rie­še­né tak, aby nik­dy nik­de neh­ro­zi­li ne­dos­tat­ky, tak­že všet­ky sub­sys­té­my sú kŕme­né via­ce­rý­mi fá­za­mi a na­pá­ja­nie slo­tov PCIe je pod­po­re­né jed­ným extra 6-pi­no­vým ko­nek­to­rom. In­di­ká­cia LED di­óda­mi po­má­ha pri rých­lom hľa­da­ní prob­lé­mov.

MSI 990FXA-GD65_picture_IO kopie.jpg

BIOS do­siek MSI je viac-me­nej to­tož­ný pri oboch mo­de­loch v tom­to tes­te - pek­ný di­zajn, preh­ľad­ný z gra­fic­kej strán­ky, in­for­ma­tív­ny, s vý­pi­som tep­lôt hneď na úvod­nej ob­ra­zov­ke. Pri zme­ne pre­tak­to­va­cích nas­ta­ve­ní vi­dí­te, aká je mo­men­tál­na hod­no­ta a aká bu­de po va­šej zme­ne, čo je pri pos­tup­nom tak­to­va­ní roz­hod­ne ná­po­moc­né. Po tom, čo sa v ňom zo­rien­tu­je­te, vás po­te­ší prí­tom­nosť uti­li­ty Click BIOS pre Win­dows, kto­rá vám sprís­tup­ní vi­zuál­ne to is­té roz­hra­nie s po­väč­ši­nou rov­na­ký­mi voľ­ba­mi, aké náj­de­te v BIOS-e. Chvá­li­me vy­so­ký roz­sah na­pä­tí a ich sta­bi­li­tu pri pre­tak­to­va­ní, s tou­to dos­kou by ste ne­ma­li prob­lém do­sa­ho­vať tak­mer re­kor­dné hod­no­ty frek­ven­cií, pri kto­rých pro­ce­so­ry AMD pou­ží­va­jú na­pä­tia oko­lo 1,9 V. Je úžas­né, že ta­ká­to dob­re vy­ba­ve­ná dos­ka je len o má­lič­ko drah­šia než jej kon­ku­ren­ti, pri­tom po­nú­ka vý­bor­nú vý­ba­vu, skve­lé chla­de­nie a na­pá­ja­nie.

MSI 990-pciex1.jpg« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Koľ­ko sku­toč­ne sto­jí la­se­ro­vá tlač? / Úpl­ne do de­tai­lov
Vo firmách pri kúpe tlačového zariadenia predstavujú dôležitý faktor nielen počiatočné náklady v podobe jeho ceny, ale aj doplnkové, na pohľad skryté náklady. čítať »
 
Čo to zna­me­ná, keď sa po­vie HOAX
Internet je dnes bežný nástroj a podobne ako mnoho iných technických vymožeností aj on sa postupne stal prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. čítať »
 
TEST: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry / Dos­ky pre In­tel San­dy Brid­ge-E aj AMD Bulldo­zer
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. čítať »
 
Za 10 mi­nút aj o 10 % vy­šší vý­kon no­te­boo­ku / Sof­tvér v no­te­boo­ku
Aj vy sa čudujete, aké množstvo softvéru vám výrobca nainštaluje vopred na novo zakúpený notebook? čítať »
 
His­tó­ria a sú­čas­nosť e-mai­lu / Poh­ľad za chr­bát
Mail je najobľúbenejšia aplikácia internetu, ktorú používa viac ako miliarda ľudí po celom svete. Je to jeden zo základných kameňov najväčšej celosvetovej siete, ktorý sa nás „dotkne" priemerne 93× denne. čítať »
 
Práv­nik ra­dí: Fa­ce­book a osob­né úda­je
Sociálne siete sú v súčasnosti takpovediac v móde. Kto nie je na sociálnej sieti, akoby ani neexistoval. čítať »
 
Vi­rus Lab
V treťom štvrťroku 2011 dosiahol predaj smartfónov 115 miliónov kusov, čo je oproti tretiemu štvrťroku 2010 nárast o 42 %. čítať »
 
Gmail vs. Hot­mail
V súčasnosti je priemerný človek používajúci elektronickú poštu doslova zahltený chaosom vo svojej schránke. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter