TEST: Základné dosky pre najnovšie procesory / Dosky pre Intel Sandy Bridge-E aj AMD Bulldozer

Strana 1/4
Extreme Engine DIGI+ II_1.jpg Po­kiaľ si v blíz­kej bu­dúc­nos­ti plá­nu­je­te pos­kla­dať no­vé PC a chce­te doň osa­diť niek­to­rú z naj­nov­ších plat­fo­riem, is­te vám vŕ­ta hla­vou vý­ber dos­ky. Pri­ná­ša­me pre­to test vy­bra­ných za­ují­ma­vých mo­de­lov od troch naj­dô­le­ži­tej­ších vý­rob­cov. Vždy po jed­nom pre AMD aj pre In­tel.

AMD de­väť­sto

Plat­for­ma AMD je v tom­to prí­pa­de, sa­moz­rej­me, lac­nej­šia, či už z vý­ko­no­vých, ale­bo mar­ke­tin­go­vých dô­vo­dov, to ne­chá­me na inú dis­ku­siu. AMD sa za­me­ria­va na pre­mýš­ľa­vých zá­kaz­ní­kov, in­ves­tu­jú­cich do naj­lep­šie­ho po­me­ru vý­ba­vy k ce­ne. Ak te­da plá­nu­je­te in­ves­to­vať do niek­to­ré­ho z osem­ja­dier či šes­ťja­dier s ar­chi­tek­tú­rou Bulldo­zer, ne­bu­de vás to stáť toľ­ko ako v prí­pa­de naj­nov­šej high-end plat­for­my In­te­lu. V po­nu­ke ob­cho­dov náj­de­te aj mno­ho ce­no­vo dos­tup­ných do­siek. Ale ne­ča­kaj­te ta­ký vý­kon na jad­ro, aký náj­de­te u kon­ku­ren­cie. V is­tých ce­no­vých hla­di­nách sa však pro­ce­so­ry AMD op­la­tia a rov­na­ké tvr­de­nie pla­tí aj o zá­klad­ných dos­kách. Per­fekt­ný prík­lad sú tri tes­to­va­né dob­re vy­ba­ve­né mo­de­ly, kto­rých ce­no­vé roz­die­ly sa po­hy­bu­jú v roz­me­dzí dvad­sia­tich eur, všet­ky do 135 eur. Za naj­nov­šiu tech­no­ló­giu je to ro­zum­ná ce­na, čo po­vie­te?

990fx block.jpg

Sché­ma za­po­je­nia či­po­vej súp­ra­vy AMD 990FX, kto­rá sa eš­te stá­le spo­lie­ha na dvoj­kom­bi­ná­ciu se­ver­né­ho mos­tí­ka na sprá­vu PCI-Express a juž­né­ho mos­tí­ka na sprá­vu úlož­ných za­ria­de­ní a ko­nek­ti­vi­ty

Na dru­hej stra­ne je prav­da, že či­po­vá súp­ra­va AMD 990FX nie je až ta­ká no­vá tech­no­ló­gia, pri­čom to­to pla­tí aj pre jej lac­nej­šie od­no­že 990X a 970, kto­ré sa lí­šia len pod­po­rou za­po­je­ní mul­ti-GPU, špe­ci­fic­ky poč­tom li­niek (990X pod­po­ru­je len za­po­je­nie 8 + 8, 970 len jed­no GPU). Ide to­tiž o čip na kre­mí­ko­vej úrov­ni to­tož­ný s 890FX. No­vin­kou je v zá­sa­de len pod­po­ra rých­lej­šej ko­mu­ni­ká­cie s pro­ce­sor­mi v no­vej pä­ti­ci AM3+, kde dá­ta mô­žu ces­to­vať lin­kou Hyper­Tran­sport 3.1 rých­los­ťou až 6,4 GT/s (GT/s je gi­gat­ran­sfer za se­kun­du; do­te­raz to bo­la ver­zia 3.0 a rých­losť 5,2 GT/s). Po­kiaľ pou­ži­je­te pro­ce­sor AM3 bez prí­po­ny plus, bu­de rých­losť ko­mu­ni­ká­cie ob­me­dze­ná na Hyper­Tran­sport 3.0. Sym­pa­tic­kú vý­ba­vu po­nú­ka juž­ný mos­tík SB950, nap­rík­lad rých­losť pri­po­je­nia na se­ver­ný mos­tík má sluš­né 4 GB/s (AMD tej­to lin­ke ho­vo­rí Alink Express III), pod­po­ru­je až šesť por­tov SA­TA 6 Gb/s a až 14 por­tov USB 2.0. Vý­rob­co­via do­siek tie­to špe­ci­fi­ká­cie, sa­moz­rej­me, obo­ha­cu­jú čip­mi tre­tích strán, kto­ré za­bez­pe­ču­jú do­da­toč­nú ko­nek­ti­vi­tu USB 3.0, SA­TA či eSA­TA. Sa­moz­rej­má je pod­po­ra prog­ra­mu AMD OverDri­ve, s kto­rým mô­že­te pria­mo vo Win­dows v reál­nom ča­se up­ra­vo­vať nas­ta­ve­nia sys­té­mu na rov­na­kej úrov­ni ako v BIOS-e.

msi79bio.jpg

Dneš­ný BIOS už ne­mu­sí byť len mod­rá ob­ra­zov­ka s bie­lym textom - pri dos­kách stred­nej a vy­ššej trie­dy sa stá­va štan­dar­dom UEFI s krás­nym gra­fic­kým roz­hra­ním ako to­to z dos­ky MSI X79A-GD65

In­tel X79

Ani In­tel ne­za­há­ľal a pre svo­ju high-end plat­for­mu prip­ra­vil či­po­vú súp­ra­vu s nie­koľ­ký­mi no­vin­ka­mi. Naj­pod­stat­nej­šia je pod­po­ra štvor­ka­ná­lo­vé­ho prís­tu­pu do pa­mä­te, čím oh­rom­ne na­ras­tá po­ten­ciál­na pa­mä­ťo­vá prie­pus­tnosť nie­kam nad 50 GB/s, ak osa­dí­te šty­ri mo­du­ly DDR3-1600. Väč­ši­na do­siek do­kon­ca ob­sa­hu­je osem slo­tov na pa­mä­te, tak­že mož­no osa­diť až 64 GB RAM, pri ôs­mich mo­du­loch však kle­sá maximál­na pod­po­ro­va­ná rých­losť na DDR3-1333 (sa­moz­rej­me v re­ži­me bez pre­tak­to­va­nia). Ok­rem prie­pus­tnos­ti tým na­rást­la aj pot­re­ba pre­po­je­ní s pro­ce­so­rom, kto­rých je do­kon­ca 2011, tak­že no­vá pä­ti­ca ne­sie po­me­no­va­nie LGA 2011 (Land Grid Array). Pre hrá­čov sta­va­jú­cich si ul­ti­mát­ne her­né PC je po­mer­ne pod­stat­ná vlas­tnosť pod­po­ra na­tív­ne­ho za­po­je­nia dvoch gra­fic­kých ka­riet s ga­ran­ciou 16 li­niek PCI-Express pre obe kar­ty. V prí­pa­de In­te­lu sa sta­rá o zber­ni­cu PCI-Express pria­mo pro­ce­sor, pri­čom San­dy Brid­ge-E zvlá­da aj za­po­je­nia x16/x16/x8, x16/x8/x8/x8, x8/x8/x8/x8, ba aj x16/x8/x8/x4/x4, ak sa vý­rob­ca dos­ky roz­hod­ne osa­diť toľ­ko slo­tov PCIe ×16.

X79_blockdiagram.jpg

Di­ag­ram za­po­je­nia či­po­vej súp­ra­vy In­tel X79

Pre­tak­to­va­nie na tej­to či­po­vej súp­ra­ve už nie je na­toľ­ko ob­me­dze­né ako pri In­tel P67/Z68, kde je­di­ným pos­tu­pom bo­lo me­niť ná­so­bič od­om­knu­té­ho pro­ce­so­ra či do 5 % up­ra­viť zá­klad­nú ge­ne­ro­va­nú frek­ven­ciu 100 MHz. V prí­pa­de In­tel X79 sa zá­klad­ná frek­ven­cia čle­ní po­mo­cou de­li­čov a ná­so­bi­čov pre kaž­dú časť sys­té­mu, tak­že si sa­mi mô­že­te pris­pô­so­biť jed­nu frek­ven­ciu spo­loč­nú pre CPU a RAM bez ov­plyv­ne­nia frek­ven­cie pre zvyš­né pod­sys­té­my (nap­rík­lad PCI-Express). Stá­le však pla­tí, že naj­jed­no­duch­šia for­ma pre­tak­to­va­nia je cez ot­vo­re­ný ná­so­bič pro­ce­so­rov s prí­po­nou K ale­bo X, pre­to­že tak­to net­re­ba dví­hať sys­té­mo­vé na­pä­tia, sta­čí pri­dať pro­ce­so­ru. Ná­so­bič pre spo­loč­ný frek­venč­ný zá­klad CPU a RAM je vo­li­teľ­ný spo­me­dzi hod­nôt 1,00×, 1,25×, 1,66× a 2,50×, tak­že na za­cho­va­nie sta­bi­li­ty sys­té­mu väč­ši­nou uvi­dí­te v ak­cii len ná­so­bi­če 1,00× a 1,25×. Pri tom­to spô­so­be pre­tak­to­va­nia si do­kon­ca mô­že­te za­cho­vať fun­kcio­na­li­tu In­tel Speed­step, kto­rá vám pod­tak­tu­je pro­ce­sor pri ne­čin­nos­ti a po­mô­že tak ušet­riť je­ho ži­vot­nosť a pe­nia­ze za elek­tric­kú ener­giu. Ak chce­te od za­pnu­té­ho Speed­step ús­po­ru, mu­sí­te po­ne­chať na­pä­tie pro­ce­so­ra na auto­ma­ti­ke dos­ky, čím ob­me­dzu­je­te je­ho pre­tak­to­va­cí po­ten­ciál. Žiaľ, ne­mož­no za­chrá­niť ov­cu aj na­sý­tiť vl­ka zá­ro­veň, tak­že ak chce­te ísť na frek­ven­čné maximum svoj­ho pro­ce­so­ra, pev­né­mu na­pä­tiu sa ne­vyh­ne­te a pod­tak­to­va­nie vám ús­po­ru spot­re­by nep­ri­ne­sie.

Vý­ba­va X79 je tro­chu skla­ma­ním. Smut­ná sprá­va je nep­rí­tom­nosť por­tov SAS (sé­rio­vo pri­po­je­né SCSI), kto­ré In­tel ke­dy­si sľu­bo­val ako zá­klad­nú vý­ba­vu do­siek X79. Zvláš­tna je nep­rí­tom­nosť pod­po­ry Smart Res­pon­se Tech­no­lo­gy (schop­nej spá­ro­vať SSD a HDD do je­di­né­ho po­ľa RAID s in­te­li­gen­tným umies­tňo­va­ním dát), keď ju súp­ra­va niž­šie­ho stup­ňa (In­tel Z68) pod­po­ru­je. Rov­na­ko sme prek­va­pe­ní, že X79 pod­po­ru­je na­pria­mo len dva por­ty SA­TA 6 Gb/s, do­da­toč­né mu­sí vý­rob­ca rie­šiť opäť prí­dav­ný­mi čip­mi. Nep­rí­tom­nosť pria­mej pod­po­ry USB 3.0 nás, nao­pak, nep­rek­va­pu­je, tu to­tiž vi­dí­me trend, že AMD ino­vu­je ako pr­vé a za­ná­ša pod­po­ru no­vých štan­dar­dov do svo­jich súp­rav skôr ako In­tel. AMD te­da má všet­ky por­ty SA­TA s pod­po­rou do 6 Gb/s, no keď­že stá­le ne­má USB 3.0, uvi­dí­me to­to roz­hra­nie v prí­pa­de In­te­lu pria­mo na či­pe zrej­me až o dve ge­ne­rá­cie.

tab-dosky.jpg
Pa­ra­met­re a pre­vádz­ko­vé vlas­tnos­ti tes­to­va­ných do­siek« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Koľ­ko sku­toč­ne sto­jí la­se­ro­vá tlač? / Úpl­ne do de­tai­lov
Vo firmách pri kúpe tlačového zariadenia predstavujú dôležitý faktor nielen počiatočné náklady v podobe jeho ceny, ale aj doplnkové, na pohľad skryté náklady. čítať »
 
Čo to zna­me­ná, keď sa po­vie HOAX
Internet je dnes bežný nástroj a podobne ako mnoho iných technických vymožeností aj on sa postupne stal prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. čítať »
 
TEST: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry / Dos­ky pre In­tel San­dy Brid­ge-E aj AMD Bulldo­zer
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. čítať »
 
Za 10 mi­nút aj o 10 % vy­šší vý­kon no­te­boo­ku / Sof­tvér v no­te­boo­ku
Aj vy sa čudujete, aké množstvo softvéru vám výrobca nainštaluje vopred na novo zakúpený notebook? čítať »
 
His­tó­ria a sú­čas­nosť e-mai­lu / Poh­ľad za chr­bát
Mail je najobľúbenejšia aplikácia internetu, ktorú používa viac ako miliarda ľudí po celom svete. Je to jeden zo základných kameňov najväčšej celosvetovej siete, ktorý sa nás „dotkne" priemerne 93× denne. čítať »
 
Práv­nik ra­dí: Fa­ce­book a osob­né úda­je
Sociálne siete sú v súčasnosti takpovediac v móde. Kto nie je na sociálnej sieti, akoby ani neexistoval. čítať »
 
Vi­rus Lab
V treťom štvrťroku 2011 dosiahol predaj smartfónov 115 miliónov kusov, čo je oproti tretiemu štvrťroku 2010 nárast o 42 %. čítať »
 
Gmail vs. Hot­mail
V súčasnosti je priemerný človek používajúci elektronickú poštu doslova zahltený chaosom vo svojej schránke. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter