Za 10 minút aj o 10 % vyšší výkon notebooku / Softvér v notebooku

Aj vy sa ču­du­je­te, aké množ­stvo sof­tvé­ru vám vý­rob­ca nain­šta­lu­je vop­red na no­vo za­kú­pe­ný no­te­book? Vý­rob­co­via no­te­boo­kov tvr­dia, že ide o uži­toč­ný sof­tvér, a pý­šia sa tak vy­ššou pri­da­nou hod­no­tou svoj­ho za­ria­de­nia. No nie­ke­dy to tak ne­mu­sí byť. Ove­ri­li sme si to aj v praxi. Vza­li sme šesť no­te­boo­kov rôz­nych zna­čiek (Acer, ASUS, Fu­jit­su, HP, Le­no­vo a So­ny) a poz­re­li sme sa pod ka­po­tu jed­not­li­vých sys­té­mov. Čis­to nain­šta­lo­va­ný Win­dows 7 Ho­me Pre­mium zo ška­tu­le za­be­rá na dis­ku asi 20 GB, pri­čom po roz­beh­nu­tí no­vu­čič­ké­ho no­te­boo­ku pre­hlia­dač uká­že, že na dis­ku už má­te za­bra­té 30 až 50 GB. Prie­mer­ne je to 18 GB nain­šta­lo­va­né­ho sof­tvé­ru na­vy­še na no­te­book. To sa od­ra­zí na niž­šom vý­ko­ne a krat­šej vý­dr­ži na ba­té­riu. My vám však po­nú­ka­me ná­vod, ako za me­nej ako 10 mi­nút zvý­šiť vý­kon no­te­boo­ku prie­mer­ne o 10 %. A pri­tom ne­mu­sí­te byť ani tech­nic­kým špe­cia­lis­tom.

„Čis­tý" Win­dows 7

Čistá ška­tu­ľo­vá ale­bo OEM ver­zia Win­dows 7 Ho­me Pre­mium za­be­rá prib­liž­ne 20 GB dis­ko­vé­ho pries­to­ru. Po pr­vom spus­te­ní Win­dows 7 je na po­za­dí spus­te­ných 44 pro­ce­sov a 605 vlá­kien (vlák­no chá­pe­me ako pod­pro­ces). V pa­mä­ti RAM Win­dows 7 za­be­rá asi 770 MB. Niek­to­rí skú­se­nej­ší pou­ží­va­te­lia by pri­tom bo­li ochot­ní aj prip­la­tiť si za to, aby dos­ta­li čis­tý sys­tém bez akých­koľ­vek sof­tvé­ro­vých dopl­nkov. Ta­ká mož­nosť však neexis­tu­je. Rie­še­ním by moh­lo byť za­kú­pe­nie no­vé­ho sys­té­mu v ce­ne asi 100 eur, no to je prid­ra­hé. Po­nú­ka­me vám bez­plat­né rie­še­nie, kto­ré vás k čis­té­mu sys­té­mu sluš­ne prib­lí­ži. No prv ako za­čne­me, vy­tvor­te si tzv. Sys­tem Res­to­re Point (Štart, Vy­hľa­dá­va­nie, do po­líč­ka na­píš­te Crea­te a res­to­re point a vy­ber­te pr­vú náj­de­nú po­lož­ku). Ide­me to­tiž sys­tém la­diť, a ke­by sa čo­koľ­vek ne­po­da­ri­lo, bu­de­me mať mož­nosť po­hodl­ne sa vrá­tiť na za­čia­tok. A bu­de­me pot­re­bo­vať dva bez­plat­né nás­tro­je, kto­ré si mož­no stiah­nuť na inter­ne­te a náj­de­te ich aj na na­šom DVD RE­VUE: AVG PC Tu­neUp 2012 a Win­Tu­ning7.

restore_point.jpg
Pred aký­mi­koľ­vek úp­ra­va­mi sys­té­mu si vy­tvor­te bod ob­no­vy - ke­by sa čo­koľ­vek sta­lo, mô­že­te sa bez­peč­ne vrá­tiť do vý­cho­dis­ko­vé­ho sta­vu

Zá­klad­né ra­dy

Zá­klad­né kro­ky pri op­ti­ma­li­zá­cii po­čí­ta­ča sú ta­ké­to:

  1. Od­stráň­te ne­pot­reb­ný a pre­by­toč­ný sof­tvér.
  2. Ob­medz­te prog­ra­my spúš­ťa­né auto­ma­tic­ky pri spus­te­ní PC.
  3. Zdef­rag­men­tuj­te si pev­ný disk (po­kiaľ to nie je disk SSD).
  4. Vy­čis­ti­te si disk.
  5. Vy­pni­te vi­zuál­ne a iné efek­ty (ani­má­cie, Aero, prie­hľad­nosť okien), auto­ma­tic­ké tes­ty a op­rav­né nás­tro­je.
  6. Za­ktua­li­zuj­te ov­lá­da­če sys­té­mu a har­dvé­ro­vých pr­vkov.
  7. Pri­daj­te pa­mäť RAM a/ale­bo prej­di­te na disk SSD.

Sľú­be­ných 10 mi­nút, po­čas kto­rých zop­ti­ma­li­zu­je­te svoj sys­tém, prá­ve pri­chá­dza. Ak ne­ve­rí­te, že sku­toč­ne do­siah­ne­te lep­šie vý­kon­nos­tné vý­sled­ky, nain­šta­luj­te si trial ver­zie niek­to­rých benchmar­ko­vých nás­tro­jov (PCMark, 3D­Mark atď.) ale­bo si ot­vor­te Win­dows Expe­rien­ce In­dex. Nám sa v praxi po­da­ri­lo na šies­tich rôz­nych sys­té­moch zní­žiť prie­mer­ne zá­ťaž na sys­tém o tak­mer 7 % a zvý­šiť vý­kon sko­ro o 10 %.

wintuning7.jpg
Win­Tu­ning po­nú­ka vý­bor­né­ho správ­cu nain­šta­lo­va­né­ho sof­tvé­ru - od­in­šta­lu­je­te s ním tak­mer všet­ko nad­by­toč­né

AVG PC Tu­neUP 2012 & Win­Tu­ning7 (&nLi­te)

Tie­to nás­tro­je umož­ňu­jú op­ti­ma­li­zo­vať vi­zuál­ne efek­ty, auto­ma­tic­ky spúš­ťa­né prog­ra­my, upo­zor­ní vás na mož­né bez­peč­nos­tné ri­zi­ká. Umož­ní vám udr­žia­vať pev­ný disk (čis­te­nie, def­rag­men­tá­cia, op­ra­va, od­strá­ne­nie dup­li­ko­va­ných sú­bo­rov), skon­tro­lo­vať nain­šta­lo­va­ný sof­tvér, zop­ti­ma­li­zo­vať bež­iace služ­by či udr­žia­vať čis­tý re­gis­ter. Všet­ky zá­klad­né kro­ky tre­ba reali­zo­vať v zá­lož­ke Pok­ro­či­lé nás­tro­je. V čas­ti Po­lož­ky spus­te­nia sys­té­mu od­stráň­te ap­li­ká­cie, kto­ré sú vop­red prip­ra­ve­né na auto­ma­tic­ké spúš­ťa­nie, s vý­nim­kou tých, o kto­rých ste si is­tí, že ich vy­uží­va­te. Ďalej vy­pni­te Aero, za­káž­te ani­má­cie a poz­ri­te si, aké vy­hla­de­nie pís­ma ste stá­le ochot­ní „pre­žiť". Ve­nuj­te sa naj­mä čas­ti Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie v Sys­té­mo­vom do­la­de­ní. Keď bu­de­te mať viac ča­su, spus­ti­te def­rag­men­tá­ciu a čis­te­nie dis­ku, ale to je po­mer­ne dl­hý pro­ces. Win­Tu­ning7 po­nú­ka vý­bor­né­ho ma­na­žé­ra na od­in­šta­lo­va­nie aké­ho­koľ­vek nain­šta­lo­va­né­ho sof­tvé­ru. Na úvod sa spý­ta na vy­tvo­re­nie bo­du ob­no­vy, umož­ňu­je me­niť kon­fi­gu­rá­ciu na­čí­ta­va­nia sys­té­mu vrá­ta­ne auto­ma­tic­ky spus­te­ných ap­li­ká­cií, do­ká­že vy­čis­tiť disk, ob­no­viť stra­te­né dá­ta či poh­rať sa s nas­ta­ve­nia­mi na naj­rôz­nej­šie úp­ra­vy/tweaks. V tom­to prog­ra­me sa sús­treď­te naj­mä na po­lož­ku Loa­ding, kde náj­de­te mož­nosť Loa­ding Con­fi­gu­ra­tion (za­ují­ma­vé op­ti­ma­li­zá­cie spúš­ťa­nia sys­té­mu) a Star­tup Ma­na­ger (auto­ma­tic­ky spúš­ťa­né do­da­toč­né ap­li­ká­cie). Ma­na­žé­ra na od­in­šta­lo­va­nie všet­ké­ho os­tat­né sof­tvé­ru náj­de­te v čas­ti Te­raz všet­ky zme­ny ulož­te, reš­tar­tuj­te sys­tém a sle­duj­te, o koľ­ko rých­lej­šie Win­dows 7 na­bie­ha. Prí­jem­ný po­cit, však? Ke­by ste sa chce­li poh­rať s kon­fi­gu­rá­ciou Win­dows a je­ho sú­čas­tí a od­in­šta­lo­vať sof­tvér, od­po­rú­ča­me vám prein­šta­lač­ný nás­troj nLi­te, umož­ňu­jú­ce­ho zá­ro­veň vy­tvo­re­nie ob­ra­zu, kto­rý mô­že­te bez fa­tál­nych nás­led­kov tes­to­vať na vir­tuál­nych stro­joch.
avg tuneup.jpg
Slo­ven­ská mu­tá­cia AVG PC Tu­neUp 2012 umož­ňu­je vy­la­diť sys­tém pár klik­mi v čas­ti Sys­té­mo­vé do­la­de­nia; po­lož­ky spus­te­nia sof­tvé­ru ob­sa­hu­jú vše­tok sof­tvér, kto­rý sa spúš­ťa auto­ma­tic­ky pri spus­te­ní sys­té­mu

Dô­kaz na­mies­to sľu­bov

tab-soft.jpg
Pre­jav sof­tvé­ru do­dá­va­né­ho od vý­rob­cu na cel­ko­vej zá­ťa­ži no­te­boo­ku a stav po úp­ra­vách

Aby sme si ove­ri­li teóriu v praxi, reali­zo­va­li sme uve­de­né ra­dy na sku­pi­ne šies­tich no­te­boo­kov rôz­nych zna­čiek a po­rov­na­li si nain­šta­lo­va­né sys­té­my s „čis­tým" Win­dows 7. Vý­sled­ky náj­de­te v ta­buľ­ke - pri Le­no­ve je 67 pro­ce­sov, pri ASU­Se 88 pro­ce­sov (čis­tý Win­dows 7 ich má 44). ASUS však do­siah­ne „iba" 829 spus­te­ných vlá­kien a Acer ich má cez ti­síc­ku (čis­tý Win­dows ich má 605). Le­no­vo a „je­ho" Win­dows za­be­rá pri pr­vom spus­te­ní 1,1 GB v pa­mä­ti RAM, So­ny má za­bra­tých 1,2 GB, ASUS a Fu­jit­su 1,3 GB a HP s Ace­rom 1,4 GB. Acer vám pri­dá 30 GB sof­tvé­ru na­vy­še, ASUS 24 GB, Le­no­vo iba 9 GB a So­ny iba 11 GB.

Nás­led­ne sme na kaž­dom no­te­boo­ku spus­ti­li op­ti­ma­li­zač­né nás­tro­je, reš­tar­to­va­li a ča­ka­li sme na zme­ny. Naj­men­šie zme­ny sme za­zna­me­na­li v prí­pa­de HP a Le­no­va, kde sme z uvoľ­ni­li 0,1 až 0,2 GB, zá­ťaž na sys­tém sme zní­ži­li o 4 % a kon­krét­ne v prí­pa­de Le­no­va sme eli­mi­no­va­li 60 pod­pro­ce­sov. Naj­viac pa­mä­te RAM sa uvoľ­ni­lo pri no­te­boo­koch ASUS a Fu­jit­su - asi 0,4 GB. V prí­pa­de no­te­boo­ku znač­ky ASUS sme za­zna­me­na­li zá­ťaž na sys­tém niž­šiu o 8 %, v prí­pa­de Ace­ru až o 14 %. Prie­mer­ne sa nám po­da­ri­lo zní­žiť zá­ťaž na sys­tém (CPU, RAM, HDD) prib­liž­ne o 7 %.

Os­tá­va to naj­dô­le­ži­tej­šie: čo z do­dáv­ky od­strá­niť a čo za­cho­vať. Od­po­veď zá­vi­sí od to­ho, čo bu­de­te s no­te­boo­kom ro­biť a akú má­te vlas­tnú sof­tvé­ro­vú vý­ba­vu. Oby­čaj­ne sa op­la­tí po­ne­chať vý­ba­vu za­me­ra­nú na bez­peč­nosť, ako napr. šif­ro­va­nie dát, prís­tup cez od­tla­čok prs­ta a pod. Prog­ra­my na spra­co­va­nie fo­tog­ra­fií si po­ne­chaj­te, ak vás to za­ují­ma a ne­má­te nič lep­šie, rov­na­ko je to so stri­hom vi­dea. Neo­din­šta­luj­te ov­lá­da­če do­da­né vý­rob­com, to by vás moh­lo mr­zieť. Rôz­ne prog­ra­my na nas­ta­ve­nie spot­re­by ba­té­rie si poz­ri­te, oby­čaj­ne však pos­ta­čí vý­ba­va z Win­dows. Čas­to sú tu rôz­ne ko­mu­ni­kač­né nás­tro­je, kto­ré asi nik­dy ne­pou­ži­je­te, rov­na­ko efek­ty s webo­vou ka­me­rou viac ako raz asi nes­pus­tí­te. Ado­be Rea­der je čas­tá vý­ba­va, na PDF sa vždy ho­dí, na dru­hej stra­ne rôz­ne efek­tné po­za­dia ale­bo ná­roč­né šet­ri­če ob­ra­zov­ky pa­tria skôr me­dzi jar­moč­né at­rak­cie. Po­pu­lár­ne sú rôz­ne tool­ba­ry na vša­ko­va­ké čin­nos­ti ale­bo dop­re­du nas­ta­ve­ný vy­hľa­dá­vač, tu od­po­rú­ča­me, aby ste bo­li dô­raz­ní a uro­bi­li si všet­ko pod­ľa se­ba. V kaž­dom prí­pa­de sa snaž­te o nain­šta­lo­va­ných prog­ra­moch doz­ve­dieť cez inter­net čo naj­viac, a ak ap­li­ká­ciu ne­pot­re­bu­je­te, od­stráň­te ju. Na zá­ver eš­te jed­na ra­da - ak to mys­lí­te s op­ti­ma­li­zá­ciou váž­ne, vy­ni­ka­jú­ci nás­troj je Tu­neUp Uti­li­ties 2012. Ten neus­tá­le sle­du­je, aké ap­li­ká­cie pou­ží­va­te, a navr­hu­je za vás, čo sa op­la­tí od­in­šta­lo­vať. Sa­moz­rej­me, ide o pla­te­né rie­še­nie. Ur­či­te vám od­po­rú­ča­me, aby ste sa na do­da­nú vý­ba­vu poz­re­li pod­rob­ne a tak­to ušet­ri­li mies­to na dis­ku a zní­ži­li zá­ťaž po­čí­ta­ča.


Zdroj: PCR 1/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Koľ­ko sku­toč­ne sto­jí la­se­ro­vá tlač? / Úpl­ne do de­tai­lov
Vo firmách pri kúpe tlačového zariadenia predstavujú dôležitý faktor nielen počiatočné náklady v podobe jeho ceny, ale aj doplnkové, na pohľad skryté náklady. čítať »
 
Čo to zna­me­ná, keď sa po­vie HOAX
Internet je dnes bežný nástroj a podobne ako mnoho iných technických vymožeností aj on sa postupne stal prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. čítať »
 
TEST: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry / Dos­ky pre In­tel San­dy Brid­ge-E aj AMD Bulldo­zer
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. čítať »
 
Za 10 mi­nút aj o 10 % vy­šší vý­kon no­te­boo­ku / Sof­tvér v no­te­boo­ku
Aj vy sa čudujete, aké množstvo softvéru vám výrobca nainštaluje vopred na novo zakúpený notebook? čítať »
 
His­tó­ria a sú­čas­nosť e-mai­lu / Poh­ľad za chr­bát
Mail je najobľúbenejšia aplikácia internetu, ktorú používa viac ako miliarda ľudí po celom svete. Je to jeden zo základných kameňov najväčšej celosvetovej siete, ktorý sa nás „dotkne" priemerne 93× denne. čítať »
 
Práv­nik ra­dí: Fa­ce­book a osob­né úda­je
Sociálne siete sú v súčasnosti takpovediac v móde. Kto nie je na sociálnej sieti, akoby ani neexistoval. čítať »
 
Vi­rus Lab
V treťom štvrťroku 2011 dosiahol predaj smartfónov 115 miliónov kusov, čo je oproti tretiemu štvrťroku 2010 nárast o 42 %. čítať »
 
Gmail vs. Hot­mail
V súčasnosti je priemerný človek používajúci elektronickú poštu doslova zahltený chaosom vo svojej schránke. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter