Virus Lab

kyberzlocin.jpg Rok 2012 v ky­berzlo­či­ne: Hroz­by pre An­droid, cie­le­né úto­ky a so­ciál­ne in­ži­nier­stvo

V tre­ťom štvrťro­ku 2011 do­sia­hol pre­daj smar­tfó­nov 115 mi­lió­nov ku­sov, čo je op­ro­ti tre­tie­mu štvrťro­ku 2010 ná­rast o 42 %. Vy­plý­va to z úda­jov, kto­ré pred ča­som zve­rej­ni­la tech­no­lo­gic­ko-ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Gar­tner. Smar­tfó­ny pred­sta­vo­va­li na ce­lom sve­te 26 % z cel­ko­vé­ho poč­tu všet­kých pre­da­ných mo­bil­ných te­le­fó­nov. In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid tvo­ri­li v tre­ťom štvrťro­ku toh­to ro­ka 52,5 % pre­da­ja smar­tfó­nov kon­co­vým zá­kaz­ní­kom. Op­ro­ti tre­tie­mu štvrťro­ku 2010 An­droid viac než zdvoj­ná­so­bil svoj po­diel na tr­hu. Je te­da jas­né, že rov­na­ko ako pos­led­né me­sia­ce aj rok 2012 bu­de v zna­me­ní mo­bil­né­ho mal­vé­ru. Zho­du­jú sa na tom vo svo­jich pred­po­ve­diach aj od­bor­ní­ci zo spo­loč­nos­ti ESET.

Se­bas­tian Bor­tnik z po­boč­ky ESE­Tu v Bue­nos Aires po­do­tý­ka, že rast pou­ží­va­nia An­droi­du za­bez­pe­ču­je dob­rý od­byt aj pre de­ve­lo­pe­rov škod­li­vé­ho kó­du. Už v ro­ku 2011 sme vi­de­li via­ce­ro vĺn mal­vé­ro­vých úto­kov na mo­bil­né za­ria­de­nia, iš­lo nap­rík­lad o SMS trój­ske ko­ne. Tie­to prog­ra­my, kto­ré sa inak tvá­ria ako pou­ži­teľ­ný sof­tvér, za­sie­la­jú texto­vé sprá­vy na pred­ra­že­né čís­la. Účet za­pla­tí obeť, zisk ide do vrec­ka ky­ber­ne­tic­ké­ho zlo­čin­ca. Ďal­šou hroz­bou sú mo­bil­né bot­ne­ty, kto­ré mô­žu váš smar­tfón pre­me­niť na zom­bie po­čí­tač, zneu­ži­tý na kri­mi­nál­ne úče­ly.

Spywaro­vé ap­li­ká­cie pre smar­tfó­ny bu­dú pod­ľa na­šich exper­tov ta­kis­to na vzos­tu­pe. Dva naj­po­pu­lár­nej­šie kri­mi­pa­ke­ty Zeus a SpyEye, kto­ré krad­nú úda­je prís­tu­pov do ban­ko­vých úč­tov, už ma­jú aj smar­tfó­no­vé ver­zie. Ho­ci v ro­ku 2011 ne­bo­la tá­to hroz­ba ma­sív­na, rok 2012 bu­de v tom­to sme­re zrej­me iný. Veď v smar­tfó­ne má čo­raz viac pou­ží­va­te­ľov cit­li­vé dá­ta, ako sú hes­lá, prís­tu­py k úč­tom, e-mai­lo­vé sprá­vy, no stá­le im nep­ri­pi­su­jú ta­kú dô­le­ži­tosť ako svoj­mu PC.

Bor­tnik ďa­lej spo­mí­na pred­po­veď ana­ly­ti­kov Gar­tne­ru, pod­ľa kto­rej bu­de do kon­ca bu­dú­ce­ho ro­ka naj­pou­ží­va­nej­ším ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 7. Pre­to sa dnes eš­te má­lo roz­ší­re­né hroz­by mô­žu po­ľah­ky stať hi­tom. Cie­le­né úto­ky bu­dú zrej­me čo­raz čas­tej­šie a so­fis­ti­ko­va­nej­šie. Mi­nu­lý rok sme vi­de­li Duqu, kto­rý bol pos­ta­ve­ný na zá­kla­de Stuxne­tu, a to naz­na­ču­je, na čo sa mô­že­me te­šiť.

Aj spô­sob ší­re­nia hro­zieb prej­de vý­vo­jom, úlo­ha so­ciál­ne­ho in­ži­nier­stva bu­de na­ras­tať. Fa­ce­book a iné so­ciál­ne sie­te bu­dú stá­le dob­rým ka­ná­lom na dis­tri­bú­ciu mal­vé­ru ale­bo vy­uží­va­nie pod­vod­nej me­tó­dy op­ti­ma­li­zá­cie pre vy­hľa­dá­va­če Blac­kHat SEO.

To však nez­na­me­ná, že pou­ží­va­te­lia mô­žu byť me­nej os­tra­ži­tí pri tra­dič­ných ka­ná­loch ší­re­nia: INF/Auto­run, kto­rý sa ší­ri pre­nos­ný­mi mé­dia­mi, stá­le pat­rí me­dzi „naj­po­pu­lár­nej­šie" hroz­by. Ni­gé­rij­ské lis­ty bu­dú aj na­ďa­lej za­pla­vo­vať va­še mail­boxy. V kaž­dom prí­pa­de ve­rí­me, že rok 2012 v ky­berpries­to­re bu­de pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE bez­peč­ný. Ne­za­bud­ni­te na pra­vid­lo čís­lo je­den: Ak­tua­li­zo­va­ný anti­ví­ru­so­vý sof­tvér je nad zla­to!

Člá­nok je prip­ra­ve­ný v spo­lup­rá­ci s fir­mou ESET.

Zdroj: PCR 1/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Koľ­ko sku­toč­ne sto­jí la­se­ro­vá tlač? / Úpl­ne do de­tai­lov
Vo firmách pri kúpe tlačového zariadenia predstavujú dôležitý faktor nielen počiatočné náklady v podobe jeho ceny, ale aj doplnkové, na pohľad skryté náklady. čítať »
 
Čo to zna­me­ná, keď sa po­vie HOAX
Internet je dnes bežný nástroj a podobne ako mnoho iných technických vymožeností aj on sa postupne stal prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. čítať »
 
TEST: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry / Dos­ky pre In­tel San­dy Brid­ge-E aj AMD Bulldo­zer
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. čítať »
 
Za 10 mi­nút aj o 10 % vy­šší vý­kon no­te­boo­ku / Sof­tvér v no­te­boo­ku
Aj vy sa čudujete, aké množstvo softvéru vám výrobca nainštaluje vopred na novo zakúpený notebook? čítať »
 
His­tó­ria a sú­čas­nosť e-mai­lu / Poh­ľad za chr­bát
Mail je najobľúbenejšia aplikácia internetu, ktorú používa viac ako miliarda ľudí po celom svete. Je to jeden zo základných kameňov najväčšej celosvetovej siete, ktorý sa nás „dotkne" priemerne 93× denne. čítať »
 
Práv­nik ra­dí: Fa­ce­book a osob­né úda­je
Sociálne siete sú v súčasnosti takpovediac v móde. Kto nie je na sociálnej sieti, akoby ani neexistoval. čítať »
 
Vi­rus Lab
V treťom štvrťroku 2011 dosiahol predaj smartfónov 115 miliónov kusov, čo je oproti tretiemu štvrťroku 2010 nárast o 42 %. čítať »
 
Gmail vs. Hot­mail
V súčasnosti je priemerný človek používajúci elektronickú poštu doslova zahltený chaosom vo svojej schránke. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter