Gmail vs. Hotmail

V sú­čas­nos­ti je prie­mer­ný člo­vek pou­ží­va­jú­ci elek­tro­nic­kú poš­tu dos­lo­va za­hl­te­ný chaosom vo svo­jej schrán­ke. Dô­vo­dom je tak­zva­ný Gray mail (si­vá poš­ta). Si­vá poš­ta nie je spam, ale je to poš­ta, kto­rá nám kaž­dý deň cho­dí do schrá­nok vo for­me newslet­te­rov, po­núk ale­bo ak­tua­li­zá­cií zo so­ciál­nych mé­dií. A keď­že člo­vek je tvor le­ni­vý, tie­to e-mai­ly „neup­ra­tu­je" a v schrán­ke mu vzni­ká chaos. Skús­me sa po­zrieť na to, aký typ e-mai­lov „pu­tu­je" inter­ne­tom nap­rík­lad v su­sed­nom Ma­ďar­sku (na Slo­ven­sku je to veľ­mi po­dob­né).

Madarsko.jpg
Ty­py e-mai­lov v Ma­ďar­sku

Z gra­fu jas­ne vi­dieť, že si­vá poš­ta jas­ne do­mi­nu­je, a pre­to aj pos­ky­to­va­te­lia free­mai­lo­vých úč­tov mu­sia rea­go­vať a pris­pô­so­biť svo­je služ­by tak, aby bo­la sprá­va ta­kej­to poš­ty ľah­šia a viac za­uto­ma­ti­zo­va­ná. Poz­ri­me sa na tie­to prob­lé­my z poh­ľa­du dvoch naj­väč­ších pos­ky­to­va­te­ľov free­mai­lo­vých slu­žieb - Hot­mai­lu a Gmai­lu.

Zriaď­te si jed­nu schrán­ku na­mies­to troch

Na lep­šiu or­ga­ni­zá­ciu poš­ty je dob­ré mať všet­ko na jed­nom mies­te. Obe služ­by po­nú­ka­jú mož­nosť im­por­to­vať si ho­cik­to­ré zo svo­jich iných e-mai­lo­vých úč­tov pria­mo do Hot­mai­lu ale­bo Gmai­lu. Sú tu však men­šie roz­die­ly.

Mož­nosť im­por­to­vať si e-mai­lo­vý účet ale­bo kon­tak­ty je v Gmai­le re­la­tív­ne zlo­ži­tá. Služ­ba vám sí­ce po­núk­ne nie­koľ­ko nas­ta­ve­ní, kto­ré sú však ur­če­né skôr pre veľ­mi skú­se­ných pou­ží­va­te­ľov. Im­port ta­kis­to nie je okam­ži­tý (kom­plet­ný im­port mô­že tr­vať aj 48 ho­dín) a sprá­vy sa im­por­tu­jú pria­mo do In­boxu, čo spô­so­bu­je nep­reh­ľad­nosť, aj keď sú sprá­vy ozna­če­né náz­vom e-mai­lo­vé­ho úč­tu. Aj na­priek to­mu je to v Gmai­le plus. Do­da­toč­né nas­ta­ve­nia sú pre bež­né­ho člo­ve­ka tro­chu zlo­ži­té, ale po ča­se a oboz­ná­me­ní sa s ni­mi mô­že lep­šie zma­na­žo­vať svo­ju poš­tu.

ImportGMail.jpg
Im­port emai­lo­vé­ho úč­tu v Gmail

V Hot­mai­le je prá­ca s im­por­tom jed­no­duch­šia. Im­port kon­ta za­be­rie iba pár mi­nút a Hot­mail po­núk­ne aj mož­nosť im­por­to­vať sprá­vy do zvláš­tne­ho prie­čin­ka (mož­no si zvo­liť ná­zov a ozna­če­nie) ale­bo pria­mo do In­boxu. Im­port je okam­ži­tý aj pri veľ­kom množ­stve správ. Služ­ba vám po­nú­ka aj zlo­ži­tej­šie nas­ta­ve­nia, ale nie sú po­vin­né. 

ImportHotmail.jpg
Im­port emai­lo­vé­ho úč­tu v Hot­mail

Obe mož­nos­ti im­por­tu vy­uží­va­jú po­p3 server, tak­že ak váš pos­ky­to­va­teľ e-mai­lu ne­má po­p3 server, im­port e-mai­lo­vé­ho kon­ta ne­bu­de mož­ný.

Ži­je­te so­ciál­ne?

So­ciál­ne mé­diá (Fa­ce­book, Twit­ter, Lin­ke­dIn) sú fe­no­mé­nom dneš­nej do­by. Ľudia sa chcú spá­jať a vir­tuál­ne to ide rých­lo a po­hodl­ne z do­mu. Tu však nas­tá­va ďal­ší prob­lém. Tak­zva­né. So­cial up­da­tes (zme­ny sta­tu­sov, ko­men­to­va­nie fo­tiek, „laj­ky") do­ká­žu po­riad­ne za­hl­tiť e-mai­lo­vú schrán­ku. Ako to rie­šia služ­by Hot­mail a Gmail? Ako is­te tu­ší­te, Gmail príl­iš nes­po­lup­ra­cu­je s os­tat­ný­mi so­ciál­ny­mi mé­dia­mi, keď­že má vlas­tné so­ciál­ne mé­dium Goog­le+. V Hot­mai­le je to rie­še­né lep­šie. Pou­ží­va­teľ má po­mer­ne ve­ľa mož­nos­tí, ako „so­ciál­ne žiť" pria­mo z Hot­mai­lu. K dis­po­zí­cii je im­por­to­va­ný Fa­ce­book chat, mož­nosť im­por­to­va­nia kon­tak­tov z Lin­ke­dIn a na­ro­de­ni­no­vý ka­len­dár va­šich pria­te­ľov z Fa­ce­boo­ku. No naj­väč­šie plus je asi pria­me filtro­va­nie e-mai­lov zo so­ciál­nych mé­dií. Jed­ným kli­kom tak mô­že­me od­filtro­vať a nás­led­ne ma­na­žo­vať e-mai­ly nap­rík­lad z Fa­ce­boo­ku ale­bo Lin­ke­dIn. Jed­ným slo­vom, Hot­mail spo­jil prí­jem­né s uži­toč­ným a pos­ky­tol mož­nosť spra­vo­vať svoj so­ciál­ny ži­vot na inter­ne­te.

Filter_1.jpg
Fil­ter na emai­ly zo so­ciál­nych mé­dií v Hot­mail

Newslet­ter, ďal­ší newslet­ter a zno­va ...

Ur­či­te poz­ná­te si­tuáciu, keď nap­rík­lad na­kú­pi­te v inter­ne­to­vom ob­cho­de, na zľa­vo­vom por­tá­li ale­bo si len tak pre­ze­rá­te za­ují­ma­vú strán­ku a prih­lá­si­te sa na od­obe­ra­nie no­vi­niek. Ča­som ich však pres­ta­ne­te čí­tať a od­hlá­siť sa vždy za­bud­ne­te. Ta­ká­to poš­ta sa vám ko­pí v schrán­ke a zby­toč­ne ju znep­reh­ľad­ňu­je. Opäť sa poz­ri­me na rie­še­nia v oboch služ­bách.

Hot­mail pri­šiel za­čiat­kom de­cem­bra so zme­nou v ozna­čo­va­ní a ma­na­žo­va­ní poš­ty, čo uľah­ču­je aj prá­cu s newslet­ter­mi. Služ­ba do­ká­že niek­to­ré sprá­vy auto­ma­tic­ky ozna­čiť a za­ra­diť ich do ur­či­tej sku­pi­ny. Nás­led­ne sa pod­ľa tej­to sku­pi­ny da­jú sprá­vy filtro­vať, pre­sú­vať ale­bo ma­zať. Ta­kis­to sa dá nas­ta­viť blo­ko­va­nie správ z ur­či­tej ad­re­sy, tak­že po je­di­nom klik­nu­tí vás už newslet­ter a rôz­ne iné po­nu­ky pres­ta­nú ot­ra­vo­vať. Ďal­šia mož­nosť, ako vy­filtro­vať newslet­ter, je ta­ká, že vy­hľa­dá­te v sprá­vach kľú­čo­vý vý­raz Od­hlá­siť sa pri slo­ven­ských newslet­te­roch ale­bo un­subscri­be me pri za­hra­nič­ných. Po vy­filtro­va­ní má­te mož­nosť opäť si tie­to e-mai­ly ma­na­žo­vať. (Hot­mai­lOd­hla­sit.png - Vy­filtro­va­nie newslet­te­rov kľú­čo­vým slo­vom „Od­hlá­siť")

V Gmai­le nie je auto­ma­tic­ká mož­nosť filtro­va­nia správ pod­ľa sku­pi­ny. Je tu však mož­nosť ruč­ne si nas­ta­viť fil­ter pre rôz­ne ad­re­sy. Prá­ca nie je auto­ma­tic­ká, čo opäť spô­so­bu­je ne­po­ria­dok v schrán­ke. No Gmail pos­ky­tu­je ozna­čo­va­nie e-mai­lov tzv. hviez­dič­kou. Tie­to sprá­vy vám dá Gmail do pop­re­dia a os­tat­né za­ra­dí na ko­niec v schrán­ke. Ta­kis­to mô­že­te up­red­nos­tniť sprá­vy od ur­či­tých prí­jem­cov, s kto­rý­mi ste naj­čas­tej­šie v kon­tak­te. Obe tie­to fun­kcie mô­že­te skom­bi­no­vať a vy­hnúť sa zby­toč­né­mu chaosu v schrán­ke.

Si­vá poš­ta je kaž­do­den­ná sú­časť na­šej ko­mu­ni­ká­cie a na­ras­ta­jú­ce prob­lé­my s ňou tre­ba rie­šiť. Ko­niec kon­cov je na nás, ako si svo­ju poš­tu zma­na­žu­je­me a ako sa vy­hne­me chaosu a neus­po­ria­da­nos­ti v na­šich e-mai­lo­vých schrán­kach. Vý­be­rom op­ti­mál­ne­ho rie­še­nia mô­že­me ušet­riť čas aj pe­nia­ze.

Zdroj: PCR 1/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Koľ­ko sku­toč­ne sto­jí la­se­ro­vá tlač? / Úpl­ne do de­tai­lov
Vo firmách pri kúpe tlačového zariadenia predstavujú dôležitý faktor nielen počiatočné náklady v podobe jeho ceny, ale aj doplnkové, na pohľad skryté náklady. čítať »
 
Čo to zna­me­ná, keď sa po­vie HOAX
Internet je dnes bežný nástroj a podobne ako mnoho iných technických vymožeností aj on sa postupne stal prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. čítať »
 
TEST: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry / Dos­ky pre In­tel San­dy Brid­ge-E aj AMD Bulldo­zer
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. čítať »
 
Za 10 mi­nút aj o 10 % vy­šší vý­kon no­te­boo­ku / Sof­tvér v no­te­boo­ku
Aj vy sa čudujete, aké množstvo softvéru vám výrobca nainštaluje vopred na novo zakúpený notebook? čítať »
 
His­tó­ria a sú­čas­nosť e-mai­lu / Poh­ľad za chr­bát
Mail je najobľúbenejšia aplikácia internetu, ktorú používa viac ako miliarda ľudí po celom svete. Je to jeden zo základných kameňov najväčšej celosvetovej siete, ktorý sa nás „dotkne" priemerne 93× denne. čítať »
 
Práv­nik ra­dí: Fa­ce­book a osob­né úda­je
Sociálne siete sú v súčasnosti takpovediac v móde. Kto nie je na sociálnej sieti, akoby ani neexistoval. čítať »
 
Vi­rus Lab
V treťom štvrťroku 2011 dosiahol predaj smartfónov 115 miliónov kusov, čo je oproti tretiemu štvrťroku 2010 nárast o 42 %. čítať »
 
Gmail vs. Hot­mail
V súčasnosti je priemerný človek používajúci elektronickú poštu doslova zahltený chaosom vo svojej schránke. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter