ZERO Mobile Pro 1411

Znač­ku ZE­RO chvá­li­me - no­te­book je pos­kla­da­ný na Slo­ven­sku a trúf­ne sa sme­lo pos­ta­viť do bo­ja s ove­re­ný­mi znač­ka­mi. V tes­te sme ma­li dva mo­de­ly - je­den 14-pal­co­vý, orien­to­va­ný na ce­nu, a dru­hý 15-pal­co­vý, tvr­do za­me­ra­ný na vý­kon. K ne­mu o chví­ľu... Mo­bi­le Pro 1411, ako ná­zov na­po­ve­dá, je 14-pal­co­vý mo­del v imi­tá­cii strie­bor­né­ho brú­se­né­ho hli­ní­ka. Tma­vos­trie­bor­né plas­ty per­fo­ro­va­né do pek­ných kru­hov pô­so­bia vcel­ku lá­ka­vo. Tla­čid­lo vy­pnu­tia je pod­svie­te­né, a ho­ci klá­ves­ni­ca nie je vy­stu­pu­jú­ca, je vcel­ku kom­for­tná. Štr­nás­ťpal­co­vý mo­del ne­po­nú­ka aj nu­me­ric­kú časť. Dis­plej má lesk­lú povr­cho­vú úp­ra­vu a pos­ky­tu­je bež­né HD roz­lí­še­nie. Mo­bi­le Pro 1411 má na svo­je pa­ra­met­re veľ­mi dob­rú kon­co­vú ce­nu, na­vy­še ZE­RO po­nú­ka k ne­mu ako bo­nus hru Bat­tle­field 3. Ten­to mo­del je pos­ta­ve­ný na plat­for­me Com­pal PBL11, vnút­ri uk­rý­va ob­ľú­be­nú či­po­vú súp­ra­vu In­tel HM65.

Zero Mobile Pro 1411.jpg

Vstup­no-vý­stup­né roz­hra­nia: VGA, HDMI, 3× USB, čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet

Spo­mí­na­nú či­po­vú súp­ra­vu osa­dil vý­rob­ca pro­ce­so­rom In­tel Co­re i3-2330M s tak­tom 2,2 GHz. Na prá­cu pri­dal dos­ta­ču­jú­ce 4 GB pa­mä­te RAM a veľ­ký pev­ný disk s ka­pa­ci­tou 750 GB. Sa­moz­rej­me, ide o mo­del HDD. Dis­plej je 14-pal­co­vý, tak­že pri hmot­nos­ti 2,178 kg je Mo­bi­le Pro 1411 stá­le vhod­ný aj na čas­tej­šie pre­ná­ša­nie. Gra­fic­ký čip NVI­DIA Ge­For­ce GT525M má v tes­te via­ce­ro kon­ku­ren­čných zna­čiek, ale ZE­RO uka­zu­je, ako správ­ne zop­ti­ma­li­zo­vať vý­kon a vy­žmý­kať z gra­fi­ky čo naj­viac. Bat­tle­field 3 si tak za­hrá­te na pre­nos­nom no­te­boo­ku úpl­ne bez prob­lé­mov. Päť ho­dín na jed­no na­bi­tie je na 6-člán­ko­vú ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 5200 mAh prie­mer­ný vý­sle­dok, aj kon­ku­ren­cia sa v tých­to hod­no­tách po­hy­bu­je čas­to. Ak sa orien­tu­je­te na ce­nu a ne­potr­pí­te si na za­hra­nič­nú znač­ku, ten­to no­te­book vám mô­že­me spo­koj­ne od­po­rú­čať.

Ce­na: 658 EUR
Za­po­ži­čal: ZE­RO

Preh­ľad tes­to­va­ných mul­ti­me­diál­nych no­te­boo­kov

Zdroj: PCR 1/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Koľ­ko sku­toč­ne sto­jí la­se­ro­vá tlač? / Úpl­ne do de­tai­lov
Vo firmách pri kúpe tlačového zariadenia predstavujú dôležitý faktor nielen počiatočné náklady v podobe jeho ceny, ale aj doplnkové, na pohľad skryté náklady. čítať »
 
Čo to zna­me­ná, keď sa po­vie HOAX
Internet je dnes bežný nástroj a podobne ako mnoho iných technických vymožeností aj on sa postupne stal prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. čítať »
 
TEST: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry / Dos­ky pre In­tel San­dy Brid­ge-E aj AMD Bulldo­zer
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. čítať »
 
Za 10 mi­nút aj o 10 % vy­šší vý­kon no­te­boo­ku / Sof­tvér v no­te­boo­ku
Aj vy sa čudujete, aké množstvo softvéru vám výrobca nainštaluje vopred na novo zakúpený notebook? čítať »
 
His­tó­ria a sú­čas­nosť e-mai­lu / Poh­ľad za chr­bát
Mail je najobľúbenejšia aplikácia internetu, ktorú používa viac ako miliarda ľudí po celom svete. Je to jeden zo základných kameňov najväčšej celosvetovej siete, ktorý sa nás „dotkne" priemerne 93× denne. čítať »
 
Práv­nik ra­dí: Fa­ce­book a osob­né úda­je
Sociálne siete sú v súčasnosti takpovediac v móde. Kto nie je na sociálnej sieti, akoby ani neexistoval. čítať »
 
Vi­rus Lab
V treťom štvrťroku 2011 dosiahol predaj smartfónov 115 miliónov kusov, čo je oproti tretiemu štvrťroku 2010 nárast o 42 %. čítať »
 
Gmail vs. Hot­mail
V súčasnosti je priemerný človek používajúci elektronickú poštu doslova zahltený chaosom vo svojej schránke. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter