Nokia 500

Mo­del No­kia 500 je za­ují­ma­vý hlav­ne tým, že ide o pr­vý kú­sok v por­tfó­liu toh­to vý­rob­cu, kto­rý pri­chá­dza na trh s 1 GHz pro­ce­so­rom. Je to všes­tran­ne vy­ba­ve­ný smar­tfón, kto­rý je dos­tup­ný za veľ­mi vý­hod­nú ce­nu. Te­lo je plas­to­vé a tro­chu hrub­šie, ale vzhľa­dom na za­ob­le­nú za­dnú časť sa veľ­mi dob­re dr­ží v ru­ke. V ba­le­ní náj­de­te aj dva vy­me­ni­teľ­né kry­ty, tak­že má­te k dis­po­zí­cii tri kry­ty rôz­nych fa­rieb zo špe­ciál­ne up­ra­ve­né­ho plas­tu, kto­rý pô­so­bí na do­tyk mäk­šie. Oce­ni­li sme, že v ča­soch do­ty­ko­vých tla­či­diel vý­rob­ca aj tu pou­žil oby­čaj­né tla­čid­lá pod dis­ple­jom. Tie sú za­pus­te­né, a tak tvo­ria s dis­ple­jom rov­nú lí­niu. Ta­kis­to sme pri pou­ží­va­ní oce­ni­li aj hmot­nosť - in­te­li­gent­ný te­le­fón s hmot­nos­ťou 93 gra­mov sa ne­vi­dí čas­to. Širo­kouh­lý dis­plej má vy­so­ké roz­lí­še­nie, tak­že pri sur­fo­va­ní na webe ale­bo pre­hlia­da­ní ob­ráz­kov nie ste ob­me­dzo­va­ní. Ope­rač­ný sys­tém Sym­bian An­na má pod­ľa nás hod­not­né zlep­še­nia, no eš­te o kus za­os­tá­va za ver­ziou Bel­le. Ur­či­te sa však lep­šie pou­ží­va ako „Sym­bian na tre­tiu" a za­zna­me­na­li sme aj ply­nu­lú prá­cu ap­li­ká­cií a cel­ko­vú po­ho­to­vosť te­le­fó­nu. Ta­ký­to sviž­ný te­le­fón na plat­for­me Sym­bian len tak ne­náj­de­te. Za jed­noz­nač­nú vý­ho­du po­va­žu­je­me prep­ra­co­va­ný inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, kto­rý sa dob­re pou­ží­va a v re­ži­me na šír­ku vy­uži­je­te aj na roz­me­ro­vo men­šom dis­ple­ji 640 bo­dov. To už pos­ta­ču­je na po­hodl­né pre­ze­ra­nie aj ná­roč­ných strá­nok. E-mai­lo­vý klient tiež pre­šiel zme­na­mi a za­hŕňa sa ako jed­na z vlas­tnos­tí no­vé­ho sys­té­mu. Vý­bor­né sú aj ma­py, ap­li­ká­cia má zdo­ko­na­le­né roz­hra­nie aj vy­hľa­dá­va­nie. Na hlav­nú ob­ra­zov­ku mô­že­te pri­dá­vať wid­ge­ty, ako aj skrat­ky k ap­li­ká­ciám, tu za­tiaľ len vo for­me wid­ge­tov, eš­te nie ako sa­mos­tat­né iko­ny kde­koľ­vek na ob­ra­zov­ku ako vo ver­zii Bel­le. Kaž­do­pád­ne wid­ge­tov so skrat­ka­mi mô­že­te mať neob­me­dze­ný po­čet. Klá­ves­ni­ca je tro­chu úz­ka a tu sa pre­ja­vil efekt kry­cie­ho plas­tu nad dis­ple­jom, tak­že má­te po­cit, ako­by ste pís­me­ná stlá­ča­li o kú­sok vy­ššie. No­kia 700 je v tom­to sme­re vy­rie­še­ná lep­šie. Na­priek tej­to for­me vy­ho­to­ve­nia sme do­ká­za­li pí­sať na úz­kej klá­ves­ni­ci QWER­TY, aj keď prek­le­py bo­li čas­tej­šie. Vždy však mô­že­te vy­užiť zme­nu orien­tá­cie dis­ple­ja. No­kia 500 je te­le­fón stred­nej trie­dy, kto­rý ťa­ží zo zlep­še­nia OS Sym­bian An­na. Po­nú­ka úpl­nú tech­no­lo­gic­kú vý­ba­vu a po­hodl­né pou­ží­va­nie. Sil­ný pro­ce­sor si po­ra­dí s ap­li­ká­cia­mi v sys­té­me a ide o jed­nu z naj­sviž­nej­ších No­kií za pos­led­ný rok na tej­to plat­for­me.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Koľ­ko sku­toč­ne sto­jí la­se­ro­vá tlač? / Úpl­ne do de­tai­lov
Vo firmách pri kúpe tlačového zariadenia predstavujú dôležitý faktor nielen počiatočné náklady v podobe jeho ceny, ale aj doplnkové, na pohľad skryté náklady. čítať »
 
Čo to zna­me­ná, keď sa po­vie HOAX
Internet je dnes bežný nástroj a podobne ako mnoho iných technických vymožeností aj on sa postupne stal prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. čítať »
 
TEST: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry / Dos­ky pre In­tel San­dy Brid­ge-E aj AMD Bulldo­zer
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. čítať »
 
Za 10 mi­nút aj o 10 % vy­šší vý­kon no­te­boo­ku / Sof­tvér v no­te­boo­ku
Aj vy sa čudujete, aké množstvo softvéru vám výrobca nainštaluje vopred na novo zakúpený notebook? čítať »
 
His­tó­ria a sú­čas­nosť e-mai­lu / Poh­ľad za chr­bát
Mail je najobľúbenejšia aplikácia internetu, ktorú používa viac ako miliarda ľudí po celom svete. Je to jeden zo základných kameňov najväčšej celosvetovej siete, ktorý sa nás „dotkne" priemerne 93× denne. čítať »
 
Práv­nik ra­dí: Fa­ce­book a osob­né úda­je
Sociálne siete sú v súčasnosti takpovediac v móde. Kto nie je na sociálnej sieti, akoby ani neexistoval. čítať »
 
Vi­rus Lab
V treťom štvrťroku 2011 dosiahol predaj smartfónov 115 miliónov kusov, čo je oproti tretiemu štvrťroku 2010 nárast o 42 %. čítať »
 
Gmail vs. Hot­mail
V súčasnosti je priemerný človek používajúci elektronickú poštu doslova zahltený chaosom vo svojej schránke. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter