Spring Framework / 3. časť: IoC s pomocou anotácií

V pre­doš­lej čas­ti sme sa oboz­ná­mi­li s kon­cep­tom In­ver­sion-of-Con­trol, kto­rý sa v Sprin­gu reali­zu­je pros­tred­níc­tvom De­pen­den­cy In­jec­tion. Uká­za­li sme si ta­kis­to, akým spô­so­bom na­kon­fi­gu­ro­vať kon­taj­ner Spring a zís­ka­vať z ne­ho vy­tvo­re­né in­štan­cie, prí­pad­ne ako ich re­fe­ren­cie in­jek­to­vať do iných in­štan­cií.

V pos­led­ných ro­koch je mo­der­ným tren­dom ús­tup od ma­sív­nych kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov (väč­ši­nou vo for­me XML) a sna­ha o vy­uží­va­nie al­ter­na­tív­nych spô­so­bov kon­fi­gu­rá­cie. Je­den z pros­tried­kov, kto­ré na to mô­žu dob­re pos­lú­žiť, sú ano­tá­cie. Od­ke­dy bo­li do Ja­vy pri­da­né (vo ver­zii 1.5), sta­li sa ob­ľú­be­ným a ma­sív­ne vy­uží­va­ným spô­so­bom na čias­toč­nú kon­fi­gu­rá­ciu ap­li­ká­cií, naj­mä na úrov­ni in­štan­cií a tried. Ta­kis­to ide sčas­ti o reali­zá­ciu tren­du con­ven­tion over con­fi­gu­ra­tion, nas­tu­pu­jú­ce­ho vo vý­vo­ji ap­li­ká­cií. Sa­moz­rej­me, kaž­dý prís­tup má svo­je vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy a od­por­co­via toh­to prís­tu­pu pou­ka­zu­jú na to, že dôs­led­kom ne­ho sa sí­ce zní­ži ob­jem úda­jov v kon­fi­gu­rač­nom sú­bo­re, ale mô­že sa zní­žiť po­cho­pi­teľ­nosť stav­by ap­li­ká­cie, pre­to­že mno­ho vä­zieb mô­že exis­to­vať bez to­ho, aby ich exis­ten­cia bo­la ne­ja­kým spô­so­bom zdo­ku­men­to­va­ná ale­bo zrej­má. V ko­neč­nom dôs­led­ku tak ide opäť len o hľa­da­nie po­ves­tnej zla­tej stred­nej ces­ty.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 8. časť
Tentoraz budeme pokračovať v opise základných konštrukcií jazyka GLSL. Budeme sa venovať štruktúram, poliam a tzv. kvalifikátorom, resp. špecifikátorom uloženia. čítať »
 
Ti­py a tri­ky s Ca­ché / 26. tip: Ob­jek­ty a con­curren­cy 2 – swiz­zling
Keď sa tento seriál pred niekoľkými rokmi začínal, jeho prvý diel bol venovaný zabezpečeniu izolácie inštancie objektov na exkluzívny prístup a opisu príslušných funkcií API. čítať »
 
Spring Fra­mework / 3. časť: IoC s po­mo­cou ano­tá­cií
V predošlej časti sme sa oboznámili s konceptom Inversion-of-Control, ktorý sa v Springu realizuje prostredníctvom Dependency Injection. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XLI.
V tejto časti seriálu opíšeme spôsob, ktorým sme do našej aplikácie Engine v3.1 implementovali jednoduché zvukové efekty. čítať »
 
Vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad/iPod/iP­ho­ne: Návrh pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia / 2. časť
Plynule nadviažeme na predchádzajúcu časť, v ktorej sme opísali hardvérovú a softvérovú konfiguráciu potrebnú na vývoj aplikácií pre rodinu zariadení Apple iPad, iPhone a iPad touch s operačným systémom iOS. čítať »
 
Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery: Ani­má­cie / 7. časť
V predchádzajúcej časti tohto seriálu sme ukázali, ako pracovať s jednoduchými efektmi v jQuery a oživiť pomocou nich vzhľad stránok. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Tes­to­va­nie pro­to­ko­lu NTP
V predchádzajúcej časti sme vysvetlili algoritmus protokolu NTP, povedali sme si niečo o zdrojoch času na internete a nakoniec sme si nainštalovali a nakonfigurovali službu NTP. čítať »
 
Tvor­ba for­mu­lá­rov na prá­cu s údaj­mi v pros­tre­dí Mic­ro­soft Sha­re­Point 2010
Prostredie SharePoint 2010 poskytuje používateľom na správu údajov rozhranie údajového hárka alebo formulár z prostredia webového prehliadača. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter