Tvorba formulárov na prácu s údajmi v prostredí Microsoft SharePoint 2010

Pros­tre­die Sha­re­Point 2010 pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom na sprá­vu úda­jov roz­hra­nie úda­jo­vé­ho hár­ka ale­bo for­mu­lár z pros­tre­dia webo­vé­ho pre­hlia­da­ča. Zob­ra­ze­nie úda­jo­vé­ho hár­ka však ne­mu­sí byť preh­ľad­né v prí­pa­de, že há­rok ob­sa­hu­je väč­ší po­čet stĺpcov. V tej­to si­tuá­cii je vhod­né vy­užiť na pre­ze­ra­nie, úp­ra­vu ale­bo za­dá­va­nie no­vých úda­jov for­mu­lár. Na tvor­bu for­mu­lá­ra mož­no pou­žiť pros­tre­die Sha­re­Point 2010, a to pria­mo v roz­hra­ní pre­hlia­da­ča Mic­ro­soft Inter­net Explo­rer, ale­bo ap­li­ká­ciu Mic­ro­soft Sha­re­Point De­sig­ner 2010, prí­pad­ne ap­li­ká­ciu In­fo­Path, kto­rá je sú­čas­ťou pro­duk­to­vé­ho ra­du Mic­ro­soft Of­fi­ce. Tie­to mož­nos­ti tvor­by for­mu­lá­rov sú dos­tup­né tak v bez­plat­nej edí­cii Mic­ro­soft Sha­re­Point Foun­da­tion 2010, ako aj v pla­te­ných edí­ciách Mic­ro­soft Sha­re­Point Server 2010 Stan­dard a En­terpri­se.

V prí­pa­de vy­tvo­re­nia zoz­na­mu ale­bo kniž­ni­ce pros­tre­dia Mic­ro­soft Sha­re­Point 2010 sa auto­ma­tic­ky vy­tvo­rí webo­vá časť slú­žia­ca na zob­ra­ze­nie, úp­ra­vu ale­bo vy­tvá­ra­nie no­vých úda­jov v rám­ci zoz­na­mu ale­bo kniž­ni­ce. Pre tie­to čas­ti sú ge­ne­ro­va­né prís­luš­né po­lia v zá­vis­los­ti od štruk­tú­ry da­né­ho zoz­na­mu ale­bo kniž­ni­ce. Na prá­cu s údaj­mi sú k dis­po­zí­cii dva ty­py webo­vých čas­tí, List View Web Part (pria­mo zob­ra­zu­je úda­je z kniž­ni­ce a zoz­na­mu a po vy­tvo­re­ní zoz­na­mu auto­ma­tic­ky ge­ne­ru­je poh­ľad dos­tup­ný na zob­ra­ze­nie dát) a Da­ta Form Web Part (na roz­diel od List View Web Part pos­ky­tu­je mož­nosť edi­tá­cie a vkla­da­nia dát). Oba mož­no na­sa­diť pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Mic­ro­soft Sha­re­Point De­sig­ner, kto­ré sú nás­led­ne spra­vo­va­teľ­né ap­li­ká­ciou Mic­ro­soft Sha­re­Point De­sig­ner ale­bo cez webo­vý pre­hlia­dač.

Mic­ro­soft Sha­re­Point De­sig­ner je des­kto­po­vá ap­li­ká­cia (voľ­ne stiah­nu­teľ­ná zo strán­ky http://www.mic­ro­soft.com/download) ur­če­ná na úp­ra­vu sí­diel vy­tvo­re­ných pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie Sha­re­Point. Ok­rem mož­nos­tí vy­tvá­ra­nia a úp­rav strá­nok, kas­ká­do­vých štý­lov, kniž­níc, zoz­na­mov sa dá ten­to nás­troj vy­užiť aj na tvor­bu for­mu­lá­rov. Mic­ro­soft Sha­re­Point De­sig­ner do­ká­že vy­tvo­riť dva ty­py for­mu­lá­rov, pros­tred­níc­tvom kto­rých pou­ží­va­te­lia mô­žu za­dá­vať a up­ra­vo­vať úda­je v dá­to­vých zdro­joch. Sú to:

  • List Forms - for­mu­lá­re zoz­na­mu, kto­ré sú ur­če­né na zob­ra­zo­va­nie, úp­ra­vu a za­dá­va­nie úda­jov a sú pria­mo aso­cio­va­né s prís­luš­ným zoz­na­mom
  • Da­ta Forms - dá­to­vé for­mu­lá­re, kto­ré pos­ky­tu­jú rov­na­kú fun­kcio­na­li­tu ako for­mu­lá­re zoz­na­mu, sú však de­fi­no­va­né v rám­ci webo­vej strán­ky

Exis­tu­jú­ce for­mu­lá­re aso­cio­va­né na prís­luš­nú kniž­ni­cu ale­bo zoz­nam sa da­jú up­ra­viť v pros­tre­dí ap­li­ká­cie Mic­ro­soft Sha­re­Point De­sig­ne­ra vý­be­rom v sek­cii Forms (obr. 1).

Share-obr1.jpg

Tá­to sek­cia pos­ky­tu­je ok­rem mož­nos­ti úp­ra­vy exis­tu­jú­cich for­mu­lá­rov aj prí­kaz na vy­tvo­re­nie no­vé­ho for­mu­lá­ra po­mo­cou tla­čid­la New..., kto­rý nás­led­ne mož­no de­fi­no­vať ako vý­cho­dis­ko­vý na prís­luš­nú čin­nosť s dá­ta­mi - New, Dis­play, Edit (obr. 2).

Share-obr2.jpg

Mic­ro­soft Of­fi­ce In­fo­Path De­sig­ner je ap­li­ká­cia slú­žia­ca na tvor­bu for­mu­lá­rov. Po­mo­cou nej vy­tvá­ra­te zlo­ži­té for­mu­lá­re bez pí­sa­nia kó­du, vkla­dá­te preh­ľad­né ov­lá­da­cie pr­vky, de­fi­nu­je­te pod­mien­ky na ove­re­nie plat­nos­ti vkla­da­ných úda­jov ale­bo vy­uži­je­te pod­mie­ne­né for­má­to­va­nie. V spo­lup­rá­ci s tech­no­ló­giou Sha­re­Point po­nú­ka mož­nos­ti vy­tvá­ra­nia for­mu­lá­rov v sa­mos­tat­nej kniž­ni­ci for­mu­lá­rov ale­bo zoz­na­moch. (V prí­pa­de spo­lup­rá­ce s edí­ciou Sha­re­Point Foun­da­tion 2010 je tu ob­me­dzenie na tvor­bu for­mu­lá­rov len na kniž­ni­cu for­mu­lá­rov, pri­čom na vy­pĺňa­nie for­mu­lá­ra ne­pos­ky­tu­je webo­vé roz­hra­nie, ale pou­ží­va­teľ mu­sí na úp­ra­vu a za­dá­va­nie úda­jov pou­žiť ap­li­ká­ciu In­fo­Path Filler.)

Pros­tred­níc­tvom In­fo­Path De­sig­ne­ra mož­no vy­tvá­rať for­mu­lá­re pre kon­krét­nu kniž­ni­cu ale­bo zoz­nam. Na ten­to účel sú k dis­po­zí­cii dve šab­ló­ny: Sha­re­Point List a Sha­re­Point Form Lib­ra­ry (obr. 3).

Share-obr3.jpg

In­fo­Path De­sig­ner ok­rem vy­tvo­re­nia for­mu­lá­ra k exis­tu­jú­cej kniž­ni­ci ale­bo zoz­na­mu pos­ky­tu­je aj mož­nosť vy­tvo­re­nia kniž­ni­ce for­mu­lá­rov v rám­ci síd­la Sha­re­Point pria­mo z ap­li­ká­cie In­fo­Path (obr. 4).

Share-obr4.jpg

Zdroj: IW 12/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 8. časť
Tentoraz budeme pokračovať v opise základných konštrukcií jazyka GLSL. Budeme sa venovať štruktúram, poliam a tzv. kvalifikátorom, resp. špecifikátorom uloženia. čítať »
 
Ti­py a tri­ky s Ca­ché / 26. tip: Ob­jek­ty a con­curren­cy 2 – swiz­zling
Keď sa tento seriál pred niekoľkými rokmi začínal, jeho prvý diel bol venovaný zabezpečeniu izolácie inštancie objektov na exkluzívny prístup a opisu príslušných funkcií API. čítať »
 
Spring Fra­mework / 3. časť: IoC s po­mo­cou ano­tá­cií
V predošlej časti sme sa oboznámili s konceptom Inversion-of-Control, ktorý sa v Springu realizuje prostredníctvom Dependency Injection. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XLI.
V tejto časti seriálu opíšeme spôsob, ktorým sme do našej aplikácie Engine v3.1 implementovali jednoduché zvukové efekty. čítať »
 
Vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad/iPod/iP­ho­ne: Návrh pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia / 2. časť
Plynule nadviažeme na predchádzajúcu časť, v ktorej sme opísali hardvérovú a softvérovú konfiguráciu potrebnú na vývoj aplikácií pre rodinu zariadení Apple iPad, iPhone a iPad touch s operačným systémom iOS. čítať »
 
Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery: Ani­má­cie / 7. časť
V predchádzajúcej časti tohto seriálu sme ukázali, ako pracovať s jednoduchými efektmi v jQuery a oživiť pomocou nich vzhľad stránok. čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Tes­to­va­nie pro­to­ko­lu NTP
V predchádzajúcej časti sme vysvetlili algoritmus protokolu NTP, povedali sme si niečo o zdrojoch času na internete a nakoniec sme si nainštalovali a nakonfigurovali službu NTP. čítať »
 
Tvor­ba for­mu­lá­rov na prá­cu s údaj­mi v pros­tre­dí Mic­ro­soft Sha­re­Point 2010
Prostredie SharePoint 2010 poskytuje používateľom na správu údajov rozhranie údajového hárka alebo formulár z prostredia webového prehliadača. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter