Sledujeme filmy a seriály na internete / Ide to aj legálne

Strana 2/2

Top­fun

Služ­ba Top­fun sa ozna­ču­je za naj­väč­šiu on-li­ne po­ži­čov­ňu v SR a pri poh­ľa­de na po­nu­ku to poz­nať. Op­ro­ti Voyu po­nú­ka Top­fun viac ako 800 fil­mov, čo je prak­tic­ky dvoj­ná­so­bok. Di­zajn por­tá­lu je vy­da­re­ný a hneď úvod­ná webo­vá strán­ka po­ten­ciál­ne­mu zá­kaz­ní­ko­vi pred­sta­ví 3 zá­klad­né kro­ky, ako služ­bu pou­ží­vať, a po­núk­ne tes­to­va­cí film za­dar­mo. Ľavý bok strán­ky umož­ňu­je filtro­vať fil­my pod­ľa žá­nru, ale aj pod­ľa abe­ce­dy, čo v prí­pa­de Voya chý­ba­lo. V stre­de sa na­chá­dza ná­hod­ný vý­ber fil­mov a pra­vý stĺpec ob­sa­hu­je vý­ber no­vi­niek, prip­ra­vo­va­ných a od­po­rú­ča­ných ti­tu­lov.

topfun_2.JPG
Kre­dit si v Top­fun do­bi­je­te SMS sprá­vou ale­bo pros­tred­níc­tvom služ­by Go­Pay, ce­ny sú však uve­de­né v če­ských ko­ru­nách

V po­nu­ke Top­fu­nu náj­de­te bo­ha­tú po­nu­ku fil­mov a se­riál Ko­mi­sár Rex. Na jed­no­duch­šiu na­vi­gá­ciu mož­no ok­rem spo­me­nu­té­ho filtro­va­nia vy­užiť aj vy­hľa­dá­va­nie. V tom­to prí­pa­de sa vám po za­da­ní žia­da­né­ho kľú­čo­vé­ho slo­va vy­pí­še zoz­nam fil­mov, kto­ré ma­jú hľa­da­ný ter­mín v náz­ve. Zá­ro­veň sa ot­vo­rí mož­nosť pod­rob­nej­šie­ho vy­hľa­dá­va­nia pod­ľa her­cov ale­bo re­ži­sé­rov, kaž­dá ka­te­gó­ria má oso­bit­nú ko­lón­ku. Tro­chu nás za­mr­ze­lo, že služ­ba ne­vyh­ľa­dá­va fil­my v ori­gi­nál­nych náz­voch - v prí­pa­de pou­ži­tia kľú­čo­vých slov Lord of the Rings ale­bo Pan pr­ste­nov sme ne­dos­ta­li ni­ja­ký vý­sle­dok, keď­že film je v po­nu­ke služ­by Top­fun dos­tup­ný pod čes­kým náz­vom Pán pr­stenů. S vý­nim­kou tej­to drob­nos­ti sme však bo­li s pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním spo­koj­ní. Ce­ny za po­ži­ča­nie fil­mov sú rôz­ne, v pre­važ­nej väč­ši­ne je to 1,77 EUR. V niek­to­rých prí­pa­doch si do­kon­ca mož­no film aj za­kú­piť. Ce­ny sa opäť rôz­nia, v prí­pa­de ti­tu­lu Mat­rix bo­la ce­na 12,56 EUR. Za za­po­ži­ča­nie fil­mov sa dá pla­tiť aj po­mo­cou bo­dov z ver­nos­tné­ho prog­ra­mu My Co­ke Zo­ne. V opač­nom prí­pa­de je žia­da­ná su­ma str­hnu­tá z váš­ho kre­di­tu, kto­rý si mô­že­te do­biť po­mo­cou SMS sprá­vy - ce­na jed­nej sprá­vy je 2,60 EUR, pri­čom na va­še kon­to bu­de pri­pí­sa­ná su­ma 2 eurá. K dis­po­zí­cii je mož­nosť plat­by kre­dit­nou kar­tou po­mo­cou služ­by Go­Pay, v tom­to prí­pa­de sú však su­my uvá­dza­né v če­ských ko­ru­nách.

topfun_5.JPG
Fil­my na Top­fun sú vo for­má­te WMV s ochra­nou DRM, na ich preh­rá­va­nie bu­de­te pot­re­bo­vať Win­dows Me­dia Player 10 ale­bo nov­ší

Po­nú­ka­né fil­my sú dos­tup­né v roz­lí­še­ní 720 × 576, pri­čom v po­nu­ke náj­de­te aj dvo­ji­cu fil­mov od Ja­na Svěrá­ka vo full HD roz­lí­še­ní 1920 × 1080 - ce­na za za­po­ži­ča­nie je v tých­to prí­pa­doch 1,96 EUR. Všet­ky fil­my sú dos­tup­né pre­važ­ne s čes­kým da­bin­gom. V prí­pa­de stiah­nu­tia fil­mu na po­čí­tač sa pred pr­vým spus­te­ním vy­ža­du­je auto­ri­zá­cia cez inter­net. Fil­my sú ulo­že­né vo for­má­te WMV s ochra­nou DRM. Na ich preh­rá­va­nie je te­da pot­reb­ný preh­rá­vač Win­dows Me­dia Player vo ver­zii 10 a vy­ššej. Sa­moz­rej­me, mô­že­te aj pria­mo preh­rá­vať fil­my v inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či cez Win­dows Me­dia Player. Po­kiaľ však má­te nain­šta­lo­va­ný mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač VLC aj s plu­gi­nom a pou­ží­va­te pre­hlia­dač Mo­zil­la Fi­re­fox, prav­de­po­dob­ne bu­de­te mať prob­lé­my so zá­suv­ným mo­du­lom VLC. Pou­ží­va­te­lia s po­ma­lým inter­ne­to­vým pri­po­je­ním oce­nia mož­nosť ulo­že­nia vi­deo­sú­bo­ru na disk. Po spus­te­ní fil­mu a zís­ka­ní li­cen­čných práv je vám film k dis­po­zí­cii po­čas naj­bliž­ších 24 ho­dín (či už preh­rá­va­te z dis­ku, ale­bo pria­mo v inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či), čo je po­lo­vič­ná do­ba v po­rov­na­ní so služ­bou Voyo. Ok­rem bež­né­ho po­ži­čia­va­nia fil­mov po­nú­ka Top­fun aj mož­nosť ob­jed­na­nia ba­líč­kov. Tie v zá­vis­los­ti od ba­líč­ka na 30 dní sprís­tup­nia 12, resp. 24 fil­mov, pri­čom kaž­dý z nich si v prie­be­hu me­sia­ca mô­že­te po­zrieť 5-krát. Mo­men­tál­ne sú k dis­po­zí­cii iba ba­líč­ky ero­tic­kých fil­mov, čos­ko­ro by mal pri­bud­núť aj Mo­vie Pa­ket, kto­rý po­núk­ne 24 fil­mov všet­kých žá­nrov. Osem naj­star­ších fil­mov bu­de kaž­dý me­siac auto­ma­tic­ky nah­ra­de­ných nov­ší­mi. V prí­pa­de ba­líč­kov sa pri pla­te­ní žia­da­ná su­ma ta­kis­to str­há­va z kre­di­tu, tu nie je mož­nosť al­ter­na­tív­nej for­my pla­te­nia. Ok­rem webo­vej strán­ky má Top­fun k dis­po­zí­cii aj ap­li­ká­ciu v te­le­ví­zo­roch Sam­sung so Smart Hub, v rám­ci kto­rej bo­la ne­dáv­no spus­te­ná aj po­ži­čov­ňa 3D fil­mov.

topfun_3.JPG
Top­fun ok­rem jed­no­ra­zo­vé­ho po­ži­ča­nia umož­ňu­je aj kú­pu me­sač­né­ho ba­líč­ka

iTu­nes

itunes_3.JPG
iTu­nes k vy­bra­ným fil­mom pri­ba­ľu­je aj špe­ciál­ne fun­kcie

App­le už na Slo­ven­sku spus­til pod­po­ru fil­mov. V praxi to zna­me­ná toľ­ko, že všet­ci pou­ží­va­te­lia, kto­rým pre­ká­ža čes­ký, resp. slo­ven­ský da­bing a pre­fe­ru­jú fil­my v ori­gi­nál­nom zne­ní, mô­žu vy­užiť po­nu­ku tej­to služ­by. Na preh­rá­va­nie je pot­reb­ný rov­na­ko naz­va­ný sof­tvér, kto­rý pred­sta­vu­je preh­rá­vač aj pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie.

itunes_2.JPG
Vy­bra­né fil­my sú v iTu­nes dos­tup­né v kla­sic­kom a HD roz­lí­še­ní

Fil­my sa roz­de­ľu­jú do kla­sic­kých ka­te­gó­rii pod­ľa žá­nrov, v rám­ci iTu­nes náj­de­te aj te­ma­tic­ké de­le­nie pod­ľa de­ká­dy, v kto­rej film vy­šiel. Naj­star­šie fil­my sia­ha­jú do 30. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia. App­le ta­kis­to zos­ta­vil vý­ber fil­mov od zná­mych re­ži­sé­rov ale­bo ko­lek­ciu fil­mov vy­bra­ných zná­mych her­cov - mô­že ísť o uži­toč­nú po­môc­ku pre ne­roz­hod­ných pou­ží­va­te­ľov. Sa­moz­rej­me, ne­chý­ba zoz­nam naj­pre­dá­va­nej­ších fil­mov a pô­ži­čiek. K dis­po­zí­cii je aj vy­hľa­dá­va­nie, to však pok­rý­va kom­plet­nú po­nu­ku iTu­nes vrá­ta­ne hud­by, ap­li­ká­cii a kníh, pri­čom hľa­da­ný vý­raz sa tý­ka iba náz­vu fil­mu.

itunes_5.JPG
iTu­nes po­nú­ka fil­my v ori­gi­nál­nom zne­ní, k dis­po­zí­cii sú aj ti­tul­ky

iTu­nes po­nú­ka množ­stvo fil­mov aj v HD roz­lí­še­ní, pou­ží­va­teľ si mô­že zvo­liť, v akej kva­li­te si chce film za­po­ži­čať, prí­pad­ne aj kú­piť. Fil­my mož­no buď pria­mo strea­mo­vať, ale­bo si ich pred spus­te­ním stiah­nuť do po­čí­ta­ča. V tom­to prí­pa­de má pou­ží­va­teľ 30 dní, aby si film poz­rel, po pr­vom spus­te­ní sa ten­to čas skrá­ti na 48 ho­dín. Ce­ny sú rôz­ne, oby­čaj­ne sa však po­hy­bu­jú oko­lo 3 EUR pre fil­my s roz­lí­še­ním 853 × 480, resp. 4 EUR pre roz­lí­še­nie 1280 × 720. Ce­na neob­me­dze­nej li­cen­cie je ob­vyk­le 14 EUR, v po­nu­ke však náj­de­te aj lac­nej­šie fil­my. Plat­ba na na­šom úze­mí je mož­ná iba po­mo­cou kre­dit­nej kar­ty. Fil­my sú te­da k dis­po­zí­cii v ori­gi­nál­nom zne­ní, v niek­to­rých prí­pa­doch sú pril­ože­né aj ti­tul­ky, slo­ven­či­nu však me­dzi pod­po­ro­va­ný­mi ja­zyk­mi ne­ča­kaj­te. iTu­nes v niek­to­rých kra­ji­nách po­nú­ka aj se­riá­ly, tie však na Slo­ven­sku za­tiaľ ne­má­me. Ďal­ší dos­tup­ný vi­deoob­sah pred­sta­vu­jú krát­ke vi­deo­pod­cas­ty z ka­te­gó­rie TV & Film.

Ver­dikt PC RE­VUE

Po­nu­ka on-li­ne vi­deo­po­ži­čov­ní na slo­ven­skom inter­ne­te je už po­mer­ne bo­ha­tá. Voyo aj Top­fun ma­jú svo­je vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy, roz­hod­nu­tie, kto­rú služ­bu pou­žiť, ne­chá­me na vás. Re­gis­trá­cia v oboch prí­pa­doch je bez­plat­ná a o ich vy­uži­tí ne­raz roz­hod­ne fakt, kto­rá vi­deo­po­ži­čov­ňa má hľa­da­ný film v po­nu­ke. iTu­nes je sa­mos­tat­ná ka­te­gó­ria pre faj­nšmek­rov, kto­rým ne­ro­bí prob­lém an­glič­ti­na a chcú film v ori­gi­nál­nom zne­ní a le­gál­ne. V prí­pa­de iTu­nes po­te­ší aj HD roz­lí­še­nie pri niek­to­rých fil­moch. V bu­dúc­nos­ti oča­ká­va­me vo všet­kých on-li­ne po­ži­čov­niach ná­rast poč­tu fil­mov prá­ve v HD roz­lí­še­ní.

Zdroj: PCR 12/2011


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Predstavuje činnosť zameranú na vyhľadávanie a označovanie nezabezpečených bezdrôtových sietí, cez ktoré sa dá pripojiť (často nelegálne) do internetu. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­nerPress
Kniha Michaela Freya vychádza z diela známeho krajinárskeho fotografa Ansela Adamsa. čítať »
 
Pre vy­zná­va­čov dob­ré­ho pi­va
Milovníkov kvalitného piva zaiste potešíte darčekovými baleniami z dielne Pilsner Urquell. Tieto Vianoce je k dispozícii široký výber darčekových balení. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 6. časť
Na začiatku programovania e-mailového klienta sme spomenuli potrebu spracúvať výnimky. Zatiaľ bola v kóde len jedna, a to pri odosielaní pošty. čítať »
 
La­dí­me a op­ti­ma­li­zu­je­me sys­tém / 1. časť
Operačný systém ako celok obsahuje univerzálne nastavenia, ktoré sú kompromisom medzi výkonom, vzhľadom a možnosťami. čítať »
 
Na­ku­pu­je­me via­noč­né dar­če­ky cez inter­net
Podľa prieskumov budú Vianoce 2011 ešte štedrejšie ako tie predošlé, a to aj napriek tomu, že Slovensko a Európa nie je na tom najlepšie. čítať »
 
Sle­du­je­me fil­my a se­riá­ly na inter­ne­te / Ide to aj le­gál­ne
Digitálny obsah čoraz viac preniká do nášho bežného života. Moderné televízory a set-top boxy neraz ponúkajú možnosť zakúpenia alebo zapožičania digitálnych filmov. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­box
Ak ste o Battlefielde 3 ešte nepočuli, gratulujeme - už nejaký čas ste totiž šťastne mŕtvi. Jednoznačne najbombastickejšie prezentovaná hra konca tohto roka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter