Používajte softvér za výhodnú cenu

Bur­nAware v4.0

Ur­če­nie: nás­troj na na­pa­ľo­va­nie CD, DVD a Blu-ray dis­kov

Vlas­tnos­ti:

 • prog­ram umož­ňu­je na­pa­ľo­vať dá­to­vé dis­ky (CD, DVD, Brid­ge aj Blu-ray) vrá­ta­ne boo­to­va­teľ­ných ver­zií a aj dis­ky s mul­ti­me­diál­nym ob­sa­hom (audio CD, MP3 ale­bo WMA CD/DVD a DVD-Vi­deo)
 • pod­po­ra for­má­tov UDF 1.02-2.60 a ISO 9660 vrá­ta­ne roz­ší­re­ní Jo­liet Uni­co­de
 • prá­ca s dis­ka­mi CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, BD-R/RE a DVD-RAM, mož­nosť na­pa­ľo­va­nia s ukon­če­ním dis­ku ale­bo v prí­pa­de DVD-RW/+RW aj v mul­ti­ses­sion re­ži­me, ve­ri­fi­ká­cia ob­sa­hu mé­dia po ukon­če­ní na­pa­ľo­va­nia
 • na­pa­ľo­va­nie mé­dií audio CD zo zos­ta­vy sú­bo­rov vo for­má­te MP3, WAV, WMA, OGG, M4A, AAC ale­bo FLAC, mož­nosť pou­žiť zoz­nam vo for­má­te M3U
 • ďal­šia fun­kcia je tvor­ba a na­pa­ľo­va­nie ob­ra­zov ISO (pod­po­ra for­má­tov ISO a CUE/BIN)
 • vy­ma­zá­va­nie ob­sa­hu pre­pi­so­va­teľ­ných mé­dií
 • zob­ra­ze­nie in­for­má­cií o na­pa­ľo­va­cej me­cha­ni­ke a vlo­že­nom mé­diu
 • zá­klad­né fun­kcie prog­ra­mu mož­no ov­lá­dať aj z prí­ka­zo­vé­ho riad­ka
 • prog­ram sa do­dá­va v troch rôz­nych ver­ziách - bez­plat­nej, ver­zii Ho­me a ver­zii Pro­fes­sio­nal
 • ver­zia Ho­me ob­sa­hu­je op­ro­ti bez­plat­nej na­vy­še mož­nosť extrak­cie zvu­ko­vých stôp z mé­dií audio CD a fun­kciu pria­me­ho ko­pí­ro­va­nia dis­kov
 • ver­zia Pro­fes­sio­nal ok­rem to­ho, že ju mož­no pou­ží­vať aj na ko­mer­čné úče­ly, pos­ky­tu­je fun­kciu pa­ra­lel­né­ho na­pa­ľo­va­nia via­ce­rých dis­kov sú­čas­ne

burnaware.jpg

Autor: Bur­naware Tech­no­lo­gies, Rus­ko

Šta­tút: sha­reware, je k dis­po­zí­cii fun­kčne ob­me­dze­ná bez­plat­ná ver­zia

Ce­na re­gis­trá­cie: 29,95 USD za ver­ziu Ho­me a 39,95 USD za ver­ziu Pro­fes­sio­nal

Do­mov­ská strán­ka: www.bur­naware.com

Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows NT - 7 vrá­ta­ne 64-bi­to­vých ver­zií

OCCT (OverClock Chec­king Tool) v4.0.0

Ur­če­nie: prog­ram na tes­to­va­nie sta­bi­li­ty har­dvé­ru po­čí­ta­ča a mo­ni­to­ro­va­nie je­ho pre­vádz­ko­vých pa­ra­met­rov

Vlas­tnos­ti:

 • prog­ram umož­ňu­je sle­do­va­nie ak­tuál­nych úda­jov o tep­lo­te jed­not­li­vých kom­po­nen­tov (pro­ce­sor, resp. všet­ky je­ho jad­rá, gra­fic­ká jed­not­ka, ma­tič­ná dos­ka) a o hod­no­tách na­pá­ja­cích na­pä­tí pri cie­le­ne zvý­še­nej zá­ťa­ži jed­not­li­vých kom­po­nen­tov, zá­ťa­ži pro­ce­so­ra a vy­uži­tí pa­mä­te RAM
 • zob­ra­zu­je sa ich okam­ži­tá, mi­ni­mál­na a maximál­na hod­no­ta, ako aj ča­so­vý vý­voj vo for­me gra­fu
 • k dis­po­zí­cii je vlas­tná tes­to­va­cia sek­ven­cia OCCT, resp. LIN­PACK (ob­do­ba tes­tu In­tel­Burn) na pro­ce­sor s voľ­bou poč­tu lo­gic­kých ja­dier, kto­ré sú tes­to­va­né; mož­no zvo­liť in­ten­zi­tu tes­tu či zá­ťaž pa­mä­te RAM, dĺžku je­ho tr­va­nia, resp. dĺžku tr­va­nia pres­tá­vok
 • gra­fic­ká jed­not­ka sa tes­tu­je 3D tes­tom so zvo­le­ným roz­lí­še­ním a poč­tom sha­der jed­no­tiek zú­čas­tňu­jú­cich sa v tes­te
 • pos­led­ný test je test sta­bi­li­ty zdro­ja, kde tiež mož­no de­fi­no­vať je­ho roz­sah a dĺžku tr­va­nia
 • tes­ty sa da­jú v sluč­ke opa­ko­vať, pri­čom mô­že­te zvo­liť kri­tic­ké ve­li­či­ny, po kto­rých do­siah­nu­tí sa ap­li­ká­cia sa­ma vy­pne (napr. tep­lo­tu pro­ce­so­ra a gra­fic­kej jed­not­ky)
 • inter­ný mo­ni­to­ro­va­cí al­go­rit­mus sa dá nah­ra­diť exter­ným v spo­lup­rá­ci s prog­ra­ma­mi Aida64, Eve­rest, Speed­Fan a ďal­ší­mi
 • prog­ram pod­po­ru­je naj­nov­šie pro­ce­so­ry vrá­ta­ne In­tel San­dyB­rid­ge a AMD Bulldo­zer

OCCT kopie.jpg

Autor: Te­te­deiench

Šta­tút: freeware

Do­mov­ská strán­ka: www.oc­ba­se.com

Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP - 7

Wave­Pad Sound Edi­tor v5.03

Ur­če­nie: nás­troj na úp­ra­vu zvu­ko­vých a hu­dob­ných nah­rá­vok

Vlas­tnos­ti:

 • pod­po­ra for­má­tov WAV, MP3, WMA, FLAC, OGG, AC, M4A a ďal­ších (spo­lu viac ako 50 for­má­tov vrá­ta­ne zvu­ko­vých stôp vi­deo­sú­bo­rov); mož­no pou­žiť vzor­ko­va­ciu frek­ven­ciu 6 až 196 kHz a roz­lí­še­nie 8, 16, 24 ale­bo 32 bi­tov (mo­no ale­bo ste­reo)
 • edi­tač­né fun­kcie za­hŕňa­jú štan­dar­dné ope­rá­cie vy­strih­nu­tia a pril­epe­nia, stí­še­nia, vy­ma­za­nia ale­bo vlo­že­nia zvo­le­nej pa­sá­že, ošet­re­nie za­čiat­ku a kon­ca nah­ráv­ky a pod.
 • udioefek­ty za­hŕňa­jú zme­nu zo­sil­ne­nia, nor­ma­li­zá­ciu úrov­ne hla­si­tos­ti, kom­pre­siu dy­na­mi­ky, úp­ra­vu spek­tra po­mo­cou až 20-pás­mo­vé­ho ek­va­li­zé­ra, efek­tov echo, re­verb, pha­ser, vib­ra­to, tre­mo­lo, Dop­pler a mno­hých ďal­ších vrá­ta­ne mo­du­lov Di­rectX
 • in­teg­ro­va­ná pod­po­ra zá­suv­ných mo­du­lov VST umož­ňu­je ap­li­ká­ciu množ­stva dopl­nko­vých nás­tro­jov a efek­tov od iných auto­rov
 • dáv­ko­vé spra­co­va­nie umož­ňu­je hro­mad­nú ap­li­ká­ciu re­ťaz­ca vy­bra­ných efek­tov na zvo­le­nej mno­ži­ne nah­rá­vok
 • vsta­va­né nás­tro­je za­hŕňa­jú spek­trál­nu ana­lý­zu a syn­té­zu re­či (TTS)
 • pria­mo z pros­tre­dia prog­ra­mu mož­no po doin­šta­lo­va­ní ak­ti­vo­vať ďal­šie nás­tro­je od toh­to vý­rob­cu vrá­ta­ne viac­sto­po­vé­ho mixova­cie­ho sof­tvé­ru MixPad, DJ pul­tu Zu­lu, nás­tro­ja na na­pa­ľo­va­nie CD mé­dií Express Burn a tó­no­vé­ho ge­ne­rá­to­ra

wavepad.jpg

Autor: NCH Software, Aus­trá­lia/USA

Šta­tút: sha­reware, ne­re­gis­tro­va­ná ver­zia má fun­kčné ob­me­dzenia

Ce­na re­gis­trá­cie: 70 USD za ver­ziu Stan­dard, 120 USD za ver­ziu Mas­ter

Do­mov­ská strán­ka: www.nch.com.au

Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows 2000 - 7 a App­le Mac OS X 10.3 a vy­ššie

Zdroj: PCR 12/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Predstavuje činnosť zameranú na vyhľadávanie a označovanie nezabezpečených bezdrôtových sietí, cez ktoré sa dá pripojiť (často nelegálne) do internetu. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­nerPress
Kniha Michaela Freya vychádza z diela známeho krajinárskeho fotografa Ansela Adamsa. čítať »
 
Pre vy­zná­va­čov dob­ré­ho pi­va
Milovníkov kvalitného piva zaiste potešíte darčekovými baleniami z dielne Pilsner Urquell. Tieto Vianoce je k dispozícii široký výber darčekových balení. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 6. časť
Na začiatku programovania e-mailového klienta sme spomenuli potrebu spracúvať výnimky. Zatiaľ bola v kóde len jedna, a to pri odosielaní pošty. čítať »
 
La­dí­me a op­ti­ma­li­zu­je­me sys­tém / 1. časť
Operačný systém ako celok obsahuje univerzálne nastavenia, ktoré sú kompromisom medzi výkonom, vzhľadom a možnosťami. čítať »
 
Na­ku­pu­je­me via­noč­né dar­če­ky cez inter­net
Podľa prieskumov budú Vianoce 2011 ešte štedrejšie ako tie predošlé, a to aj napriek tomu, že Slovensko a Európa nie je na tom najlepšie. čítať »
 
Sle­du­je­me fil­my a se­riá­ly na inter­ne­te / Ide to aj le­gál­ne
Digitálny obsah čoraz viac preniká do nášho bežného života. Moderné televízory a set-top boxy neraz ponúkajú možnosť zakúpenia alebo zapožičania digitálnych filmov. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­box
Ak ste o Battlefielde 3 ešte nepočuli, gratulujeme - už nejaký čas ste totiž šťastne mŕtvi. Jednoznačne najbombastickejšie prezentovaná hra konca tohto roka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter