Adobe Photoshop CS5 / Tajomstvo panoramatickej snímky

CS 5 box.jpg Pa­no­ra­ma­tic­ký zá­ber zís­kal ma­so­vú ob­ľú­be­nosť až v prie­be­hu pos­led­né­ho de­sať­ro­čia na­priek to­mu, že pr­vé s ním sú­vi­sia­ce expe­ri­men­ty sia­ha­jú až do po­lo­vi­ce 19. sto­ro­čia. Dô­vod je lo­gic­ký a ra­cio­nál­ny: ná­roč­nosť vy­ho­to­ve­nia ta­kej­to fot­ky. V ča­soch do­mi­nan­cie ana­ló­go­vých fo­toa­pa­rá­tov bo­la tá­to tech­ni­ka pod­po­ro­va­ná pre­dov­šet­kým ne­po­čet­nou sku­pi­nou od­váž­nych nad­šen­cov, až po prí­cho­de di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­tov sa si­tuácia zme­ni­la k lep­šie­mu. Pred­sa len hneď sa lep­šie expe­ri­men­tu­je, ak nie ste li­mi­to­va­ní 36 zá­ber­mi na ki­no­fil­me. Na­priek mo­der­ným vy­mo­že­nos­tiam uk­la­da­nia zá­be­rov sa pro­ces sní­ma­nia pos­tu­pom ča­su veľ­mi nez­me­nil. Stá­le ide o to, na­fo­tiť sé­riu zá­be­rov a nás­led­ne ich spo­jiť do je­di­né­ho. Čo však do­sia­hlo pod­stat­ný stu­peň ino­vá­cie, sú mož­nos­ti, ako tie­to fo­tog­ra­fie pos­pá­jať. Ado­be Pho­tos­hop vo svo­jej naj­nov­šej ver­zii CS5.1 vás, sa­moz­rej­me, ani v tom­to sme­re nes­kla­me a ochot­ne vám po­nú­ka svo­ju vir­tuál­nu po­moc­nú ru­ku.

Fot­ka k fot­ke a bu­de pa­no­rá­ma

Pred tým, ako vám pred­sta­ví­me fun­kcie a čin­nosť plu­gi­nu s náz­vom Pho­to­mer­ge, je vhod­né prez­ra­diť pár od­po­rú­ča­ní vy­uži­teľ­ných pri fo­te­ní. „Kde už len mô­že byť prob­lém? To­čím fo­toa­pa­rá­tom a cva­kám spúš­ťou...“ Tak si mož­no po­ve­dia niek­to­rí, ale nie je to cel­kom prav­da. Sa­moz­rej­me, veľ­mi zjed­no­du­še­ne to mô­že­me opí­sať aj tak­to, ale po­tom sa nám veľ­mi ľah­ko mô­že stať, že sa Pho­tos­hop za­tne a od­miet­ne s na­mi spo­lup­ra­co­vať. Aj pri tom­to dru­hu fo­tog­ra­fo­va­nia mu­sí­me dodr­žia­vať is­té zá­sa­dy:

  1. Fo­tog­ra­fie sa mu­sia prek­rý­vať prib­liž­ne na 40 %. Ak je to me­nej, Pho­to­mer­geu sa ne­mu­sí po­da­riť ús­peš­ne zlo­žiť fo­tog­ra­fie. Ak je to, nao­pak, viac ako 70 %, plug-in mô­že fo­tog­ra­fie ig­no­ro­vať ako ten is­tý zá­ber.
  2. Dodr­žia­va­nie oh­nis­ko­vej vzdia­le­nos­ti – v skrat­ke po­ve­da­né, ne­zoo­mu­je­me pri kaž­dej fot­ke inak. Ak sme sa už roz­hod­li pre ob­jekt na­šej fo­tog­ra­fie, od­fo­tí­me všet­ky zá­be­ry s tou is­tou oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou.
  3. Rov­na­ké po­lo­ho­va­nie fo­toa­pa­rá­tu – ten­to fakt asi ni­ko­ho nep­rek­va­pí. Ak chce­me kva­lit­ný pa­no­ra­ma­tic­ký zá­ber, roz­tra­se­né ru­ky, prí­pad­ne hý­ba­nie fo­toa­pa­rá­tom na­še úsi­lie znač­ne sa­bo­tu­je. Ako pri väč­ši­ne „kra­jin­ko­vých“ fo­tog­ra­fií aj tu pla­tí, že sta­tív je váš ver­ný spo­loč­ník.
  4. Os­vet­le­nie fo­tog­ra­fie – aj tu pla­tí, že svet­lo by ma­lo byť na kaž­dom zá­be­re rov­na­ké. Ak to­tiž je­den zá­ber od­fo­tí­me s bles­kom, dru­hý bez a tre­tí s iným ISO a štvr­tý do­kon­ca s iným expo­zič­ným ča­som, Pho­to­mer­ge ne­bu­de ve­dieť, kto­ré zá­be­ry k se­be pa­tria, a vý­sle­dok bu­de pre nás po­tom iba skla­ma­ním.

pan1.jpg
Zdro­jo­vé sním­ky na pa­no­rá­mu

Ak sme dodr­ža­li všet­ky spo­me­nu­té pra­vid­lá, mô­že­me pris­tú­piť k pro­ce­su spá­ja­nia. Kým ob­li­gát­nym pr­vým kro­kom je naš­tar­to­va­nie Pho­tos­ho­pu, po­čas dru­hé­ho kro­ku si z me­nu Fi­le – Auto­ma­te vy­be­rie­me po­lož­ku Pho­to­mer­ge. V ok­ne, kto­ré sa nám ot­vo­rí, si v pr­vom ra­de zvo­lí­me, či si že­lá­me vy­brať jed­not­li­vé sú­bo­ry (Fi­le) ale­bo ce­lý ad­re­sár (Fol­der).

pan2.jpg
Nas­ta­ve­nia plu­gi­nu Pho­to­mer­ge

Nás­led­ne si už len pros­tred­níc­tvom tla­čid­la Browse vy­hľa­dá­me a zvo­lí­me na­še na­fo­te­né ob­ráz­ky a za­čne­me sa za­mýš­ľať nad ľa­vou čas­ťou ok­na – Layout. Nas­ta­ve­nie Auto mô­že­te zvo­liť, ak chce­te ušet­riť čas a ne­chá­te prog­ram vy­brať naj­vhod­nej­šiu mož­nosť spo­je­nia zá­be­rov. Per­spec­ti­ve sa sna­ží vy­tvo­riť efekt, ako­by ste stá­li v cen­tre zá­be­ru. Stred­ný zá­ber je pre­to vy­rov­na­ný a zá­be­ry po oboch stra­nách sa pos­tup­ne na­ťa­hu­jú a roz­ši­ru­jú. Niek­to­ré ob­ráz­ky sa mô­žu tým­to nas­ta­ve­ním skres­liť. Mož­nosť Cy­lin­dri­cal je nas­ta­ve­nie, kto­ré bu­de­te pri bež­ných pa­no­ra­ma­tic­kých fot­kách pou­ží­vať naj­čas­tej­šie. De­for­má­cie ho­ri­zon­tu, ako aj boč­ných zá­be­rov sú mi­ni­ma­li­zo­va­né, všet­ko je za­rov­na­né do jed­nej lí­nie a ob­rá­zok tak vy­ze­rá naj­reál­nej­šie. Sphe­ri­cal layout bol špe­ciál­ne pris­pô­so­be­ný na pot­re­by 360-stup­ňo­vej fo­tog­ra­fie. Colla­ge v ko­neč­nom dôs­led­ku pris­pô­so­bí iba po­lo­hu fo­tiek ro­tá­ciou, ale ni­ja­ko ich ne­de­for­mu­je vzhľa­dom na ich pô­vod­né roz­me­ry. Pos­led­ná mož­nosť Re­po­si­tion vy­chá­dza z pred­pok­la­du, že sní­ma­nie va­šich zá­be­rov bo­lo bez­chyb­né, a pre­to ich prog­ram iba pos­pá­ja v ra­de a ni­ja­ko inak nep­ris­pô­so­bu­je. Po zvo­le­ní tej správ­nej al­ter­na­tí­vy už klik­ne­me iba na tla­čid­lo OK a Pho­tos­hop sa pos­ta­rá o zvy­šok.

Po chvíľ­ke str­pe­nia s prá­cou prog­ra­mu v zá­vis­los­ti od vý­ko­nu po­čí­ta­ča, ako aj poč­tu a zlo­ži­tos­ti zá­be­rov mô­že­me ob­di­vo­vať náš fi­nál­ny pro­dukt. Pho­tos­hop ši­kov­ne pos­pá­jal všet­ky zá­be­ry do jed­né­ho a prek­rý­va­jú­ce sa mies­ta za­kr­yl mas­kou vrstvy. Na zá­ver sta­čí ob­rá­zok vy­re­zať na rov­no­mer­ný for­mát, čím od­strá­ni­me nep­ra­vi­del­né ok­ra­je, ulo­žiť a na­ša pa­no­ra­ma­tic­ká sním­ka je ho­to­vá.

pan3.jpg
Vý­sled­ná pa­no­rá­ma po zlo­že­ní vo Pho­tos­ho­pe

Tu pri­dať, tam ub­rať a kra­jin­ka je kraj­šia ako nao­zaj

Na zá­ver eš­te uká­že­me jed­no­du­chú, ale účin­nú po­môc­ku, ako do­dať va­šim kra­jin­ko­vým sním­kam tro­chu at­mos­fé­ry. Ur­či­te to poz­ná­te, vi­dí­te krás­nu sce­né­riu, vy­tiah­ne­te fo­toa­pa­rát, uro­bí­te zá­ber a spo­koj­ne od­chá­dza­te do­mov. Tam však zis­tí­te, že zá­ber je op­ro­ti reali­te, ako si ju pa­mä­tá­te, aký­si md­lý. Ne­vý­raz­né far­by, os­trosť tiež nie je ta­ká ako na­ži­vo, skrát­ka, chce­lo by to troš­ku zlep­šiť. Ni­ko­ho ur­či­te nep­rek­va­pí, že Pho­tos­hop ta­ké­to úp­ra­vy zvlá­da. Otáz­ka však znie, ako na to, res­pek­tí­ve, kto­rú z mož­nos­tí pou­žiť, a keď­že čas je dnes je­den z naj­cen­nej­ších ar­tik­lov, ako ho na úp­ra­vu mi­núť čo naj­me­nej.

krajinka1 kopie.jpg
Pô­vod­ný zá­ber, kto­rý však vy­ze­rá príl­iš mdlo

Pr­vý krok po ot­vo­re­ní fot­ky vo Pho­tos­ho­pe je vy­tvo­re­nie jej kó­pie stla­če­ním klá­ve­sov Ctrl + J ale­bo ucho­pe­ním vrstvy a jej pre­ne­se­ním na ikon­ku Crea­te new Layer, kto­rú mô­že­me naz­vať Up­ra­va 1. Klik­nu­tím sa nas­ta­ví­me na no­vo vy­tvo­re­nú vrstvu a cez me­nu Ima­ge – Ad­jus­tments – De­sa­tu­ra­te ale­bo klá­ve­so­vou skrat­kou Ctrl + Shift + U vrstvu de­sa­tu­ru­je­me. Nás­led­ne rých­lym stla­če­ním klá­ve­sov Ctrl + I ale­bo po­mo­cou me­nu Ima­ge – Ad­jus­tments – In­vert in­ver­tu­je­me far­by. Na zvý­raz­ne­nie sve­tel­ných pre­cho­dov, ako aj fa­rieb pou­ži­je­me fil­ter v me­nu Fil­ter – Blur – Gaus­sian Blur s hod­no­tou Ra­dius asi 40 pixelov. Pred­pos­led­ný krok je nas­ta­ve­nie Blend mo­du na Overlay a na­ko­niec eš­te zní­ži­me Opa­ci­ty pod­ľa ob­ráz­ka a v ne­pos­led­nom ra­de aj pod­ľa náš­ho uvá­že­nia a vku­su. Nie, eš­te ne­kon­čí­me. Tak ako sme už uká­za­li, opäť si vy­tvo­rí­me kó­piu náš­ho pô­vod­né­ho ob­ráz­ka a pre­su­nie­me ju nad vrstvu Up­ra­va 1. Tu už iba nas­ta­ví­me Blend mo­de zno­vu na Overlay a vzhľa­dom na po­žia­dav­ky na ob­rá­zok mô­že­me do­da­toč­ne zní­žiť Opa­ci­ty pod­ľa uvá­že­nia. Už sme sko­ro v cie­ľo­vej ro­vi­ne, len sa ob­ráz­ku žia­da eš­te pri­dať tro­chu os­tros­ti. Nič nie je jed­no­duch­šie. Vy­uži­je­me na to ďal­ší fil­ter, na­chá­dza­jú­ci sa v me­nu Fil­ter – Shar­pen – Un­sharp Mask, kto­rý ap­li­ku­je­me na na­šu vrstvu Background. Hod­no­ty filtra nas­ta­ví­me na Amount 145 %, Ra­dius 5 px a Tres­hold 0 le­vels a zme­ny potvr­dí­me. Ho­to­vo, na­ša fot­ka je pes­trej­šia, os­trej­šia a vý­raz­nej­šia. Kto oča­ká­val ta­ký­to vý­sle­dok, je spo­koj­ný, kto nie, ten mô­že po­koj­ne expe­ri­men­to­vať so spo­me­nu­tý­mi hod­no­ta­mi jed­not­li­vých nas­ta­ve­ní, až kým ne­bu­de všet­ko pod­ľa je­ho pred­stáv.

krajinka2 kopie.jpg
Vý­sled­ný zá­ber po úp­ra­vách vo Pho­tos­ho­pe vy­ze­rá ove­ľa živ­šie

Kra­jin­né sním­ky pa­tria k naj­po­pu­lár­nej­ším pred­me­tom fo­tog­ra­fie a te­šia sa po­čet­nej zá­klad­ni fa­nú­ši­kov. No keď­že i dob­ré­mu ko­cú­ro­vi da­ke­dy myš uš­myk­ne, nik­dy nie je na ško­du mať po­ru­ke nás­troj, kto­rý svo­ji­mi fun­kcia­mi do­po­mô­že k zá­be­rom, kto­ré sa nám či už pre ne­dos­tat­ky tech­ni­ky, ale­bo os­tat­ných pod­mie­nok ne­vy­da­ri­li pod­ľa na­šich pred­stáv. Ado­be Pho­tos­hop CS5 všet­ky tie­to po­žia­dav­ky spĺňa, sta­čí mu dať iba šan­cu a kaž­dý mô­že mať v ko­neč­nom dôs­led­ku fo­tog­ra­fie, kto­ré mu bu­dú os­tat­ní zá­vi­dieť.

Člá­nok je prip­ra­ve­ný v spo­lup­rá­ci s Gra­fi­ka.sk.

Zdroj: PCR 12/2011, grafika.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Predstavuje činnosť zameranú na vyhľadávanie a označovanie nezabezpečených bezdrôtových sietí, cez ktoré sa dá pripojiť (často nelegálne) do internetu. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­nerPress
Kniha Michaela Freya vychádza z diela známeho krajinárskeho fotografa Ansela Adamsa. čítať »
 
Pre vy­zná­va­čov dob­ré­ho pi­va
Milovníkov kvalitného piva zaiste potešíte darčekovými baleniami z dielne Pilsner Urquell. Tieto Vianoce je k dispozícii široký výber darčekových balení. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 6. časť
Na začiatku programovania e-mailového klienta sme spomenuli potrebu spracúvať výnimky. Zatiaľ bola v kóde len jedna, a to pri odosielaní pošty. čítať »
 
La­dí­me a op­ti­ma­li­zu­je­me sys­tém / 1. časť
Operačný systém ako celok obsahuje univerzálne nastavenia, ktoré sú kompromisom medzi výkonom, vzhľadom a možnosťami. čítať »
 
Na­ku­pu­je­me via­noč­né dar­če­ky cez inter­net
Podľa prieskumov budú Vianoce 2011 ešte štedrejšie ako tie predošlé, a to aj napriek tomu, že Slovensko a Európa nie je na tom najlepšie. čítať »
 
Sle­du­je­me fil­my a se­riá­ly na inter­ne­te / Ide to aj le­gál­ne
Digitálny obsah čoraz viac preniká do nášho bežného života. Moderné televízory a set-top boxy neraz ponúkajú možnosť zakúpenia alebo zapožičania digitálnych filmov. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­box
Ak ste o Battlefielde 3 ešte nepočuli, gratulujeme - už nejaký čas ste totiž šťastne mŕtvi. Jednoznačne najbombastickejšie prezentovaná hra konca tohto roka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter