Prenosné aplikácie na kľúč USB

Strana 2/4

Kan­ce­lá­ria

Es­sen­tial­PIM Por­tab­le

Hľa­dá­te vý­bor­ný plá­no­vač, kto­rý mô­že­te no­siť vša­de so se­bou? Es­sen­tial­PIM Por­tab­le je ur­če­ný prá­ve pre vás. Umož­ňu­je plá­no­vať ak­cie, vy­tvá­rať úlo­hy a poz­nám­ky, spra­vo­vať kon­tak­ty, e-mai­ly a hes­lá. Vďa­ka tej­to fun­kcio­na­li­te po­nú­ka všes­tran­né vy­uži­tie. Ak na plá­no­va­nie pou­ží­va­te prog­ram Out­look, mô­že­te si ne­chať zo­syn­chro­ni­zo­vať úda­je. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie je veľ­mi preh­ľad­né a in­tui­tív­ne. V ľa­vej čas­ti ok­na sa po­nú­ka­jú fun­kcie na vy­ko­ná­va­nie ak­cií, pod ni­mi si vy­be­rá­te me­dzi jed­not­li­vý­mi ka­te­gó­ria­mi a úpl­ne nas­pod­ku sa na­chá­dza ka­len­dár so za­zna­če­ný­mi pri­po­mien­ka­mi. V pra­vej čas­ti už nás­led­ne mô­že­te vpi­so­vať a up­ra­vo­vať poz­nám­ky. K dis­po­zí­cií je aj pla­te­ná ver­zia, kto­rá pos­ky­tu­je ďal­šie fun­kcie a zlep­še­nia, ako je nap­rík­lad šif­ro­va­nie úda­jov.

essentialPIM.jpg
Es­sen­tial­PIM je skve­lý po­moc­ník na or­ga­ni­zo­va­nie a plá­no­va­nie

Ja­zyk: slo­ven­či­na
Veľ­kosť in­šta­lá­to­ra: 7,17 MB
Veľ­kosť po nain­šta­lo­va­ní: 15,9 MB
Poz­nám­ka: Ap­li­ká­cia sa nein­šta­lu­je, ale roz­ba­ľu­je z ar­chí­vu ZIP

Foxit Rea­der Por­tab­le

Pot­re­bu­je­te rých­lo ot­vo­riť sú­bor PDF? Foxit Rea­der je ideál­na náh­ra­da za Ado­be Rea­der, kto­rý bý­va nie­ke­dy až ci­teľ­ne spo­ma­le­ný. Pos­ky­to­va­ná fun­kcio­na­li­ta je mi­mo­riad­ne bo­ha­tá. Pri čí­ta­ní sú­bo­rov PDF si mô­že­te vy­brať zo šty­roch ty­pov zob­ra­ze­nia. Na veľ­ké mo­ni­to­ry sa ho­dí zob­ra­ze­nie dvoch strá­nok ved­ľa se­ba. Pri zob­ra­zo­va­ní obojstran­ne tla­če­ných do­ku­men­tov po­te­ší mož­nosť nas­ta­ve­nia pra­vej a ľa­vej stra­ny pod­ľa za­rov­na­nia vnú­tor­nej väz­by. Otá­ča­nie do­ku­men­tov, ako aj re­ver­zné zob­ra­ze­nie po­ra­dia strá­nok ta­kis­to pa­tria me­dzi sa­moz­rej­mos­ti. Za­ují­ma­vá fun­kcia je roz­de­le­nie zob­ra­ze­né­ho do­ku­men­tu, kto­ré umož­ňu­je si­mul­tán­ne čí­ta­nie dvoch sa­mos­tat­ných ob­las­tí do­ku­men­tu. Do sú­bo­rov PDF mô­že­te pri­dá­vať svo­je ko­men­tá­re, ob­ráz­ky a iné sú­bo­ry ale­bo si len tak kres­liť a vy­zna­čo­vať dô­le­ži­té od­se­ky.

foxit_reader.jpg
Foxit Rea­der je ma­lý a rých­ly pre­hlia­dač do­ku­men­tov PDF

Ja­zyk: slo­ven­či­na
Veľ­kosť in­šta­lá­to­ra: 8,13 MB
Veľ­kosť po nain­šta­lo­va­ní: 34,1 MB

No­te­pad ++ Por­tab­le

Pre prog­ra­má­to­rov ale­bo len na rých­le poz­na­me­na­nie my­šlie­nok slú­ži texto­vý edi­tor No­te­pad ++. Prog­ra­má­to­rom po­má­ha pri pí­sa­ní zdro­jo­vé­ho kó­du zvý­raz­ňo­va­nie ja­zy­ko­vej syn­taxe v ja­zy­koch C, C++, HTML, ASP, Ja­va, Pas­cal, CSS a množ­stve ďal­ších. Edi­tor umož­ňu­je sú­čas­né ot­vo­re­nie a up­ra­vo­va­nie via­ce­rých sú­bo­rov. Mô­že­te tak jed­no­du­cho pres­ka­ko­vať me­dzi via­ce­rý­mi zdro­jo­vý­mi sú­bor­mi. Zob­ra­zo­va­ný text mož­no ľu­bo­voľ­ne prib­li­žo­vať, pri­čom sa dá za­pnúť aj je­ho za­la­mo­va­nie pri prek­ro­če­ní šír­ky ok­na. Znač­ne ná­po­moc­ná fun­kcia je vy­hľa­dá­va­nie a zá­me­na re­ťaz­ca za iný, tvor­ba vlas­tných ma­kier, auto­ma­tic­ké do­kon­čo­va­nie slov a pod­po­ra Drag and Drop. Pri úp­ra­ve neš­tan­dar­dných sú­bo­rov po­te­ší voľ­ba kó­do­va­nia textu. Ap­li­ká­cia ta­kis­to umož­ňu­je pri­dá­vať do­da­toč­nú fun­kcio­na­li­tu po­mo­cou plu­gi­nov.

notepad.jpg
Zvý­raz­ňo­va­ním syn­taxe prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka mô­že byť No­te­pad++ veľ­mi ná­po­moc­ný

Ja­zyk: slo­ven­či­na
Veľ­kosť in­šta­lá­to­ra: 3,67 MB
Veľ­kosť po nain­šta­lo­va­ní: 12,6 MB

Open Of­fi­ce Por­tab­le

Ba­lík ap­li­ká­cií Open Of­fi­ce je naj­po­pu­lár­nej­ší freewaro­vý ek­vi­va­lent kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce. In­šta­lá­cia edí­cie Por­tab­le sí­ce za­be­rie na kľú­či USB už ci­teľ­ných 227 MB, ale zís­ka­te pl­no­hod­not­ný texto­vý edi­tor (Wri­ter), ta­buľ­ko­vý pro­ce­sor (Calc), pre­zen­tá­tor (Im­press), da­ta­bá­zo­vý pro­ce­sor (Ba­se), gra­fic­ký edi­tor (Draw) a edi­tor rov­níc (Math). Po­mo­cou tých­to nás­tro­jov do­ká­že­te pl­no­hod­not­ne pra­co­vať s do­ku­men­tmi, ta­buľ­ka­mi, pre­zen­tá­cia­mi ale­bo da­ta­bá­za­mi. Všet­ky ap­li­ká­cie z ba­lí­ka sa ov­lá­da­jú in­tui­tív­ne a po­lož­ky v me­nu sú preh­ľad­ne us­po­ria­da­né. Op­ro­ti me­nu Rib­bon z no­vých edí­cií Of­fi­ce je to sí­ce vý­raz­ná zme­na, ale dá sa na ňu po­mer­ne rých­lo zvyk­núť. Me­dzi rôz­no­ro­dý­mi typ­mi do­ku­men­tov, kto­ré Open Of­fi­ce pod­po­ru­je, ne­chý­ba­jú ani for­má­ty docx , xlsx a pptx.

openoffice.jpg
Ope­nOf­fi­ce je viac než vy­da­re­ný ba­lík bez­plat­ných kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií


Ja­zyk: an­glič­ti­na
Veľ­kosť in­šta­lá­to­ra: 89,5 MB
Veľ­kosť po nain­šta­lo­va­ní: 229 MB

Thun­der­bird Por­tab­le

Mo­zil­la Thun­der­bird umož­ňu­je bez­peč­ný a rých­ly prís­tup k e-mai­lo­vej schrán­ke a kon­tak­tom. Pre­nos­ný Thun­der­bird ne­ne­chá­va na pou­ži­tom po­čí­ta­či žiad­ne sto­py, a tak sa ne­mu­sí­te báť, že si va­šu poš­tu pre­čí­ta niek­to neop­ráv­ne­ný. Pod­po­ro­va­né sú pro­to­ko­ly PO­P3, IMAP a RSS. Pri niek­to­rých veľ­kých pos­ky­to­va­te­ľoch e-mai­lo­vých slu­žieb fun­gu­je aj auto­ma­tic­ká kon­fi­gu­rá­cia sie­ťo­vých nas­ta­ve­ní. Je­di­né pa­ra­met­re, kto­ré si mu­sí­te pa­mä­tať, sú tak lo­gin a password. Me­dzi pri­ja­tý­mi sprá­va­mi mô­že­te jed­no­du­cho vy­hľa­dá­vať ale­bo si ich ne­chať filtro­vať pod­ľa zvo­le­né­ho pra­vid­la. Pri­ja­té sprá­vy si mô­že­te zob­ra­ziť v sa­mos­tat­ných kar­tách, ako je to bež­né v inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čoch. Ne­že­la­né sprá­vy mô­že­te ta­kis­to ozna­čiť ako ne­vy­žia­da­nú poš­tu, prí­pad­ne vy­bra­né sprá­vy pre­su­núť do ar­chí­vu.
thunderbird.jpg
Kon­tro­luj­te si e-mai­lo­vú schrán­ku po­mo­cou ap­li­ká­cie Thun­der­bird na ľu­bo­voľ­nom po­čí­ta­či

Ja­zyk: an­glič­ti­na
Veľ­kosť in­šta­lá­to­ra: 15,4 MB
Veľ­kosť po nain­šta­lo­va­ní: 35,2 MB


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Predstavuje činnosť zameranú na vyhľadávanie a označovanie nezabezpečených bezdrôtových sietí, cez ktoré sa dá pripojiť (často nelegálne) do internetu. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­nerPress
Kniha Michaela Freya vychádza z diela známeho krajinárskeho fotografa Ansela Adamsa. čítať »
 
Pre vy­zná­va­čov dob­ré­ho pi­va
Milovníkov kvalitného piva zaiste potešíte darčekovými baleniami z dielne Pilsner Urquell. Tieto Vianoce je k dispozícii široký výber darčekových balení. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 6. časť
Na začiatku programovania e-mailového klienta sme spomenuli potrebu spracúvať výnimky. Zatiaľ bola v kóde len jedna, a to pri odosielaní pošty. čítať »
 
La­dí­me a op­ti­ma­li­zu­je­me sys­tém / 1. časť
Operačný systém ako celok obsahuje univerzálne nastavenia, ktoré sú kompromisom medzi výkonom, vzhľadom a možnosťami. čítať »
 
Na­ku­pu­je­me via­noč­né dar­če­ky cez inter­net
Podľa prieskumov budú Vianoce 2011 ešte štedrejšie ako tie predošlé, a to aj napriek tomu, že Slovensko a Európa nie je na tom najlepšie. čítať »
 
Sle­du­je­me fil­my a se­riá­ly na inter­ne­te / Ide to aj le­gál­ne
Digitálny obsah čoraz viac preniká do nášho bežného života. Moderné televízory a set-top boxy neraz ponúkajú možnosť zakúpenia alebo zapožičania digitálnych filmov. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­box
Ak ste o Battlefielde 3 ešte nepočuli, gratulujeme - už nejaký čas ste totiž šťastne mŕtvi. Jednoznačne najbombastickejšie prezentovaná hra konca tohto roka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter