Hotmail a SkyDrive so zaujímavými novinkami

Na pro­jekt Win­dowsPC sme upo­zor­ni­li už v pred­chá­dza­jú­com vy­da­ní PC RE­VUE. Ide o spo­je­nie naj­pou­ží­va­nej­šie­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu s roz­ho­du­jú­ci­mi vý­rob­ca­mi no­te­boo­kov. Na strán­ke www.win­dowspc.sk náj­de­te te­raz mož­nos­ti jed­no­du­ché­ho vý­be­ru vhod­né­ho no­te­boo­ku, kto­ré sú roz­de­le­né do jas­ne zro­zu­mi­teľ­ných ka­te­gó­rií. Po vý­be­re no­te­boo­ku s ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows mož­no za­dar­mo vy­užiť ba­lík sof­tvé­ru zo strán­ky www.su­per­ba­lik.sk. Tu náj­de­te napr. vy­ni­ka­jú­ci nás­troj na jed­no­du­chý pre­nos do­ku­men­tov a nas­ta­ve­ní zo sta­ré­ho po­čí­ta­ča do no­vé­ho, ďa­lej aj nás­troj na strih vi­dea a fo­to­ga­lé­riu, ale ta­kis­to bez­plat­nú schrán­ku elek­tro­nic­kej poš­ty s neob­me­dze­ným pries­to­rom Hot­mail a za­bez­pe­če­né webo­vé úlo­žis­ko dát s ka­pa­ci­tou 25 GB s ozna­če­ním SkyD­ri­ve. 

Hotmail_logo.jpg SkyDrive_logo.jpg

Mic­ro­soft na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii ak­tuál­ne pred­sta­vil zlep­še­nia za­me­ra­né prá­ve na Hot­mail a SkyD­ri­ve. A kon­šta­tu­je­me, že ide o pod­stat­né zlep­še­nia. Pod­ľa šta­tis­tík až 34 % Slo­vá­kov pris­tu­pu­je k svo­jim e-mai­lom cez mo­bil­ný te­le­fón. A dnes je bež­né, že e-mail v mo­bi­le vy­uží­va­jú pou­ží­va­te­lia aj na sťa­ho­va­nie príl­oh, ich čí­ta­nie či edi­to­va­nie. Mic­ro­soft tak ra­zan­tne zlep­šil pre­po­je­nie me­dzi Hot­mai­lom a SkyD­ri­ve a te­raz mô­že­te mať ako sú­časť mai­lu aj 100 MB príl­ohy.

HotmailPoriadok kopie.jpg
Pros­tre­die zlep­še­né­ho Hot­mai­lu s mož­nos­ťa­mi na pre­mys­le­né pre­čis­te­nie do­ru­če­ných správ

Sú­bo­ry do SkyD­ri­ve sa te­raz da­jú jed­no­du­cho umies­tniť z kla­sic­ké­ho des­kto­pu sys­té­mom Drag & Drop či po no­vom aj s pod­po­rou mo­du­lu HTML5. Ak má­te sú­bor na SkyD­ri­ve, má­te k ne­mu rov­na­ko pl­no­hod­not­ný prís­tup tak z po­čí­ta­ča, ako aj z mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, všet­ko pl­ne syn­chro­ni­zo­va­né. Hot­mail po­nú­ka mno­ho fun­kčných no­vi­niek - od filtro­va­nia cez ko­la­bo­rá­ciu s do­ku­men­tmi až po vy­tvá­ra­nie alia­sov. Pri­bud­li fun­kcie na udr­ža­nie po­riad­ku aj pri veľ­kom poš­te mai­lov, na je­den po­vel mož­no napr. vy­ma­zať všet­ky mai­ly zo zľa­vo­vých server­ov, kto­ré sú star­šie ako týž­deň.

SkyDrive kopie.jpg
SkyD­ri­ve s ka­pa­ci­tou 25 GB je te­raz po­hodl­ne pre­po­je­ný so služ­bou Hot­mail

Naj­nov­šie ap­li­ká­cie pre Hot­mail a SkyD­ri­ve sú už dos­tup­né pre plat­for­my Win­dows Pho­ne, iP­ho­ne a do­kon­ca aj An­droid. Služ­by sú lo­ka­li­zo­va­né, slo­ven­skú ver­ziu Hot­mai­lu náj­de­te na www.hot­mail.sk a slo­ven­skú ver­ziu SkyD­ri­ve na www.skyd­ri­ve.sk. Čos­ko­ro sa doč­ká­me aj ďal­ších no­vi­niek, Mic­ro­soft to­tiž za­vr­šu­je pro­ces in­teg­rá­cie Sky­pu do exis­tu­jú­cich sys­té­mov.

Zdroj: PCR 12/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Predstavuje činnosť zameranú na vyhľadávanie a označovanie nezabezpečených bezdrôtových sietí, cez ktoré sa dá pripojiť (často nelegálne) do internetu. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­nerPress
Kniha Michaela Freya vychádza z diela známeho krajinárskeho fotografa Ansela Adamsa. čítať »
 
Pre vy­zná­va­čov dob­ré­ho pi­va
Milovníkov kvalitného piva zaiste potešíte darčekovými baleniami z dielne Pilsner Urquell. Tieto Vianoce je k dispozícii široký výber darčekových balení. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 6. časť
Na začiatku programovania e-mailového klienta sme spomenuli potrebu spracúvať výnimky. Zatiaľ bola v kóde len jedna, a to pri odosielaní pošty. čítať »
 
La­dí­me a op­ti­ma­li­zu­je­me sys­tém / 1. časť
Operačný systém ako celok obsahuje univerzálne nastavenia, ktoré sú kompromisom medzi výkonom, vzhľadom a možnosťami. čítať »
 
Na­ku­pu­je­me via­noč­né dar­če­ky cez inter­net
Podľa prieskumov budú Vianoce 2011 ešte štedrejšie ako tie predošlé, a to aj napriek tomu, že Slovensko a Európa nie je na tom najlepšie. čítať »
 
Sle­du­je­me fil­my a se­riá­ly na inter­ne­te / Ide to aj le­gál­ne
Digitálny obsah čoraz viac preniká do nášho bežného života. Moderné televízory a set-top boxy neraz ponúkajú možnosť zakúpenia alebo zapožičania digitálnych filmov. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­box
Ak ste o Battlefielde 3 ešte nepočuli, gratulujeme - už nejaký čas ste totiž šťastne mŕtvi. Jednoznačne najbombastickejšie prezentovaná hra konca tohto roka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter