Monitorovanie pohybu vozidiel / Prehľad

Sa­te­lit­ný sys­tém GPS sa za­tiaľ spá­jal pre­dov­šet­kým s na­vi­gá­ciou, keď vo­dič za­dal cie­ľo­vé mies­to a na­vi­gá­tor mu prie­bež­ne uka­zo­val ces­tu a ďal­šie in­for­má­cie. V sú­čas­nos­ti však aj v sú­vis­los­ti s me­dia­li­zo­va­ný­mi in­for­má­cia­mi o svoj­po­moc­nom pát­ra­ní po uk­rad­nu­tých vo­zid­lách GPS na­chá­dza aj no­vé up­lat­ne­nie. Dá sa to­tiž vy­užiť na mo­ni­to­ro­va­nie po­hy­bu vo­zi­diel. Ide o si­tuáciu, keď ak­tuál­nu po­lo­hu auto­mo­bi­lu spo­lu s ďal­ší­mi in­for­má­cia­mi si bu­de môcť zob­ra­ziť niek­to iný. Tú­to fun­kciu mož­no ideál­ne vy­užiť vo fir­mách, kde umož­ňu­je de­tail­ne sle­do­vať po­hyb slu­žob­ných vo­zi­diel, čo pris­pie­va k vy­ššej efek­ti­vi­te prá­ce, ús­po­re po­hon­ných hmôt a lep­šej evi­den­cii a za­bra­ňu­je čier­nym jaz­dám. Ako to te­da vlas­tne pra­cu­je? To sa doz­vie­te v tom­to člán­ku.

infocar kopie.jpg infocar2 kopie.jpg
Mo­bil­né rie­še­nie na mo­ni­to­ro­va­nie po­hy­bu vo­zi­diel, tzv. 7-dňo­vý test


Aby sme si vy­skú­ša­li tú­to fun­kciu, vy­uži­li sme služ­bu In­fo­car AUTO­MO­NI­TOR. Zá­kla­dom je za­ria­de­nie, kto­ré sa na­mon­tu­je do auto­mo­bi­lu. Mô­že ísť o pev­nú mon­táž, pri­čom na­pá­ja­nie sa tr­va­lo reali­zu­je z aku­mu­lá­to­ra vo­zid­la, ale­bo pre­nos­né rie­še­nie, kto­ré má vlas­tnú ba­té­riu a je­ho vý­ho­da je v tom, že sa po­mo­cou jed­né­ho za­ria­de­nia dá mo­ni­to­ro­vať po­hyb via­ce­rých auto­mo­bi­lov, no tre­ba sa sta­rať o mož­nosť na­bi­tia ba­té­rie. Tá oby­čaj­ne vy­dr­ží na 7 dní. My sme ma­li na test prá­ve ta­ké­to 7-dňo­vé za­ria­de­nie.

V za­ria­de­ní je pri­jí­mač GPS, kto­rý neus­tá­le zis­ťu­je po­lo­hu vo­zid­la, je­ho rých­losť a nad­mor­skú vý­šku. V prís­tro­ji mô­že byť za­bu­do­va­ný aj gy­ros­kop, kto­rý po­mô­že zis­tiť in­for­má­cie o po­hy­be vo­zid­la, aj keď nie je krát­ko­do­bo dos­tup­ný sig­nál GPS (napr. v tu­ne­li ale­bo v po­dzem­nej ga­rá­ži). Gy­ros­kop ta­kis­to po­má­ha pri zís­ka­va­ní in­for­má­cií o štý­le vo­di­čo­vej jaz­dy. Neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou mo­ni­to­ro­va­nia po­hy­bu vo­zid­la je mož­nosť pre­ná­šať tak­to zís­ka­né in­for­má­cie do stre­dis­ka, kto­ré ich vy­hod­no­cu­je. Na to slú­ži dnes už lac­né mo­bil­né pri­po­je­nie GPRS, kto­ré cez mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra pre­ne­sie in­for­má­cie na správ­ne mies­to. Prá­ve pre­to pou­ží­va­teľ pla­tí ok­rem pop­lat­ku za za­ria­de­nie aj me­sač­né pop­lat­ky a aj v tom­to prí­pa­de exis­tu­je via­za­nosť na is­té ob­do­bie. Pri­ro­dze­ne, mô­že nas­tať si­tuácia, že spo­je­nie GPRS ne­bu­de na niek­to­rých mies­tach dos­tup­né, a pre­to mo­ni­to­ro­va­cia jed­not­ka ob­sa­hu­je vnú­tor­nú pa­mäť. Do nej sa zmes­tia úda­je o prej­de­nej tra­se napr. po­čas dvoch týž­dňov. To je vý­hod­né napr. pri po­hy­be v za­hra­ni­čí, keď­že štan­dar­dná po­nu­ka neob­sa­hu­je roa­ming na okam­ži­tý pre­nos úda­jov zo za­hra­ni­čia. Exis­tu­je však mož­nosť pri­kú­pe­nia roa­min­gu na po­hyb v rám­ci Euró­py a v rám­ci ce­lé­ho sve­ta. Ce­na za­ria­de­nia je 299 EUR, štan­dard­ný me­sač­ný pop­la­tok je oko­lo 9,90 EUR.

Na mo­ni­to­ro­va­nie je ur­če­ná webo­vá ap­li­ká­cia a pou­ží­va­teľ k nej zís­ka­va prís­tu­po­vé úda­je. Po­mo­cou nej je mo­ni­to­ro­va­né vo­zid­lo ako na dla­ni a ne­dá sa uk­ryť tak­mer nič. K dis­po­zí­cii je his­tó­ria jázd, keď pou­ží­va­teľ vi­dí mies­to štar­tu a cie­ľa v texto­vej po­do­be s uve­de­ním mes­ta, mes­tskej čas­ti a uli­ce, čas štar­tu a za­sta­ve­nia, ako aj dĺžku tr­va­nia tra­sy spo­lu s prej­de­nou drá­hou. Všet­ky in­for­má­cie sa da­jú zob­ra­ziť aj na ma­po­vých pod­kla­doch Goog­le s vy­zna­če­ním tra­sy a sme­ru jaz­dy, ďa­lej je tu graf rých­los­ti a súhr­nné šta­tis­ti­ky za ur­če­né ob­do­bie. Vy­hod­no­co­va­cia ap­li­ká­cia je dos­tup­ná aj pre mo­bil­né te­le­fó­ny. Chý­ba­la nám však mož­nosť pris­pô­so­be­nia si vzhľa­du tej­to ap­li­ká­cie a vý­be­ru in­di­vi­duál­nych hod­nôt, kto­ré sú pre kon­krét­ne­ho pou­ží­va­te­ľa dô­le­ži­té.

MapaPohybu kopie.jpg
Spô­sob, ako sa zob­ra­zu­je ak­tuál­ny po­hyb mo­ni­to­ro­va­né­ho vo­zid­la na ma­pe

Ďal­šia sú­časť vý­ba­vy je vy­tvá­ra­nie kni­hy jázd v po­do­be uz­na­teľ­né­ho da­ňo­vé­ho dok­la­du. Veľ­mi vý­hod­né je, že v tom­to prí­pa­de sa dá do nák­la­dov fir­my pre­niesť aj nad­spot­re­ba auto­mo­bi­lu. Kni­hu jázd však ne­mož­no vy­hod­no­co­vať v prí­pa­de ba­té­rio­vé­ho za­ria­de­nia, kto­ré sa pou­ží­va pre via­ce­ro vo­zi­diel - vte­dy to­tiž nep­la­tia naj­az­de­né ki­lo­met­re len pre jed­no vo­zid­lo v ce­lom sle­do­va­nom ob­do­bí. Ďalej mô­že­te roz­lí­šiť jaz­du v no­ci a po­čas dňa, do­bu bez­peč­nos­tných za­stá­vok, čas prek­ro­če­nia štát­nej hra­ni­ce ale­bo kon­tro­lo­vať prek­ro­če­nie po­vo­le­nej rých­los­ti. Za­ují­ma­vá je mož­nosť za­dá­vať do prog­ra­mu exter­né vstu­py, ako sú blo­ky z tan­ko­va­nia PHM s mož­nos­ťou ove­re­nia si po­lo­hy a do­by stá­tia vo­zid­la. Ako dopl­nko­vá služ­ba sa po­tom po­nú­ka im­port dát o tan­ko­va­ní z elek­tro­nic­kých ka­riet (napr. CCS, Slov­naft, Shell, OMV). Ta­kis­to exis­tu­je mož­nosť sle­do­va­nia servisn­ých inter­va­lov vo­zid­la s tým, že pred je­ho up­ly­nu­tím je vo­dič v dos­ta­toč­nom pred­sti­hu in­for­mo­va­ný, aby si mo­hol nap­lá­no­vať pre­hliad­ku. Všet­ky úda­je sú ar­chi­vo­va­né v mo­ni­to­ro­va­com stre­dis­ku po dl­hší čas, napr. dva ro­ky.

Tankovanie kopie.jpg
Tak­to sa za­dá­va­jú úda­je o tan­ko­va­ní vo­zid­la spo­lu s auto­ma­tic­kým vý­be­rom mies­ta tan­ko­va­nia

Keď­že exis­tu­je spo­je­nie GPRS, je mož­ná aj oboj­smer­ná ko­mu­ni­ká­cia me­dzi vo­di­čom a pou­ží­va­te­ľom klien­tske­ho prog­ra­mu. Po spo­je­ní s na­vi­gá­to­rom GPS mož­no vo­di­čo­vi za­slať texto­vú sprá­vu, no­vé tra­sy ale­bo pre­jaz­dné bo­dy na tra­se, kde sa tre­ba za­sta­viť.

DennyVykaz kopie.jpg
Den­ný vý­kaz o po­hy­be vo­zid­la vy­ge­ne­ro­va­ný do ap­li­ká­cie Mic­ro­soft Excel

Opi­so­va­ný sys­tém sa nao­zaj dá pou­žiť aj pri svoj­po­moc­nom pát­ra­ní po uk­rad­nu­tom vo­zid­le ale­bo pri po­da­ní roz­ho­du­jú­cich in­for­má­cií po­lí­cii. Mon­táž ta­ké­ho­to za­ria­de­nia do vo­zid­la mô­že pri­niesť aj ús­po­ru pri pois­tnej zmlu­ve. Na dru­hej stra­ne je jas­né, že to nie je sto­per­cen­tná ochra­na, a po­kiaľ niek­to pou­ži­je ru­šič­ku GPS, prí­pad­ne ob­ja­ví a zlik­vi­du­je ta­ké­to za­ria­de­nie, vy­pát­ra­niu uk­rad­nu­té­ho vo­zid­la to ne­po­mô­že. Pod­ľa do­te­raj­ších skú­se­nos­tí však in­šta­lá­cia ta­kých­to za­ria­de­ní do slu­žob­né­ho vo­zid­la pri­ne­sie v prie­me­re ús­po­ru 20 % na vo­zid­lo a ďal­šie ús­po­ry sú na mzdo­vých nák­la­doch vo­di­ča. Me­ní sa aj sprá­va­nie za­mes­tnan­cov. Za­ria­de­nie si mož­no na skúš­ku vy­po­ži­čať, exis­tu­jú rôz­ne mož­nos­ti služ­by AUTO­MO­NI­TOR, napr. bez ve­de­nia kni­hy jázd, s pre­pí­na­čom súk­rom­nej a slu­žob­nej jaz­dy, pri­po­je­ním na ta­cho­me­ter ale­bo na­vi­gá­tor znač­ky Gar­min, sle­do­va­ním prí­ras­tkov ale­bo úbyt­kov PHM.

Za­po­ži­čal: www.In­fo­car.sk
Ce­na za­ria­de­nia: AUTO­MO­NI­TOR M bez via­za­nos­ti - ce­na za­ria­de­nia GPS: 199 EUR, ak­ti­vá­cia: 29,90 EUR, me­sač­ný pop­la­tok: 14,90 EUR

Zdroj: PCR 12/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Predstavuje činnosť zameranú na vyhľadávanie a označovanie nezabezpečených bezdrôtových sietí, cez ktoré sa dá pripojiť (často nelegálne) do internetu. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­nerPress
Kniha Michaela Freya vychádza z diela známeho krajinárskeho fotografa Ansela Adamsa. čítať »
 
Pre vy­zná­va­čov dob­ré­ho pi­va
Milovníkov kvalitného piva zaiste potešíte darčekovými baleniami z dielne Pilsner Urquell. Tieto Vianoce je k dispozícii široký výber darčekových balení. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 6. časť
Na začiatku programovania e-mailového klienta sme spomenuli potrebu spracúvať výnimky. Zatiaľ bola v kóde len jedna, a to pri odosielaní pošty. čítať »
 
La­dí­me a op­ti­ma­li­zu­je­me sys­tém / 1. časť
Operačný systém ako celok obsahuje univerzálne nastavenia, ktoré sú kompromisom medzi výkonom, vzhľadom a možnosťami. čítať »
 
Na­ku­pu­je­me via­noč­né dar­če­ky cez inter­net
Podľa prieskumov budú Vianoce 2011 ešte štedrejšie ako tie predošlé, a to aj napriek tomu, že Slovensko a Európa nie je na tom najlepšie. čítať »
 
Sle­du­je­me fil­my a se­riá­ly na inter­ne­te / Ide to aj le­gál­ne
Digitálny obsah čoraz viac preniká do nášho bežného života. Moderné televízory a set-top boxy neraz ponúkajú možnosť zakúpenia alebo zapožičania digitálnych filmov. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­box
Ak ste o Battlefielde 3 ešte nepočuli, gratulujeme - už nejaký čas ste totiž šťastne mŕtvi. Jednoznačne najbombastickejšie prezentovaná hra konca tohto roka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter